Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΟΓΑ ΓΙΑΤΙ;

Το σημερινό ΑΛΛΑΛΟΥΜ με τις πληρωμές των επιδομάτων απο ΟΓΑ σε τριτέκνους και πολυτέκνους δεν λέγεται.
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου από Γραφείο Διοικητού ΟΓΑ Δευτέρα, 25.02.2013 έπρεπε σήμερα να κατατεθούν τα ποσά για τα επιδόματα.Δυστυχώς δεν έγινε.
Αυτό το οποίο κατά την άποψη μας συνέβη,μετά από σχετικό έλεγχο και πληροφορίες από μέλη μας είναι, ότι καταβλήθηκαν τα ποσά σε όσες περιπτώσεις(που οι φάκελοι ήταν πλήρης και χωρίς προβλήματα) έχουν ελεγχθεί περίπου μέχρι και το τέλος Μαϊου.Τα επόμενα ποσά Απρίλιο και ίσως αρκετές περιπτώσεις πάνε μέχρι και Ιούνιο.
Και αναφερόμασθε πάντα για νέες αιτήσεις εντός του 2012 και μέχρι 31-10-2012.Αυτή είναι με αρκετή ακρίβεια η κατάσταση.
ΥΠΟΜΟΝΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΊ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
(γενική ιδέα: καταγγελία της προχειρότητας και ασυνέπειας του Υπουργείου και του Δκτού ΟΓΑ) 
ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΚΤΗ ΟΓΑ.

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝΑριθ. 2/19525/0026

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών .

ΦΕΚ393Β/2013ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΈχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 45, παρ. 10α του ν. 4071/2012 (Α΄ 85)

,β) του άρθρου 1 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

γ) του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15), «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», περί χορήγησης στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 10 του ν. 3255/2004(Α΄ 138) και 5 παρ. 14 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253),

δ) του άρθρου 26, παρ. 1, του ν. 2362/1995 (Α΄ 247),«Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών τουΚράτους και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το ταυτάριθμο άρθρο του ν. 3871/2010 (Α΄ 141),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την υπ’ αριθ. 1104059/7953/29−12−2004 κοινή υπουργική απόφαση περί στεγαστικού επιδόματος φοιτητών(Β΄ 1962).

3. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη επανακαθορισμού της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος, που χορηγείται σε συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών, μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 4071/2012,αποφασίζουμε:Άρθρο 1

Καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών1.α. Ορίζουμε όπως η δαπάνη για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (άρθρ. 10, του ν. 3220/2004, όπως ισχύει) ελέγχεται, εκκαθαρίζεται από τις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και εντέλλεται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο μεχρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται κατά τις κείμενες διατάξεις, από τις Υπηρεσίες αυτές.

β. Η ανωτέρω δαπάνη δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρ. 45, παρ. 10α,ν. 4071/2012).

2. Οι επιμέρους δαπάνες για την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ειδικός Φορέας 19/110 − Κ.Α.Ε. 2754), στον οποίο εγγράφονται σχετικές πιστώσεις.Άρθρο 2

Διαδικασία και δικαιολογητικά

1. Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, ως ακολούθως:Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μεριμνά για τη μεταβίβαση, στην αρχή κάθε έτους, των αναγκαίων πιστώσεων στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικών Ελέγχων (Υ.Δ.Ε.) νομών και νομαρχιών, οι οποίες ορίζονται προς τούτο δευτερεύοντες διατάκτες.

2. Η οικεία Υ.Δ.Ε. μετά τη μεταβίβαση της πίστωσης εκδίδει τη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται ολόκληρο το ποσό των μεταβιβαζόμενων πιστώσεων.

3.α. Οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος υποβάλλουν σχετική αίτηση − υπεύθυνη δήλωση η οποία, μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσής της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρτημα «Α»).

β. Οι αιτήσεις των δικαιούχων, στις οποίες αναφέρονται όλα τα στοιχεία της περ. (iii), της παρ. 2α της ενότητας Β, μαζί με τα δικαιολογητικά των παρ. 5−10 της ίδιας ενότητας, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής.

γ. Η ανωτέρω Διεύθυνση συντάσσει την κατάσταση πληρωμής δαπάνης της επόμενης ενότητας (παρ. 2α),ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί στην Υ.Δ.Ε. της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου για την έκδοση του σχετικού Χρηματικού Εντάλματος.

δ. Στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος του επιδόματος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, αρμόδια είναι η Υ.Δ.Ε. του νομού, στον οποίο εδρεύει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

2.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2)αντίτυπα που περιλαμβάνει:

i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,

ii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN ή φωτοτυπία του λογαριασμού],

iv) την αιτιολογία και το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται το στεγαστικό επίδομα,

ν) το πληρωτέο ποσό,

vi) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του οικείου Α.Ε.Ι.

3. Αίτηση − υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, ως ΠΑΡ/ΜΑ «Α». Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.

4.α. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής, και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι:

 ΐ) ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων.

ii) Η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος.

β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Εντύπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

6. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9).

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή.

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για

το ίδιο έτος άλλη φορά.

10. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ήο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται

μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

11. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία.Άρθρο 3Μεταβατικές και τελικές διατάξεις1. Δικαιολογητικά δαπανών της παρούσας που τυχόν εκκρεμούσαν προς πληρωμή στις οικείες Δ.Ο.Υ., επιστρέφονται στους δικαιούχους προκειμένου να υποβληθούν προς πληρωμή, κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων με την απόφαση αυτή.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα με τις διατάξεις της αριθ. 1104059/7953/29−12−2004 κοινή υπουργική

απόφαση (Β΄ 1962).

Έντυπα Αιτήσεως,,πιστοποιητικά και κατάσταση πληρωμής υπάρχουν στις γραμματείες των ΑΕΤ-ΤΕΙ

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΧΡΕΩΣΗ ΥΚΩ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΔΕΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΤ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4123
Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ).

Άρθρο 22

Απαλλαγή από χρέωση ΥΚΩ

1. Στο άρθρο 36 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Απαλλάσσεται από τη χρέωση ΥΚΩ το σύνολο των καταναλώσεων ημέρας των δικαιούχων των τιμολογίων Πολυτέκνων και Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου(Κ.Ο.Τ.).»
2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του άρθρου 36 του ν. 4067/2012.

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΓΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.
Δελτίο Τύπου
Δευτέρα, 25.02.2013


Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή οικογενειακών επιδομάτων (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα σε τρίτεκνες οικογένειες , εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ, ισόβιες
συντάξεις) σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
Η πληρωμή αυτή αφορά σε δικαιούχους με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και μέχρι την κατάργηση των επιδομάτων με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (1-11-2012 ή 1-1-2013, ανάλογα με το επίδομα). Τα ποσά που θα καταβληθούν άπαξ αντιστοιχούν στα αναδρομικά
που δικαιούνται.
Επίσης, η πληρωμή αυτή, αφορά και πρόσωπα που ήταν δικαιούχοι επιδόματος και τους οφείλεται κάποιο ποσό από τον ΟΓΑ (π.χ. μετά από άρση αναστολής καταβολής του επιδόματος ή λόγω σπουδών τέκνων κλπ).
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται σε 14.519.464,10 €

Από το Γραφείο Διοίκησης Ο.Γ.Α.

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΕ 2013


ΜΕΙΟΝ 8-10.000 ΕΥΡΩ 

ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ;


ΓΙΑΤΙ;


          ΠΑΛΑΙΟ  
     ΝΈΟ

 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΓΟΝΕΑΣ Α 12000 10700 -1300
Β 3600 820 -2780
ΣΥΝ01 15600 11520 -4080
1ο τεκ 3600 2920 -680
ΣΥΝ02 19200 14440 -4760
2ο τεκ 3600 2840 -760
ΣΥΝ03 22800 17280 -5520
3ο τεκ 4800 2880 -1920
ΣΥΝ04 27600 20160 -7440

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2014

    Αναφορά του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ( Report of the Secretary-General) 11-11-2011
Για τις προετοιμασίες των Χωρών μελών τοη ΟΗΕ για το Διεθνές Έτος Οικογένειας,το 2014
(http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/587/48/PDF/N1158748.pdf?OpenElement)

Η Κυβέρνησή μας,στα πλαίσια των προετοιμασιών για το Διεθνές έτος για την Οικογένεια που θα εορτασθεί το 2014 δήλωσε το 2011 ότι υλοποιεί τα ακόλουθα(σελίδα 10 παράγρ. 38):


Preparations for and observance of the twentieth anniversary of the International Year of the Family(Οι προετοιμασίες για την πραγματοποίηση της εικοστής επετείου του Διεθνούς Έτους της Οικογένειας)


Initiatives at the national and regional levels(Πρωτοβουλίες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο)
In Greece, family policy priorities go to the protection of mother and child,older persons and large families. An electronic system of social aid services has been developed, under the auspices of the National Centre for Social Solidarity, to enhance the coordination of social protection provisions. The Centre also coordinates and implements social solidarity and volunteer programmes to fight social exclusion. Improvements are being made in counselling services for family members affected by domestic violence, and in facilitating adoption procedures.

Στην Ελλάδα, οι προτεραιότητες πολιτικής για την οικογένεια κατευθύνονται για την προστασία της μητέρας και του παιδιού, των ηλικιωμένων και των οικογενειών με πολλά παιδιά. Ένα ηλεκτρονικό σύστημα των υπηρεσιών κοινωνικής βοήθειας έχει αναπτυχθεί, υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για να ενισχύσει τον συντονισμό των διατάξεων της κοινωνικής προστασίας. Επίσης το Κέντρο συντονίζει και υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντισμού για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Βελτιώσεις γίνονται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα μέλη οικογενειών που πλήττονται από την ενδοοικογενειακή βία, και στη διευκόλυνση των διαδικασιών υιοθεσίας.

ΘΕΣΗ-ΕΡΩΤΗΜΑ  ΜΑΣ:
Από τότε(2011) η εξαιρετική μας Κυβέρνηση(διαχρονικά) ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την Οικογένεια και τηρεί αυτά που δήλωσε στον ΟΗΕ;

ΕΜΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Φορολογεί τις οικογένειες με παιδιά
Εξαθλιώνει τις οικογένειες με παιδιά
Καταργεί προνοιακές υποδομές
Υποχρηματοδοτεί υποδομές κοινωνικού χαρακτήρος,όπως ΄΄ Βοήθεια στο Σπίτι΄΄
Καταργεί πολυτεκνικά επιδόματα
Για ποιόν  εθελοντισμό αναφέρεται;Καθότι ότι σωστό γίνεται στις μέρες μας γίνεται από εθελοντές έξω από κάθε κρατικό οργανισμό ή υπηρεσία.
Ακόμη και υποδομές όπως το ΟΡΑΜΑ και αντίστοιχες, μεγάλος αγώνας γίνεται από τους εργαζόμενους σε αυτά για να μην κλείσουν.

Η υποκρισία στο μεγαλείο της

Προσπαθούμε να μάθουμε ποιές είναι πράγματι οι προετοιμασίες που κάνουμε ως Χώρα για να εορτάσουμε το 2014,το διεθνές έτος για την Οικογένεια.

ΕΚΤΟΣ αν την τιμωρία της οικογένειας με παιδιά την θεωρούν ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  για το 2014.
ΤΟΤΕ ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΣΘΕ


ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:

ΕΣΕΙΣ  ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ; 
ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ

             Και βεβαίως θα ζητήσουμε συγνώμη αν σφάλλουμε


Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΑΣ;

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ ΣΥΣΣΩΜΗ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΟΤΙ:

Σύσσωμη παραιτήθηκε σήμερα το πρωί η κυβέρνηση της Βουλγαρίας, μετά τις χθεσινές ογκώδεις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα κατά της αύξησης των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος.
«Δεν θα συμμετέχω σε μια κυβέρνηση υπό την οποία η αστυνομία χτυπάει τους ανθρώπους», δήλωσε στη Βουλή ο Μπορίσοφ, ανακοινώνοντας την παραίτησή του.
Επίσης είπε:
 “Δεν μπορώ να βλέπω αίμα στους δρόμους, Κάθε σταγόνα αίμα είναι για μας (την κυβέρνηση) λεκές. Δεν μπορώ να βλέπω το Κοινοβούλιο περιφραγμένο με κάγκελα, ούτε αυτοσκοπός μας είναι η εξουσία. Έχουμε αξιοπρέπεια και τιμή. Την εξουσία μας την έδωσε ο λαός και του την επιστρέφουμε σήμερα.”

ΤΙ πιο απλό,τι πιό σωστό,τι πιο δίκαιο,
ΤΙ ΠΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΩΣΤΟ 
ΑΥΤΟ ΕΠΡΑΞΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ


Εδώ με τις αυξήσεις στην ΔΕΗ έγινε κάτι από την Κυβέρνηση και τους Βο(υ)λευτές μας και δεν το αντιληφθήκαμε;

Εδώ με την εξαθλίωση που έχει οδηγήσει η Κυβέρνηση τις οικογένειες με παιδιά και μάλιστα με πολλά παιδιά δεν ιδρώνει το αυτί τους.
ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ
ΕΙΔΙΚΩΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΟΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ
Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 2013

Εφέτος η Διεθνής Ημέρα για την Οικογένεια,
που εορτάζεται στις 15-5-2013 θα είναι αφιερωμένη στην:

΄΄Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Διαγενεακής Αλληλεγγύης΄΄

(Advancing Social Integration and Intergenerational Solidarity)

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 2013-14


                                                       ΑΔΑ: ΒΕΥΣ9-ΙΕ3

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
-----
Μαρούσι, 12-02-2013

Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/19785/Β6


         
Ταχ. Δ/νση         : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη        : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα        : http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες    : Σ. Πέλου
Τηλέφωνο          : 210-3442651, 210-3442101,                                              
                              210-3442705, 210-3442693
FAX                       : 2103442077
ΠΡΟΣ :
1. Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπ/σης
2. Δ/νσεις Δ.Ε.
3. Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια
(μέσω των Διευθύνσεων  Δ.Ε.)
4. Ε.Α.Π.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υγείας
Δ/νση Γραμματείας ΚΕΣΥ
Μακεδονίας 8, Τ.Κ. 10433, Αθήνα
2. Συνημμένος πίνακας Νοσοκομείων

                                                                                                                                                                                                           
ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014»

           Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. Φ.151/6682/Β6/17-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΖ9-Δ6Ζ) εγκυκλίου μας,  σας ενημερώνουμε  ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τΑ’/4-9-2009), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους.                    
Συνεπώς, παρακαλούνται οι Διευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ενημερώσουν άμεσα τους υποψηφίους, που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω κατηγορία το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, ότι  σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.  Φ.151/6521/Β6/17-01-2013  Υ.Α.  ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 έως και Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013, αναρτώντας την παρούσα εγκύκλιο στον πίνακα ανακοινώσεων και καλώντας τους υποψηφίους να υπογράψουν σε ονομαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της  με αριθ. Φ.151/122732/Β6/1-10-2010 (Φ.Ε.Κ. 1612/Β’/4-10-2010) Υπουργικής Απόφασης:
«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

α) Αίτηση
β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα και
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ:
α) μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%) και
β) κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%
εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών χρειάζεται να καταθέσουν στις επιτροπές των Νοσοκομείων και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας. (Όπως σας έχουμε ενημερώσει με την με αριθ. πρωτ. Φ.151/6682/Β6/17-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΖ9-Δ6Ζ) εγκύκλιό μας.)
Επισημαίνεται ακόμη, ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, κατά τα  έτη 2010, 2011 και 2012  τα οποία αναγράφουν επακριβώς και ολογράφως την πάθηση του υποψηφίου, όπως αυτή αναφέρεται ακριβώς στο άρθρο 35 του ανωτέρω Νόμου, με τον αντίστοιχο κωδικό, δεν χρειάζεται να αποκτήσουν νέο πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης.

  
                                                                                                                             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                                                                                                              ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ
Συνημμένα:
1. Αίτηση και Πίνακας με τις επταμελείς Επιτροπές των 14 Νοσοκομείων
2. Πίνακας παθήσεων

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφεία κ.κ. Υπουργού, Υφυπουργού, Γεν. Γραμματέα
2. Δ/νση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων (Τμήματα Α’ και Β’)
3. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.
4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής
5. Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληρ. και Νέων Τεχνολογιών
6. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
7. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
8. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών

 ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ
01
ΤΥΦΛΟΙ
02
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 85%)
03
ΚΩΦΟΙ
04
ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ
05
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
06
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ  ΑΝΑΙΜΙΑ
07
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ  ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
08
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ (SHUNT),ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ,ΌΠΩΣ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
09
 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE
10
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ  ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
11
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ (ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ)
12
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BUND CHIARI
13
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ FABRY
14
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ)
15
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ  ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
16
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
17
ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
18
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ − ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ
19
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
20
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΟΣ
21
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΚΑΡΔΙΑΣ
22
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΗΠΑΤΟΣ
23
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
24
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΝΕΦΡΟΥ
25
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
26
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
27
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
28
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EVANS
29
ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
30
ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%
31
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ
32
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
33
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΡΡΥΘΜΟΓΟΝΟ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
34
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ GAUCHER
35
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΌ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΕΣ Ή ΜΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 50MM HG
36
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΗΡΗ ΚΟΙΛΙΑ
37
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΟΡΜΟ


38
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ <35 span="">
39
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
40
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
41
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
42
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BRUGADA
43
 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
44
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΕΙΣ
45
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
46
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ
47
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN
48
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ WILSON
49
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ (RECKLINCHAUSEN)
50
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ
51
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ (ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ)
52
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ 
53
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΡΧΕΩΝ Η ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΟΡΧΕΚΤΟΜΗ
54
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ ΟΛΙΚΗ
55
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
56
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΟ ΕΡΥΘΥΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ) Η΄ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ (ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ >3 Η΄ CLEARANCE ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ <4 span="">
57
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ) Η΄ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ (ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ >3 Η΄ CLEARANCE ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ <4 span="">
58
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

1)ΠΝ Αλεξανδρούπολης,6ο χλμ Αλεξανδρούπολης Μάκρης, 
περιοχή Δραγάνα, Τ.Κ. 68100
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Φανή Σαρίκα                    
Τηλ. 25510-76177                                                               Αναπληρώτρια Γραμματέας : κα Αγγελική  Καμήλα                             Τηλ. 25510-76441

2) ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
Στ. Κυριακίδη 1, Θεσσαλονίκη,
Τ.Κ. 54636
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Μαρία Περδίκη    Τηλ.2310-993486                                 

3) ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»
Περιφερειακή Οδός - Νέα Ευκαρπία,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56403
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Θεοδώρα Λιούζα,  
                      τηλ.  2313-323909
Αναπληρώτρια Γραμματέας : κα Αγγελική Ζάχου                             Τηλ. 2313-323909                    

4) ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
Κωνσταντινουπόλεως49,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54642
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Χριστίνα Σαχινίδου 
                      Τηλ. 2310-892709                                                                                          Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Ειρήνη Μοσχοπούλου    
           Τηλ.  2310-892634 

5) ΠΓΝ Ιωαννίνων
Λεωφ. Πανεπιστημίου (Σταύρου
Νιάρχου), Ιωάννινα, Τ.Κ. 45500
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Κυριακή Τσιλίκα                                               Τηλ. 26510-99743

6) ΠΓΝΛ-Γ.Ν. Λάρισας
Τ.Θ. 1425, Περιοχή Μεζούρλο,
Λάρισα, Τ.Κ. 41110
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ελευθερία Μαλισιώτου                               Τηλ. 2413-502774

7) ΠΓΝ Πατρών
Ρίον Πατρών, Τ.Κ. 26504
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Παναγούλα Οικονόμου 
                      Τηλ. 2613-603408                                       
 Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Αντωνία Γιαννίκα                                                       Τηλ.  2610-997873

8) ΠΓΝ Ηρακλείου
Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71110
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής : κα Μαρία  Κλινάκη                                           Τηλ.   2810-392478

9) ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
Μεσογείων 154, Χολαργός, Τ.Κ. 11527
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Εμμανουέλα Μανωλά   Τηλ. 210-7776688

10)ΓΝΑ«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ           
Ερυθρού Σταυρού και Αθανασάκη 1, Αθήνα, Τ.Κ. 11526
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ευφροσύνη Αθανασιάδου                       Τηλ.213-2068632                                                                                             Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Ευαγγελία Οικονόμου                                                        Τηλ.  213-2068912   
 Υποβολή Δικαιολογητικών:
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή:  11:30-14:30                                                                          

11) ΓΝΑ «Λαϊκό»
Αγ. Θωμά 17, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Καλλιόπη Γεμελιάρη                                           Τηλ.  210-7456225                                                                                                     Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Βασιλική Παπαλόη                                                                                   Τηλ.  210-7456569

12) ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
Υψηλάντου 45-47, Αθήνα, Τ.Κ. 10676
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ελένη Κόκιου    
Τηλ.  213-2041190               Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα  Μαρία Παπακωνσταντοπούλου          Τηλ.  213-2041631


13) ΓΝΝ «Ο Άγιος Παντελεήμων»
       ΓΝΔΑ «Αγ. Βαρβάρα»
Δ. Μαντούβαλου 3, Νίκαια, Τ.Κ. 18454
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ανδριάνα Μονογιού                                                       Τηλ.   213- 2077481

14) ΠΓΝ «Αττικόν»
Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12462 
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ευαγγελία Παπουτσάκη                                         Τηλ.  210-5831993
 Αναπληρώτριες Γραμματείς: κα Ελισάβετ Κρανιώτη &
         κα Μαρία Δαβίλλα                            
Τηλ. 210-5831046- 5832228

ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ                                                                                         την Επταμελή Επιτροπή                                    Πιστοποίησης Παθήσεων                                                     του Νοσοκομείου                                                   ………………………………………… …………………….       .….…………………………………………………………...…..…………………………………………………………
Επώνυμο:

  Παρακαλώ να μου χορηγήσετε Πιστοποιητικό με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι λόγω της πάθησής μου επιτρέπεται η εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις, σε αριθμό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3794/09 (ΦΕΚ 156/Α/2009)

Συνημμένα υποβάλω:                                                                           1. Ιατρική Γνωμάτευση                                                            ………….………………………………………..                                                                   …………............................................                                             ……………………………………………………
2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
Όνομα:
Ονοματεπώνυμο πατέρα:
Ονοματεπώνυμο μητέρας:
Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου:
Εκδούσα αρχή:
Χρονολογία γέννησης:
Δ/νση κατοικίας(οδός –αριθμ.):

Ταχυδρ. Κώδικας:
Νομός - Πόλη:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:                              σταθερό: ………………………………………..    κινητό:…………………………………………….

Ηλεκτρονική δ/νση(e-mail):


ΘΕΜΑ: Χορήγηση πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης για την κατ΄ εξαίρεση εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις (Ν. 3794/2009).
          
… αιτ………….

(υπογραφή)


Τόπος και ημερομηνία αίτησης