Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Δεύτερη Ευρωπαϊκή Δράση για τον Πληθυσμό

Περίληψη της Δεύτερης Ευρωπαϊκής Δράσης για τον Πληθυσμό
29 Μαρτίου 2011 Βουδαπέστη

Η Ευρώπη χρειάζεται να εργαστεί σκληρότερα για την εξισορρόπηση του δίπτυχου εργασία και οικογένεια.Οι πολιτικές που υποστηρίζουν τον συνδυασμό οικογένειας και εργασίας έχουν μια θετική επίδραση στα ποσοστά γεννητικότητας.
Αυτή η διαπίστωση-ανάπτυξη δείχνει μια πλήρη αντιστροφή της κατάστασης που υπήρχε πριν από 30 έτη, που ως γνωστόν, χώρες με υψηλό ποσοστό συμμετοχής της γυναίκας στο εργατικό δυναμικό είχαν χαμηλά ποσοστά γονιμότητας. Ο νέος συσχετισμός είναι ορατός-αισθητός σε πολλές χώρες της Ε.Ε καθώς επίσης και σε άλλα κράτη του ΟΟΣΑ, ανεξαρτήτως πολιτιστικών, πολιτικών και οικονομικών διαφορών τους. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν στην πετυχημένη Δεύτερη Ευρωπαϊκή Δράση για τον Πληθυσμό με θέμα: «Επιτυχημένη ιστορία ή Σισύφεια Πρόκληση: Η επίδραση των Δυναμικών Δράσεων για την Οικογένεια και Γονιμότητα στην Ευρώπη», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη στις 29 Μαρτίου 2011.
Προσκεκλημένοι από το Zsolt Spéder ήσαν ο διευθυντής του Δημογραφικού Ερευνητικού Κέντρου στη Βουδαπέστη και συνεργάτης του Population Europe, επιστήμονες και φορείς χάραξης πολιτικής όπου συζήτησαν την εξισορρόπηση του διπτύχου εργασία-οικογένεια και άλλων σημαντικών μερών του ΄΄γρίφου μωρό΄΄: Το σύνθετο θέμα γιατί οι άνθρωποι αποφασίζουν να έχουν παιδιά ή όχι.
Οι παρουσιάσεις παρείχαν επισκοπήσεις για ποσοστά γονιμότητας στις χώρες του ΟΟΣΑ καθώς και διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις και οικογενειακές δυναμικές σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές περιοχές. Ζωηρές συζητήσεις, μετά τις παρουσιάσεις καθώς επίσης και δημόσια συζήτηση, κατέστησαν σαφές ότι ούτε οι δημογράφοι ούτε οι φορείς χάραξης πολιτικών είναι σε θέση να παρέξουν έναν μαγικό τύπο για να αυξήσουν τα ποσοστά γεννήσεων στις αναπτυγμένες χώρες.
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει μάλλον να μάθουν ο ένας από τον άλλον πώς να παρέξουν κάλλιστη και πραγματική υποστήριξη στους πολίτες να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά θα επιθυμούσαν. Ακόμα και οι επιτυχείς πολιτικές πάντα δεν έχουν έναν άμεσο θετικό αντίκτυπο και χρειάζονται χρόνο, συνέπεια και σταθερή εφαρμογή μέτρων και πολιτικών για να επηρεαστούν οι στάσεις-θέσεις και συμπεριφορές.

(Είναι μια πρώτη δοκιμαστική μετάφραση,ζητούμε την επιείκεια των αναγνωστών).

Population Europe: Είναι ένα συνεργαζόμενο δίκτυο σημαντικών Ερευνητικών Κέντρων για τον Πληθυσμό στην Ευρώπη. http://www.population-europe.eu/

Μέλη του Population Europe

Bocconi University, Dondena Centre for Research on Social Dynamics
Milan, Italy
Centre for Demographic Studies at the Autonomous University of BarcelonaBarcelona, Spain
Charles University in Prague, Department of Demography and Geodemography Prague, Czech Republic
Demographic Research Institute Budapest, Hungary
ESRC Centre for Population Change
Southampton and St Andrews, United Kingdom
Federal Institute for Population Research Wiesbaden, Germany
Institut National d´Etudes Démographiques Paris, France
London School of Economics and Political Science
London, United Kingdom
Lund University, Centre for Economic Demography Lund, Sweden
Max Planck Institute for Demographic Research Rostock, Germany
Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute
The Hague, Netherlands
State University - Higher School of Economics, Institute of Demography
Moscow, Russian Federation
Stockholm University Demography Unit Stockholm, Sweden
Université catholique de Louvain, Research Centre on Population and Societies Louvain-la-Neuve, Belgium
University of Rome "La Sapienza", Department of Social, Economic, Actuarial and Demographic Studies
Rome, Italy
University of Rostock, Chair for Empirical Social Research and Demography
Rostock, Germany
Vienna Institute of Demography Vienna, Austria
Vrije Universiteit Brussel, Interface Demography Brussels, Belgium
Warsaw School of Economics, Institute of Statistics and Demography
Warsaw, Poland

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 10ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

Καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών και έλεγχος της μόνιμης και συνεχούς δεκαετούς διαμονής στην Ελλάδα των δικαιούχων καθώς και της εύρεσης στην Ελλάδα των ανήλικων τέκνων τους για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες. Αριθμ. Π1α/Γ.Π. οικ. 50012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005(ΦΕΚ 98/Α).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας − Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 299/2000 (ΦΕΚ 240 τ.Α) όμοιο.
3. Το άρθρο 63 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) «Μέτρα για το δημογραφικό πρόβλημα», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
4. Το Ν. 2163/1993 (ΦΕΚ 125 Α΄) «Αύξηση συντάξεων Ο.Γ.Α. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6 Α΄) όπως ισχύει.
7. Τα άρθρα 42 και 43 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄ 31).
8. Την αριθ. Γ1α 440/7−2−1991 (ΦΕΚ 90 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
9. Την αριθ. Π3δ/οικ. 1078/19−3−1997 ( ΦΕΚ 241 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.
10. Την αριθ. Π1α/Γ.Π. οικ.60227/19−5−2006 (ΦΕΚ 645 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο για την εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει σήμερα ως εξής:

Άρθρο 1

Όργανο ελέγχου των δικαιολογητικών
Αρμόδιο όργανο για την διαπίστωση τόσο της ύπαρξης δεκαετούς μόνιμης και συνεχούς διαμονής στην Ελλάδα των δικαιούχων, όσο και της εύρεσης στην Ελλάδα των ανήλικων τέκνων αυτών, είναι ο ΟΓΑ.

Άρθρο 2

Δικαιολογητικά διαπίστωσης μόνιμης και συνεχούς δεκαετούς διαμονής των δικαιούχων στην Ελλάδα και εύρεσης των ανήλικων τέκνων αυτών στην Ελλάδα

1. Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται για την απόδειξη της μόνιμης και συνεχούς δεκαετούς διαμονής των δικαιούχων στην Ελλάδα και εύρεσης των ανήλικων τέκνων αυτών στην Ελλάδα για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες είναι τα ακόλουθα:
α) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου ή του/της συζύγου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άνεργος, από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του/της την τελευταία δεκαετία ή
β) Θεωρημένα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ή
γ) Θεωρημένα αντίγραφα Ε1 φορολογίας εισοδήματος ή
δ) Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος από το τμήμα μητρώου αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή
ε) Απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή του/της συζύγου από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή
στ) Μισθωτήριο συμβόλαιο με μισθωτή τον δικαιούχο ή το σύζυγο του κατατεθειμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ και υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή, ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή την ημερομηνία λήξης αυτού εφ’ όσον έληξε ή
ζ) Βεβαίωση φοίτησης του ανήλικου τέκνου στο σχολείο ή
η) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο ΟΓΑ από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη και συνεχής δεκαετής διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα.

2. Επιπλέον με τα ανωτέρω, και προκειμένου για δικαιούχους:

Α) Πολίτες κρατών−Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ/νσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στους πολίτες της Ε.Ε. μετά από πενταετή συνεχή νόμιμη διαμονή στο έδαφος του κράτους υποδοχής.
Β) Πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής.
Γ) Αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, οι αρμόδιες υπηρεσίες χορηγούν στον αλλοδαπό «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα» και «Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού», η οποία ισχύει για πέντε (5) χρόνια και ανανεώνεται για όσο χρόνο εξακολουθεί να έχει την ιδιότητα του πρόσφυγα. Αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης είναι οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή των κατά τόπον αρμοδίων Διευθύνσεων Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Δ) Αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, οι Αρμόδιες υπηρεσίες χορηγούν στον αλλοδαπό «Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας», το οποίο ισχύει για δύο έτη και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασής του.
Ε) Ομογενείς−αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα χορηγείται τίτλος διαμονής από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών από το οποίο αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή του στη χώρα. Ως τίτλοι διαμονής είναι το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, ή Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου, ή Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.
ΣΤ) Πολίτες άλλων Κρατών (εκτός Ε.Ε.) που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής Υπηκοότητας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής που θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
Ζ) Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπής υπηκοότητας ή ανιθαγενείς, τα στοιχεία των προηγουμένων εδαφίων παρέχονται από τις αρχές της Χώρας, της οποίας είναι υπήκοοι και αν αυτό είναι δύσκολο τα γεγονότα τα οποία θα βεβαιώνονται από αυτά αποδεικνύονται από άλλα πρόσφορα έγγραφα κατά τη κρίση του οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος.
Τα αλλοδαπά έγγραφα θα πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα.
3. Επιτρέπεται από τον δικαιούχο η προσκόμιση συνδυαστικά των ανωτέρω δικαιολογητικών, προκειμένου να αποδείξει την μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή του στην Ελλάδα και ότι τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Άρθρο 3

Όργανα αναγνώρισης δικαιώματος Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του δικαιώματος των οικογενειακών επιδομάτων, τον προσδιορισμό του ποσού αυτών και του χρόνου έναρξης και λήξης του δικαιώματος καθώς και για την ανάκληση, αναστολή,διακοπή και επαναχορήγηση κάθε παροχής, ορίζεται ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΓΑ ή ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Περιφερειακού Υποκαταστήματος του ΟΓΑ.

Διατηρούνται σε ισχύ υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για τα επιμέρους θέματα που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά δια της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

ΑΡΘΡΟ 59 ΠΑΡΑΓΡ 11 Ν3966 2011ΦΕΚ 118 Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΙ ΤΕΙ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3966 2011 ΦΕΚ 118Α΄
Άρθρο 59
Λοιπές διατάξεις
11. α) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (A΄ 188), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 98),αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. Η επιλογή των υποψηφίων για τις σχολές και τα τμήματα, που δήλωσαν προτίμηση, γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του γενικού βαθμού πρόσβασης της βεβαίωσης, των βαθμών πρόσβασης των δύο μαθημάτων
αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας και κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός θέσεων κάθε σχολής ή τμήματος.
Για τις σχολές ή τα τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες στο ανωτέρω σύνολο μορίων προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον
αντίστοιχο συντελεστή.»
β) Μετά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (A΄ 188), όπως διαμορφώνεται ανωτέρω, προστίθεται περίπτωση γ΄ ως ακολούθως:
«γ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται μία φορά το χρόνο,ένα τουλάχιστον μήνα πριν την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων:
i. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και των Ανώτε
ρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη της Συ−
γκλήτου κάθε Πανεπιστημίου, του Συμβουλίου κάθε Τ.Ε.Ι.και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των αρμόδιων Συμβου λίων των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
ii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων των κατόχων απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, πέραν του καθορισθέντος αριθμού στην περίπτωση i, στα Τμήματα και τις Σχολές της ίδιας περίπτωσης, ως ακολούθως:
αα) Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων,
ββ) Υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα,εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το 26ο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας.
γγ) Υποψηφίων: Α) με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας γονέων, Β) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, Γ) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, Δ) τέκνων των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120).
Για την εισαγωγή των υποψηφίων των περιπτώσεων αα΄ έως και γγ΄ στα Τμήματα και τις Σχολές της περίπτωσης i της παρούσας που βρίσκονται στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για τους υποψηφίους των περιπτώσεων αα΄ έως και γγ΄ του προηγούμενου της εισαγωγής τους οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα που αποκτά ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα ανήλικα τέκνα του από κάθε πηγή,ανεξάρτητα αν αυτό είναι πραγματικό ή εισόδημα που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 16 και 17 του Κ.Φ.Ε.) φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του δευτέρου.
Για την εισαγωγή υποψηφίων στα λοιπά Τμήματα και Σχολές δεν εφαρμόζεται ο οικονομικός περιορισμός των προηγουμένων εδαφίων.
Το ποσό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, ΔιαΒίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
Ο συνολικός αριθμός των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης ii δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης i.
iii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στα Τμήματα και τις Σχολές της περίπτωσης i της παρούσας υποψηφίων των άρθρων:
α) 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210) και αφορούν στην εισαγωγή αθλητών με διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
β) 2 παράγραφος 4 περιπτώσεις α΄ και β΄ του ν. 2525/1997(Α΄ 188), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90) και την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260) που αφορούν στην εισαγωγή τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, αλλογενών – αλλοδαπών και υποψή φιων Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και γ) 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) που αφορούν στην εισαγωγή πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Κατά τη διαδικασία επιλογής, κάθε υποψήφιος των ειδικών περιπτώσεων αα΄ έως και γγ΄ της περίπτωσης ii κρίνεται για επιλογή για τις προβλεπόμενες θέσεις, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης i του παρόντος άρθρου για κάθε τμήμα ή σχολή, με βάση
το σύνολο των μορίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής του στο μηχανογραφικό δελτίο, κατά πρώτον, ως υποψήφιος της γενικής σειράς. Εάν δεν εισάγεται στη σχολή ή το τμήμα που έχει δηλώσει πρώτο στις προτιμήσεις του, κρίνεται για επιλογή για τις ειδικές
θέσεις της ίδιας σχολής ή τμήματος ως υποψήφιος μιας εκ των ειδικών περιπτώσεων. Αν δεν εισάγεται ούτε με το ειδικό ποσοστό στο συγκεκριμένο τμήμα ή σχολή, η διαδικασία συνεχίζεται με την επόμενη προτίμηση του υποψηφίου, τόσο στη γενική σειρά όσο και στην ειδική.
Αν δεν εισαχθεί και σε αυτό το τμήμα ή σχολή με τη γενική σειρά και την ειδική που έχει δηλώσει, η διαδικασία συνεχίζεται με τις επόμενες κατά σειρά προτίμησης του υποψηφίου στο μηχανογραφικό του δελτίο. Εάν ο υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μία των ειδικών
περιπτώσεων επιλέγει μόνο μία.Εάν με το σύνολο των μορίων που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από
μία σχολές ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, η διαδικασία κατάθεσης, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής και τα όργανα ελέγχου των δικαιολογητικών,καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ένταξη των
υποψηφίων στις κατηγορίες της περίπτωσης ii.
Εάν μετά την εισαγωγή, με οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις περιπτώσεις αα΄ έως και γγ΄ της περίπτωσης ii λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών,οι εισαχθέντες διαγράφονται από τα τμήματα εισαγωγής
και αποκλείονται κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήμια,Τ.Ε.Ι. ή Σχολές της περίπτωσης i. Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται ούτε μεταφέρονται.»

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ Η ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 27-5-2011 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ.

ΠΕΣΠΟ3Τ

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Παρασκευή 27-5-2011 ΄Ωρα 10.00΄

Συζήτηση προ Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το
άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερμού, κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα «το δημογραφικό
ζήτημα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
ελληνικές πολυμελείς οικογένειες».

Ο Πρόεδρος της Βουλής

Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
Φλωρίνης 4 58200 Έδεσσα Τηλ.:6944161115
e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr,
http://triteknoi-edessa.blogspot.com
Έδεσσα 21 Μαΐου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Πρόγραμμα Ε.Ε Διανομή Τροφίμων ΕΤΟΥΣ 2011

Ο Σύλλογος γνωστοποιεί στους γονείς με τρία τέκνα ότι τα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ εξέδωσαν νέα Απόφαση όσον αφορά το πρόγραμμα « Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες μέλη του συλλόγου» από τα αποθέματα της παρέμβασης Ε.Ε.Σύμφωνα με την οποία έχουν μειωθεί τα εισοδηματικά όρια καθώς επίσης έχουν καθορισθεί επιπλέον διαδικασίες.
Οι προβλεπόμενες νέες προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
α. Αίτηση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα(υπάρχει στον σύλλογο),
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης(υπάρχει στον σύλλογο),
γ. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή διαβατηρίων, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου και συζύγου,
δ. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα,
ε. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
στ. Βεβαίωση σπουδών εφ΄όσον έχουν τέκνο άνω των 18 ετών και σπουδάζει,
ζ. Βεβαίωση από την μονάδα του(ους) αν υπηρετεί(ουν) την θητεία του(ους), για άρρεν(α) τέκνο(α) και είναι κάτω των 25 ετών,
η. Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο), στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται στην κατηγορία VII της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.
Δικαιούχοι, κατά την έννοια της νέας ΚΥΑ 228302011/20-4-2011, της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε.ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της παρούσης, θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν:
α. Ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €,προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.
β. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και,
γ. Κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.
Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλ-λασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Προκειμένου να εναρμονισθεί ο σύλλογος με τις νέες διαδικασίες απαιτείται όπως όσοι γονείς με τρία τέκνα, μέλη του Συλλόγου έχουν ήδη προσκομίσει δικαιολογητικά σύμφωνα με την προηγούμενη ΚΥΑ να επικοινωνήσουν με τον σύλλογο.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίζονται στο Γραφείο του Συλλόγου, Φλωρίνης 4(Εντός Εργατικού Κέντρου Έδεσσα),από 9 Μαρτίου 2011 έως 31 Μαΐου 2011,κάθε Τετάρτη 17:00-18:00 εκτός αργιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΠΘ

1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ΄ Τρίτη 10 Μαΐου 2011

Αθήνα, σήμερα στις 10 Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.02΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε Ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κας ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόμεθα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της στις 5/5/2011 τη συζήτηση του παρόντος νομοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις. Στη σημερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νομοσχέδιο επί της αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα του νομοσχεδίου και οι τροπολογίες ως μία ενότητα.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της μειοψηφίας κ. Σπυρίδων Ταλιαδούρος.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας κ. Σπυρίδων Ταλιαδούρος για δεκαπέντε λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ: ….Και έρχομαι στο άρθρο 59, όπου σε ένα άρθρο αντιμετωπίζονται καίρια ζητήματα, …… Θα ήθελα να αναφερθώ δι’ ολίγον στο θέμα των μεταγραφών. Η κατάργηση των μεταγραφών ενδεχομένως μπορεί να ικανοποιεί το αίτημα των κεντρικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως αναγράφεται στην Εισηγητική Έκθεση και μας είπε η κυρία Υπουργός, αλλά πλήττει σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία, όπως η σημερινή, τις πλέον ασθενείς κοινωνικά ομάδες, όπως είναι οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι ορφανοί, οι οικονομικά αδύναμοι χωρίς να προβλέπεται η λήψη οποιονδήποτε κοινωνικών, οικονομικών μέτρων στήριξή τους.
Ειδικά για τους πολύτεκνους η κατάργηση των μεταγραφών είναι εξαιρετικά επιβαρυντική. Να λάβουμε υπόψη μας ότι ο νόμος για τις μεταγραφές ξεκίνησε αποκλειστικά για τους πολύτεκνους, για να δίδεται επιπλέον στήριξη. Η κατάργηση των μεταγραφών σε αυτές τις ασθενείς κοινωνικά ομάδες φοβούμαι ότι θα οδηγήσει σε κοινωνική έκρηξη. Μάλιστα, το εισοδηματικό όριο που τίθεται για τις μεταγραφές θα οδηγήσει σε ανισότητες και προβλήματα. Προτείνουμε να απαλειφθεί.
Άλλωστε, όπως επισημαίνεται και στο σημείο 10 της έκθεσης Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, πάγια είναι η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία η θέσπιση ανώτατου ορίου ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος ως προϋπόθεση για χορήγηση παροχών στους πολύτεκνους, αντίκειται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 του Συντάγματος, γιατί η αναγνωριζόμενη ειδική φροντίδα προς τις πολύτεκνες οικογένειες, δεν μπορεί να εξαρτηθεί από κριτήρια εισοδήματος.
Ομοίως η σχετική διάταξη δεν ξεκαθαρίζει ποια θα είναι η βάση του υπολογισμού του 20% των εισακτέων που δίνεται στις ειδικές κατηγορίες. Δεν διευκρινίζεται με ποια σειρά θα εισάγονται οι υποψήφιοι αυτοί, όταν έχουμε ορφανούς, θύματα τρομοκρατίας, πολύτεκνους. Άραγε θα διατίθεται για κάθε κατηγορία θέση εισαγωγής σε κάθε Τμήμα; Δεν το γνωρίζουμε και θα θέλαμε να διασαφηνιστεί.
Επίσης, άδικη είναι η ρύθμιση που προβλέπει ότι οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται, αλλά ούτε μεταφέρονται. Δηλαδή αν κάποιος κάνει ένσταση, γιατί κακώς εισήχθη ο προηγούμενος, δεν θα μπορεί να δικαιωθεί. Και όταν διαπιστώνεται μια αδικία, αυτή θα πρέπει να αποκαθίσταται.
Επίσης, για ποιο λόγο η Κυβέρνηση δεν προχωράει στο πρόγραμμα που είχαμε ξεκινήσει για κατασκευή φοιτητικών εστιών στην ελληνική περιφέρεια, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους οικονομικά ασθενείς;
Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν εξετάσεις πανελλαδικές να διεξάγονται βάσει εγκυκλίου, που δεν στηρίζεται σε ισχύοντα νόμο, αλλά βασίζεται σε διάταξη νομοσχεδίου. Αυτό δείχνει προχειρότητα.
Επίσης, προχειρότητα δείχνει το γεγονός ότι σήμερα οι υποψήφιοι δεν γνωρίζουν τον αριθμό των εισακτέων ανά σχολή. Πληροφορούνται από διαρροές από τον Τύπο διάφορα θέματα για περικοπές αριθμού εισακτέων και κλείσιμο Τμημάτων. Είμαστε υπέρ ενός ενιαίου απολυτηρίου για όλους και ύστερα να υπάρχουν διαδικασίες για εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Κύριε Πρόεδρε, επειδή άκουσα τον κ. Ταλιαδούρο να διατυπώνει μία σειρά από θέσεις και κρίσεις οι οποίες δεν είναι ακριβείς, ήθελα να επανορθώσω, ώστε να γνωρίζει η Βουλή τι ακριβώς έχει συμβεί.
Καταρχήν, κύριε Ταλιαδούρο, ανακοινώθηκαν σήμερα οι θέσεις των εισακτέων και στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ…..
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: …..Στο άρθρο 59 ρυθμίζονται όλα τα θέματα μεταγραφών των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός αυτής της διάταξης είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όσους αδυνατούν να φοιτήσουν σε σχολές ή τμήματα που βρίσκονται μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους για οικονομικούς ή οικογενειακούς λόγους, να επιλέξουν να φοιτήσουν σε σχολές ή τμήματα της περιοχής κατοικίας τους από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και να μην τελούν εν αναμονή των αποτελεσμάτων των μεταγραφών, χωρίς να είναι βέβαιο και το αποτέλεσμα της επιτυχίας της μεταγραφής.
Είναι σαφές ότι η δυνατότητα εξ αρχής επιτυχίας σε σχολή ή τμήμα ιδρύματος πλησιέστερου στον τόπο κατοικίας του υποψηφίου εξαλείφει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες των μεταγραφών και κατ’ επέκταση την οικονομική και ψυχολογική επιβάρυνση των ιδίων και των οικογενειών τους και προωθεί την ομαλή λειτουργία των πανεπιστημίων από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, αφού η εισαγωγή και των υποψηφίων των περιπτώσεων αυτών θα έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη των μαθημάτων.
Οι μεταγραφές θα γίνονται στο εξής με αξιοκρατικά κριτήρια, αφού η εισαγωγή και αυτών των υποψηφίων θα πραγματοποιείται με κριτήριο το σύνολο των μορίων τους, όπως ισχύει για όλους τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι θα κρίνονται ανά τμήμα ή σχολή με βάση το σύνολο των μορίων τους κατά φθίνουσα σειρά μορίων και με τη δήλωση προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Πρόκειται, δηλαδή, για μια απόλυτα αντικειμενική και αξιοκρατική διαδικασία.
Παράλληλα με τα αξιοκρατικά, θα ισχύσουν και κοινωνικά κριτήρια. Πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας είναι να καθοριστεί ανώτατο όριο οικογενειακού εισοδήματος κατά περίπτωση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΆΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Υπουργέ, ήρθατε προ ολίγου και έτσι δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ –φαντάζομαι θα το κάνετε στην ομιλία σας- για το αν αυτά που συζητήσαμε στην Επιτροπή, όσον αφορά στις αλλαγές στο θέμα των μεταγραφών για τους πολυτέκνους και τους τριτέκνους, τα έχετε λάβει σοβαρά υπόψιν. Εγώ θέλω να επαναλάβω στο Σώμα αυτό που σας είπα και στην Επιτροπή.
Θα ξεκινήσω ανάποδα το νομοσχέδιο από το προτελευταίο του άρθρο, το 59. Για μας, κυρία Υπουργέ, η προσπάθεια να φτιάξουμε καλά σχολεία και να μορφώνονται τα παιδιά των Ελλήνων είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια και όποιο κόμμα και αν την κάνει θα μας βρει συμμάχους. Όμως για μας, επίσης, πάνω από το να είναι μορφωμένα τα παιδιά των Ελλήνων, κάτι που μας καίει- είναι να υπάρχουν παιδιά Ελλήνων. Είναι να υπάρχει το ελληνικό έθνος.
Για να υπάρχει, λοιπόν, το ελληνικό έθνος -του οποίου η ύπαρξις, Μάκη Βορίδη, είναι αναγκαία προϋπόθεση για να πάμε μετά και να τα μορφώσουμε αυτά τα παιδιά- δεν πρέπει να πειράξετε κατά κανένα τρόπο ίσως μια από τις λίγες καλές ρυθμίσεις που έκανε η Κυβέρνηση Καραμανλή. Δεν πρέπει να πειράξετε σε κανένα σημείο ούτε τους πολυτέκνους ούτε στο μέτρο του δυνατού και τους τριτέκνους.
Αν στα συγκεκριμένα αυτά σημεία η Κυβέρνησή σας αλλάξει το υπό κατάθεση νομοσχέδιο, τότε σε αυτή την περίπτωση θα το υπερψηφίσουμε επί της αρχής. Αν όμως επιμείνετε να τιμωρείτε τους ανθρώπους που κάνουν πολλά παιδιά στην Ελλάδα ή τουλάχιστον να μην αντιλαμβάνεστε ότι για μας –όχι για μας ως κόμμα, αλλά για τους Έλληνες- η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος είναι ο υπ’ αριθμόν ένα εθνικός στόχος, είναι το μόνο θέμα που έχει να κάνει με την ύπαρξη του έθνους μας, τότε σ’ αυτήν την περίπτωση, κυρία Υπουργέ, θα καταψηφίσουμε και επί της αρχής το νομοσχέδιο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): ….Συνεχίζω με το πολύ σημαντικό ζήτημα των μετεγγραφών, καθώς θεωρώ ότι σε μία ευνομούμενη πολιτεία, όταν οι οικογένειες έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους για τις μετεγγραφές με ένα νόμο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2010 και αφορά τους κανόνες που διέπουν τις μεταγραφές, είναι αδιανόητο να ισχύσει άλλο καθεστώς για μαθητές οι οποίοι διαγωνίζονται ήδη στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011. Το πρωί της μέρας που διαγωνίζονται, την Πέμπτη, ψηφίζεται ο νόμος στη Βουλή. Δηλαδή, τη μέρα που διαγωνίζονται ψηφίζεται ο νόμος και αλλάζει το καθεστώς περί των μετεγγραφών. Καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε για φέτος να ισχύσει το ίδιο καθεστώς και από εκεί και πέρα, να το συζητήσουμε. Αλλά αυτός ο αιφνιδιασμός δεν περιποιεί τιμή σε καμία ηγεσία καμίας ευνομούμενης και δημοκρατικής, θα έλεγα εγώ, πολιτείας. …..
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: ……Για το θέμα των μεταγραφών τώρα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο δραστικός περιορισμός τους πλήττει τις πλέον ασθενείς κοινωνικά ομάδες, όπως είναι οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι.
Τα εισοδηματικά κριτήρια που εισάγονται για τους τρίτεκνους πρέπει να καταργηθούν και η ασάφεια γύρω από το ποια θα είναι η βάση υπολογισμού του 20% θα πρέπει να εκλείψει. Άλλωστε, βιώνουμε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, στην οποία μας έχει οδηγήσει η πολιτική της Κυβέρνησης. Το δε δημογραφικό πρόβλημα που διαχρονικά αντιμετωπίζουμε, σήμερα είναι ιδιαίτερα έντονο.
Δίνω το λόγο τώρα στη Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Νομό Δωδεκανήσου κ. Τσαμπίκα Ιατρίδη.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχηθώ στα παιδιά που ξεκινούν τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, καλή επιτυχία. Και στους γονείς να ευχηθώ καλό κουράγιο και καλή δύναμη, γιατί και γι’ αυτούς η εποχή αυτή είναι εποχή μεγάλης αγωνίας….Τέλος, προφανώς επειδή το Υπουργείο θέλει να είναι στην επικαιρότητα, λίγο πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις προχωρά σε ρυθμίσεις όπως η κατάργηση των μεταγραφών για τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους τη στιγμή που ο αριθμός των πολύτεκνων μαθητών δεν ξεπερνά το 30% του συνόλου των μεταγραφόμενων φοιτητών σε κάθε σχολή. Και εδώ, δηλαδή, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η Κυβέρνησή του πάλι αντί να δώσει τις πρέπουσες λύσεις και να εξετάσει ποιοι επωφελούνται χωρίς να το δικαιούνται από τις μεταγραφές καταργεί έναν καθαρά δημογραφικό κριτήριο.
Ακόμα και η τροποποίηση στον ορισμό του εισοδηματικού κριτηρίου στα 60.000 ευρώ είναι και παραμένει έωλη μια και η αξία των χρημάτων αυτών είναι διαφορετική ανάλογα και με την περιφέρεια που ζει ο καθένας.
Εδώ εφαρμόζεται μια ισοπεδωτική λογική ακριβώς όπως εδώ και ενάμιση χρόνο την εφαρμόζει η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Χαρακτηριστικά θυμίζω τις οριζόντιες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: ….Θα σταθώ, όμως, ιδιαίτερα στις μεταγραφές των φοιτητών:
Η παράγραφος 11 του άρθρου 59 είναι, θα έλεγα, μία κίνηση ματ. Με ένα σμπάρο τρία τρυγόνια.
Πρώτον: Οι ειδικές κατηγορίες που πρέπει η Πολιτεία να προστατεύει: Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, αδέλφια που σπουδάζουν, ορφανά, τέκνα άγαμης μητέρας, άτομα με ειδικές ανάγκες. Τίποτα δεν χάνεται από τα θέματα αυτά.
Δεύτερον: Τα Τριτοβάθμια Τμήματα που άλλα παθαίνουν ασφυξία, όπως το Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που είχε εισακτέους εβδομήντα και μετεγγραφέντες ενενήντα έναν ή το Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Πειραιά που είχε εισακτέους εξήντα και μετεγγραφέντες εκατόν είκοσι τρεις, και άλλα αφαίμαξη όπως -δεν θα πάω μακριά από τον τόπο μου, σε αυτόν θα μείνω- στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο οποίο πέρυσι εισήχθησαν διακόσιοι δέκα και αποχώρησαν οι εκατόν δέκα οκτώ από αυτούς.
Και το τρίτο τρυγόνι, γιατί είπα, «με ένα σμπάρο τρία τρυγόνια»: Η αξιοκρατία, η αξιοπρέπεια, η διαφάνεια και κυρίως η εξάλειψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των περιπτώσεων καταστρατήγησης μέτρου που στόχο έχει να εξυπηρετήσει ανάγκες. Πάντα κάποιοι στη χώρα μας βρίσκουν τον τρόπο να ωφελούνται σε βάρος άλλων που έχουν ανάγκη των ωφέλεια. Ευνοιοκρατία, πελατειακές σχέσεις, χρηματισμός, ψευτοάρρωστοι, τρίτεκνοι του συμβολαιογράφου, εύποροι σε νυχτερινά, κατάλογος που κι εδώ δεν έχει τέλος.
Σας έδωσα συγχαρητήρια κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή. Σας δίνω και τώρα στην Ολομέλεια για την παράγραφο αυτού του άρθρου.
Επιτρέψτε μου, τελειώνοντας, να σας επαναδιατυπώσω τρεις βελτιωτικές, κατά την άποψή μου, προτάσεις για τις μεταγραφές:
Η πρώτη: Η μείωση του αριθμού των φοιτητών και των σπουδαστών σε κάθε Σχολή και Τμήμα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ να μην ξεπερνά το 25%. Να υπάρχει κι από εδώ μία ασφαλιστική δικλείδα.
Η δεύτερη: Να εξετάζονται κατ’ εξαίρεση και μεμονωμένα οι περιπτώσεις αδελφών που δίνουν την ίδια χρονιά εξετάσεις. Δεν ρυθμίζονται τέτοιες περιπτώσεις.
Και η τρίτη: Το οικογενειακό εισόδημα που ήταν στις 50.000, με το διορθωτικό σας το πήγατε στις 60.000. Να γίνεται 70.000…
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Συν 10.000 για κάθε παιδί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: ….Προχωρώ στο θέμα των πολυτέκνων. Άκουσα και τον αγαπητό συνάδελφο, τον κ. Βαρδίκο, να μιλά για τρίτεκνους στους συμβολαιογράφους ή κάτι τέτοιο να υπονοεί. Εγώ είμαι τρίτεκνος και βλέπω με πολύ μεγάλη, εάν θέλετε, αγανάκτηση αυτή τη λογική σας.
Καταλαβαίνω το πρόβλημα των ΑΕΙ, να συσσωρεύονται εκεί διάφοροι φοιτητές οι οποίοι προκύπτουν εκ των υστέρων, να μην μπορεί να γίνει ένας προγραμματισμός. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά, όμως, δεν μπορούν να πλήττονται κοινωνικές ομάδες για να ικανοποιούνται κάποιοι προγραμματισμοί Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Βάζετε ένα εισοδηματικό όριο και βάζετε και ένα ποσοστό επί του αριθμού των εισακτέων. Για μένα είναι λάθος. Οι πολύτεκνοι έχουν συνταγματική προστασία. Χρειάζεται η πολιτεία να αποδεικνύει καθημερινά την ειδική φροντίδα σε αυτούς και εσείς με αυτό το νομοσχέδιο δεν το κάνετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: …..Καταργείτε τις μεταγραφές σε μια χρονιά κρίσης, σε μια χρονιά που οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι οικογένειες με ορφανά παιδιά και οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι άποροι, οι οικογένειες με βαριά ασθενείς και μέλη με αναπηρία, σηκώνουν ένα δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος και όχι μόνο αυτό. Ούτε καν ξεκαθαρίζετε ποια είναι η βάση του υπολογισμού του 20% που διατίθεται για τις ειδικές κατηγορίες.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων):
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): ….
Η τελευταία αναφορά μου, λοιπόν, είναι στο θέμα των μεταγραφών. Νομίζω ότι καλύτερη ανάλυση από του κ. Βαρδίκου, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει. Άκουσα τη συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε είναι πάρα πολύ όμορφο να ακούς από νέους ανθρώπους πράγματα οραματικά, ουτοπίες. Όλα αυτά που συνδέονται και με την Αριστερά και με τη νεότητα. Είναι πολύ θλιβερό, όμως, να ακούς μόνο λαϊκισμό.
Πού είδε –και θα ήθελα να ρωτήσω όλους τους συναδέλφους- από πού προκύπτει ότι βλάπτονται οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι ή τα ορφανά παιδιά των οικογενειών; Να το καταλάβω. Είπαμε ότι φυσικά θα περάσουν στην περιοχή τους, αλλά όχι στο τμήμα που ήθελαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πω ξανά ένα παράδειγμα. Περνούσε κάποιος σε ένα τμήμα στην περιφέρεια, που ήταν πεντακόσιες μονάδες λιγότερο από το αντίστοιχο τμήμα στην Αθήνα, ερχόταν αυτόματα στην Αθήνα και το παιδί που είχε μία μονάδα λιγότερο από τη βάση πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα έρχονται, λοιπόν, οι πολύτεκνοι που δικαιούνται μεταγραφής στην πόλη που θέλουν και κατοικούν και θα υπάρχει ένα ποσοστό 20%, που θα είναι σε κάθε σχολή.Εάν, λοιπόν, δεν φτάνουν οι μονάδες για την ιατρική, θα πάνε στην οδοντιατρική. Αν δεν φτάσουν στην οδοντιατρική, θα πάνε στην κτηνιατρική. Επομένως, υπάρχει ένας νέος τρόπος με τον οποίο ικανοποιούμε αυτή την ανάγκη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψάξαμε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν υπάρχει ούτε μία χώρα –ούτε μία, αριθμός- που να μεταγράφονται από πόλη σε πόλη, με αυτούς τους όρους οι φοιτητές. Εν πάση περιπτώσει, επειδή η χώρα δεν έχει τις εστίες, δεν έχει τις προϋποθέσεις που πρέπει, γι’ αυτό και αναγνωρίζουμε αυτή την ανάγκη. Όμως, ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε το τεράστιο πρόβλημα των σχολών, οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν πλέον λόγω του εξαιρετικά μεγάλου αριθμού και των σχολών οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω του μεγάλου αριθμού των παιδιών, που φεύγουν και ουσιαστικά διαλύονται οι σχολές.
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ:
Ερωτώ ποιος είναι ο λόγος που αλλάζετε τον τρόπο διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων, ανατρέποντας την ύστατη αυτή στιγμή τον οποιονδήποτε οικογενειακό προγραμματισμό. Γιατί δημιουργείτε de facto καταστάσεις, όταν ζητάτε εκ των υστέρων την ψήφιση; Συνιστά αυτό σεβασμό ή όχι προς τους Βουλευτές, προς τους συναδέλφους, προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο; Από την άλλη πλευρά, έχετε διατάξεις που θα ισχύσουν από φέτος για τις πανελλαδικές. Ρωτώ: Το θεωρείτε εσείς αυτό σωστό; Είναι δυνατόν να μιλάμε για αλλαγές που γίνονται τώρα για τις εξετάσεις που θα γίνουν αύριο; Δεν θα έπρεπε αυτές οι αλλαγές που θα ψηφίσουμε να ισχύσουν από του χρόνου, έτσι ώστε κάθε μαθήτρια, κάθε μαθητής και κυρίως κάθε οικογένεια να έχει τη δυνατότητα να προετοιμαστεί για τις αλλαγές αυτές;
Γιατί καταργείτε τα κοινωνικά κριτήρια για τις μεταγραφές; Προφανώς, υπήρχαν αδικίες. Προφανώς, υπάρχουν στρεβλώσεις. Προφανώς, υπάρχουν απαιτήσεις από τα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όμως, από την άλλη πλευρά, όλοι βιώνουμε κάποιες καταστάσεις που μόνο εύκολες δεν είναι για τον οικογενειακό προγραμματισμό και κυρίως για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δεν θα έπρεπε, λοιπόν, σε μία περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης, σε μία περίοδο που αιμορραγεί η ελληνική οικογένεια, να θεσπίσουμε τουλάχιστον κοινωνικά κριτήρια για τις μεταγραφές;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Όσον αφορά τις μεταγραφές, είναι σωστό το σημερινό σύστημα; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά σε μια Ευρώπη του 21ου αιώνα; Δεν έχουμε αντιληφθεί τι γίνονταν; Η κ. Γιαννάκου έκανε μια πολύ σημαντική αλλαγή στον τομέα αυτό. Δεν ήταν πλήρης, έκανε όμως μια προσπάθεια. Μπορούμε σήμερα να τη συνεχίσουμε και να την κάνουμε πλήρη, ναι ή όχι; Υπάρχει ένας προηγούμενος νόμος και σήμερα συμπληρώνεται. Ψάχνουμε να βρούμε πού διαφωνούμε και τι προβλήματα θα δημιουργήσει; Το όριο των 60.000 συν 10.000 για τα παιδιά των μεγαλύτερων οικογενειών, δεν θα δημιουργήσει και σπουδαία πράγματα. Μπορεί ο άλλος να πάει το παιδί του σε ένα άλλο σχολείο. Δεν μπορεί να γίνεται άνω-κάτω η τριτοβάθμια εκπαίδευση και να δημιουργούνται τέτοιας μορφής ανισότητες.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Πριν αναφερθώ στο νομοσχέδιο, θα ήθελα εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με αφορμή την έναρξη των εισαγωγικών εξετάσεων μεθαύριο, στις 12 του Μάη, να ευχηθώ στους μαθητές και στις μαθήτριες που θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις, να δώσουν αυτή τη μάχη με αυτοπεποίθηση, με θάρρος, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους….
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έρχομαι τώρα στα του νομοσχεδίου. Πριν από δυο περίπου μήνες, κυρία Υπουργέ, στους κύκλους των πολυμελών οικογενειών ακούγονταν το όνομα «Ηρώδης». Αφορούσε τον κ. Λοβέρδο, ο οποίος είχε προσπαθήσει να εισαγάγει εισοδηματικά κριτήρια για τη λήψη των πολυτεκνικών και τριτεκνικών επιδομάτων. Σήμερα, στους ίδιους κύκλους των πολυμελών οικογενειών, ακούγεται η λέξη «Μήδεια». Όπως καταλαβαίνετε –και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω- αφορά εσάς, γιατί με τη συμπεριφορά σας, με την πολιτική σας, πλήττετε τις πολυμελείς και τις τρίτεκνες οικογένειες, δημιουργώντας αρνητικές συνθήκες ζωής για τα τέκνα που έχουν ήδη αποκτήσει και βεβαίως αποτρέποντας τη γέννηση νέων παιδιών. Εξ ου, λοιπόν, και ο όρος «Μήδεια».
Σας παρακαλώ, κύριε Πρωτόπαπα! Αυτά να τα πείτε στις πολυμελείς οικογένειες, όχι σε μένα.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Όλα έχουν όρια!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Υπουργέ, εάν σας ενοχλεί ο όρος, αλλάξτε την πολιτική σας. Άλλωστε, εσείς δείχνετε μία αγάπη για την αρχαία Ελλάδα με τον Διόφαντο και όλα αυτά τα ευφάνταστα που μας λέτε. Τώρα, λοιπόν, είστε υποχρεωμένη να ακούσετε και την ετέρα πλευρά του λόφου, την άλλη πλευρά του λόφου και όχι μόνο αυτά που σας αρέσουν. Σας τα λέω αυτά, με όλη την εκτίμηση προς το πρόσωπό σας, γιατί δείχνετε ένα μίσος προς αυτές τις οικογένειες, μία εχθροπάθεια, για να χρησιμοποιήσω……
Νομίζω, κυρία Υπουργέ, ότι εφαρμόζετε αυτήν την πολιτική, ως Κυβέρνηση, εκκινώντας από δύο σημεία.
Σημείο πρώτο. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια πολιτική επιλογή, να δημιουργηθεί στην Ελλάδα μία πολυπολιτισμική κοινωνία και με την εισροή μεταναστών ή λαθρομεταναστών να επιλύσετε ή να αμβλύνετε το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Μέγιστο λάθος! Ξεκινάτε από λάθος αφετηρία, λάθος φιλοσοφία.
Δεύτερον, κάνετε ένα ακόμα λάθος ή συγχέετε πράγματα. Ποιο είναι το λάθος που κάνετε; Τα όποια ευεργετήματα των πολυμελών οικογενειών έχουν απομείνει, δεν τους δίδονται εν είδει κοινωνικής παροχής, εν είδει επιδομάτων μέριμνας και αλληλεγγύης, εν είδει κοινωνικής πρόνοιας. Είναι ευεργετήματα που στοχεύουν στην άμβλυνση του οξυτάτου δημογραφικού προβλήματος της χώρας και μόνο. Γι’ αυτό και έρχεται ο νομικός πολιτισμός της χώρας και καλύπτει αυτό που μόλις τώρα σας είπα, ότι τα ευεργετήματα αυτά έχουν στόχευση την άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Θα τολμήσω, λοιπόν, να επικαλεστώ, πρώτον, το Σύνταγμα της χώρας. Το άρθρο 21, στην παράγραφο 2, με κάθε ενάργεια επιτάσσει η πολιτεία να παίρνει μέτρα μέριμνας για τις πολύτεκνες οικογένειες. Το λέει το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας. «Χρήζουν ειδικής φροντίδας από την πολιτεία», λέει το Σύνταγμα. Δεύτερον, υπάρχει μία πλειάδα αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας που καταλήγει στο ακόλουθο συμπέρασμα.
Λέει χαρακτηριστικά: «Το ατομικό συμφέρον του πολυτέκνου ισοδυναμεί με το δημόσιο εθνικό συμφέρον προ του οποίου υποχωρεί ακόμη και η μεγίστη αρχή της ισότητας των Ελλήνων πολιτών έναντι του νόμου».
Και βεβαίως να επικαλεστώ και την απόφαση, αν θυμάμαι καλά, 18/1997, τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που λέει ότι «μέτρα εις βάρος των πολυτέκνων οικογενειών και μέτρα που τους οδηγούν σε μια ήσσονα μοίρα, δεν είναι συνταγματικά ανεκτά».
Άρα, ο νομικός πολιτισμός της χώρας έχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση επί αυτών των ζητημάτων. Έρχεστε τώρα εσείς και βάζετε εισοδηματικά όρια και κριτήρια 60.000 ευρώ συν 10.000 για κάθε παιδί μετά το δεύτερο. Θα μου πείτε, λοιπόν, αφού το Υπουργείο κάνει μια υποχώρηση, γιατί αντιδρούμε; Δηλαδή, τι μας ενοχλούν αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια; Ακούστε τι μας ενοχλούν. Μας ενοχλεί πρώτον, το ότι θα οδηγηθεί η υπόθεση στα δικαστήρια γιατί οι πολυμελείς οικογένειες θα καταφύγουν στα δικαστήρια και θα δικαιωθούν, όπως έγινε και με την απόφαση Σημίτη του 1997, να βάλει εισοδηματικά κριτήρια και το 2001, υπό την πίεση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας τα πήρε πίσω άρον-άρον. Αλλά οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.
Δεύτερον, μας ενοχλεί το γεγονός ότι υπάρχει μια πρόνοια δηλητηριώδης μέσα στο νομοσχέδιο που λέει ότι αυτό το ποσό αναπροσαρμόζεται. Δηλαδή, επί Διαμαντοπούλου μπορεί να είναι 60.000 ευρώ. Όταν θα έρθει κάποιος άλλος μετά από ένα χρόνο, μετά από δυο χρόνια, μπορεί να πάει 40.000 ευρώ. Αναπροσαρμόζεται.
Αυτό που επίσης, μας ενοχλεί πάρα πολύ και εκεί είναι η μεγάλη αντίδραση –δεν είναι στο ποσό- είναι το εισοδηματικό κριτήριο που βάζει το Υπουργείο Παιδείας. Ενώ ο κ. Λοβέρδος απέσυρε το κριτήριο που πήγε να βάλει των 40.000 ευρώ, για τη λήψη των πολυτεκνικών επιδομάτων, το κριτήριο που πάτε, λοιπόν, να βάλετε φοβούνται όλοι ότι λειτουργεί ως προπομπός ως Δούρειος Ίππος –και μακάρι η πορεία να με διαψεύσει- για την επαναφορά του εισοδηματικού κριτηρίου για τη λήψη των πολυτεκνικών επιδομάτων, των τριτεκνικών επιδομάτων, της ισόβιας πολυτεκνικής σύνταξης για την πολύτεκνη μητέρα.Άρα, παίζετε αυτό το ρόλο του λαγού, του προπομπού, του Δούρειου Ίππου; Να βγει ξεκάθαρα η Κυβέρνηση και να πει «βάζω εισοδηματικά κριτήρια». Όχι, στάγδην το μαρτύριο. Πάμε να τα βάλουμε, αντιδρούν, τα παίρνουν πίσω, έρχεται το Υπουργείο Παιδείας και βάζει για τις μετεγγραφές το εισοδηματικό κριτήριο. Αύριο θα έρθει και η διάταξη εισοδηματικό κριτήριο για τη λήψη των πολυτεκνικών, τριτεκνικών κ.λπ. επιδομάτων. Εκεί είναι ο μεγάλος προβληματισμός όλων των ενδιαφερομένων.
Βεβαίως, επιτρέψτε μου να πω και τι άλλο μας ενοχλεί. Μας ενοχλεί το γεγονός ότι σε μία περίοδο φτώχειας, σε μια περίοδο οξύτατης ανεργίας καταργείτε τις μετεγγραφές, ενώ μπορεί να έχουμε αλλαγές στο οικογενειακό εισόδημα.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Το εισοδηματικό κριτήριο πού το βάζουμε, αφού το καταργούμε;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μα, ουσιαστικά η μετεγγραφή ως έννοια παύει να υφίσταται και μιλάτε για εισακτέους ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η μετεγγραφή ως έννοια καταργείται.
Πείτε μου σας παρακαλώ κάτι: Κατά πόσο είναι συνταγματικό να χωρίζονται οι Έλληνες σε αυτούς που κατοικούν στα Γιάννενα, στη Λάρισα και έχουν το δικαίωμα της μετεγγραφής τα παιδιά τους και σε αυτούς που είναι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και δεν έχουν το δικαίωμα των μετεγγραφών;Αλλά να σας πω κάτι άλλο που δεν μπορείτε να καταλάβετε. Το φωνάζουν οι κακομοίρηδες και δεν το καταλάβατε. Να σας το πω αναλυτικά. Βάζετε ως κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα της προηγούμενης χρονιάς. Έστω, λοιπόν, ότι ένας έχει 90.000 ευρώ την προηγούμενη χρονιά και φέτος έχει 45.000 ευρώ, γιατί μένει άνεργος. Για πείτε μου τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή; Λαμβάνετε υπόψη την ανεργία; Λαμβάνετε υπόψη την πραγματικότητα;
Αλλά δεν λαμβάνετε και κάτι άλλο υπόψη. Σας κάνουμε, λοιπόν, μία πρόταση ισορροπημένη και ψύχραιμη. Πάρτε πίσω τις διατάξεις αυτές, να κάνουμε ένα διάλογο με την ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, με τους τριτεκνικούς Συλλόγους, με την επιστημονική και την πανεπιστημιακή κοινότητα –δεν είναι ώρα για αυταρχικές πολιτικές- να καθίσουμε κάτω και να βρούμε που μπορούμε να συμφωνήσουμε, ένα μίνιμουμ.
Βεβαίως, επιτρέψτε μου να πω και το εξής: Τα παιδιά αύριο αρχίζουν πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι δυνατόν να έρχεται το Υπουργείο, όταν ο άλλος –όποιος και αν ήταν αυτός- έχει κάνει τον οικογενειακό του προγραμματισμό, με βάση την ισχύουσα πραγματικότητα και να ανατρέπει άρδην το τοπίο; Ασχολείστε καθόλου με την ψυχολογία των παιδιών αυτών, που πάνε να δώσουν εξετάσεις;
Ζητάμε το αυτονόητο και έτσι να σας το πω ευθαρσώς: Οι όποιες ρυθμίσεις γίνουν ας τεθούν σε ισχύ μετά από ένα χρόνο, να ισορροπήσει η κατάσταση και αυτοί οι οποίοι τώρα πηγαίνουν με βάση ένα μπούσουλα που έχουν μπροστά τους, έναν οικογενειακό και εκπαιδευτικό προγραμματισμό, να τον ολοκληρώσουν, να κερδηθεί χρόνος για να συνεχιστεί ο διάλογος –γιατί εδώ μιλάμε για χιλιάδες οικογένειες, μιλάμε για παιδιά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων- και εκεί να δούμε τι θα γίνει.
Λοιπόν, εάν θέλετε ντε και καλά να τα εφαρμόσετε αυτά –δεν σας πείθουμε για «χ» λόγους, έχετε τη δικιά σας πολιτική και άποψη, σωστό, ανεκτό- πείτε ότι αυτά θα εφαρμοστούν μετά από ένα χρόνο. Γιατί δεν το λέτε; Δηλαδή, τώρα πρέπει να εφαρμοστούν; Τώρα; Αυτό δεν δείχνει μια αυταρχικότητα εκ μέρους σας; Δηλαδή, αποφασίζουμε και διατάζουμε τώρα.
Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να πω ότι πρέπει να ξαναδείτε το θέμα με ψυχραιμία. Ο κ. Λοβέρδος είχε τη γενναιότητα και την ευφυΐα μέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα μετά από τις επικρίσεις που άκουσε, να τις αποδεχτεί και να αποσύρει τη ρύθμιση που είχε. Κάντε κι εσείς το ίδιο. Δείξτε την ίδια γενναιότητα, για να μην σας αποκαλούν σύγχρονη Ελληνίδα Μήδεια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Τέλος, είμαι εντελώς αντίθετος με τη διάταξη για τις μετεγγραφές στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ όσον αφορά τους πολυτέκνους. Κυρίες και κύριοι, δεν έχετε καταλάβει ότι το δημογραφικό είναι το νούμερο 1 πρόβλημα της Παιδείας μας. Οτιδήποτε και να σχεδιάζουμε, θα πρέπει να υπάρχει πάντα η μέριμνα για την επίλυσή του. Αυτές οι οικογένειες απαιτούν το σεβασμό μας, όχι την τιμωρία τους. Δεν αναστενάζουν οι σχολές από τις μετεγγραφές των παιδιών των πολύτεκνων οικογενειών ούτε ερημώνουν γι’ αυτό το λόγο τα περιφερειακά ιδρύματα. Μιλάμε για υπερβολικά μικρό αριθμό φοιτητών. Η ηθική επιβράβευση αυτών των οικογενειών για το θάρρος και το μόχθο να κάνουν πολυμελή οικογένεια, θα πρέπει να είναι ύψιστη προτεραιότητα του κράτους. Τέλος κυρία Υπουργέ, εμείς στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, όταν υπάρχει κάτι θετικό που αφορά την παιδεία και τους Έλληνες μαθητές δεν θα φοβηθούμε, κανένας μας να σας επαινέσουν.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Στο σημείο αυτό εκφράζω την ικανοποίησή μου που μου δίνεται η δυνατότητα να ψηφίσω ένα νόμο και έρχομαι στο θέμα των μεταγραφών που βάζει επιτέλους τάξη και εξορθολογίζει τη διαδικασία αυτή που είχε προκαλέσει πάρα πολλές στρεβλώσεις που τις ζήσαμε όλοι τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν πραγματικά ένας γόρδιος δεσμός που θεωρώ ότι επιλύθηκε κατά τον καλύτερο δυνατό και πιο δίκαιο τρόπο που μπορούσαμε να επιτύχουμε, πρώτον, γιατί με αυτό τον τρόπο, τον διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης που πρέπει να έχουν κάποιες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και έχουν μπει κριτήρια οικονομικά, κοινωνικά κ.λπ., σε συνδυασμό με την απόδοση, ώστε να μη αδικούνται χιλιάδες εισακτέοι που δεν ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες, εξασφαλίζεται επίσης ο εξορθολογισμός του συστήματος με τρόπο που οι φοιτητές να ξέρουν εγκαίρως σε ποια σχολή μπαίνουν, χωρίς να χάνουν εξάμηνα και χρήματα μέχρι να πάνε να νοικιάσουν σπίτια, να φύγουν σε άλλες σχολές κ.λπ., αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να κάνει προγραμματισμό και το ίδιο το πανεπιστήμιο.
Και, βεβαίως, ας μη γελιόμαστε, είναι σημαντικό το ότι εξασφαλίζει τα μεγάλα κεντρικά Πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης να μπορούν πλέον να λειτουργούν, γιατί ασφυκτιούσαν με τον αριθμό των φοιτητών. Πολλές φορές ξέρετε ότι η ποιότητα χάνεται μέσα στην ποσότητα. Όταν στα εργαστήρια έχεις πενταπλάσιους φοιτητές από αυτούς που πραγματικά μπορείς να εκπαιδεύσεις, για ποια ποιότητα να μιλάμε; Άρα, χάνουμε όλη τη σημασία της παιδείας μέσα από καθαρά πρακτικούς λόγους, που θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ρυθμίζονται.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κυρία Υπουργέ μου, δεν μπορεί να γίνει ούτε συζήτηση για τις μεταγραφές, για το ότι ο δείκτης του 0,9 είναι χαμηλός. Δεν μπορεί να γίνει ούτε συζήτηση για το ότι ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες κόσμου αποτελούν την πολυτεκνική τάξη, όρος που είναι και πολιτικά δόκιμος.
Δεν μπορεί να γίνει ούτε συζήτηση για το ότι οι πρυτάνεις σε λίγο δεν θα μπορούν να ορκίζουν τους νέους φοιτητές, λόγω της χαμηλής ποιότητας των Πανεπιστημίων. Όμως, όπως πολύ σωστά έχετε πει, το έχω ακούσει τουλάχιστον τρεις φορές από σας και το ασπάζομαι.
Ούτε συζήτηση, κυρία Υπουργέ μου, για το ότι έχουμε μόνο δύο δείκτες. Εγώ θα σας πω μόνο για δύο δείκτες των ΤΕΙ, τους οποίους και γνωρίζω. Όσον αφορά για παράδειγμα τις δημόσιες σχέσεις, από τους τριακόσιους πενήντα φοιτητές παίρνουν πτυχίο οι έξι. Επίσης, γνωρίζω πολύ καλά ότι και στις δημόσιες επιχειρήσεις, στους πεντακόσιους πενήντα φοιτητές παίρνουν μεταγραφή οι διακόσιοι.
Και τα τέσσερα αυτά φαινόμενα βάζουν πραγματικά τη λογική ότι ακόμα και την πολυτεκνία να ήθελε κανείς να προωθήσει –που τα ποσοστά δεν είναι ο μόνος τρόπος να τη βοηθήσεις- τελικά αυτή η λύση των ποσοστών του 20% με την τροπολογία που αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια των δέκα χιλιάδων ανά παιδί -το οποίο ουσιαστικά είναι ένας όρος, μια και μιλάμε για το 4% της κοινωνίας, που αφορά έξι με οκτώ χιλιάδες άτομα- είναι μέσα στα πλαίσια της λογικής και νομίζω ότι η προσθήκη των δέκα χιλιάδων που κάνατε καλύπτει και αυτό το χώρο.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: ….Κλείνω με μία παρατήρηση που αργά το απόγευμα έπεσε στην αντίληψή μου και αφορά τη διάταξη για τις μετεγγραφές των πολυτέκνων και μόνο αυτών. Νομίζω ότι δεν έχει εξαντληθεί η συγκεκριμένη κουβέντα. Δεν έχει προετοιμαστεί η κοινωνία. Επίσης, με το εισοδηματικό κριτήριο δημιουργείται σοβαρό και ανυπέρβλητο προηγούμενο.Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει μείζον θέμα, όταν μάλιστα –και αναφέρομαι σε διατάξεις που άπτονται και συνταγματικών ζητημάτων- το Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας της Βουλής ξεκάθαρα στην έκθεσή του επί του νομοσχεδίου κρίνει ότι η εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων στις πολύτεκνες οικογένειες είναι αντισυνταγματική. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό φέρνει σε δύσκολη θέση όλους τους Βουλευτές.Είναι, επίσης, θα έλεγα, οξύμωρο, ιδίως στις μέρες μας που είναι γεμάτες καχυποψία, όταν στοχεύουμε μία κοινωνική ομάδα που την προστατεύει το Σύνταγμα, να βρίσκονται τρόποι παράκαμψης του Συντάγματος και όταν αναζητούμε ποινικές ευθύνες Υπουργών, να το επικαλούμαστε ως τον απαραβίαστο χάρτη της χώρας, χρησιμοποιώντας το ως εμπόδιο για την αποκάλυψη της αλήθειας. Το Σύνταγμα θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι είναι σεβαστό σε όλες τις περιπτώσεις. Και τώρα δεν λαϊκίζω, όπως άλλωστε νομίζω ότι δεν λαϊκίζει ούτε η Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών της Βουλής.
Είναι προφανές, πέραν της τελευταίας παρατήρησης, ότι επικροτώ το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το υπερψηφίζω και δίνω και συγχαρητήρια στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την πρωτοβουλία αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 02.01 λύεται η συνεδρίαση για σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 11 Μαΐου 2001 και ώρα 10.00’, με αντικείμενο εργασιών του Σώματος νομοθετική εργασία: Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΑ ΄Τετάρτη 11 Μαΐου 2011

Αθήνα, σήμερα στις 11 Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.02΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε Ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Β’ Αντιπροέδρου αυτής κας ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΖΗΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».Το λόγο έχει η Εισηγήτρια της Πλειοψηφίας κυρία Όλγα Ρενταρή-Τέντε για οκτώ λεπτά.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: ..Το άρθρο 59 αναφέρεται σε λοιπές διατάξεις. Υπάρχουν, επίσης, στο άρθρο 59 τα θέματα των μεταγραφών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ: ..Σε ό,τι αφορά το Πέμπτο Κεφάλαιο θα ήθελα -σε ότι αφορά τα θέματα των μεταγραφών, τα είπαμε χθες- να πω ότι θα πρέπει να απαλειφθεί το εισοδηματικό κριτήριο, διότι σύμφωνα με την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής εγείρονται ζητήματα αντισυνταγματικότητας με βάση το άρθρο 21.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πάμε στο άρθρο 59. Κυρία Υπουργέ, ο συνάδελφος κ. Ροντούλης ήταν επί σειρά Πρόεδρος των Τριτέκνων, είναι επίσημος Πρόεδρος των Τριτέκνων και είναι ο ίδιος τώρα πολύτεκνος. Θέλω να πιστέψετε ότι αυτό το πάθος το οποίο εκφράζει με υπερβολικό ζήλο καμιά φορά είναι αυθεντικό και όχι προσωπικό. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Εδώ δεν κάνουμε προσωπική κριτική. Εδώ κάνουμε πολιτική κριτική. Θέλω, λοιπόν, να ακούσετε με πολύ μεγάλη προσοχή αυτό που θα σας πούμε έστω και την υστάτη ώρα.Θα δείτε και στην έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων, αλλά είμαι βέβαιος ότι μπορούν να σας πληροφορήσουν όλοι οι νομικοί σας σύμβουλοι μηδενός εξαιρουμένου -εγώ έχω πάρει για να μην πω κάτι λάθος στη Βουλή δέκα διαφορετικούς δικηγόρους, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, και έχω ρωτήσει και τους δέκα- υπάρχει μία περίπτωση στο εκατομμύριο οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι που θα προσφύγουν στο Συνταγματικό Δικαστήριο για το εισοδηματικό κριτήριο που θεσπίζεται εδώ στις μεταγραφές, να μην κερδίσουν; Η απάντηση και των δέκα –άσχετοι μεταξύ τους- ήταν «αποκλείεται, θα κερδίσουν οπωσδήποτε». Ο λόγος για τον οποίο θα κερδίσουν είναι γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ήδη εκδώσει σωρεία τέτοιων αποφάσεων. Υπάρχει δηλαδή νομολογία. Όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι αδύνατον το Συμβούλιο της Επικρατείας να έρθει εκ των υστέρων και να αποφασίσει διαφορετικά απ’ ό,τι αποφάσιζε μέχρι τότε.Άρα, λοιπόν, τι κάνετε εσείς εδώ; Θέλω να το καταλάβετε, γιατί πραγματικά δεν σας θεωρώ άνθρωπο κακών προθέσεων και δεν έχω καταλάβει γιατί επιμένετε. Εκτός εάν μας φέρετε κάποιον δικηγόρο και θα μας δώσετε ένα χαρτί που και θα υπογράφει ο δικηγόρος τάδε από κάτω, ότι όχι θα χάσουν. Να το κρατήσουμε και να δούμε ποιος είχε δίκιο και ποιος άδικο. Εάν μου φέρετε τέτοιο χαρτί, θα πω ότι σας πήρε στο λαιμό του ο δικηγόρος. Σας διαβεβαιώ, ότι δεν θα βρείτε τέτοιο χαρτί. Ούτε ένας δεν θα γράψει κάτι τέτοιο από κάτω, γιατί κανένας δικηγόρος δεν θέλει να ξεφτιλιστεί μετά από μερικά χρόνια.
Θα σας πω τι έχει συμβεί, για να το καταλάβουν οι συνάδελφοι. Το εισοδηματικό κριτήριο εις την άσκηση δημογραφικής πολιτικής έχει πέσει στα συνταγματικά μας δικαστήρια σε πολλές αποφάσεις για τον εξής λόγο: Δεν θεωρείται –και δικαίως- ότι γίνεται στα πλαίσια προνοιακής πολιτικής. Δεν γίνεται δηλαδή για να μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες, οπότε αφού είναι θέμα κοινωνικών ανισοτήτων, αυτός που έχει υψηλό εισόδημα δεν έχει κοινωνική ανισότητα, άρα, γιατί να του το δώσουμε. Τα ευεργετήματα σε αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων έχουν δοθεί από το κράτος, γιατί το κράτος έχει συμφέρον να γεννιούνται παιδιά.
Επειδή το κράτος έχει συμφέρον να γεννιούνται παιδιά, θέλει να καταστήσει αυτούς τους ανθρώπους δια των ισχνών ευεργετημάτων που τους παρέχει, παράδειγμα και στους υπολοίπους για να τους ακολουθήσουν. Όταν, λοιπόν, θεσπίζει, λένε οι δικαστικές αποφάσεις, εισοδηματικό κριτήριο σε αυτούς τους ανθρώπους, παύουν να αποτελούν παράδειγμα, άρα, αυτομάτως βλάπτεις τα συμφέροντα του κράτους και όχι τα συμφέροντα των τριτέκνων και των πολυτέκνων, αλλά τα συμφέροντα των Ελλήνων. Αυτό λέει το δικαστήριο.
Κυρία Υπουργέ, τι θα κάνετε αν επιμείνετε στην ψήφιση του εισοδηματικού κριτήριου στις μεταγραφές των τριτέκνων και των πολυτέκνων; Τι θα επιτύχετε; Θα επιτύχετε να σας θεωρήσουν αδυσώπητο εχθρό τους όλες αυτές οι οργανώσεις. Εντάξει. Θα πείτε ότι αυτό δεν σας ενδιαφέρει ή δεν σας ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος και είναι επαινετό να μην υπολογίζει ένας πολιτικός το πολιτικό κόστος, όταν κάνει κάτι ορθό. Αλλά, είναι τελείως λάθος έως και ανόητο να μην υπολογίζει ο πολιτικός το πολιτικό κόστος, όταν κάνει κάτι λάθος.
Εδώ, επειδή ζήσαμε πολλά χρόνια πολιτικούς, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα λόγω του πολιτικού κόστους, ετοιμαζόμαστε να πάμε στο άλλο άκρο. Εσείς εδώ τι θα κάνετε τώρα; Θα βάλετε χιλιάδες ανθρώπους να πάνε στα δικαστήρια. Θα πληρώσουν δικηγόρους, ένσημα, παραστάσεις, θα χάσουν τις θέσεις τους στα πανεπιστήμια αυτοί που δεν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που βάζετε και μετά από μερικά χρόνια θα κερδίσουν. Ωραία! Αυτό θα γίνει μετά από τέσσερα-πέντε χρόνια. Αφού κερδίσουν, θα έχουν τελειώσει οι σπουδές των παιδιών τους και θα έχουν κερδίσει το δικαίωμα των επομένων να μπορούν να κάνουν μεταγραφές χωρίς εισοδηματικό κριτήριο και των εαυτών τους να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από το ελληνικό δημόσιο. Γιατί να μπούμε σ’ αυτήν την ταλαιπωρία για κάτι που όλοι γνωρίζουμε ότι έτσι θα γίνει; Γιατί, δηλαδή, να μπλέξουμε τόσο πολύ αυτό το θέμα; Πιστεύω πραγματικά ότι κάνετε μεγάλο σφάλμα. Βγάλτε το εισοδηματικό κριτήριο. Θα πέσει στα δικαστήρια.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τέλος, για τις μεταγραφές το μόνο επιχείρημα που μπορώ να πω τώρα-γιατί είναι μία ολόκληρη συζήτηση πώς θα έπρεπε να γίνονται οι μεταγραφές- είναι ότι εγώ καταλαβαίνω ότι σε πάρα πολλά σημεία τα οποία θέλετε να διορθώσετε μπορεί να έχετε και δίκιο και πραγματικά να το δούμε, αλλά όχι τώρα. Δεν είναι δυνατόν ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους να έρχεστε και να τους χτυπάτε με αυτό τον τρόπο.Εγώ θα έλεγα, υπηρετώντας σύμφωνα με τη δική σας αντίληψη το ορθό, ότι μία ευελιξία στο σημείο αυτό βοηθά τη συνέχεια της πολιτείας. Δεν μπορεί τον Αύγουστο να ψηφίζουμε κάποιους κανόνες για μεταγραφές και τώρα να τους αλλάζουμε. Σκεφθείτε, λοιπόν, όχι μόνο την κατάσταση των γονιών, αλλά και την κατάσταση των παιδιών που συμμετέχουν στις εξετάσεις με κομμένα τα φτερά, έχοντας κάνει έναν άλλον προγραμματισμό και τώρα έρχεστε εσείς και κάνετε έναν άλλον προγραμματισμό.Νομίζω ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με όλη τη δυνατή ευαισθησία, πέρα από τα επιχειρήματα του δημογραφικού, τα οποία βεβαίως είναι πάρα πολύ ουσιαστικά και ισχυρά, αλλά και για λόγους δικαιοσύνης.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Όσον αφορά τώρα τις μετεγγραφές, θα έλεγα ότι αποτελούν ένα μεγάλο κεφάλαιο. Πιστεύω ότι με το νέο σύστημα θα δοθεί επιτέλους μια μόνιμη και οριστική λύση σ’ αυτό το μεγάλο πρόβλημα που ευθύνεται για τον υπερδιπλασιασμό των εισακτέων σε κεντρικά ιδρύματα και την ερήμωση των περιφερειακών ιδρυμάτων, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως δίοδος εισαγωγής φοιτητών δια μέσου των μετεγγραφών σε σχολές με υψηλότερα μόρια και ειδικότερα σε σχολές του κέντρου, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Την ακαδημαϊκή χρονιά που διανύουμε, παρά τη μείωση των μετεγγραφέντων λόγω των τελευταίων ρυθμίσεων με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις που έγιναν φέτος, η αφαίμαξη των περιφερειακών ΑΕΙ και ΤΕΙ από τα ζωντανά κύτταρά τους, που ήταν οι φοιτητές, δεν σταμάτησε.
Και εδώ θα φέρω κάποια παραδείγματα. Στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά ο αριθμός των μετεγγραφέντων ήταν πέρυσι διακόσιοι πενήντα επτά και φέτος εκατόν δέκα, ενώ στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Καβάλας –στο Νομό από τον οποίο προέρχομαι- παρ’ ότι πέρασαν πεντακόσιοι εισακτέοι, αποχώρησαν με μετεγγραφή εκατόν δεκαπέντε. Άρα, από την επόμενη χρονιά ο αριθμός των εισακτέων από μετεγγραφή θα είναι προκαθορισμένος και κάθε σχολή και τμήμα θα ξέρει το τι σπουδαστές θα έχει. Τα παιδιά που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες θα μετεγγράφονται αντικειμενικά και αξιοκρατικά, σύμφωνα με τα μόρια και τις προτιμήσεις τους, αλλά και με τα εισοδηματικά κριτήρια για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, χωρίς να χάνουν το πρώτο εξάμηνο ή το έτος, όπως γίνεται σήμερα και χωρίς να επιβαρύνονται με επιπλέον ενοίκια, αλλά και πολλά έξοδα οι οικογένειες και οι γονείς που πραγματικά σήμερα δίνουν μάχη επιβίωσης.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: ..Πέραν των παραπάνω ρυθμίσεων, το σχέδιο νόμου εισάγει και νέες ρυθμίσεις για τις πανελλήνιες εξετάσεις, οι οποίες θα ισχύσουν μάλιστα από φέτος, ανατρέποντας στο παρά πέντε το σχεδιασμό χιλιάδων μαθητών, αλλά και των οικογενειών τους. Στερείται έτσι η δυνατότητα από την κοινωνία της έγκυρης και έγκαιρης πρόσβασης σε στοιχειώδη ενημέρωση και πληροφορία. Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα της λανθασμένης –όπως και τότε είχαμε επισημάνει και πολύ έγκαιρα μάλιστα- κατάργησης της βάσης του δέκα, που οδήγησε τα κεντρικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην υπερφόρτωση.
Επίσης, ένα άλλο ζήτημα είναι ότι με την κατάργηση των μεταγραφών πλήττονται ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες -έχει αναφερθεί αυτό πολλές φορές και πιστεύω, κυρία Υπουργέ, να δείξετε περισσότερη ευαισθησία σ’ αυτό το θέμα, γιατί έχετε ευαισθησίες- όπως είναι οι πολύτεκνες οικογένειες, οι τρίτεκνες, οι μονογονεϊκές. Μάλιστα πλήττονται περισσότερο με την εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων, που όπως ακούσατε και γνωρίζετε πολύ καλά, έχουν μεγάλο κίνδυνο να καταπέσουν στα δικαστήρια. Κι αυτό γίνεται χωρίς τη λήψη υποστηρικτικών μέτρων, όπως θα ήταν η δημιουργία φοιτητικών εστιών, κυρίως στην περιφέρεια -πράγμα που είχαμε ξεκινήσει ως Κυβέρνηση- στις οποίες θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν φοιτητές που εμπίπτουν σ’ αυτές τις κατηγορίες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ολοκληρώνοντας, για να μην κάνω καθόλου κατάχρηση του χρόνο, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι εμείς πιστεύουμε στα πρότυπα σχολεία αλλά διαφωνούμε πλήρως με αυτό που κάνετε με τους πολυτέκνους. Οι πολύτεκνοι πρέπει να μπορούν να κάνουν τις μεταγραφές ως έχει, χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο, διότι δεν πρέπει να εξαρτάται η δυνατότητα μεταγραφών από τα εισοδήματα που υπάρχουν.Θέλουμε τη μόρφωση των Ελλήνων, αλλά για να υπάρξει μόρφωση των Ελλήνων, πρέπει πρώτα να υπάρξουν Έλληνες και πρέπει να πριμοδοτείται όποιος κάνει περισσότερα παιδιά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: …Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι μέσα σε αυτό το ογκωδέστατο νομοσχέδιο υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο κρυμμένες πολύ σημαντικές ρυθμίσεις, όπως αυτή για τις μετεγγραφές των φοιτητών που προέρχονται από τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Όλοι γνωρίζουμε την ανάγκη περιστολής των δαπανών και γι’ αυτό έχει ίσως λογική να μπει εισοδηματικό κριτήριο στις μετεγγραφές, όταν φυσικά πρόκειται για ένα λογικό ποσό το οποίο τίθεται ως όριο. Αλλά πραγματικά αναρωτιέμαι: Θα σωθεί το ελληνικό κράτος, η ελληνική οικονομία, αν περιοριστούν οι μετεγγραφές των τρίτεκνων και των πολύτεκνων στο 20% των εισακτέων; Και ωραία, το Υπουργείο Παιδείας έλαβε αυτήν την απόφαση. Δεν είναι όμως δίκαιο και λογικό οι διατάξεις αυτές να ισχύσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, αφού για τους μαθητές εκείνου του ακαδημαϊκού έτους θα ισχύσουν για πρώτη φορά οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων; Υπό το πρίσμα αυτό σας καλώ, κυρία Υπουργέ, πρώτα απ’ όλα να μην θέσετε σε ισχύ τον ποσοτικό περιορισμό στις μετεγγραφές. Στην περίπτωση όμως που εμμένετε στην απόφαση αυτή, τουλάχιστον ας μην την υλοποιήσετε από φέτος, καθώς είναι δίκαιο οι μαθητές να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι πρόκειται να συμβεί και να μη βρίσκονται προ εκπλήξεως ελάχιστες ώρες πριν από την έναρξη των Πανελληνίων.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά το δεύτερο άλλο μεγάλο θέμα, το θέμα των μετεγγραφών, ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην πολιτική σκηνή της Ελλάδος σήμερα είναι ο λαϊκισμός και ιδιαίτερα ο πελατειακός λαϊκισμός, ο πελατειακός λαϊκισμός, φορείς του οποίου είναι πολιτικοί, οι οποίοι στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού τις οποίες εκφράζουν με αντίτιμο την ψήφο και, βεβαίως, θεωρούν τους εαυτούς τους ως μοναδικούς υποστηρικτές και εκφραστές. Αυτός ο τύπος πολιτικών επιλέγει ομάδες πληθυσμού για ψηφοθηρία, μεγεθύνει συγκεκριμένα επιχειρήματα και αποκρύπτει άλλα, και, βεβαίως, χρησιμοποιεί συμβολικά και πομπώδη σύμβολα και χαρακτηρισμούς για να παίξουν σε εκπομπές.
Αυτό το δείγμα έκφρασης και λαϊκισμού το έδωσε χθες ακόμη μία φορά ο κ. Ροντούλης. Τι έκανε χθες ο κ. Ροντούλης; Υποστήριξε απέναντι σε όλο το σύστημα –και ιδιαίτερα, βεβαίως, απέναντι σε μένα- τους πολυτέκνους και τριτέκνους. Ας δούμε, λοιπόν, τα δεδομένα. Θα ξεκινήσω από μία επιστολή Προέδρου Πολυτέκνων από τα νησιά. Έχω και άλλες δύο. Εκφράζουν την πλήρη υποστήριξη και τίθενται ανοιχτά υπέρ των νέων μέτρων του Υπουργείου για τις μετεγγραφές. Αυτοί που φωνάζουν αποτελούν μειονότητα ανάμεσα στους πολυτέκνους. Εξυπηρετούν συμφέροντα και δεν βρίσκονται σε επαφή με την πραγματικότητα. Οι πραγματικά φτωχές οικογένειες των πολυτέκνων είναι στις περιφέρειες της χώρας και στα νησιά, είναι αυτοί που έχουν ανάγκη την υποστήριξη της πολιτείας και όχι τα παιδιά των πολυτέκνων μεγαλογιατρών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Για να δούμε, λοιπόν, τι κάνουμε για τις μεταγραφές και για το δημογραφικό της χώρας. Οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι δεν είναι ευάλωτες ομάδες, κύριοι συνάδελφοι. Οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι είναι συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, στις οποίες, βεβαίως, η χώρα –επειδή έχει ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα- οφείλει χάρη. Είναι πολύ σημαντικό να ενισχύουμε την τριτεκνία και την πολυτεκνία. Ευάλωτες ομάδες, όμως, δεν είναι. Υπάρχουν ομάδες πολυτέκνων εκατομμυριούχων, όπως και τριτέκνων εκατομμυριούχων. Υπάρχουν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού οι οποίες έχουν δύο παιδιά ή ένα παιδί, γιατί υπάρχει δίτεκνη οικογένεια με άνεργους γονείς ή με ανάπηρους γονείς. Αυτή είναι ευάλωτη ομάδα.
Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης των πολυτέκνων και των τριτέκνων; Ασφαλώς. Η Κυβέρνηση και με το φορολογικό νομοσχέδιο και με το νομοσχέδιο για τις μεταγραφές υποστηρίζει την τρίτεκνη και την πολύτεκνη οικογένεια.
Πώς την υποστηρίζει; Υπάρχουν δύο δεδομένα. Το ένα είναι οι επιδόσεις, το δεύτερο είναι τα οικονομικά κριτήρια. Ποιο είναι το ζητούμενο; Το ζητούμενο είναι η πολύτεκνη και η τρίτεκνη οικογένεια να έχει τη δυνατότητα να σπουδάζει το παιδί της στην πόλη όπου είναι η οικογένεια και υπάρχει η σχολή. Έχω όλα τα στοιχεία. Το 96% αφορά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το 96% είναι σε σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, γιατί, βεβαίως, ο πολύτεκνος που είναι στα Τρίκαλα, στη Φλώρινα, στην Αλεξανδρούπολη δεν έχει κανένα πρόβλημα μεταγραφής. Εκεί είναι οι μεταγραφές, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Εδώ, λοιπόν, έπρεπε να λύσουμε το πρόβλημα των σχολών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που δεν μπορούν πια να λειτουργήσουν, γιατί γινόταν συγκεκριμένη επιλογή σχολών και φτάναμε σε σχολές, παραδείγματος χάριν στο Παιδαγωγικό της Θεσσαλονίκης, να έχουμε εκατόν δέκα εισακτέους και εκατόν εξήντα μεταγραφόμενους, να μην μπορούν να κάνουν τα παιδιά προγράμματα στα πειραματικά σχολεία, να μην μπορούν να γίνουν εργαστήρια σε πάρα πολλές σχολές. Την ίδια στιγμή έπρεπε να λύσουμε το πρόβλημα της ποιότητας των σπουδών και ταυτόχρονα, να λύσουμε το ζήτημα του να παραμένουν και να δώσουμε αυτό το ειδικό προνόμιο στις οικογένειες των πολυτέκνων και των τριτέκνων.
Επίσης, πρέπει να υπάρχει μια αξιοκρατία ανάμεσα στα παιδιά. Υπήρχαν παιδιά τα οποία είχαν τριακόσια και τετρακόσια μόρια λιγότερα και έρχονταν στην πόλη τους και στο τμήμα της επιλογής τους και υπήρχε ένα παιδί που ήταν από μια οικογένεια δύο παιδιών, με άνεργους γονείς και είχε ένα μόριο διαφορά και πήγαινε στην άλλη μεριά της Ελλάδας. Έπρεπε, λοιπόν, να βάλουμε και το θέμα της αξιοκρατίας. Έπρεπε να συνδυάσουμε όλους αυτούς τους παράγοντες.
Τι κάναμε, λοιπόν; Υπάρχει ειδική πρόνοια, ειδική μέριμνα και ειδική εύνοια για τις ομάδες αυτές, για τις κατηγορίες αυτές; Ναι, υπάρχει. Τα παιδιά των τριτέκνων και των πολυτέκνων οικογενειών είναι σε ειδική κατηγορία, κρίνονται με διαφορετικά μόρια, πηγαίνουν οπωσδήποτε στην πόλη που θέλουν, άλλα όχι στο τμήμα. Θα πάνε στο τμήμα ανάλογα με τις μονάδες τις οποίες έχουν συλλέξει. Επομένως, αντιμετωπίζεται ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την υπέρβαση της ίσης πρόσβασης. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο θέμα που είναι τα οικονομικά κριτήρια. Έγινε συζήτηση στη Βουλή. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, θέλω τρία-τέσσερα λεπτά ακόμα, αν είναι δυνατόν.
Είπαμε να βάλουμε υψηλά κριτήρια. Εδώ, αν σας διαβάσω άλλη επιστολή, ζητούν οι τρίτεκνοι να μπει το Ε9 ως κριτήριο, γιατί δεν είναι όλοι οι τρίτεκνοι ίδιοι. Εδώ, λοιπόν, είπαμε 60.000 και 10.000 για κάθε παιδί, δηλαδή 80.000 ευρώ. Εσείς πιστεύετε ότι δεν είναι δίκαιο για μία πολύτεκνη οικογένεια που έχει 80.000 ευρώ εισόδημα και έχει το παιδί δωρεάν και κατά προτεραιότητα πρόσβαση στην εστία, δωρεάν σίτιση, μειωμένα εισιτήρια σε όποια περιοχή και αν πάει, να κάνει επιλογή, ή να πάει το παιδί με όλες αυτές τις προτεραιότητες σε οποιαδήποτε πόλη ή να μείνει στην πόλη που θέλει, ανάλογα με τα μόρια που πιάνει κάθε μαθητής -και βέβαια, πάντοτε ευνοημένος, γιατί με λιγότερα μόρια θα είναι σε άλλη σχολή.
Ο συνδυασμός αυτών των κριτηρίων οδηγεί στο να θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά επιχειρήματα και επειδή χθες χρησιμοποιήσατε το ότι ο κ. Λοβέρδος το έφερε και το πήρε –και δεν ξέρω τι άλλα επιχειρήματα προσφέρατε- θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι έτσι. Η Κυβέρνηση το εξετάζει συνολικά. Εδώ σας λέω ότι ο πολύτεκνος της Αθήνας με τα 120.000 ευρώ εισόδημα δεν γίνεται να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο από την οικογένεια των ανέργων, έστω και αν έχει ένα παιδί!
Είπατε για το επιχείρημα ότι δεν έχει σημασία, γιατί είναι διαφορετική η οπτική σας γωνία. Έχω κάνει πέντε χρόνια Επίτροπος και ένα από τα ζητήματα που είχα στο χαρτοφυλάκιό μου ήταν το δημογραφικό. Οι πλέον αποδοτικές πολιτικές για το δημογραφικό αφορούν την εστίαση στο παιδί, δηλαδή μία πολιτεία να μπορεί να εξασφαλίζει για κάθε παιδί –είτε είναι σε μονογονεϊκή οικογένεια, είτε είναι ορφανό, είτε είναι με άνεργους γονείς, είτε είναι σε πολυτεκνική οικογένεια- όλα όσα είναι αναγκαία.
Ξέρετε ότι έχουμε δυόμισι εκατομμύρια άτεκνες οικογένειες και ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες οικογένειες με ένα παιδί, με εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα και πάρα πολλές μονογονεϊκές οικογένειες; Ο πληθυσμός της χώρας αυξάνεται από όλα τα παιδιά. Βεβαίως, επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν ειδικές πολιτικές, τις οποίες αποτυπώσαμε και στη φορολογία και εδώ. Αυτό το νομοσχέδιο αποτυπώνει ειδική πολιτική για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους. Να διαφωνήσουμε στο ότι εσείς θέλετε περισσότερα ή τα θέλετε όλα. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Σας είπα ότι είναι το 96% Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Μιλήσατε επίσης για τους πολυτέκνους. Για τους πολυτέκνους πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί στο κατά πόσον είναι συνταγματικά αποδεκτή η ρήτρα περί συγκεκριμένου οικογενειακού εισοδήματος ή αν θα έχουμε στο μέλλον οποιαδήποτε συνταγματική περιπέτεια γύρω απ’ αυτό το ζήτημα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: …Τρίτον, στο θέμα των μεταγραφών, είναι κατάσταση αυτή η οποία επικρατούσε; Λέμε σήμερα «Κάποιοι δεν θα πάρουν μεταγραφή». Καταρχήν, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι κατάσταση έχει δημιουργηθεί σε πολλά τμήματα και σχολές των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Δεύτερον, είναι τελικά λάθος να βάζεις εισοδηματικά κριτήρια; Σε εποχή δύσκολη, σε εποχή κρίσης, σε εποχή που πάρα πολλά διακυβεύονται σ' αυτήν εδώ τη χώρα πρέπει να κρατήσουμε το κράτος πρόνοιας ισχυρό για εκείνους όμως, που έχουν ανάγκη, όχι να μοιράζουμε δεξιά και αριστερά χωρίς κριτήρια, όχι να διαχέουμε τους περιορισμένους πόρους απλά για να γινόμαστε σε κάποιον αρεστοί χωρίς πρακτικά να του προσφέρουμε τίποτα. Αντίθετα, πρέπει να έχουμε μία λογική συγκέντρωσης και ουσιαστικοποίησης της χρήσης των πόρων υπέρ αυτών που πραγματικά έχουν ανάγκη, για να είμαστε χρήσιμοι και για να μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνοχή της κοινωνίας μας. Αυτό είναι παρέμβαση, αυτό είναι αλλαγή, αυτό είναι εξορθολογισμός. Λαϊκισμός είναι να μη βλέπω την πραγματικότητα και να τάζω όλα σε όλους.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ:Καταρχήν, περιμένω να δω στα Πρακτικά, κύριε Πρωτόπαπα, που δεν κατετέθη από την κυρία Υπουργό, μολονότι το επικαλέστηκε, έγγραφο που της απεστάλη από πολύτεκνο πρόεδρο. Περιμένουμε να το δούμε στα Πρακτικά. Το λέω αυτό με κάθε σεβασμό, κύριε Πρόεδρε, γιατί μέρες τώρα, για να μην πω μήνες πριν, λέγαμε στην κυρία Υπουργό Παιδείας ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας με αλλεπάλληλες αποφάσεις κάνει λόγο ότι δεν είναι συνταγματικά ανεκτό το να περιορίζεις ευεργετήματα που δόθηκαν στις πολύτεκνες οικογένειες. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδοτεί με το ίδιο περιεχόμενο. Υπάρχει συνταγματική πρόνοια που επιτάσσει ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες. Υπάρχει η Νομοτεχνική Επιτροπή της Βουλής, που λέει το ίδιο στην έκθεσή της.
Δεν ακούει τίποτε απ’ όλα αυτά μέσα στην περισσή αυταρχικότητά της η κυρία Υπουργός. Μα, δεν τα λέμε εμείς οι δήθεν λαϊκιστές. Όλος ο σοβαρός νομικός κόσμος της επισημαίνει το ολίσθημα και παρ’ όλα αυτά επιμένει να βάζει εισοδηματικά κριτήρια. Επιμένει να βάζει εισοδηματικά κριτήρια σε μία συγκυρία πάρα πολύ δύσκολη για τον κόσμο, σε μία συγκυρία φτώχειας και προϊούσας καλπάζουσας ανεργίας.
Όμως, έχουμε να υποβάλουμε ένα λογικότατο ερώτημα. Τη στιγμή που η ίδια βάζει ένα πλαφόν μέχρι 20% για τους εισακτέους ειδικών κατηγοριών και μάλιστα ένα εκ των κριτηρίων είναι και τα μόρια που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι, τότε ποια η χρεία, κύριε Πρωτόπαπα, του εισοδηματικού κριτηρίου, αφού η αρχή της αξιοκρατίας καλύπτεται από τα μόρια που συγκεντρώνει κάποιος; Γιατί ντε και καλά το εισοδηματικό κριτήριο; Ποια η σκοπιμότητά, κύριε Γείτονα, που θα πάρετε το λόγο αμέσως μετά;Υπάρχει μία σκοπιμότητα, αγαπητοί συνάδελφοι. Την είπε η κυρία Υπουργός στο λόγο της. Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., να το πούμε για να το ακούσει καλά ο κόσμος, θέλει να βάλει εισοδηματικά κριτήρια για την λήψη των πολυτεκνικών και τριτεκνικών επιδομάτων. Εκεί είναι όλο το μυστικό, το οποίο η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα εμφανίσει στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής. Χρησιμοποιούν το Υπουργείο Παιδείας ως Δούρειο Ίππο, ως προπομπό για την πολιτική αυτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με μια αναφορά μόνο για τις μεταγραφές που άκουσα. Νομίζω ότι το σύστημα μεταγραφών καλώς βελτιώνεται. Έπρεπε να αλλάξει. Είχε προβλήματα το σύστημα μεταγραφών και νομίζω ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
Δύο ζητήματα θέλω να ξανασκεφθείτε, κυρία Υπουργέ. Το θέμα του κριτηρίου του εισοδήματος δεν είναι θέμα επιλογής. Σωστό είναι να μπει κριτήριο και έχετε δίκιο και σας άκουσα τι είπατε. Αν θυμάστε, πρώτη φορά κριτήριο έβαλα εγώ, ως Υπουργός Υγείας και ο κ. Χριστοδουλάκης, ως Υπουργός Οικονομικών, για τους πολυτέκνους. Όμως, στο Συμβούλιο της Επικρατείας έπεσε αυτό.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Υπάρχει γνωμοδότηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Εντάξει. Άρα, είναι το θέμα αν μπορεί να σταθεί.
Το δεύτερο για τις μεταγραφές -εγώ δεν ασχολήθηκα με αυτό- είναι ότι θέτω ένα πράγμα, γιατί και εγώ έχω σπουδάσει. Μήπως τυχόν η διευκόλυνση που κάνετε για να πάει στο μέρος που δηλώνει κάνει διάθλαση, αποδυναμώνει την επιλογή; Δηλαδή -μπορεί να κάνω λάθος- δηλώνω Πολυτεχνείο Αθήνας που έχουμε βγάλει και Αθήνα, με την ειδική κατηγορία, ως πολύτεκνος. Δεν πιάνω τα μόρια. Τα πιάνω στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης και η τρίτη μου επιλογή είναι το Φυσικομαθηματικό της Αθήνας. Πού θα μπω;Εάν μπω υποχρεωτικά στο Φυσικομαθηματικό της Αθήνας και δεν με αφήσετε να μπω τουλάχιστον στη δεύτερη επιλογή μου στη Θεσσαλονίκη, εκεί μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα. Πάω όπου θέλω; Αν είναι έτσι, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Είναι πολύ θετικό ότι υπάρχει η ρύθμιση για τις μετεγγραφές και έτσι όπως τίθεται το εισοδηματικό κριτήριο, έχει μία πολύ χαρακτηριστική αποτύπωση. Δεν πρόκειται απλώς για το φορολογητέο εισόδημα, δηλαδή το εισόδημα που δηλώνεται, αλλά είναι το τεκμαρτό. Για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισάγεται –και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, το είχα προτείνει σε μία από τις συνεδριάσεις όχι μόνο εγώ βεβαίως, αλλά και άλλοι Βουλευτές- ότι θα πρέπει να είναι το τεκμαρτό εισόδημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε στην πράξη να αποκλείσουμε πολίτες ή οικογένειες, οι οποίες δεν δηλώνουν τα εισοδήματά τους και από την άλλη πλευρά, καρπώνονται σημαντικά οφέλη από την ελληνική πολιτεία…….Τέλος, όσον αφορά στο άρθρο με τις μετεγγραφές και τα εισοδηματικά κριτήρια, επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για ένα πολύ καλά διατυπωμένο άρθρο. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τα τεκμαρτά εισοδήματα που δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχει και κοινωνική δικαιοσύνη και να μην καρπώνεται μια οικογένεια με υψηλά εισοδήματα τα ίδια οφέλη με μια οικογένεια που έχει πολλές και μεγάλες πιέσεις, υπάρχει μια αναφορά η οποία λέει ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας θα αλλάζει το ύψος του εισοδηματικού κριτηρίου.
Εμείς, προσέξτε, ψηφίζουμε για το εισοδηματικό κριτήριο σήμερα οι Βουλευτές και λέμε ότι είναι 60.000 πραγματικό ή τεκμαρτό συν 10.000 πάνω από τα δύο παιδιά. Σε ίδιο νόμο λέμε ότι με μία υπουργική απόφαση θα αλλάζει το εισοδηματικό κριτήριο. Αφαιρέστε το αυτό, σας παρακαλώ. Δεν είναι ισότιμο σε σχέση με την προσέγγιση την οποία θέλετε να κάνετε. Στηρίζουμε την προσέγγισή σας. Επιτρέψτε να σας στηρίξουμε και στην επέκταση της προσέγγισης αφαιρώντας τη συγκεκριμένη διάταξη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει από φέτος αμέσως να εφαρμόσετε αυτήν τη διάταξη για τα παιδιά των πολυτέκνων. Δεν το καταλαβαίνω. Τι εξυπηρετεί το ξαφνικό; Αφήστε το για ένα χρόνο. Δώστε μία ανάσα σε μία στιγμή που όλη η κοινωνία είναι με χίλια δυο προβλήματα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ειλικρινά δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε έστω αυτήν την τελευταία στιγμή προ της ψηφίσεως αυτού του νομοσχεδίου να σταματήσει αυτήν τη σφαγή των πολυτέκνων. «Ηρωδιάς μαίνεται», λέει ο υμνογράφος. Γιατί δεν έχουμε μόνο τον Ηρώδη και τη σφαγή των νηπίων, έχουμε και την Ηρωδιάδα.
Ακούστηκε από πολλές πλευρές αλλά και από πρόσωπα με μακρά πολιτική διαδρομή και θητεία στο Υπουργείο Παιδείας, ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο είναι άξιο ψόγου. Να το χαίρεστε, κύριε Υπουργέ! Είναι προφανές, λοιπόν, ότι μπορεί να έχετε υπόψη σας το πόρισμα Μπαμπινιώτη, αλλά επίσης είναι αποδεδειγμένο τώρα πια μέσα από τις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου ότι δεν θέλετε να το εφαρμόσετε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ, η κυρία Υπουργός, που δραπέτευσε προφανώς από την Αίθουσα, μας είπε ότι έλαβε επιστολή…Να σας πω γιατί το λέω. Μας είπε λοιπόν ότι έλαβε επιστολή Προέδρου πολυτεκνικού συλλόγου που υπεστήριζε την πολιτική της. Δεκτό. Είναι η πολλοστή φορά, κύριε Πρόεδρε, που ζητώ αυτό το έγγραφο να κατατεθεί στα Πρακτικά. Και ενώ μου είπαν ότι θα κατατεθεί από τα έδρανα της Κυβέρνησης, έχω ρωτήσει πάνω από τέσσερις φορές και δεν έχει περιέλθει καν στα Πρακτικά. Άρα λοιπόν ή ψεύδεται ή τα βρήκε από τη φαντασία της. Διαφορετικά, να δούμε το έγγραφο, να πιστοποιήσουμε την αλήθεια των λόγων της.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): ….
Να απαντήσω κατ’ αρχάς για τους πολύτεκνους. Από τους πολύτεκνους δεν αφαιρείται το δικαίωμά τους, δεν αφαιρείται η ειδική μεταχείριση που έχει κάνει η Πολιτεία σε αυτούς για μία σειρά από λόγους που είμαι βέβαιος ότι, όπως τους αναπτύσσετε, δεν διαφωνεί κανείς. Άλλωστε και το Σύνταγμα το λέει αυτό. Εκεί που έχει μία διαφορά είναι στο γεγονός ότι ο τρόπος που θα αξιοποιήσουν αυτή την ευχέρεια και αυτή την ειδική μεταχείριση είναι τέτοιος που θα είναι και αξιοκρατικός και αδιάβλητος. Τίποτα παραπάνω απ’ αυτά. Επίσης, θα ήθελα να κάνω κι ένα σχόλιο για την αναπροσαρμογή του κριτηρίου του εισοδήματος. Ελέχθη προηγουμένως από κάποιον Βουλευτή: «Γιατί υπάρχει αναπροσαρμογή;» Πρέπει να υπάρχει, διότι αλλάζουν τα δεδομένα. Του χρόνου δεν πρόκειται να πέσει χαμηλότερα. Ψηλότερα μπορεί να πάει. Όμως δεν μπορείς κάθε φορά να φέρνεις ένα νόμο και να πεις τώρα είναι 60.000 και του χρόνου είναι 65.000.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Πραγματικά, εγώ πιστεύω σε αυτό που αναφέρθηκαν όλοι για τους πολύτεκνους, ότι υπάρχει κάποιο μυστήριο, κάτι θέλουν να κερδίσουν ή να μη χάσουν ψήφους. Θα πω το εξής: Το εισοδηματικό κριτήριο μπορεί, κατά τη γνώμη σας, να είναι ανεπαρκές. Είναι 60.000 και 10.000 ανά παιδί και λέει ότι και στέγαση δίνεται και κοντύτερα στο σπίτι του και ορισμένα κριτήρια...Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί τουλάχιστον εγώ μίλησα λιγότερο. Γιατί, λοιπόν, τόση βάσανος για το αν αδικηθούν τα παιδιά των πολυτέκνων; Του άνεργου, του φτωχού, του απολυμένου; Αυτά δεν είναι παιδιά; Είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ο άνεργος μπορεί να είναι πολύτεκνος;
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Ορίστε, αμέσως κατηγοριοποιούμε, λες και τα παιδιά...
Σας παρακαλώ πολύ! Υπάρχουν πολύτεκνοι που έχουν πάνω από 80.000. Παρακαλώ μη με διακόπτετε. Και ο απολυμένος έχει δικαίωμα για το παιδί του και ο καθένας. Βάζουμε τα κριτήρια και προσπαθούμε να είναι αξιοκρατικά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Το Σύνταγμα για την ειδική μέριμνα το γνωρίζετε;
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και το άρθρο του Συντάγματος μου το διαβάσατε σήμερα πάρα πολλές φορές.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ε, τότε να μην υπάρχει πρόνοια στο Σύνταγμα!
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Εγώ πιστεύω ότι παρέχει όλο το πλαίσιο, ώστε να μην αδικηθεί ο πραγματικά πολύτεκνος, στον οποίο αναφέρεται το Σύνταγμα και θέλει να μεριμνήσει γι’ αυτόν.
Τελειώνω με τα λόγια, τα οποία με έκαναν να ντραπώ. Έχω πολύ μικρή πορεία μέσα σε αυτή τη Βουλή, αλλά εκφράσεις όπως «λόχοι, Μήδεια, μίσος, Ηρώδης, Ηρωδιάδα» μας ρίχνουν ακόμα περισσότερο στα μάτια της κοινωνίας, μια κοινωνία που είναι μπροστά και μας χλευάζει γιατί εμείς μείναμε πίσω και μείναμε στις ίδιες αντιπολιτευτικές πολιτικές, σε μια στιγμή που τουλάχιστον η Ελλάδα τους νέους ανθρώπους της τους θέλει να αλλάξουν και αυτοί πορεία, να αλλάξουν τον εαυτό τους και να τραβήξουν μπροστά, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ……Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι σε σχέση με το εισοδηματικό κριτήριο των πολυτέκνων. Πείτε μου: Τη στιγμή που το Υπουργείο βάζει ένα πλαφόν μέχρι 20%, βάζει και το κριτήριο των μορίων για τους δικαιούχους, ποια η χρεία του εισοδηματικού κριτηρίου; Η αξιοκρατία ήδη με το πλαφόν και με τα μόρια υπάρχει. Ποια η χρεία του εισοδηματικού κριτηρίου;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί της ενότητας των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης:Γίνεται δεκτό το άρθρο 59, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμούς 395/41, 396/42 και 397/43 τροπολογίες;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 59 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμούς 395/41, 396/42 και 397/43 τροπολογίες, κατά πλειοψηφία……
Συνεπώς, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 17.00΄, λύεται η συνεδρίαση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
(2θμιο σωματείο με Απόφ. Πρωτοδικείου 125/2010)
115 22 Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115 e-mail:pespo3t@yahoo.gr
Αρ. πρωτ.:019/2011 Αθήναι 15 Μαΐου 2011

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Χρόνια Πολλά,για την σημερινή ημέρα που είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την Οικογένεια.

Η σοβαρότατη οικονομική κρίση που περνά η Χώρα μας έχει ως αποτέλεσμα την μεγάλη μείωση του εισοδήματος ιδιαιτέρως στις οικογένειες με πολλά παιδιά(τρία και άνω και αύξηση του ποσοστού των οικογενειών που ευρίσκονται στο κατώφλι της φτώχειας(τουλάχιστον 30%). Όπως γνωρίζετε η ανεργία, η επίσημη, έχει σκαρφαλώσει στο 15%στις δε οικογένειες με πολλά παιδιά είναι υψηλότερη. Σε κάθε οικογένεια υπάρχει τουλάχιστον ένα μέλος που καθημερινά αναζητά εργασία. Αυτό σημαίνει πολλές αιτήσεις συμμετοχής και σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Όμως το υψηλό παράβολο των 40 ευρώ που θεσμοθετείται στο σχέδιο νόμου ΄΄Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις ΄΄ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι σοβαρό ποσό για τα μέλη των οικογενειών με τρία παιδιά και άνω.
Μετά τα εν συντομία προαναφερόμενα προτείνουμε την μείωση αυτού του ποσού τουλάχιστον στο ήμισυ. Ήτοι:στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 46,του προαναφερομένου σχεδίου νόμου να προστεθεί: «Οι γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά και άνω καταβάλλουν το 50% του παραπάνω παραβόλου».
Είναι μια υποχρέωση που είναι σύννομη με το Σύνταγμα καθότι στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 ορίζεται ότι: ΄΄οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους΄΄.Είναι επίσης και απαίτηση του άρθρου 21 ου Συντάγματος που οφείλει η Πολιτεία να λαμβάνει μέτρα στα πλαίσια μιας σωστής δημογραφικής πολιτικής.

Το ΔΣ

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΣΠΟ3Τ 12 ΜΑΙ 2011

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
(2θμιο σωματείο με Απόφ. Πρωτοδικείου 125/2010)
115 22 Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115 e-mail:pespo3t@yahoo.gr
http://triteknoi-edessa.blogspot.com
Αθήναι 12 Μαίου 2011

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

Το Διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΣΠΟ3Τ εύχεται ολόψυχα στους αποφοίτους των Λυκείων της Χώρας που θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, που ξεκινούν σήμερα 12-5-2011, για τη εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλή επιτυχία και δύναμη ώστε ο πολύμηνος αγώνας τους να έχει το ποθητό για τον καθένα αποτέλεσμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΣΠΟ3Τ 13 ΜΑΙ 2011

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
(2θμιο σωματείο με Απόφ. Πρωτοδικείου 125/2010)
115 22 Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115 e-mail:pespo3t@yahoo.gr
Αθήναι 13 Μαΐου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΣΠΟ3Τ 13 ΜΑΙ 2011
Διεθνής Ημέρα για την Οικογένεια

Η Διεθνής Ημέρα για την Οικογένεια, όπως καθιερώθηκε η 15η Μαΐου από τον ΟΗΕ το 1993,έχει σκοπό να αφυπνίσει και να ευαισθητοποιήσει τα κράτη, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ, κοινωνικούς φορείς αλλά και κάθε άτομο, διοργανώνοντας κατάλληλες δράσεις ώστε να προωθηθούν για καλλίτερη κατανόηση ζητήματα που σχετίζονται με δημογραφικές ενέργειες και πολιτικές, δυνατότητες, ανάγκες και προβλήματα που επηρεάζουν τις οικογένειες. Ο ΟΗΕ το 2011 έχει αφιερώσει την ημέρα αυτή στην ΄΄Αντιμετώπιση της οικογενειακής ένδειας-φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ορισμένες από τις επισημάνσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο μήνυμά του για την ημέρα είναι:΄΄....Με το χαμηλό εισόδημα οι οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις πολλαπλές απαιτήσεις όπως την παροχή διατροφής, της εκπαίδευσης και της ασφάλειας για τα παιδιά τους ή ικανοποιητικής φροντίδας για όλα τα μέλη της. Οι οικογένειες είναι τρωτές στην φτώχεια σε ορισμένα στάδια στον κύκλο οικογενειακής ζωής, όπως αρχίζοντας μια νέα οικογένεια, ανατρέφοντας τα παιδιά και κατά τη διάρκεια της τρίτης ηλικίας. Αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται έτι κατά τη διάρκεια οικονομικών κρίσεων. …..Πρόσφατη έρευνα στην ΕΕ δείχνει ότι η εμμονή της φτώχειας είναι υψηλότερη σε ορισμένες ομάδες και τύπους οικογενειών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι μεγάλες οικογένειες(τρία παιδιά και άνω σε ποσοστό 25 %..... Η επένδυση στα παιδιά φαίνεται τότε ως προτεραιότητα για να σπάσει ο κύκλος της συνεχιζόμενης φτώχειας σε όλες τις γενιές της οικογένειας… Οι προτεραιότητες σε αυτήν την περιοχή περιλαμβάνουν: βελτίωση πρόσβασης ποιότητα της εκπαίδευ-σης, …. Υπάρχει ένας ισχυρός συσχετισμός μεταξύ των κοινωνικών δαπανών για την ευημερία παιδιών και οικογενειών και του χαμηλότερου κινδύνου των οικογενειών που είναι σε φτώχεια.
Η Χώρα μας,δυστυχώς, συνεχίζει προς την αντίθετη κατεύθυνση αυτών των παροτρύνσεων και προτάσεων. Ποιά θετικά μέτρα έλαβε από το 2010 μέχρι σήμερα για τα παιδιά ώστε να απομακρυνθεί η φτώχεια; κανένα.Ποιά μέτρα έλαβε ώστε να μειωθεί η φτώχεια στην τρίτη ηλικία;Κανένα και μάλιστα περιόρισε και τα υφιστάμενα (ασφαλιστικό,συνταξιοδοτικό).Ποιά μέτρα έλαβε για την βελτίωση της πρόσβασης της εκπαίδευσης για τις οικογένειες με πολλά παιδιά;Κανένα και μάλιστα τα περιόρισε η/και κατάργησε (μετεγγραφές)….. και ο κατάλογος δεν έχει τέλος.
Έχει εξαφανισθεί ουσιαστικά από το λεξιλόγιο της Κυβέρνησης το δημογραφικό και μέτρα στήριξης. Στο προηγούμενο μήνυμά μας(2010) είχαμε προτείνει την ενδυνάμωση και επαναφορά στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων και δράσεων της Χώρας, του βασικού κυττάρου της κοινωνίας μας, της οικογένειας, με κατάλληλα μέτρα, σωστούς θεσμούς και κίνητρα και όχι να περιθωριοποιείται. Δυστυχώς όμως με τα σκληρά μέτρα που έχουν μέχρι τώρα ληφθεί η κατάσταση της οικογένειας έχει επιδεινωθεί, το ποσοστό της φτώχειας στις οικογένειες με πολλά παιδιά έχει αυξηθεί και είναι ανησυχητική η αυξητική αυτή τάση.

Επαναφέρουμε το αίτημά μας που και πριν ένα χρόνο θέσαμε:

Ζητάμε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και ιδιαιτέρως από την Κυβέρνηση την άμεση λήψη σοβαρών μέτρων που θα σηματοδοτήσουν την αρχή για ανοδική τάση του δείκτη γονιμότητος και συνακόλουθα την αύξηση του πληθυσμού.Πρόταση που την έχει κάνει από το 1993 με το ομόφωνο πόρισμά της η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων αλλά και έγκριτοι επιστήμονες με αξιόλογες μελέτες τους έως σήμερα.


Το ΔΣ

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Από το ένα σοκ στο άλλο οι τρίτεκνοι

ΑΡΘΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ 9 Μαί. 2011

Από το ένα σοκ στο άλλο οι τρίτεκνοι

Το ένα χτύπημα μετά το άλλο δέχονται οι οικογένειες με τρία παιδιά (πανελλαδικά ανέρχονται στις 250.000), αφού καταργείται ακόμη μία από τις ελάχιστες παροχές που είχαν θεσπιστεί χάρη σε πολυετή αγώνα των τριτέκνων.

Το υπουργείο Παιδείας καταργεί το δικαίωμα που μέχρι τώρα είχαν οι φοιτητές από τρίτεκνες οικογένειες να μετεγγραφούν στην πόλη όπου ζει η οικογένειά τους. Δικαίωμα το οποίο καταργείται και για τους φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες.

Ακόμα, όπως καταγγέλλουν: «Σχεδιάζεται, από το υπουργείο Οικονομικών, η περικοπή των πολυτεκνικών επιδομάτων και των επιδομάτων των τρίτεκνων οικογενειών, αφού από εδώ και στο εξής θα λαμβάνονται με εισοδηματικά κριτήρια. Δεχόμαστε το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Πέρυσι, το υπουργείο Παιδείας κατήργησε το μέτρο σύμφωνα με το οποίο προβλεπόταν το 20% των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών να είναι τρίτεκνοι, κατήργησε και την προτεραιότητα πρόσληψης των πολύτεκνων και τρίτεκνων εκπαιδευτικών ως ωρομίσθιων στην πρόσθετη διδακτική στήριξη. Το σχέδιο "Καλλικράτης" δεν προβλέπει μείωση δημοτικών τελών για τις τρίτεκνες οικογένειες. Ακόμα, αν και πρόσφατα δόθηκε μειωμένο εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε κάποιες κοινωνικές ομάδες, εμείς οι τρίτεκνοι δεν συμπεριληφθήκαμε. Επίθεση δέχτηκε και η τρίτεκνη μητέρα, που αν και μπορούσε να βγει στη σύνταξη ύστερα από 20 χρόνια, τώρα πια πρέπει να περιμένει μέχρι τα 65. Τι άλλο μας περιμένει;», λέει στην «Ε» ο γενικός γραμματέας της Πανελλαδικής Ενωσης Συλλόγων Πολύτεκνων Οικογενειών με τρία Τέκνα (ΠΕΣΠΟ3Τ) Σταύρος Πουρτουλίδης.

Μέλη της ΠΕΣΠΟ3Τ βρέθηκαν νωρίς χθες το πρωί σε τρεις σταθμούς διοδίων (Μαλγάρων, περιοχή Θηβών, περιοχή Μεγαλόπολης) και σε πέντε σταθμούς του μετρό στην Αθήνα και μοίραζαν ενημερωτικά φυλλάδια στους οδηγούς και στους επιβάτες για την «άδικη», «αδικαιολόγητη» και «αντικοινωνική», όπως καταγγέλλουν, πολιτική της κυβέρνησης στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

«Η σημερινή μας δράση ήταν η αρχή, αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεών μας στο προσεχές διάστημα, δεν θα πληρώσουμε εμείς την κακοδιαχείριση, τη διαφθορά και την κλοπή δημόσιου χρήματος, δεν τα φάγαμε εμείς, αρνούμαστε να γίνουμε τα εξιλαστήρια θύματα», είπε στην «Ε» ο κ. Πουρτουλίδης.

Δημογραφος Ναυ.Καρ.

Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΣΠΟ3Τ 8 ΜΑΙ 2011

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
(2θμιο σωματείο με Απόφ. Πρωτοδικείου 125/2010)
115 22 Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115 e-mail:pespo3t@yahoo.gr
Αθήναι 8 Μαΐου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΣΠΟ3Τ 8 ΜΑΙ 2011
Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στις 7-5-2011,διανομή συνημμένου φυλλαδίου διαμαρτυρίας σε σταθμούς διοδίων της χώρας και σταθμούς ΜΕΤΡΟ (Μαλγάρων, περιοχή Θηβών, περιοχή Μεγαλόπολης και 5 σταθμούς του ΜΕΤΡΟ στην Αθήνα). Διαμαρτυρόμασθε και καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση όχι μόνο για παντελή ανυπαρξία δημογραφικής πολιτικής αλλά με το πρόσχημα επιταγών της Τρόικας(ουδέν ψευδέστερον, ουδέν αναληθέστερον!!) και για την κατάργηση ακόμη και αυτών (μετεγγραφές, επιδόματα, φοροαπαλλαγές) των ελαχίστων που έχουν διαχρονικά από την Πολιτεία θεσμοθετηθεί για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.
Δυστυχώς από την τραγική κατάσταση που βρίσκεται η Χώρα,ειδικότερα το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα ένεκα και του δημογραφικού προβλήματος δεν θα το λύσουν οι μετανάστες.Οι μετανάστες είναι ένα μπούμερανγκ. Σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα προσαρ-μόζονται στις συνήθειες μιας αναπτυσσόμενης κοινωνίας και περιορίζουν τον αριθμό των γεννήσεων.Όπως το αποδεικνύουν:
-Μελέτη του ΟΗΕ ότι η μετανάστευση ως λύση για την αντικατάσταση των γενεών δεν λύνει το δημογραφικό πρόβλημα ενός κράτους,
- ΄΄Η μετανάστευση δεν λύνει το δημογραφικό πρόβλημα κανενός Κράτους του κόσμου. Οι μετανάστες δεν θα αντικαταστήσουν ποτέ τα μωρά. Το ποσοστό γονιμότητας των μεταναστών τείνει να μειώνεται όσο περισσότερο παραμένουν σε μια χώρα ΄΄. Ξεκάθαρα το δηλώνει η Σαρλότα Höhn, Διευθύντρια του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Ιδρύματος για την πληθυσμιακή,
-Σύμφωνα με πρόσφατη του Jean-Claude Barreau πρώην πρόεδρου του εθνικού ινστιτούτου δημογραφικών μελετών(INED) της Γαλλίας: « Κάθε δημογραφική πολιτική θα πρέπει να στηρίζεται σε δύο πυλώνες, τη γεννητικότητα και τη μετανάστευση. Υποτίθεται πως είναι τα γηγενή παιδιά που ενσωματώνουν τα αλλοδαπά. Όταν σε μια σχολική τάξη ή σε μια γειτονιά δεν υπάρχουν πλέον γηγενείς, η κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών είναι αδύνατη! Πράγμα που σημαίνει πως η λύση «γεννητικότητα» είναι εξίσου αναγκαία με τη λύση «μετανάστευση».
Εδώ η Κυβέρνηση βλέπει μόνο μία λύση: τη μετανάστευση;
Έχει ξεχάσει την υποχρέωσή της για δημογραφική πολιτική(άρθρο 21 παραγρ 5 του Συντάγματος);

Προς τους αξιότιμους κκ βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που εκπροσωπούν κατά το Σύνταγμα τον Ελληνικό ΛΑΟ και το έθνος και να αποκαταστήσουν την αδικία που επιχειρείται κατά των οικογενειών με πολλά παιδιά.
Ζητάμε από τον Πρωθυπουργό να παρέμβει άμεσα, για να αποκαταστήσει την δικαιοσύνη και επιτέλους να δρομολογήσει σοβαρά μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.Να αποσυρθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας όσον αφορά τους απαράδεκτους περιορισμούς για την εισαγωγή στις σχολές και τμήματα προτίμησης για τα τέκνα των οικογενειών με πολλά παιδιά.
Να υλοποιηθούν σταδιακά οι προτάσεις μας για την αντιμετώπιση άπαξ δια παντός των μετεγγραφών, που είναι: Για την περίοδο 2011-2012 να ισχύσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, που δεν έχει κλείσει χρόνος από την ψήφισή του. Στην συνέχεια, καμία απολύτως μετεγγραφή με τις εξής προϋποθέσεις. Όταν εξασφαλίζεται σε κάποιο πανεπιστήμιο και ΤΕΙ η αναγκαία υποδομή για στέγαση, σίτιση και μετακίνηση των φοιτητών (τουλάχιστον των δικαιούχων για μετεγγραφές με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο) τότε να μην επιτρέπεται καμία μετεγγραφή. ΝΑ αρχίσουν να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες υποδομές ένα-ένα από τα περιφερειακά πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Το ΔΣ