Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Η μητρότητα μετά τα 40 εγκυμονεί κινδύνους

΄Αρθρο Εφημερίδας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αν θέλετε να κάνετε ένα παιδί, μην περιμένετε να φτάσετε τα 40.Οι γυναίκες που περνούν τα 35 χρόνια έχουν έξι φορές περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην προσπάθειά τους να συλλάβουν σε σχέση με 25ντάρα.Μάλιστα περίπου το 30% εξ αυτών θα χρειασθεί τουλάχιστον ένα χρόνο προσπαθειών, ενώ οι σαραντάρηδες σύντροφοι τους μπορεί να χρειαστούν κατά μέσο όρο έως και 2 χρόνια. Οι ειδικοί λένε ότι μια γυναίκα στα 40 της έχει περισσότερες πιθανότητες να αποβάλει παρά να γεννήσει φυσιολογικά, ενώ στα 44 της η πιθανότητα μιας επιτυχημένης τεχνητής γονιμοποίησης δεν ξεπερνά το 3%.Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι κίνδυνοι στους οποίους οι μεγάλοι σε ηλικία γονείς θέτουν το παιδί τους: έχει περισσότερες πιθανότητες να γεννηθεί πρόωρα και να παρουσιάσει σύνδρομο Ντάουν και άλλες γενετικές ασθένειες.

Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29/1/2010,Δημοσιογράφος Μ Μπούτση

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Ή ΕΛ.ΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.
Δελτίο Τύπου Τετάρτη 19.01.2011

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.3863/2010, ο ΟΓΑ, εκτός από
τις συντάξεις και τα επιδόματα, καταβάλλει πλέον τις πάσης φύσεως παροχές
στους δικαιούχους με πίστωση λογαριασμών τραπέζης ή ΕΛ.ΤΑ.
Επομένως για την απρόσκοπτη απόδοση των πάσης φύσεως δαπανών του Κλάδου
Υγείας (Ορθοπεδικά, θεραπευτικά κ.λ.π. είδη), των εξόδων κηδείας κ.λπ. είναι
απαραίτητο με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται για κάθε
παροχή, να επισυνάπτεσαι φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του λογαριασμού
τραπέζης επιλογής τους ή ΕΛ.ΤΑ προς αποφυγή πρόσθετων αλληλογραφιών.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει επίσης στο έντυπο της αίτησης να αποτυπώνεται
ευκρινώς ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

Από τη Διοίκηση του ΟΓΑ

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
Κεφάλαιο 5o
Οικογενειακά επιδόματα σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες
Άρθρο 42: Οικογένειες με τρία τέκνα
1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί καταβάλλεται για το παιδί αυτό μέχρι και τη συμπλήρωση του έκτου (6ου) έτους της ηλικίας του επίδομα ύψους εκατόν εβδομήντα επτά (177) ευρώ, εφόσον έχει μόνιμη και συνεχή 10ετή διαμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 Ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα χορηγείται μηνιαίο επίδομα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών, το οποίο ισούται για κάθε παιδί,με το επίδομα που καταβάλλεται κάθε φορά για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας και καθορίζεται από 1-1-2011 και εφεξής στο ποσό των σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ. Αν για ένα παιδί συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101), καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα εκ των δύο. Το επίδομα του παρόντος άρθρου καταβάλλεται ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή,αποζημίωση ή εισόδημα, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του δημοσίου ή τρίτου. Η καταβολή του επιδόματος του παρόντος άρθρου διακόπτεται, την 1η του επόμενου έτους κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του. Σε καμία περίπτωση το επίδομα δεν μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη του δικαιούχου. Τα τέκνα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του παραπάνω επιδόματος, είναι τα τέκνα που αποκτώνται από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα καθώς και τα γεννηθέντα εκτός γάμου. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, η παροχή καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων. Η καταβολή του επιδόματος που προβλέπεται με την παρούσα διάταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους, εφόσον αυτοί έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή διαμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης».
3. Στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6), στο τέλος προστίθενται οι φράσεις: «και ο δικαιούχος έχει μόνιμη και συνεχή 10ετή διαμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.».
4. Στη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6), στο τέλος προστίθεται εδάφια ως εξής: «Για την καταβολή του επιδόματος στις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω απαιτείται να έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή διαμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.».
5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 6 ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6), τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση: «,εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος».
6. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν.3454/2006 (ΦΕΚ Α΄75) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι παροχές καταβάλλονται, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή διαμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.».
7. Το ύψος των επιδομάτων των δικαιούχων των προηγούμενων παραγράφων δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 43: Πολύτεκνες οικογένειες
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «Στη μητέρα που θεωρείται πολύτεκνη κατά το Ν.1910/1944, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ποσού σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ για κάθε άγαμο τέκνο μέχρι είκοσι τριών (23) ή είκοσι πέντε (25) ετών ανάλογα με τις προϋποθέσεις που τάσσονται στην παράγραφο 1 του Ν.1910/1944 (ΦΕΚ Α 229), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, υπό την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή διαμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας,ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Στη μητέρα που δεν δικαιούται πλέον το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται ισόβια σύνταξη ποσού εκατόν δύο (102) ευρώ. Την ανωτέρω σύνταξη δικαιούνται επίσης και όσες μητέρες δεν θεωρούνται πολύτεκνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1910/1944 (ΦΕΚ Α΄229), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπό την προϋπόθεση να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή να είναι ελληνικής καταγωγής πρόσφυγες και στις δύο περιπτώσεις οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή διαμονή στην Ελλάδα και να είχαν ή να έχουν τέσσερα τουλάχιστον στη ζωή τέκνα από νόμιμο γάμο ή τέκνα που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους. Για τη χορήγηση της ανωτέρω σύνταξης απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από την ενδιαφερόμενη μητέρα και πιστοποιητικό δημοτικής ή κοινοτικής αρχής για την οικογενειακή της κατάσταση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης».
3. Στις πολύτεκνες οικογένειες, από 1-1-2011 και εφεξής, για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται το επίδομα τρίτου παιδιού της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 δεν θα καταβάλλεται για το παιδί αυτό το επίδομα παιδιού πολύτεκνης οικογένειας της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του ν.1892/1990.
4. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α΄17), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, τίθεται κόμμα και προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή διαμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.».
5. Στο τέλος του άρθρου 50 του Ν.2972/2001 (ΦΕΚ Α΄291) τίθεται κόμμα και προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή διαμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.».
6. Το ύψος των επιδομάτων δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115 ΕΔΕΣΣΑ
e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr,
http://triteknoi-edessa.blogspot.com

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η-Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου μας καθώς και όλες οι τρίτεκνες οικογένειες των νέων Δήμων Εδέσσης και Σκύδρας να παρευρεθούν:
-Στην ετήσια τακτική απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου,
-Στην Βράβευση των νέων τρίτεκνων μητέρων, μελών του Συλλόγου, που απέκτησαν το 3ο τέκνο εντός του 2010 και
-Στην Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου,
που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα διαλέξεων της Ι. Μ. Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 17:15 μμ.
Επίσης θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις και για θέματα που αφορούν τις τρίτεκνες οικογένειες, όπως: Πρόγραμμα παροχής τροφίμων από ΕΕ για το έτος 2011, Κάρτα μέλους συλλόγου και Δικαιώματα τριτέκνων.
Οι γονείς που απέκτησαν το 3ο τέκνο εντός του 2010 να ενημερώσουν τον Σύλλογο, κατά την ημέρα και ώρες λειτουργίας του γραφείου του συλλόγου(Φλωρίνης 4 κάθε Τετάρτη από 17:00 -18:00) ή στο τηλέφωνο 6944161115 έως και 15-2-2011. Απαιτείται να προσκομισθεί στον Σύλλογο, πριν την εκδήλωση, το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
Υπενθυμίζουμε ότι για την εγγραφή νέου μέλους στον σύλλογο απαιτούνται: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοτυπία των ταυτοτήτων και των δύο γονέων και από μια φωτογραφία(διαστάσεων 3χ3) για την κάρτα μέλους.
Η παρουσία όλων των τριτέκνων των Δήμων(νέων) Εδέσσης και Σκύδρας είναι επιβεβλημένη και απαραίτητη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Έδεσσα Τηλ.:6944161115
e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr , http://triteknoi-edessa.blogspot.com

Περατώθηκε η διανομή τροφίμων(ρύζι και μακαρόνια), σε δικαιούχους μέλη του συλλόγου από το Πρόγραμμα Διανομής τροφίμων της ΕΕ έτους 2010.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Έδεσσα Τηλ.:6944161115
e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr , http://triteknoi-edessa.blogspot.com
Έδεσσα 14 Ιανουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 14 ΙΑΝ 2011

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 17:15 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων της Ι. Μ. Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας η ετήσια Γενική Συνέλευση(Γ.Σ) του Συλλόγου. Η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως και εκδήλωσης είναι η ακόλουθη:

-Απολογισμός των διοικητικών πεπραγμένων έτους 2010
-Οικονομικός απολογισμός 2010
-Ενημέρωση των μελών για τις τελευταίες εξελίξεις
-Πρόγραμμα παροχής τροφίμων από ΕΕ για το έτος 2011.
-Κάρτα μέλους συλλόγου
-Δικαιώματα τριτέκνων
-Βράβευση των νέων τρίτεκνων μητέρων,μελών του Συλλόγου, που απέκτησαν το 3ο τέκνο εντός του 2010.
-Κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου

Οι γονείς που απέκτησαν το 3ο τέκνο εντός του 2010 να ενημερώσουν τον Σύλλογο, κατά την ημέρα και ώρες λειτουργίας του γραφείου του συλλόγου(Φλωρίνης 4 κάθε Τετάρτη από 17:00-18:00) ή στο τηλέφωνο 6944161115 έως και 15-2-2011.Απαιτείται να προσκομισθεί στον Σύλλογο, πριν την εκδήλωση, το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.

Υπενθυμίζουμε ότι για την εγγραφή νέου μέλους στον σύλλογο απαιτούνται: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοτυπία των ταυτοτήτων και των δύο γονέων και από μια φωτογραφία(διαστάσεων 3χ3) για την κάρτα μέλους.

Η παρουσία όλων των τριτέκνων των Δήμων(νέων) Εδέσσης και Σκύδρας είναι επιβεβλημένη και απαραίτητη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΓΑ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

    

           ΟΓΑ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ                   Αθήνα, 23/12/2010

Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 7

104 33 – ΑΘΗΝΑ

                                           ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ

                           ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 / 2010

 ΘΕΜΑ: «Καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων με πίστωση λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.»

 I. Γενικά

 Σας κάνουμε γνωστό ότι ο ΟΓΑ, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 3863/2010, θα προχωρήσει στην αλλαγή του τρόπου πληρωμής των επιδομάτων και λοιπών παροχών που χορηγεί στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες (πολυτεκνικού επιδόματος, επιδόματος τρίτου παιδιού, πολυτεκνικού επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες,εφάπαξ παροχής και ισόβιας σύνταξης), τα οποία εφεξής θα καταβάλλει με πίστωση Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού που θα τηρείται στα ΕΛ.ΤΑ., κατ’ επιλογή του

δικαιούχου.

Οι Τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ. παρέχουν τη δυνατότητα πληρωμής των ανωτέρω παροχών,με πίστωση λογαριασμού του δικαιούχου, μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ και συμμετέχουν στη διαδικασία της απογραφής των δικαιούχων των παροχών αυτών.

Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει στην Τράπεζα της επιλογής του ή στα ΕΛ.ΤΑ. τον αριθμό λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί να πιστώνεται το ποσό της παροχής του. Έτσι, απαλλάσσεται από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας για την είσπραξή του και απλοποιούνται πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Με την εγκύκλιό μας αυτή παρέχονται, για την άμεση ενημέρωσή σας, συγκεκριμένες οδηγίες, οι οποίες αφορούν στη διαδικασία απογραφής (άνοιγμα λογαριασμού) και τις οποίες παρακαλούμε να μεταφέρετε στους δικαιούχους που τυχόν απευθυνθούν σε εσάς για ενημέρωση ή διευκρινίσεις.

 II. Διαδικασία απογραφής

   απογραφή θα διαρκέσει από 27-12-2010 έως και 31-1-2011.

Κάθε δικαιούχος των ανωτέρω παροχών θα λάβει από τον ΟΓΑ άμεσα ένα απογραφικό δελτίο και σχετικό ενημερωτικό έντυπο, με το οποίο θα ενημερώνεται για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ώστε να απογραφεί και να ενταχθεί στο νέο σύστημα πληρωμών. Στο απογραφικό δελτίο θα έχουν συμπληρωθεί τα πεδία εκείνα για τα οποία υπάρχουν στοιχεία στα σχετικά αρχεία του Ο.Γ.Α., όπως τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), όπου υπάρχει. Επίσης, θα έχει προεκτυπωθεί ένας μοναδικός για κάθε δικαιούχο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ, ο οποίος θα αποτελείται από δεκαπέντε ψηφία. Από τα ψηφία αυτά τα τέσσερα πρώτα είναι ο κωδικός αριθμός του ΟΓΑ, για τους δικαιούχους των εν λόγω παροχών, στο σύστημα ΔΙΑΣ (0404), τα δέκα επόμενα ο αριθμός μητρώου του δικαιούχου στον ΟΓΑ, ενώ το τελευταίο είναι ψηφίο ελέγχου επί των προηγούμενων ψηφίων, το οποίο υπολογίζεται με αλγόριθμο.

Κάθε δικαιούχος, πριν μεταβεί στην Τράπεζα επιλογής του ή στα ΕΛ.ΤΑ., θα ελέγξει προσεκτικά τα στοιχεία που θα έχουν προεκτυπωθεί στο απογραφικό δελτίο και, αν κάποιο από αυτά δεν συμφωνεί με το πραγματικό ή έχει αλλάξει, θα το διαγράψει και θα αναγράψει το σωστό. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσει τα πεδία στα οποία δεν θα αναγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία, όπως ο Α.Φ.Μ., ο ΑΜΚΑ, η ημερομηνία γέννησης (ημερομηνία,

μήνας, έτος, π.χ. 04/08/1980).

Στο πεδίο 3 πρέπει να αναγραφεί, κατά περίπτωση, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς/αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα ή ειδικού δελτίου υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας.

Το απογραφικό δελτίο θα κατατεθεί από τον δικαιούχο σε οποιαδήποτε Τράπεζα επιλέξει ή στα ΕΛ.ΤΑ.

Κατά την κατάθεση του απογραφικού δελτίου θα πρέπει απαραίτητα να έχει μαζί του :

 α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς/αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα ή ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, κατά περίπτωση.

β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. Αν δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα πρέπει να απευθυνθεί στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή στα Γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί.

δ) Το βιβλιάριο της Τράπεζας (αν υπάρχει).

Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει ή απουσιάζει, η κατάθεση του απογραφικού δελτίου θα γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μαζί του, εκτός των ανωτέρω, πληρεξούσιο ή πρόσφατη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Ο λογαριασμός, στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό της παροχής μπορεί να είναι:

- Καταθετικός Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.

- Ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα.

Αν ο λογαριασμός είναι κοινός πρώτο όνομα πρέπει απαραιτήτως να είναι του δικαιούχου της παροχής.

 III. Καταβολή των παροχών

 - Μετά το τέλος της απογραφής, η παροχή θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση του λογαριασμού που θα έχει υποδείξει ο δικαιούχος (Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.).

- Μετά την έναρξη της καταβολής της παροχής με τον τρόπο αυτό ο δικαιούχος μπορεί, αν θέλει, να αλλάξει το λογαριασμό πίστωσης και να επιλέξει κάποια άλλη Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ. υποβάλλοντας σε εσάς σχετική αίτηση με φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασμού που θέλει να δηλώσει ή φωτοαντίγραφο κίνησης λογαριασμού ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο με τον αριθμό λογαριασμού (IBAN).

Επισημαίνεται ότι, ο δικαιούχος δεν πρέπει να κλείσει τον παλαιό λογαριασμό εάν δεν βεβαιωθεί ότι η παροχή κατατίθεται στο νέο.

- Κάθε ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ θα αποστέλλεται στο δικαιούχο ενημερωτικό σημείωμα από τον ΟΓΑ με ανάλυση των παροχών που έχουν πιστωθεί στον λογαριασμό που τηρείται σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ.

 IV. Ενημέρωση δικαιούχων

 Οι δικαιούχοι, όπως προαναφέραμε, θα λάβουν άμεσα το απογραφικό δελτίο μαζί με ενημερωτικό έντυπο. Ωστόσο, παρακαλούμε για τη συνδρομή σας στην ενημέρωσή τους, την οποία θεωρούμε πολύτιμη για την απρόσκοπτη και ομαλή καταβολή των παροχών.

 Προσοχή !

 Σε κάθε νέα αίτηση για χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων και μέχρι να σας αποσταλούν νέα έντυπα αιτήσεων θα επισυνάπτονται οπωσδήποτε:

 - Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του λογαριασμού Τράπεζας της επιλογής του δικαιούχου ή των ΕΛ.ΤΑ., στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό της παροχής.

- Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

- Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Στην παρούσα εγκύκλιο επισυνάπτονται :

- Υπόδειγμα απογραφικού δελτίου.

- Υπόδειγμα ενημερωτικού εντύπου για τη διαδικασία απογραφής.

Όλα τα ανωτέρω έντυπα, καθώς και την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr.

                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

(Ο.Γ.Α.)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ως εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χορηγεί στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες τις κατωτέρω παροχές:

- Επίδομα τρίτου παιδιού.

- Πολυτεκνικό επίδομα.

- Ισόβια σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα.

- Εφάπαξ παροχή ύψους 2000 € για το τρίτο παιδί και για κάθε ένα παιδί μετά το τρίτο.

- Πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες.

Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 3863/2010 ο Οργανισμός θα προχωρήσει στην αλλαγή του τρόπου πληρωμής των παροχών αυτών, τις οποίες εφεξής θα καταβάλλει με πίστωση Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού που θα τηρείται στα ΕΛ.ΤΑ.

Για την υλοποίηση του νέου αυτού τρόπου πληρωμής ο δικαιούχος παροχής από τις ανωτέρω πρέπει να δηλώσει τον αριθμό λογαριασμού, που επιθυμεί να πιστώνεται με το ποσό της παροχής, ο οποίος μπορεί να τηρείται σε Τράπεζα της επιλογής του ή στα ΕΛ.ΤΑ. Έτσι,απαλλάσσεται από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας του για την είσπραξη του ποσού αυτού και απλοποιούνται πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

 ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ( Απογραφή)

 1. Προκειμένου ο δικαιούχος να απογραφεί και να ανοίξει λογαριασμό σε Τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ ή να δηλώσει αυτόν που ήδη έχει, πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τα στοιχεία του που έχουν εκτυπωθεί στο

«ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» και εάν κάποιο από τα στοιχεία δεν συμφωνεί με το πραγματικό ή έχει αλλάξει, παρακαλούμε, αφού διαγραφεί, να αναγραφεί το σωστό. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία στα οποία δεν αναγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία όπως ο Α.Φ.Μ., ο ΑΜΚΑ,η ημερομηνία γέννησης (ημερομηνία, μήνας, έτος, π.χ. 04/08/2010).

Στο πεδίο 3 πρέπει να αναγραφεί, κατά περίπτωση, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς/αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα ή ειδικού δελτίου υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας.

Το απογραφικό δελτίο θα κατατεθεί στο Κατάστημα της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ που θα επιλέξει ο δικαιούχος από 27-12-2010 έως και 31-1-2011.

 2. Κατά την κατάθεση του απογραφικού δελτίου, ο δικαιούχος θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μαζί του:

α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς/αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα, ή ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, κατά περίπτωση.                                                

β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.Αν δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα πρέπει να απευθυνθεί στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή στα Γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί.

δ) Το βιβλιάριο της Τράπεζας (εφόσον υπάρχει).

Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει ή απουσιάζει, η κατάθεση του απογραφικού δελτίου θα γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μαζί του, εκτός των ανωτέρω, πληρεξούσιο ή πρόσφατη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Ο λογαριασμός, στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό της παροχής μπορεί να είναι:

- Καταθετικός Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.

- Ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα.

Αν ο λογαριασμός είναι κοινός πρώτο όνομα θα είναι του δικαιούχου της παροχής.

3. Μετά το τέλος της απογραφής, η παροχή θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση του λογαριασμού της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που θα έχει υποδείξει ο δικαιούχος.

Μετά την έναρξη της καταβολής της παροχής, μπορεί αν θέλει ο δικαιούχος, να αλλάξει το λογαριασμό πίστωσης και να επιλέξει κάποια άλλη Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ. υποβάλλοντας στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ σχετική αίτηση με αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασμού που θέλει να δηλώσει ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο με τον αριθμό λογαριασμού (IBAN).

Επισημαίνεται ότι, ο δικαιούχος δεν πρέπει να κλείσει τον παλαιό λογαριασμό εάν δεν βεβαιωθεί ότι η παροχή κατατίθεται στο νέο.

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

 Κάθε ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ θα αποστέλλεται από τον ΟΓΑ ενημερωτικό σημείωμα με ανάλυση των

παροχών που έχουν πιστωθεί στον λογαριασμό που τηρείται σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον νέο τρόπο πληρωμής και την διαδικασία της απογραφής ο

δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί :

- στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ της περιοχής του

- στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Περ/κά Υποκ/ματα του ΟΓΑ

- στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www . oga . gr .


                                                 ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

                   ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ

                     ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ

                    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛ.ΤΑ

                                                (ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΓΑ)

 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ALPHA BANK

Τ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK-ERGASIAS A.E.

ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ATTICA BANK A.T.E.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.Π.Ε.

FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν.Π.Ε.

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Συν.Π.Ε.

ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε.

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν.Π.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Συν.Π.Ε.

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Συν.Π.Ε.

ΕΛ.ΤΑ.