Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

«ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.
                                                                      Δελτίο Τύπου

                                                                                                           Μ. Δευτέρα, 14.04.2014
 
                                    
Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι την Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 καταβάλλονται σε 669.702 περιπτώσεις δικαιούχων οικογενειακά επιδόματα, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 136.817.889,93 ευρώ .
Αναλυτικότερα πληρώνονται:
α) ως προκαταβολή το ποσό των 128.116.833,91 ευρώ, που αφορά τα οικογενειακά επιδόματα του Α’ Τριμήνου του 2014 και
β) ως καταβολή το ποσό των 8.701.056,02 ευρώ, που αφορά τα οικογενειακά επιδόματα του 2013 στους δικαιούχους (11.032 περιπτώσεις) που υπέβαλαν ηλεκτρονικά τροποποιήσεις του Α21.
Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι πληρώνονται και την προκαταβολή των οικογενειακών επιδομάτων που αφορά το Α’ Τρίμηνο του 2014.
Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης ενημερώνει ότι, οι υπηρεσίες του Οργανισμού συνεχίζουν εντατικά και αυστηρά τους ελέγχους που αφορούν τις υπόλοιπες περιπτώσεις τροποποιήσεων του Α21, που υποβλήθηκαν για τα οικογενειακά επιδόματα του 2013.
Με το τέλος των ελέγχων, στους συγκεκριμένους δικαιούχους θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα του 2013, καθώς και η προκαταβολή των οικογενειακών επιδομάτων του 2014.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

3Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΡΥΖΙ

Για να γνωρίζουμε τι λέμε, ακολουθεί η 3η επαναπροκήρυξη για το ρύζι.Έχει καταλήξει σήριαλ κακής ποιότητος και πλήρους αδιαφορίας και αξιοπρέπειας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΔΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ             ΑΘΗΝΑ    02-04-2014
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
TM.: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Tαχ. δ/νση.: Μενάνδρου22, Τ.Κ. 105 52,
ΑΘΗΝΑ
Πληρ.: Χριστίνα Διαμαντάκη
ΤΗΛ: 210-212 5227
F.A.X: 210-5241841
e-mail:me22u006@minagric.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3428/Χ../2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν διανομής Ρυζιούν Parboiled  σε απόρους της Χώρας», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.900.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών– Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών), Μετά από την υπ ’ αριθ. 33/1752/07-01-2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων«Δωρεάν διανομή ρυζιού σε απόρους της Χώρας– Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής».

                          ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled  σε απόρους της Χώρας», όπως αναλυτικά Περιγράφεται στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I, ΙΙ και ΙΙΙ  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής, μετά από την υπ’ αριθμ. 960/43571/02-04-2014 Απόφαση.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ_ΗΣ),μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,ύστερα από προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο και την ανάρτηση της στο site του ΥΠΑΑΤ.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ_ΗΣ),μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,ύστερα από προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο και την ανάρτηση της στο site του ΥΠΑΑΤ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩ Ν
 06-05 -2014

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩ Ν
12- 05 -2014 ΗΜΕΡΑ Δ ΕΥΤΕΡΑΚΑΙ ΩΡΑ 17:00

ΆΡΘΡΟ 2 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η ανάθεση των υπηρεσιών αφορά στην προμήθεια ρυζιού Ρarboiled (που έχει παραχθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε) με ποιοτικές προδιαγραφές τυποποίηση, συσκευασία και σήμανση αυτών, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και στη μεταφορά και διανομή του στους τόπους των δικαιούχων Φορέων εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ.. 33/1752/07-01-2013 Κ.Υ.Α.
Προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, η Χώρα έχει χωριστεί σε τρεις ζώνες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου της Δωρεάν Διανομής ρυζιού Ρarboiled για μία, δύο ή/και τις τρεις ζώνες.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου, ανέρχεται στο ποσό 3.900.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη με το ΦΠΑ για την πρώτη (Α΄) ζώνη είναι 1.419.600,00 € (Χωρίς ΦΠΑ 1.154.146,34), για τη δεύτερη (Β΄) ζώνη 1.244.100,00 € (Χωρίς ΦΠΑ 1.011463,41) και για την τρίτη (Γ΄) ζώνη 1.236.300,00 € (Χωρίς ΦΠΑ 1.005.121,95).
……………………………..
Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει τα εξής:
…….
γ. Δεσμεύεται για την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος στους δικαιούχους του προγράμματος μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
…….
ΑΡΘΡΟ 11 –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στους δικαιούχους Φορείς εκπροσώπησης ρύζι parboiled, ποσότητας ίσης με την αναφερόμενη στην προσφορά του, το οποίο θα πληροί τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 1 της παρούσας ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η διανομή του ρυζιού στους δικαιούχους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΝΕΙΜΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ  ΠΑΜΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ    ΧΟΡΤΑΤΟΙ

Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115


 
 Το Γραφείο του Συλλόγου θα είναι κλειστό
από 17 Απριλίου έως 28 Απριλίου 2014

Το ΔΣ

ΚΑΡΤΑ ΚΤΕΛ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 

 ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΤΕΛ

1.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  2,6Χ3,5 εκατοστών

2.ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
-ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
-ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ από ηλικίας άνω των έξι(6) ετών έως και 25 ετών(άγαμα) .

Προσκομίζονται στον Σύλλογο.
 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝ ΄΄ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ΄΄

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ  ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
(2θμιο σωματείο με Απόφ. Πρωτοδικείου 125/2010) 
       115 22  Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ   ΑΘΗΝΑΙ
           Τηλ.:6944161115,6944364283  e-mail:pespo3t@yahoo.gr 
                                                                 Αθήνα 10-4-2014       

Ενημερώνουμε τους τρίτεκνους γονείς ότι η ΠΕΣΠΟ3Τ  επέτυχε την ένταξη των τριτέκνων στους δικαιούχους της κάρτας  ΄΄ ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ΄΄ και μάλιστα στην κατηγορία με την μέγιστη έκπτωση.

 Με την επίδειξη της κάρτας ΄΄ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ΄΄ μαζί με την κάρτα μέλους συλλόγου τριτέκνων, τα μέλη θα έχουν τις πιό ευνοϊκές εκπτώσεις από 2800 επιχειρήσεις(Αριθμός που συνεχώς θα αυξάνεται).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να τύχουν τα μέλη μας την μέγιστη έκπτωση απαραιτήτως να επιδεικνύουν μαζί τις δύο κάρτες(του συλλόγου και του ΄΄ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ΄΄).
Κάρτα μπορεί να εκδοθεί για κάθε μέλος οικογένειας τριτέκνων (για τα παιδιά άνω των 17 ετών συμπεριλαμβανομένου).
Η διαδικασία απόκτησης της κάρτας:
περιγράφεται στην ακόλουθη επιστολή του ΄΄ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ΄΄:


Οι επιχειρήσεις και κάθε άλλη ενημέρωση αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.epimenonellinika.gr
Ως σύνδεσμος για θέματα που αφορούν τους τριτέκνους με τον οργανισμό ΄΄ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ΄΄ ορίσθηκε η ΠΕΣΠΟ3Τ.
Ο μόνος γνώμονάς μας  είναι η στήριξη των τριτέκνων και γι΄ αυτό αγωνιζόμασθε.

με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας
Σταύρος Πουρτουλίδης                     Γεράσιμος Πουλάκης

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
E-mail: press@minedu.gov.gr

                                                               Μαρούσι,  27 - 3 - 2014    
Δελτίο Τύπου


Α. Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων.
Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος ανακοινώνει τον αριθμό εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
Ο γενικός αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε 70.305 θέσεις και αναλυτικά:
- 46.735 θέσεις στα Πανεπιστήμια και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
- 23.570 θέσεις στα ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε.

Ο γενικός αριθμός εισακτέων είναι αυξημένος από τον αντίστοιχο περσινό (57.895) κατά περίπου 20%.Η φαινομενική  αυτή αύξηση προκύπτει από την κατάργηση των επιπλέον θέσεων που δίνονταν ως πέρυσι στις ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) και την ενσωμάτωσή τους στο γενικό αριθμό εισακτέων, που θα διεκδικούν πλέον όλοι οι υποψήφιοι. Άρα, σε πραγματικούς αριθμούς ο φετινός αριθμός εισακτέων είναι σχεδόν ίσος με τον περσινό, όπως εμφαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.

Ακαδημαϊκό έτος
Αριθμός εισακτέων
Πανεπιστήμια
ΤΕΙ
2014-5
70.305
46.735
23.570
2013-4
69.398
(57.895 γενική σειρά + 11.503 θέσεις για τις υπό κατάργηση ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων ήτοι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και κοινωνικά κριτήρια )
46.494
22.904

Ο αριθμός εισακτέων για τα Πανεπιστήμια αναλύεται κατά επιστημονικό πεδίο, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΤΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Εισακτέοι 2014 Γενική Σειρά
1οπεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
18.690
2ο πεδίο Θετικών Επιστημών
10.480
3ο πεδίο Επιστημών Υγείας
2.935
4ο πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών
7.525
5ο πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης
7.105
ΣΥΝΟΛΟ
46.735Ο αριθμός εισακτέων για τα ΤΕΙ αναλύεται κατά επιστημονικό πεδίο, ως εξής:
ΤΕΙ ΚΑΤΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΤΕΙ
Εισακτέοι 2014 Γενική Σειρά
1οπεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
1.170
2ο πεδίο Θετικών Επιστημών
800
3ο πεδίο Επιστημών Υγείας
4.000
4ο πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών
11.555
5ο πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης
6.035
ΣΥΝΟΛΟ
23.570

Στον ανωτέρω αριθμό εισακτέων (70.305 θέσεις) δεν συμπεριλαμβάνονται και άρα προστίθενται οι θέσεις εισακτέων:
1.       Για τις Στρατιωτικές Σχολές
2.       Για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
3.       Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
4.       Οι θέσεις που ορίζονται καθ’ υπέρβαση  του αναφερόμενου αριθμού εισακτέων για τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, όπως αθλητές με διακρίσεις, Έλληνες του εξωτερικού, αλλοδαποί-αλλογενείς, πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις κλπ.
Με συμπληρωματική Υπουργική Απόφαση που θα ακολουθήσει, θα καθοριστούν οι θέσεις καθ’ υπέρβαση  του αναφερόμενου αριθμού εισακτέων και η ποσοστιαία κατανομή των θέσεων εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-5.

Β. Άλλες ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούνται άμεσα, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, προβλέπονται τα παρακάτω.
  1. Οι ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) που ως τώρα εισάγονταν καθ’υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε δικό τους ποσοστό θέσεων καταργούνται. Όλοι οι υποψήφιοι πλέον θα διεκδικούν των εισαγωγή τους επί ίσοις όροις και μετά την εισαγωγή τους θα δίνονται ελεύθερες μετεγγραφές στους πολύτεκνους, τρίτεκνους και όσους πληρούν κοινωνικά κριτήρια.
  2. Ειδικά και μόνο στους υποψηφίους της Κεφαλλονιάς,  που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) ή των Επαγγελματικών Λυκείων(ΕΠΑΛ), προβλέπονται θέσεις σε ποσοστό 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
  3. Όσοι υποψήφιοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ το 2012 θα έχουν κι αυτοί το δικαίωμα να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους το 2014 σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς δηλαδή νέα εξέταση, καταθέτοντας μόνο μηχανογραφικό δελτίο.