Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

ΜΕΙΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ

Αριθμ. Φ. 421.4/2/204367/Σ.969 (7)

Οριστική απόλυση από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών και των

Οπλιτών του Στρατού Ξηράς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 5, του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13.12.2005,τ.Α΄).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22.4.2005, τ.Α΄).

γ. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες.

δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορισμός του προς οριστική απόλυση χρόνου υπηρεσίας των οπλιτών του Στρατού Ξηράς

1. Οι οπλίτες και οι πρότακτοι οπλίτες του Στρατού Ξηράς απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενό−

πλων Δυνάμεων μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης:

α. Οι υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης:

(1) Έντεκα (11) μηνών, όσοι κατατάχθηκαν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 30 Απριλίου 2009.

(2) Δέκα (10) μηνών, όσοι κατατάχθηκαν ή θα καταταχθούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων από 1 Μαΐου 2009 μέχρι 31 Ιουλίου 2009.

(3) Εννέα (9) μηνών, όσοι θα καταταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων από 1 Αυγούστου 2009 και μεταγενέστερα.

β. Οι υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννεάμηνης διάρκειας, απολύονται

οριστικά μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης οκτώ (8) μηνών, εφόσον κατατάχθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2009 ή θα καταταχθούν μεταγενέστερα.

γ. Όσοι από τους παραπάνω κατατάχθηκαν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008, απολύονται οριστικά απ’ αυτές μετά τη συμπλήρωση του χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που καθορίσθηκε, αναλόγως της στρατιωτικής υποχρέωσης που υπέχουν, με το άρθρο 1 παρ. 1 υποπαρ. γ περ. (1), παρ. 2 και παρ. 4 της Φ.420/143/62321/Σ.460/17.10.2001

Απόφ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1407/22.10.2001, τ.Β΄).

Άρθρο 2

Καθορισμός του προς οριστική απόλυση χρόνου υπηρεσίας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών

του Στρατού Ξηράς 1. Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης:

α. Δεκαέξι (16) μηνών, όσοι κατατάχθηκαν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 30 Απριλίου 2009.

β. Δεκαπέντε (15) μηνών, όσοι κατατάχθηκαν ή θα καταταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων από 1 Μαΐου 2009 μέχρι 31 Ιουλίου 2009.

γ. Δεκατεσσάρων (14) μηνών, όσοι θα καταταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων από 1 Αυγούστου 2009 και μεταγενέστερα.

2. Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί, οι οποίοι κατατάχθηκαν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008, απολύονται οριστικά απ’ αυτές μετά τη συμπλήρωση του χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που καθορίσθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 υποπαρ. γ και παρ. 4 της Φ.420/143/62321/Σ.460/17.10.2001Απόφ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1407/22.10.2001, τ.Β΄).

Άρθρο 3

Καθορισμός του προς οριστική απόλυση χρόνου υπηρεσίας των επανακαταταγέντων ήΕπανακατα-

τασσόμενων Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών ή Οπλιτών του Στρατού Ξηράς.

Στις διατάξεις των παραπάνω άρθρων 1 και 2 υπάγονται και όσοι επανακατατάχθηκαν ή θα επανακατα−

ταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων κατά τα καθοριζόμενα απ’ αυτές χρονικά διαστήματα.

Άρθρο 4

Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής και με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παρ. 1 υποπαρ. γ και του άρθρου 2 παράγραφος 2 αυτής, καταργείται κάθε άλλη γενική και ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.

Άρθρο 5

Τελικές Διατάξεις

Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί,από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 6

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−

ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΔΝΣΗΣ ΥΠΕΠΘ 13 ΑΥΓ 09 ΕΠΙ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΕΠΘ 24 ΙΟΥΛ 09

Στάλθηκε ηλεκτρονικά η ακόλουθη επιστολή-υπενθύμιση στον κ. Υπουργό Παιδείας διότι δεν απάντησαν σε δυο επιστολές που έχουν σταλεί από τον Σύλλογο.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ

“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”

58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115,6948781645

e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr

http://triteknoi-edessa.blogspot.com

Έδεσσα 24-7-09

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

στις 19-1-09 και πρόσφατα στις 23-6-09 από τους Συλλόγους Τριτέκνων Ελλάδος σας έχουν αποσταλεί οι συνημμένες δύο επιστολές με προτάσεις μας,που αφορούν θέματα τρίτεκνων εκπαιδευτικών αλλά και τους γονείς με τρία τέκνα.

Επί αυτών των επιστολών ουδεμία απάντηση έχουμε λάβει και ουδεμία μέριμνα(αποδοχή των προτάσεών μας) βλέπουμε να λαμβάνεται και στο νομοσχέδιο που ευρίσκεται στην Βουλή των Ελλήνων για συζήτηση.

Κύριε Υπουργέ,

έχετε ξεχάσει τις δηλώσεις σας για την εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους;Ή που δεν θέλουμε να το πιστέψουμε θέλετε μεν αλλά οι πιέσεις είναι τόσο ισχυρές;

Ελπίζουμε ότι έστω και τώρα μπορείτε να εντάξετε τροποποίηση με τις προτάσεις μας,στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Σταύρος Πουρτουλίδης Άννα Βάντση

ΝΕΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ ΟΙΚΟΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 24ΙΟΥΛ 09


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠ ΟΙΚ 6 ΙΟΥΝ 09

Από τον Σύλλογο δόθηκε η ακόλουθη απάντηση στην αντίστοιχη του Υπουργείου Οικονομικών.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ

“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”

58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115,6948781645

e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr

http://triteknoi-edessa.blogspot.com

Έδεσσα 24-7-09

Αξιότιμη κυρία Γενική Διευθύντρια,

Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη να απαντήσετε με το από 6-7-09/Αρ. Πρωτ.1067368/1034/Α0012 έγγραφό σας επί του ψηφίσματος(18-2-09) της Γενικής Συνελεύσεως του Συλλόγου μας.

Θέλουμε όμως να επισημάνουμε ότι ή δεν έγινε αντιληπτό το ψήφισμά μας ή απλώς απαντάτε μόνο για τον τύπο.Είναι δυνατόν να απευθυνόμασθε στον κύριο Υπουργό και μην γνωρίζουμε το τι ισχύει στην κείμενη νομοθεσία που αφορά και τους γονείς με τρία τέκνα;

Στο ψήφισμά μας, έχοντες υπόψη ότι μέχρι τώρα έχει θεσμοθετεί, προτείνουμε να ληφθούν σοβαρά μέτρα με δημογραφική προοπτική και όχι αποσπασματικά και με απαράδεκτες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ουσιαστικά αίρουν την όποια παροχή.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως έχουμε ενημέρωση εκ μέρους του κυρίου Υπουργού επί των προθέσεών του για αποδοχή των δικαίων και υλοποιήσιμων προτάσεών μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Σταύρος Πουρτουλίδης Άννα Βάντση

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 22-2-09 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ