Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΟΥΤΩΝΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115
                                                                        Έδεσσα 25 Σεπτεμβρίου 2016


Σύμφωνα με την ΥΑ Αρ.Πρωτ.: 3630/87095/ 28-07-2016(ΑΔΑ: 75ΖΔ4653ΠΓ-ΤΞΤ)
εντάχθηκαν στους ωφελούμενους  του προγράμματος δωρεάν διανομής φρούτων (πορτοκάλια, μήλα, μανταρίνια, ακτινίδια, κ.ά.). και οι γονείς με τρία (3) προστατευόμενα τέκνα και φορολογητέο εισόδημα έως και 14.400 ευρώ.

Καλούμε όλες τις τρίτεκνες οικογένειες, μέλη του Συλλόγου,
με προστατευόμενα τέκνα και  με φορολογητέο εισόδημα
έως και 14.400 ευρώ 
να προσκομίσουν στο γραφείο του Συλλόγου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης(τελευταίου 2μήνου),
-Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου(εκκαθαριστικό) του Φορολογητέου
   έτους 2015,
- Φ/Α Ταυτότητος μέλους,
- Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής(διατίθεται από τον Σύλλογο).

Αιτήσεις στο Γραφείο του Συλλογου(ημέρα και ώρες γραφείου).ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΟΥΤΩΝΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115
                                                                        Έδεσσα 25 Σεπτεμβρίου 2016


Σύμφωνα με την ΥΑ Αρ.Πρωτ.: 3630/87095/ 28-07-2016(ΑΔΑ: 75ΖΔ4653ΠΓ-ΤΞΤ)
εντάχθηκαν στους ωφελούμενους  του προγράμματος δωρεάν διανομής φρούτων (πορτοκάλια, μήλα, μανταρίνια, ακτινίδια, κ.ά.). και οι γονείς με τρία (3) προστατευόμενα τέκνα και φορολογητέο εισόδημα έως και 14.400 ευρώ.

Καλούμε όλες τις τρίτεκνες οικογένειες, μέλη του Συλλόγου,
με προστατευόμενα τέκνα και  με φορολογητέο εισόδημα
έως και 14.400 ευρώ 
να προσκομίσουν στο γραφείο του Συλλόγου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης(τελευταίου 2μήνου),
-Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου(εκκαθαριστικό) του Φορολογητέου
   έτους 2015,
- Φ/Α Ταυτότητος μέλους,
- Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής(διατίθεται από τον Σύλλογο).

Αιτήσεις στο Γραφείο του Συλλογου(ημέρα και ώρες γραφείου).ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» (VOUCHERS)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS
Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)  Α.Ε.
στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017, έχοντας υπόψη την παρ. 8 του άρθρου 8 της με αριθμό 16/οικ.578/ ΕΥΣΕΚΤ/66166/22-6-2016  ΚΥΑ, όπως ισχύει :
καλεί
τους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στη πρόσκληση με αρ. πρωτ. 3070/11.7.2016   που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το έτος 2016-2017, και δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί voucher, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. βεβαίωση του Φορέα/Δομής παροχής των σχετικών υπηρεσιών περί αποδοχής του τέκνου ή των τέκνων τους, στην περίπτωση που τους χορηγηθεί voucher.
Η αίτηση των υποψηφίων καθώς και η σχετική βεβαίωση του Φορέα/Δομής πρέπει να υποβληθούν, σε αρχεία μορφής pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής : 25/9/2016 και ώρα 23.59 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω έντυπα, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα :
1.      ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ για τη χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» (voucher),  και
2.      ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ του φορέα/δομής για κάθε παιδί, ότι διαθέτει θέση στη συγκεκριμένη Δομή και Κατηγορία
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα χορηγήσει voucher στους ανωτέρω υποψήφιους σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έχει ήδη διενεργήσει, μέχρι την εξάντληση του  προϋπολογισμού.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι με αρ. πρωτ. 3070/11-7-2016   Πρόσκλησης.
                                                                              Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
                                                                                      Θεόδωρος Γκοτσόπουλος

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» (VOUCHERS)
Δράση : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016-2017
Προς
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)


ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ

Α.Φ.Μ.
Α.Μ.Κ.Α.

            Παιδί / Παιδιά  
Ονοματεπώνυμο  παιδιού
ΑΜΚΑ  παιδιού
Ονοματεπώνυμο  παιδιού
ΑΜΚΑ  παιδιού
Ονοματεπώνυμο  παιδιού
ΑΜΚΑ  παιδιού
Δηλώνω υπεύθυνα, ότι επιθυμώ να συμμετέχω στην διαδικασία για την χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» vouchers στη δράση : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  έτους 2016-2017 και ότι υπάρχει διαθέσιμη θέση  σε Φορέα/Δομή,  βεβαίωση/σεις του οποίου  σας επισυνάπτεται.
                       
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ημερομηνία:  …………….………. 2016
Τα αρχεία θα γίνονται δεκτά μόνον σε μορφή PDF και υποβάλλονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr
Σημείωση :Λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του παιδιού, όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση του/της ωφελούμενου/νης.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ/ΔΟΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS
Δράση : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016-2017
ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. - ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77, 10436 ΑΘΗΝΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΑΔΤ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ:
Ως νόμιμος εκπρόσωπος του παραπάνω Φορέα, δηλώνω ότι συμφωνώ να παρέχω θέση, στη/ον παρακάτω ενδιαφερόμενη/ο, σε περίπτωση που του χορηγηθεί voucher, για το δηλούμενο παιδί:
ΕΠΩΝΥΜΟ  :
ΟΝΟΜΑ :
Ονοματεπώνυμο  παιδιού
ΑΜΚΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
στο πλαίσιο της δράσης  "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"  έτους 2016-2017, της οποίας Δικαιούχος είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης A.E (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ.16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 ΦΕΚ Β΄1850/24.6.2016, όπως ισχύει.   
Ημερομηνία:  ……….………. 2016
          Ο ΔΗΛΩΝ
(υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και σφραγίδα φορέα)
Τα αρχεία θα γίνονται δεκτά μόνον σε μορφή PDF και υποβάλλονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr
Σημειώνεται ότι η κατηγορία θέσης της δομής πρέπει είναι  συμβατή με την ηλικία  του παιδιού, σύμφωνα  με τους όρους της με αρ.3070/11.7.2016 πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΕΠ 2016 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΣ ΤΗΣ ΠΟΤ
Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η  Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α  Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν
(2θμιο σωματείο Αποφάσεις 125/2010 και 2/2015)
115 22  Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ   ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115,6944364283  e-mail:pespo3t@yahoo.gr
                       Αρ. πρωτ.:029/2016      Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2016


 Γνωρίζουμε ότι, το ΔΣ της Π.Ο.Τ. συνεχίζοντας τις προσπάθειές του για την επίτευξη του βασικού στόχου του αγώνος μας πραγματοποίησε τις ακόλουθες συναντήσεις, μετά από σχετικά αιτήματά μας με:
- Τον βουλευτή των ΑΝ.ΕΛ κ. Παπαχριστόπουλο Αθ., στην Βουλή των Ελλήνων, αρμόδιο για θέματα κοινωνικής πολιτικής των ΑΝ.ΕΛ με την συνδρομή της Συντονιστικής Επιτροπής των ΑΝ.ΕΛ Πέλλας και
- Τον  ειδικό σύμβουλο στο γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού κ. Καρανίκα με την συνδρομή του βουλευτού(ΣΥΡΙΖΑ) κ. Μανιού Ν.,
προκειμένου επισπευθούν/δρομολογηθούν άμεσα ενέργειες για ένταξη της εξομοίωσης των τριτέκνων με τους πολύτεκνους στα μέτρα που θα εξαγγελθούν από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Επιτέλους,να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις και των δύο εταίρων της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδος, όπου πλέον ο δείκτης γονιμότητος της Ελληνίδας έχει μειωθεί και κάτω από το 1. Ενημερώθηκαν αμφότεροι και για τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τις οικογένειες με τρία τέκνα και άνω καθότι λόγω των μνημονιακών μέτρων, ένα πολύ υψηλό ποσοστό(>40%) έχουν περιέλθη σε ακραία φτώχεια και εξαθλίωση.
Ο κ. Παπαχριστόπουλος αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της άμεσης αντιμετώπισης του ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, στηρίζει πλήρως τον αγώνα μας για την εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους. Μας ενημέρωσε για τις προσπάθειες που έχει κάνει εντός της Βουλής με σχετικές επερωτήσεις και τέλος υποσχέθηκε ότι θα επιδιώξει τόσο προσωπικά όσο και ως παράταξη να συμπεριληφθεί η πρότασή μας στα μέτρα που θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ από τον κ. Πρωθυπουργό και ότι θα έχουμε σχετική ενημέρωση το συντομότερο.
Ο κ, Καρανίκας υποσχέθηκε να μελετήσει τις προτάσεις μας και τις οποίες θα προωθήσει στην ομάδα που προετοιμάζει τα μέτρα που θα εξαγγελθούν στην Θεσ/νίκη από τον Πρωθυπουργό.
Τέλος πραγματοποιήθηκε λεπτομερής συζήτηση με την  σύμβουλο της Αν. Υπ. Εργασίας κα Καραμήτσου για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει τόσο για την συμμετοχή των συλλόγων μας στο ΤΕΒΑ όσο και στην υλοποίηση της πρόσφατης Κοινής Υπ. Απόφασης, που αφορά την δωρεάν διανομή οπωροκηπευτικών με την οποία αυξήθηκε το εισοδηματικό κριτήριο.Ζητήσαμε την ένταξη των συλλόγων στις Κοινωνικές Συμπράξεις ως κανονικοί εταίροι ακόμη και αυτών που δεν έχουν πιστοποιηθεί. Καθότι οι σχετικές οδηγίες της κας Αν. Υπουργού το μνημονεύουν αλλά οι Συμπράξεις δεν το υλοποιούν. Επ΄ αυτών μας γνώρισε ότι για μεν την υλοποίηση της ΚΥΑ/οπωροκηπευτικά οι σύλλογοι να στέλνουν στον επικεφαλή εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης, στην οποία ανήκουν, σχετικές καταστάσεις με τους δικαιούχους τριτέκνους μέλη τους για να συμπεριληφθούν στους τελικούς δικαιούχους. Για δε το ΤΕΒΑ αφού συζητήσει το θέμα με την Διαχειριστική Αρχή θα ενημερωθούμε σχετικά εάν θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία.
Πέραν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, σε συνεδρίασή του, προτείνει προς τα μέλη/συλλόγους του την πραγματοποίηση αγωνιστικής διαμαρτυρίας στην Θεσσαλονίκη στις 17 Σεπτεμβρίου 2016 εφ΄ όσον δεν ενταχθεί η εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους στα μέτρα που θα εξαγγελθούν από τον Πρωθυπουργό.
ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ:
ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΩΡΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ=ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΧΘΕΣ 
ΔΣ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΝΕΛ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΘ. 

   
ΜΕ   ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ

                                                               ΕΙΣΟΔΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ