Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΦΗΜ.ΤΟ ΒΗΜΑ 17ΔΕΚ2011

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΒΗΜΑ 17/12/2011
ΒΗΜΑτοδότης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 17/12/2011

΄΄Η κυβέρνηση αποφάσισε την εξομοίωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους έπειτα από πρόταση του (πολύτεκνου) υφυπουργού Υγείας κ. Μ. Μπόλαρη προς τον κ. Αν. Λοβέρδο. Προσοχή: Η εξομοίωση δεν αφορά οικονομικά θέματα, όπως επιδόματα, φορολόγηση κλπ. Το όφελος προκύπτει από την εξομοίωση στα προνόμια που αφορούν την μοριοδότηση για τις προσλήψεις στο δημόσιο (αν ξαναγίνουν ποτέ προσλήψεις στο Δημόσιο…), τις μεταθέσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, τις μεταγραφές στα πανεπιστήμια κ.α. Φρονώ πάντως ότι πολύ σύντομα η εξομοίωση με τους πολύτεκνους όσων διαθέτουν ένα παιδί θα επιβληθεί από την πραγματικότητα αφού τα περισσότερα ζευγάρια δεν αναμένεται να επιδείξουν τον ηρωισμό που απαιτείται ώστε να τολμήσουν την τεκνοποίηση στην Ελλάδα της ελπίδας και της ευημερίας του ΠαΣοΚ και της Νέας Δημοκρατίας.΄΄

ΣΧΟΛΙΟ:Ποιές μετεγγραφές,αυτές που καταργήθηκαν;

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΄΄ΓΗΡΑΣΚΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΗ΄΄

Meeting the challenge of an ageing Europe
Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση μιας γηράσκουσας Ευρώπης


Europe’s population is ageing because people are living longer and not producing enough children, according to a recently published report. This issue represents a major challenge for the EU across many areas of life including employment, the sustainability of welfare systems and pensions provision.
The headline findings of the ‘European Demography Report 2010’ reveal a population that is larger, older and more diverse than ever.
Ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνά, επειδή οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και δεν γεννούν αρκετά παιδιά, σύμφωνα με μια έκθεση που πρόσφατα δημοσιεύθηκε. Το ζήτημα αυτό αποτελεί μείζονα πρόκληση για την ΕΕ σε πολλούς τομείς της ζωής όπως η απασχόληση, η βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και της παροχής των συντάξεων.
Τα βασικά ευρήματα της εργασίας «Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Δημογραφία 2010» αποκαλύπτουν έναν πληθυσμό που είναι μεγαλύτερος, πιο γερασμένος και πιο ποικιλόμορφος από ποτέ.

A version of the report is published by every two years by the European Commission. The aim is to provide data that can be used by the EU Member States and the EU to develop policies and initiatives that address demographic change.
Μια έκδοση της έκθεσης δημοσιεύεται κάθε δύο χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος είναι να παρέχει στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη της ΕΕ και η ΕΕ να αναπτύξει πολιτικές και πρωτοβουλίες σχετικά με την δημογραφική αλλαγή.
Fertility rates across the whole of the EU are rising slowly, up from 1.47 children per woman in 2003 to 1.6 in 2009. However, a rate of 2.1 would be required for Europe’s population to become self-sustaining and only two EU Member States are close to this threshold. Indeed, given current migration and life-expectancy trends, the current levels of fertility mean that the EU’s population will start to decrease in 2040.
In 2008 average life expectancy in the EU was 76.4 years for men and 82.4 years for women. The report also shows that life expectancy continues to rise –by two to three months every year.
In some ways Europe has become a victim of its own success as increased prosperity is allowing people to live healthier, longer and more active lives. While this is a positive development, the downside is that not enough younger people are replacing retiring older workers on the labour market.
According to the EU, the working age population (aged 20 to 64) will start to shrink from 2013, just as Europe needs more people in employment to pay for pensions and to support welfare systems. These social provisions are likely to come under even more pressure over the next 20 years as the ‘baby boomer’ generation retires from work.
Οι δείκτες γονιμότητας στο σύνολο της ΕΕ αυξάνονται με αργό ρυθμό, από 1,47 παιδιά ανά γυναίκα το 2003 σε 1,6 το 2009. Ωστόσο, ένας συντελεστής 2,1 θα ήταν απαραίτητος για τον πληθυσμό της Ευρώπης για να έχει την δυνατότητα αυτοανανέωσης-αναπλήρωσης και μόνο δύο κράτη μέλη της ΕΕ είναι κοντά στο όριο αυτό. Πράγματι, με δεδομένη την τρέχουσα μετανάστευση και της αυξητικής τάσεως του προσδοκίμου ζωής, τα τρέχοντα επίπεδα της γονιμότητας σημαίνουν ότι ο πληθυσμός της ΕΕ θα αρχίσει να μειώνεται το 2040.
Το 2008 το μέσο προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ ήταν 76,4 χρόνια για τους άνδρες και 82,4 χρόνια για τις γυναίκες. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι το προσδόκιμο ζωής συνεχίζει να αυξάνεται-από δύο έως τρεις μήνες κάθε χρόνο.Κατά κάποιο τρόπο η Ευρώπη έχει γίνει θύμα της ίδιας της επιτυχίας, καθώς αυξανομένης της ευημερίας τους επιτρέπει οι άνθρωποι ζουν υγιεινότερα, περισσότερα χρόνια και είναι πιο δραστήρια η ζωή τους. Ενώ αυτή είναι μια θετική εξέλιξη, το μειονέκτημα είναι ότι δεν είναι αρκετοί οι νέοι που θα αντικαθιστούν όσους εργαζόμενους συνταξιοδοτούνται και βγαίνουν από την αγορά εργασίας.
Σύμφωνα με την ΕΕ, ο ενεργός πληθυσμός (ηλικίας 20 έως 64) θα αρχίσει να συρρικνώνεται από το 2013, ενώ τότε ακριβώς η Ευρώπη θα χρειάζεται περισσότερους ανθρώπους στην απασχόληση για να πληρώνουν-εισφέρουν στις συντάξεις και να υποστηρίζουν τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Οι κοινωνικές αυτές παροχές είναι πιθανό να δεχθούν ακόμη μεγαλύτερη πίεση για μείωση στα επόμενα 20 χρόνια καθώς η ΄΄γενιά των πολλών παιδιών ΄΄ αποσύρεται από την εργασία.

Responding to change

The EU is addressing issues surrounding demographic change across a range of policy areas.
Europe 2020, the EU’s strategy for economic growth, explicitly recognises the need to keep employment rates high if Europe is to cope with growing old. The strategy contains a headline target of achieving a 75 % employment rate for men and women between the ages of 20 and 64 by 2020. The 75 % figure is estimated to represent full employment by the end of the decade.
To help meet this target, Europe 2020 has launched a flagship initiative called the ‘Agenda for new skills and jobs’. The aim is to help people acquire the skills they need to get good jobs and work for longer. The initiative also seeks to make labour markets more efficient in order to raise employment levels and productivity.
Over the past few years, the EU has made some changes to legislation that will enable people to strike a balance between family life and work, which should make it easier for them to raise children. In the long-term, such actions should help raise fertility rates.
For example, rules were amended last year which extend the minimum period for parental leave from three to four months per child. The European Commission also presented a proposal to extend periods of paid maternity leave from 14 to 18 weeks, which is currently being discussed by European Parliament and Council of the EU.

Απαντώντας στην αλλαγή
Η ΕΕ ασχολείται με θέματα γύρω από τη δημογραφική αλλαγή σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της πολιτικής.
Η ΄΄Ευρώπη το 2020΄΄, η στρατηγική της ΕΕ για την οικονομική ανάπτυξη, ρητά αναγνωρίζει την ανάγκη να διατηρηθούν υψηλά τα ποσοστά απασχόλησης, ώστε η Ευρώπη να αντιμετωπίσει την αύξηση του γηρασμένου πληθυσμού της. Η στρατηγική περιέχει ένα πρωταρχικό στόχο την επίτευξη ποσοστού απασχόλησης στο 75% για τους άνδρες και τις γυναίκες μεταξύ των ηλικιών 20 και 64 μέχρι το 2020. Το 75% ποσοστό απασχόλησης, εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει την πλήρη απασχόληση μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η ΄΄Ευρώπη το 2020΄΄ έχει ξεκινήσει μια σημαντική πρωτοβουλία που ονομάζεται «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας». Ο στόχος είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να έχουν καλές θέσεις εργασίας και να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η πρωτοβουλία επίσης επιδιώκει να καταστούν οι αγορές εργασίας πιο
αποτελεσματικές, προκειμένου να αυξηθούν τα επίπεδα απασχόλησης και παραγωγικότητας.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η ΕΕ έχει επιφέρει κάποιες αλλαγές στη νομοθεσία που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η οποία θα καταστήσει ευκολότερο για αυτούς την ανατρέφουν τα παιδιά. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τέτοιες δράσεις θα πρέπει να βοηθήσουν στην αύξηση των ποσοστών γονιμότητας.

Για παράδειγμα, πέρυσι τροποποιήθηκαν κανόνες, ώστε να παρατείνεται η ελάχιστη περίοδος για γονική άδεια από τρεις σε τέσσερις μήνες ανά παιδί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε επίσης μια πρόταση,που εγκρίθηκε, για την επέκταση των περιόδων αμειβόμενης άδειας μητρότητας από 14 σε 16 εβδομάδες.

Pushing for pension reform

The European Commission has put forward proposals to reform pensions in a bid to ensure that the EU Member States and their citizens can properly fund old age.
The ‘Green Paper – towards adequate, sustainable and safe European pension systems’ was put out for consultation in 2010. It addresses a number of interrelated issues including:
• Finding ways to ensure adequate incomes in old age while guaranteeing long-term sustainability of pension systems;
• How best to achieve the right balance between work and retirement while making it easier to live an active old age;
• Making pensions safer in times of economic crisis; and
• Giving pensions systems transparency so that people are better placed to make their own decisions about retirement.

Πίεση για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προωθήσει προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των συντάξεων σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι πολίτες τους μπορούν να χρηματοδοτήσουν επαρκώς τα γηρατειά.
Η «Πράσινη Βίβλος - για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα» τέθηκε για διαβούλευση το 2010. Αυτή αντιμετωπίζει μια σειρά από αλληλένδετα ζητήματα όπως:
• Η εύρεση τρόπων για την εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος σε μεγάλη ηλικία, ενώ εγγυάται την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων,
• Πώς θα μπορούσαν να επιτύχουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ εργασίας και συνταξιοδότησης, ενώ να καθίσταται ευκολότερη η ζωή για ενεργά γηρατειά,
• Κάνοντας τις συντάξεις ασφαλέστερες σε περιόδους οικονομικής κρίσης και
• Δίνοντας συνταξιοδοτικά συστήματα με διαφάνεια έτσι ώστε οι άνθρωποι είναι σε καλύτερη θέση για να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις για τη συνταξιοδότηση.


Active ageing

The EU is committed to promoting the concept of active ageing, which is about ensuring that older people can play an active role in society. In fact, a pilot European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing was launched earlier this year. The pilot Partnership aims to pursue a triple win for Europe:
• improving the health status and quality of life of older people;
• supporting the long-term sustainability and efficiency of health and social care systems; and
• enhancing the competitiveness of EU industry through business and expansion of new markets.
In addition, 2012 has been designated the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations.
The pilot Partnership and the forthcoming European Year do more than just raise awareness and disseminate examples of good practice. They also mobilise policymakers and stakeholders at all levels to support active ageing. A Strategic Implementation Plan, on the basis of which initiatives will be launched for piloting the pilot Partnership, will be issued in the autumn.

Η ενεργός γήρανση

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να προωθήσει την ιδέα της παράτασης του επαγγελματικού βίου, η οποία διασφαλίζει ότι οι ηλικιωμένοι μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Στην πραγματικότητα, μια πιλοτική Ευρωπαϊκή Καινοτόμα Σχέση για Ενεργό και Υγιή Γήρανση ξεκίνησε νωρίτερα φέτος(2010). Η Δοκιμαστική Σχέση έχει ως στόχο να ακολουθήσει μια τριπλή επιτυχία για την Ευρώπη:
• βελτίωση της κατάστασης της υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων,
• Στήριξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας και κοινωνικής φροντίδας,και
• την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ μέσω των επιχειρήσεων και την επέκταση νέων αγορών.
Επιπλέον, το 2012 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.
Οι δράσεις ΄΄Η Δοκιμαστική Σχέση΄΄ και το επικείμενο ΄΄Ευρωπαϊκό Έτος΄΄ θα επιτύχουν περισσότερα και όχι μόνο να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και τη διάδοση παραδειγμάτων καλής πρακτικής. Μπορούν επίσης να κινητοποιήσουν τους πολιτικούς που
χαράσσουν πολιτική και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα για την υποστήριξη της ενεργού γήρανσης.
Ένα στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής, επί τη βάσει των οποίων θα δρομολογηθούν πρωτοβουλίες για την πιλοτική εφαρμογή της Δοκιμαστικής Σχέσης, θα εκδοθεί το φθινόπωρο(2011).


Η παρούσα μετάφραση σκοπό έχει μόνο να κάνει κοινωνούς για το τι σχεδιάζει η ΕΕ και δεν διεκδικεί δάφνες για την πιστή μετάφραση.Λεπτομέρειες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ.

Το ΔΣ της ΠΕΣΠΟ3Τ

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Hμερομηνία δημοσίευσης: 15-12-11
Διορθώσεις στο σύστημα εισαγωγής
Αφορά τον τρόπο διεκδίκησης θέσεων σε ΑΕΙ από παιδιά πολύτεκνων
και τρίτεκνων οικογενειών

Του Αποστολου Λακασα

Αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής των παιδιών πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών στα ΑΕΙ ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας. Στόχος είναι να διορθωθούν τα στρεβλά του, ιδιαίτερα, προβληματικού συστήματος, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά φέτος και φέρει την υπογραφή του πρώην υφυπουργού κ. Ιωάννη Πανάρετου. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών εισήχθησαν σε πανεπιστημιακά τμήματα με πολύ χαμηλή βαθμολογία. Εως πέρυσι οι υποψήφιοι των κατηγοριών αυτών, εάν εισάγονταν σε κάποιο ΑΕΙ, έπαιρναν μετεγγραφή. Από φέτος διεκδίκησαν ξεχωριστές θέσεις σε κάθε ΑΕΙ, συνολικά 8.040 θέσεις σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Εξ αυτών δόθηκαν 3.754 θέσεις στα παιδιά πολυτέκνων, 3.172 σε τριτέκνων και οι 1.114 στα παιδιά που υπάγονται σε κοινωνικά κριτήρια.

Η αλλαγή του συστήματος κρίνεται αναγκαία, αφού πολλές από τις διαμαρτυρίες των ενδιαφερομένων φέτος αποδείχθηκαν απόλυτα βάσιμες. Χθες μάλιστα άρχισε στο Διοικητικό Εφετείο η εκδίκαση της προσφυγής της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων κατά της απόφασης Πανάρετου. Ειδικότερα, εξετάζεται:

Η σύνδεση του βαθμού του τελευταίου εισακτέου σε κάθε σχολή από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων με τον βαθμό του τελευταίου εισακτέου στην ίδια σχολή από τη γενική σειρά υποψηφίων. Στόχος να αποφευχθούν φαινόμενα όπως φέτος, όταν, π.χ. ο τελευταίος εισακτέος από ειδικές κατηγορίες στη Φιλολογία Αθήνας είχε 1.885 μόρια, ενώ ο τελευταίος από τη γενική σειρά 17.261 μόρια. Στην Αρχιτεκτονική ΕΜΠ οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν 7.258 και 21.715 μόρια!

Η αποσύνδεση του τόπου κατοικίας των τριτέκνων, πολυτέκνων με την έδρα της σχολής. Εως τώρα οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών μπορούσαν να εισαχθούν σε σχολή εντός της διοικητικής τους περιφέρειας. Ετσι, συνέβη το παράδοξο, υποψήφιος από τη Σίφνο να μπορεί να εισαχθεί στο Παιδαγωγικό Ρόδου, αλλά όχι στο Παιδαγωγικό Αθηνών. Η Σίφνος απέχει περί τις 5 ώρες από τον Πειραιά, αλλά με τη Ρόδο συνδέεται ακτοπλοϊκώς μέσω Πειραιά! Αρα, γιατί ένας πολύτεκνος να κάνει χρήση της «ευεργετικής» διάταξης και να βρεθεί στη... Ρόδο;

Εξαιτίας της σύνδεσης του τόπου κατοικίας με την έδρα της σχολής, παρουσιάστηκε φέτος το εξής παράδοξο: καθώς οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών μπορούσαν να εισαχθούν μόνο στις σχολές της διοικητικής περιφέρειάς τους, οι εκ της Πάτρας δεν μπορούσαν (αξιοποιώντας την οικογενειακή τους κατάσταση) να σπουδάσουν σε Νομική, καθώς Νομική υπάρχει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή. Αυτό θα διορθωθεί.

Τα δίδυμα αδέλφια θα μπορούν να σπουδάζουν στην ίδια πόλη (εάν έχουν εισαχθεί σε διαφορετικές σχολές). Ρύθμιση για τους διδύμους αδελφούς δεν υπήρξε στην απόφαση Πανάρετου, κάτι που στελέχη του υπουργείου Παιδείας, μιλώντας στην «Κ», απέδωσαν σε αμέλεια.

Οι αλλαγές διορθώνουν αστοχίες, αλλά, κατά εκπροσώπους πολυτέκνων και τριτέκνων, δεν υπηρετούν κατά γράμμα τη συνταγματική πρόβλεψη για προστασία τους. Ως εκ τούτου, ζητούν να επιστρέψει το προηγούμενο καθεστώς κατά το οποίο οι εισακτέοι από πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες μπορούσαν να πάρουν ελεύθερα μετεγγραφή στο ΑΕΙ που ήθελαν.

ΧΡΗΣΙΜΟ

ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

Για περιπτώσεις χρηματισμού και δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων (γιατρών δημόσιων νοσοκομείων) - δηλαδή εάν ο γιατρός σας σε δημόσιο μαιευτήριο, σας ζητήσει χρηματικό ποσό φακελάκι, να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 210 8779700 Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ΔΕΥ/Τμήμα διαφθοράς, Αρχηγείο Αστυνομίας.
Έτσι ώστε να καθοδηγηθείτε για το πώς μπορείτε να καταγγείλετε το συμβάν που αντιμετωπίσατε.

Είναι πολύ σημαντικό να καταγγέλλετε ΠΡΙΝ δώσετε το "φακελάκι" έτσι ώστε να είναι αποδείξιμη η καταγγελία κατά την διάρκεια της πράξης του χρηματισμού/ δωροληψίας!

Καμία ανώνυμη και δημόσια καταγγελία σε φόρουμ ή άλλο μέσο του διαδικτύου δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα την δίωξη αυτών των παράνομων πράξεων παρά μόνο εάν γίνει επίσημα με τον τρόπο που θα σας καθοδηγήσει η αστυνομία.

Για να φέρουν εις πέρας την οποιαδήποτε δίωξη, είναι απαραίτητη η απόλυτη συνεργασία όσων καταθέτουν, όπως και θα χρειαστεί κατάθεση σε δικαστήριο.

Δείτε την τελευταία δράση η οποία είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη γυναικολόγου, υπεύθυνης της μαιευτικής κλινικής δημόσιου μαιευτηρίου της Αθήνας, αλλά και άλλες συλλήψεις που έγιναν χάρη στην παρέμβαση των ίδιων των συγγενών των ασθενών, όπως στις 28/3/ Θεσσαλονίκη, στις 3/8 ΙΚΑ Θεσσαλονίκης και στις 3/8 ΙΚΑ Ηράκλειο Κρήτης (και οι δύο συλλήψεις δωροδοκία για εμβολιασμό παιδιών).

Οι δημοσιοποίηση επωνύμου ιατρού με την υπόδειξη ότι πραγματοποίησε δωροληψία, χωρίς να υπάρχει κατάθεση στην αρμόδια αρχή για το γεγονός, συνιστά ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ η οποία ΔΙΩΚΕΤΑΙ ποινικά.

Απαραιτήτως για υποθέσεις Δημόσιων Λειτουργών να καλείτε το παραπάνω τηλέφωνο.

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤ΄ ΔΙΜΗΝΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.
Δελτίο Τύπου
Δευτέρα 12.12.2011

«Καταβολή των Πολυτεκνικών Επιδομάτων από τον ΟΓΑ»

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα
τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ
παροχή και ισόβια σύνταξη) του ΣΤ’ διμήνου 2011 θα πραγματοποιηθεί, σε
421.899 οικογένειες, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011.
Η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΓΑ πραγματοποιείται με
πίστωση λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των
117.175.494,87 ευρώ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΓΑ 6 ΔΕΚ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.
Δελτίο Τύπου Τρίτη 6.12.2011

«Πληρωμή των Πολυτεκνικών Επιδομάτων από τον ΟΓΑ»

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:
Τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού,πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) του ΣΤ’ διμήνου 2011 θα καταβληθούν, με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, με πιθανή ημερομηνία την
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Να ρε γιατί δεν πεθαίνει η Ελλάδα !

http://www.greektube.org/content/view/153153/2/

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

NEL LINES Τιμολογιακή / Εμπορική Πολιτική

NEL LINES
(Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου)

Τιμολογιακή / Εμπορική Πολιτική
14/11/2011
Έκπτωση πολυτέκνων - τριτέκνων

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Αγαπητοί συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας προσφέρει έκπτωση 50% στους πολύτεκνους και στους τρίτεκνους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση εισιτηρίου με έκπτωση είναι η επίδειξη της επίσημης κάρτας πολυτέκνων και τριτέκνων (από την Συνομοσπονδία Πολυτέκνων).
Σας ενημερώνουμε ότι καμία άλλη κάρτα δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα ζητείται από επιβάτη να καταβάλει την διαφορά εντός του πλοίου.

Με τιμή,

Φίλιππος Συμενάκης
Διεύθυνση Εμπορικής Εκμετάλευσης

ΑΚΡΟΑΣΗ ΑΠΟ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΔΣ ΠΕΣΠΟ3Τ


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
(2θμιο σωματείο με Απόφ. Πρωτοδικείου 125/2010)
115 22 Μακρυνίτσης 9, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115 e-mail:pespo3t@yahoo.gr
Αθήνα 2 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΣΠΟ3Τ 2 ΔΕΚ 2011
Πραγματοποιήθηκε,μετά από σχετικό αίτημά μας,συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλαδικής Ένωσης Συλλόγων Πολύτεκνων Οικογενειών με Τρία Τέκνα.

Εκφράσθηκαν στον Μακαριώτατο η αγωνία και η ανησυχία μας για το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ που αντιμετωπίζει το έθνος και η χώρας μας. Ενημερώθηκε αναλυτικά και τεκμηριωμένα για τον αγώνα μας και τις προτάσεις μας και ζητήσαμε την ευλογία του και την στήριξη τόσο του Ιδίου αλλά και της Εκκλησίας ώστε επιτέλους η Πολιτεία να επιδείξει την αναγκαία ευαισθησία και αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και μείωσης του πληθυσμού της Ελλάδος.

Ο Μακαριώτατος ενδιαφέρθηκε ιδιαιτέρως για τις δράσεις και προτάσεις μας και υποσχέθηκε ότι στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου της Εκκλησίας και των υφισταμένων δυνατοτήτων της θα τις στηρίξει. Μάλιστα μας γνώρισε ότι κατά την προσεχή συνάντησή του,λίαν συντόμως, με τον Υπουργό Υγείας κ.Λοβέρδο θα του μεταφέρει και θα στηρίξει την πρότασή μας για τον χαρακτηρισμό των τρίτεκνων οικογενειών ως πολυτέκνους.

Το ΔΣ