Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Τροποποιήσεις ειδικών περιπτώσεων σε μηχανογραφικά δελτία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 Μαρούσι 29 -6-2011
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ.Φ.251/72470/B6 Βαθμός Προτερ.ΕΠΕΙΓΟΝ
Ιστοσελίδα: ww.minedu.gov.gr
email: t01ode2@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ν. Πετροπούλου
Ρ. Τσακαλάκη
Τηλέφωνο: 210-3442099
210-3442702
Fax: 210-3442098
ΘΕΜΑ: «Τροποποιήσεις ειδικών περιπτώσεων σε μηχανογραφικά δελτία»

Σας κάνουμε γνωστό ότι στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχουν περιέλθει αιτήσεις υποψηφίων, που οριστικοποίησαν το μηχανογραφικό τους δελτίο, για αλλαγή στοιχείων που αφορούν στις ειδικές περιπτώσεις α) πολυτέκνων ή β) τριτέκνων ή γ) κοινωνικών κριτηρίων, ύστερα από διαπίστωση ότι, εν τέλει, δεν εμπίπτουν ή εμπίπτουν στην ειδική περίπτωση όπως έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους δελτίο.
Οι διατάξεις που έχουν δώσει τη δυνατότητα εισαγωγής στις επί πλέον θέσεις, σε υποψηφίους οι οποίοι εμπίπτουν στις ειδικές αυτές περιπτώσεις, προβλέπουν ότι σε περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ειδικές περιπτώσεις, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται από τα τμήματα εισαγωγής και αποκλείονται κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ ή Σχολές .
Για το λόγο ότι η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου πραγματοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά, μέσω διαδικτύου και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την απόδειξη των προϋποθέσεων υπαγωγής σε ειδική περίπτωση είναι αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων, οι αιτήσεις αυτές που έχουν υποβληθεί και τυχόν άλλες που θα υποβληθούν μέχρι τη λήξη της οριστικοποίησης στις 30-6-11 στο φαξ της υπηρεσίας μας 210-3442098, θα γίνουν δεκτές εφόσον αφορούν: α) στον αποχαρακτηρισμό της ειδικής περίπτωσης, β) σε τροποποίηση της ειδικής περίπτωσης σε άλλη, γ) σε ένταξη σε ειδική περίπτωση δ) σε τροποποίηση της διοικητικής περιφέρειας άσκησης του δικαιώματος της ειδικής περίπτωσης και ε) σε υπέρβαση ή μη του εισοδηματικού ορίου, με βάση τα δικαιολογητικά που οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν κατά την οριστικοποίηση και τα οποία θα προσκομίσουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία της σχολής ή τμήματος εισαγωγής τους.
Οι ανωτέρω υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, για την περίπτωση που τους αφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται, διαγράφοντας τις περιπτώσεις που δεν τους αφορούν. Η Δήλωση αυτή θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από το ΚΕΠ ή το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους για το γνήσιο της υπογραφής και θα κατατίθεται στη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που βρίσκεται πλησιέστερα του τόπου διαμονής τους.
Δεν θα γίνουν δεκτές Υπεύθυνες Δηλώσεις με ΦΑΞ.
Προθεσμία Κατάθεσης Υπευθύνων Δηλώσεων ορίζεται από 30.6.2011 μέχρι 5 Ιουλίου 2011.
Με ευθύνη των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αυτές θα διαβιβασθούν άμεσα μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης, συγκεντρωτικά ανά Διεύθυνση, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων.
Υπεύθυνες Δηλώσεις με περιεχόμενο αλλαγής προτιμήσεων σχολών δεν γίνονται δεκτές.

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Παράταση οριστικοποίησης μηχανογραφικού δελτίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
E-mail: press@minedu.gov.gr

Δελτίο Τύπου 27/06/2011

Παράταση οριστικοποίησης μηχανογραφικού δελτίου

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, λόγω της προκηρυχθείσας απεργίας από τη ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, για τις 28 και 29 Ιουνίου 2011, η προθεσμία οριστικοποίησης του μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για όλους τους υποψηφίους, παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2011. Η ώρα λήξης της οριστικοποίησης είναι μέχρι 24:00 της ίδιας ημέρας.
Η προθεσμία είναι αποκλειστική και καμία οριστικοποίηση δεν θα γίνεται δεκτή πέραν αυτής της ώρας και ημέρας.

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
......Εάν δεν εισάγονται στην σχολή ή τμήμα που έχουν δηλώσει πρώτο στις προτιμήσεις τους κρίνονται στην συνέχεια για επιλογή στις επιπλέον θέσεις της ίδιας σχολής ή τμήματος ,ως υποψήφιοι της ειδικής περίπτωσης(τρίτεκνοι) στην οποία ανήκουν, και μόνο για τις σχολές ή Τμήματα της Διοικητικής Περιφέρειας που βρίσκεται η μόνιμη και κύρια κατοικία των γονέων τους, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια αυτών ή της οικογενείας (συζύγων και τέκνων) των ιδίων των υποψηφίων, εάν πρόκειται για ενηλίκους, την οποία έχουν προσδιορίσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο.
Οι διοικητικές περιφέρειες είναι οι οριζόμενες από το πρόγραμμα ΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ(Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α΄)......

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΕΠΘ:
https://exams.minedu.gov.gr/Info/eidikes_periptwseis.pdf

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Όπως είναι γνωστό από την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 άρχισε η πληρωμή των επιδομάτων του ΟΓΑ για το Γ΄Δίμηνο 2011.
Επειδή υπήρξαν πολλά ερωτήματα όσον αφορά το ποσό των επιδομάτων και διαφορές ποου διαπιστώνονται σε σχέση με τα προηγούμενα δίμηνα γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ο ΟΓΑ εφαρμόζει και μετά από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας τις διατάξεις του ψηφισθέντος νόμου(στις 22-2-2011) Ν.3918/2011,όπου περιλαμβάνονται και τα συγκεκριμένα άρθρα 42(για τρίτεκνες οικογένειες) και 43(για πολύτεκνες οικογένειες).
Οι μειώσεις προέρχονται διότι καθορίσθηκαν τα ακόλουθα:
-Το επίδομα τρίτου παιδιού: από 178,81 ευρώ το μήνα καθορίστηκε στα 177,00 ευρώ,
-Για δικαιούχους με περισσότερα από δύο επιδοτούμενα παιδιά, από 44,68 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί στα 44,00 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί,
-Για δικαιούχους με ένα ή δύο επιδοτούμενα παιδιά, από 102,85 ευρώ κατώτατο συνολικό μηνιαίο ποσό, καθορίστηκε στα 44,00 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί.
Επειδή οι παραπάνω διατάξεις έχουν αναδρομική ισχύ,από 1-1-2011 για τις τρίτεκνες οικογένειες και από 2-3-2011 για τις πολύτεκνες οικογένειες, στα δύο (2) προηγούμενα δίμηνα καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ποσά επιδομάτων, τα οποία συμψηφίσθηκαν με τις πληρωμές του τρέχοντος διμήνου (6 Ιουνίου), με αποτέλεσμα στην πλειοψηφία των δικαιούχων να καταβληθεί το ποσό που τους αναλογεί με μείωση ενώ σε ορισμένους να παρακρατηθεί ολόκληρο το ποσό του τρέχοντος διμήνου.

Σχόλιο:Όταν τον Φεβρουάριο αποτράπηκε η καθιέρωση και του εισοδηματικού κριτηρίου για την παροχή των επιδομάτων δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή από πολλούς δικαιούχους στις λοιπές διατάξεις αν και υπήρξαν φωνές για την επερχόμενη μείωση.Φαίνεται επειδή δεν ήταν στο άμεσο μέλλον,θεωρήθηκε ότι όλα είναι καλά.Δυστυχώς απαιτείται συνεχής εγρήγορση όχι μόνο από τους συλλόγους αλλά και από κάθε μέλλος.

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΜΙΦΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΑ,ΡΥΖΙ,ΦΕΤΑ,ΓΡΑΒΙΕΡΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΥ ΜΑΚΡΥΣΠΕΡΜΟΥ
ΡΥΖΙΟΥ, ΦΕΤΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ, ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΑΒ-Ψ3
ΑΘΗΝΑ, 27 / 05 / 2011 Αρ. Πρωτ.: 27626


ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 945/2010 της Επιτροπής «έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2011 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010», στα πλαίσια του προγράμματος της δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της χώρας, κατά το έτος 2011 θα διανεμηθούν τα εξής προϊόντα :
ζυμαρικά (μακαρόνια Νο 6, μακαρονάκι κοφτό και κριθαράκι μέτριο)
• λευκασμένο μακρύσπερμο ρύζι
• τυρί ΦΕΤΑ ΠΟΠ
• τυρί Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ.

Η τελική ποσότητα κάθε προϊόντος, που θα διανεμηθεί στους απόρους θα προσδιορισθεί σύμφωνα με τις διαθέσιμες ποσότητες τροφίμων που θα προκύψουν από τους σχετικούς με το πρόγραμμα διαγωνισμούς και σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των τελικών δικαιούχων της χώρας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Σύμφωνα με την 22830/05-04-2011 (ΦΕΚ Β΄ 660) Κ.Υ.Α. οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων υλοποίησης , υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους
Ειδικά για το έτος 2011 ορίσθηκε με την υπ’ αρ. 27618/19-05-2011 Υ.Α. , ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων υλοποίησης η 1η Ιουλίου 2011 ημέρα Παρασκευή.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.
Υπό την έννοια αυτή, κοινή συνθήκη που διέπει όλους τους τελικούς δικαιούχους είναι η απορία, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησης στον οποίο υπάγονται. Η απορία αποδεικνύεται βάσει του φορολογούμενου πραγματικού ή τεκμαρτού και του απαλλασσόμενου ή φορολογούμενου με ειδικό τρόπο εισοδήματος κάθε δικαιούχου, προσαρμοσμένο με τις
προσαυξήσεις σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 22830/05-04-2011 (ΦΕΚ Β΄660) Κ.Υ.Α.
Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €.
Το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τους σχετικούς υπολογισμούς είναι το Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα του πίνακα Γ (ενδεικτικά : μισθωτές υπηρεσίες, έσοδα/ενοίκια από ακίνητα, έσοδα από γεωργικές επιχειρήσεις, κάθε άλλο εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό) του εκκαθαριστικού σημειώματος συν τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, συν τα ποσά που φορολογούνται με ειδικό τρόπο όπως οι κωδικοί 659-660 και 431-432 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.
Το εισόδημα των 12.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 30 % για τη σύζυγο, 30% για το πρώτο και 30% για το δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, ενώ για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά προσαυξάνεται κατά 40%.
Επιπλέον, το εισόδημα των 12.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.
Για την εκτίμηση του εισοδήματος των υποψηφίων τελικών δικαιούχων λαμβάνεται υπόψη το υποβληθέν θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος, ήτοι για φέτος το αντίστοιχο του 2010.
Στην περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα,υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον, αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Η αίτηση συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου τελικού δικαιούχου υποβάλλεται στον οικείο φορέα υλοποίησης (Ιερές Μητροπόλεις, σύλλογοι πολυτέκνων, σύλλογοι τριτέκνων οικογενειών κλπ) μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 22830/05-04-2011 (ΦΕΚ Β΄660) Κ.Υ.Α.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypaat/ada/4%CE%91%CE%98%CE%91%CE%92-%CE%A83

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Γ ΔΙΜΗΝΟΥ 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΓΑ 2-6-2011

Τη Δευτέρα θα καταβάλει ο ΟΓΑ τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) σε 364.283 οικογένειες.

Ι.Η καταβολή θα γίνει ως εξής:
Α) Στους επιδοματούχους που απογράφηκαν μέχρι 13 Μαΐου 2011 και έχουν ανοίξει λογαριασμό σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., το οικογενειακό επίδομα θα καταβληθεί με πίστωση του λογαριασμού τους (νέος τρόπος πληρωμής)
Β) Στους επιδοματούχους που δεν απογράφηκαν και δεν άνοιξαν λογαριασμό σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ. μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, το επίδομα θα καταβληθεί με εντολές πληρωμής στην ΑΤΕ μέσω συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ.
Οι παραπάνω επιδοματούχοι θα πρέπει να φροντίσουν άμεσα να απογραφούν καταθέτοντας το «Απογραφικό Δελτίο» που τους έχει σταλεί από τον ΟΓΑ, στο κατάστημα της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που επιθυμούν να καταβάλλεται το επίδομα τους, επειδή η πληρωμή το επόμενο δίμηνο θα γίνει αποκλειστικά με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού των ΕΛ.ΤΑ που θα έχουν επιλέξει.
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 99.152.948,84 ευρώ.
ΙΙ. Σε εφαρμογή του Ν.3918/2011 άρ. 42 και 43 η πληρωμή των επιδομάτων Γ΄ διμήνου θα γίνει με τα νέα ποσά, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την ισχύ των παραπάνω διατάξεων:
1. Το επίδομα τρίτου παιδιού: από 178,81 ευρώ το μήνα καθορίστηκε στα 177,00 ευρώ
2. Το επίδομα στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες:
α) Για δικαιούχους με περισσότερα από δύο επιδοτούμενα παιδιά, από 44,68 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί στα 44,00 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί,
β) Για δικαιούχους με ένα ή δύο επιδοτούμενα παιδιά, από 102,85 ευρώ κατώτατο συνολικό μηνιαίο ποσό, καθορίστηκε στα 44,00 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί.
3. Η ισόβια σύνταξη από 102,85 ευρώ το μήνα καθορίστηκε στα 102,00 ευρώ.
Τα ανωτέρω ποσά ισχύουν από 2-3-2011 για τις πολύτεκνες οικογένειες και την ισόβια σύνταξη και από 1-1-2011 για τις τρίτεκνες οικογένειες.
Επειδή οι παραπάνω διατάξεις έχουν αναδρομική ισχύ, στα δύο (2) προηγούμενα δίμηνα καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ποσά επιδομάτων, τα οποία θα συμψηφιστούν με τις πληρωμές του τρέχοντος διμήνου (6 Ιουνίου), με αποτέλεσμα στην πλειοψηφία των δικαιούχων να καταβληθεί το ποσό που τους αναλογεί με μια μικρή μείωση ενώ σε ορισμένους να παρακρατηθεί ολόκληρο το ποσό του τρέχοντος διμήνου.
Τέλος ενημερώνονται οι επιδοματούχοι ότι η διαδικασία της απογραφής (άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού ΕΛΤΑ) είναι συνεχής ώστε να έχουν τη δυνατότητα μεταβολής ΙΒΑΝ ή δήλωση νέου ΙΒΑΝ μέσω της απογραφικής διαδικασίας των τραπεζών και των ΕΛΤΑ.

ΑΠΟΡΙΑ:Γιατί η αναδρομικότητα στις τρίτεκνες οικογένειες ισχύει από 1-1-2011;