Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Αθήνα, 06.08.2010 ΑΠ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969419
Fax : 210-6969416
                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ
                         ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου»
                               Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
                        ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98/2005)
2. Το π.δ. 381/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α’168/1989), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/96 (ΦΕΚ Α’ 154/1996), σε συνδυασμό με το π.δ.27/1996 (ΦΕΚ Α’ 19/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας καιΤεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004«Ανασύσταση Του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 85/2004)
3. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’214/2009)
4. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ
Α΄221/2009)
5. Την υπ’ αρ. ΟΙΚ. 52167/21.12.2009 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Β’ 2514/22.12.2009)

6. Το άρθρο 29 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286/1999), όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 4,σύμφωνα με την οποία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, οι κάτοχοι Άδειας μπορεί να υποχρεωθούν να διαφοροποιούν για ομάδες Καταναλωτών τα τιμολόγια τους, με την προϋπόθεση ότι:

α) διασφαλίζεται η δυνατότητα κάλυψης των συνολικών δαπανών για κάθε κάτοχο άδειας και β) όσον αφορά τη ΔΕΗ, η μη ύπαρξη επιδοτήσεων μεταξύ Επιλεγόντων και Μη Επιλεγόντων Πελατών.

7. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (υπ’ αρ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/23860/30.11.2007, ΦΕΚ Β’
2332/07.12.2007)
8. Το Άρθρο 14, παράγραφος 3, εδάφιο β του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (Υπουργική
Απόφαση υπ’ αρ. 4524/06.02.2001, ΦΕΚ Β’ 270/15.3.2001) σύμφωνα με το οποίο γίνεται η
έγκριση των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε. σε Επιλέγοντες
Πελάτες όταν η ΔΕΗ Α.Ε. προμηθεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 70% της συνολικής ποσότητας
ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία καταναλώνουν οι Επιλέγοντες Πελάτες της χώρας
9. Τα γενικά τιμολόγια της ΔΕΗ Α.Ε. όπως ισχύουν
10. Την από 30.6.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (υπ’ αρ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/16180, ΦΕΚ Β’1389/16.7.2008), σχετικά με τις Αυξήσεις τιμολογίων πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗΑ.Ε.
11. Τη Γνωμοδότηση της ΡΑΕ υπ’ αρ. 237/2010, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. Ο-
41440/07.05.2010 Έγγραφο της Αρχής
12. Τις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης
«Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο».
13. Το έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(Δ5/ΗΛ/Β/15069/23.07.2010)
14. Τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ υπ’ αρ. 340/2010, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. Ο-
43875/05.08.2010 Έγγραφο της Αρχής
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
                                                         Άρθρο 1
Ορισμοί – Προϋποθέσεις
1. To «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» (Κ.Ο.Τ.), είναι νέο ειδικό τιμολόγιο, το οποίο
εφαρμόζεται σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας και παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Ως τιμές του «Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» ορίζονται οι τιμές που αναφέρονται στον
Πίνακα του Παραρτήματος, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
3. Το Κ.Ο.Τ. εφαρμόζεται για το τμήμα της τετραμηνιαίας κατανάλωσης μέχρι 800KWh, εφόσον:
α. η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του

δικαιούχου

β. η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200kWh ανά τετράμηνο.

γ. η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης όπως ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2 του παρόντος (1000 ή 1200kWh). Για τον υπολογισμό των ορίων κατανάλωσης κάθε κατηγορίας δικαιούχου δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει νυκτερινού τιμολογίου.
Για το τμήμα της τετραμηνιαίας κατανάλωσης από 801 έως το ως άνω όριο κατανάλωσης του
προηγούμενου εδαφίου, ισχύουν οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου. Εάν
υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης ή κατανάλωση μικρότερη από την αναφερόμενη στο παραπάνω εδάφιο β, τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ., αλλά οι τιμές του ισχύοντος κάθε φορά οικιακού τιμολογίου.
                                                    Άρθρο 2
Δικαιούχοι
1. Η ένταξη στο Κ.Ο.Τ. γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος (από 1/1 έως και 31/12)
δηλαδή για όλους τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται το έτος αυτό και για το
σύνολο της κατανάλωσης των λογαριασμών αυτών.
Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κάθε μια κατηγορία:
α) Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα,
εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από το
ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως κάθε φορά ισχύει, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.
 Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1000kWh. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι
τιμές του Κ.Ο.Τ. Ι του Πίνακα του Παραρτήματος.
β) Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι γονείς με τρία παιδιά, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης έτος και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας αυτής φορολογούμενων (τριτέκνων), όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως κάθε φορά ισχύει, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1200kWh. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι
τιμές του Κ.Ο.Τ. Ι του Πίνακα του Παραρτήματος.
γ) Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι άνεργοι την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου του έτους ένταξης έτους για συνεχές
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών και έχουν ετήσιο οικογενειακό
φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του
έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-
συνταξιούχων, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως κάθε φορά ισχύει, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος. Στο παραπάνω φορολογούμενο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που τυχόν συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω δήλωσή του και αφορά την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας του.
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1000kWh. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι
τιμές του Κ.Ο.Τ. ΙΙ του Πίνακα του Παραρτήματος.
δ) Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ή τους βαρύνουν
προστατευόμενα μέλη με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης έτος και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο, όπως αυτό διαμορφώνεται με τον συνυπολογισμό όλων των ατόμων της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω και καθορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως κάθε φορά ισχύει, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1200kWh. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι
τιμές του Κ.Ο.Τ. ΙΙ του Πίνακα του Παραρτήματος.
2. Η παροχή του Κ.Ο.Τ. για τους ενταγμένους για ένα (1) έτος γίνεται εάν για κάθε τετραμηνιαίο λογαριασμό του έτους αυτού πληρούνται τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης. Εάν για κάποιο τετραμηνιαίο λογαριασμό υπάρξει υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1, το Κ.Ο.Τ. δεν εφαρμόζεται για το τετράμηνο αυτό.

                                                         Άρθρο 3
Διαδικασία εφαρμογής Κ.Ο.Τ.
1. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ., κάθε ημερολογιακό έτος υποβάλλονται από 1/10 έως
15/12 του προηγούμενου έτους. Για την πρώτη εφαρμογή (ένταξη το 2011) οι αιτήσεις
υποβάλλονται από 1/10/2010 έως και 15/12/2010.
2. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού
διαστήματος, η ένταξη όμως αυτών που πληρούν τα κριτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 2, γίνεται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα του έτους ένταξης μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων. Ειδικά για αυτούς που υπάγονται στην κατηγορία Γ’ (άνεργοι), στην περίπτωση υποβολής της αίτησης μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος, πρέπει να έχουν συμπληρώσει δώδεκα συνεχείς μήνες ανεργίας την τελευταία εργάσιμη μέρα του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης μήνα και να πληρούν τα λοιπά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 2.
3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, απευθείας ή μέσω των προμηθευτών, στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Δικτύου ή Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η δήλωση Α.Φ.Μ. του αιτούντος. Με την αίτηση ο αιτών παρέχει εξουσιοδότηση για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται από τους αρμόδιους φορείς (Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών και Ο.Α.Ε.Δ.) που πιστοποιούν την ένταξη στην κατηγορία δικαιούχου. Η συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών λογίζεται ότι δίνεται με την ως άνω ηλεκτρονική αίτηση του αιτούντος.
4. Αφού εξεταστούν τα σχετικά στοιχεία, ο αιτών εντάσσεται στο Κ.Ο.Τ. και ενημερώνονται
σχετικά, αυτός και ο προμηθευτής του, από το Διαχειριστή του Δικτύου ή Διαχειριστή Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών. Εάν προκύψει από τον έλεγχο ότι δεν πληροί τα κριτήρια τότε
ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης της αίτησης του. Ο Διαχειριστής του Δικτύου και ο
Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών τηρούν Μητρώο των πελατών που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ., προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απολογιστικού ελέγχου των στοιχείων, καθώς και δυνατότητα αυτοματοποίησης του ελέγχου.
5. Όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση για το επόμενο έτος. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που έχουν δηλωθεί απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης.
6. Επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ., για όσους έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό,
διενεργείται από τον Διαχειριστή του Δικτύου ή το Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους. Εφόσον από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού προκύπτει ότι δεν πληρούνται τις προϋποθέσεις ένταξης για το επόμενο ημερολογιακό έτος το Κ.Ο.Τ. παύει να ισχύει.
7. Ο δικαιούχος πρέπει να έχει λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του. Σε περίπτωση
που ο μετρητής δεν αντιστοιχεί στον δικαιούχο, πρέπει πριν την υποβολή της αίτησης για την
ένταξη του στο Κ.Ο.Τ., αυτός να προχωρήσει στις απαιτούμενες κάθε φορά διαδικασίες, ώστε ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομά του, στη διεύθυνση της κύριας κατοικίας του. Ο Διαχειριστής του Δικτύου ή ο Διαχειριστής μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ελέγχει ότι κάθε δικαιούχος λαμβάνει το Κ.Ο.Τ. για μία μόνο παροχή.

Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος
1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
2. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Αθήνα, 06.08.2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ι. Μανιάτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=362&sni[524]=473

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΣΠΟ3Τ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ  ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ

(ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2010 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ) 

Φλωρίνης 4   58200  ΕΔΕΣΣΑ   Τηλ.:6944161115

e-mail:pespo3t@yahoo.gr 

                                         Έδεσσα   7 Ιουλίου   2010          

 Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

 Η Πανελλαδική Ένωση Συλλόγων Πολύτεκνων Οικογενειών με Τρία Τέκνα  που εκπροσωπεί συλλόγους γονέων τριών τέκνων, επικοινωνεί μαζί σας  για μια ακόμη φορά προκειμένου να σας εκφράσει την έντονη ανησυχία, αγανάκτηση και απογοήτευση  των οικογενειών με τρία τέκνα για την σκληρή και άδικη αντιμετώπισή τους από το  ΥΠΕΠΘ.Δυστυχώς συνεχίζετε την κατάφωρη αδικία σε βάρος των τρίτεκνων οικογενειών επιχειρώντας, την μόνη εναπομένουσα ουσιαστική παροχή για τις τρίτεκνες οικογένειες, να την περιορίσετε αν όχι να την καταργήσετε επικαλούμενη έωλες δικαιολογίες αποπροσανατολιστικές και εν πολλοίς αστήρικτες.   

Η ύπαρξη σωστών, δίκαιων και με την αναγκαία κοινωνική ευαισθησία κανόνων και μέτρων συμβάλλουν θετικά και κατά τον καλύτερο τρόπο στη σωστή ανατροφή και μόρφωση των παιδιών και αυριανών σωστών και ενημερωμένων πολιτών που την παρούσα δύσκολή περίοδο είναι ακόμη περισσότερο αναγκαίο και επιτακτικό. Η πολυμελής οικογένεια, με τρία τέκνα και άνω,  συμβάλλει τα μέγιστα πέραν των άλλων και στην προσπάθεια  αντιμετώπισης  του σοβαρότατου δημογραφικού προβλήματος. Αυτή η οικογένεια όμως χρειάζεται και την υποστήριξη της Πολιτείας με στοχευόμενα μέτρα που δίνουν προοπτική. Είναι αδιανόητο να θεσπίζονται κάποια θετικά μέτρα και με οποιαδήποτε αλλαγή κυβέρνησης - ακόμη και υπουργού – να αναιρούνται ή και να καταργούνται ακόμη με διάφορα προσχήματα.

Η επιταγή του Συντάγματος ότι «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους» (άρθ. 21 παρ.5),, είναι σαφέστατη και  εξ ίσου ισχυρή με τα άλλα άρθρα (άρθρ. 4 παρ.1), αν όχι ισχυρότερη. Η Κυβέρνηση οφείλει να λαμβάνει σοβαρά μέτρα δίνοντας ταυτόχρονα και ισχυρά κίνητρα, με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος  καθότι η χώρα μας έχει από τους χαμηλότερους δείκτες παγκοσμίως. Οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης είναι εμφανείς, σοβαρότατες, και επηρεάζουν βασικούς τομείς της χώρας όπως ασφαλιστικό σύστημα, στελέχωση Ε.Δ, μείωση μαθητικού δυναμικού κυρίως στην περιφέρεια, υπέρογκη αύξηση δαπανών για υγειονομική περίθαλψη, μείωση εργατικού δυναμικού, σοβαρή διαφοροποίηση του εθνικού και κοινωνικού ιστού κ.α.

Μετά την άδικη αντιμετώπιση του τρίτεκνου  εκπαιδευτικού γονέα με το πρόσφατο νομοσχέδιο που ψηφίσθηκε από την Βουλή των Ελλήνων, το ΥΠΕΠΘ  συνεχίζετε την άδικη επίθεση στην τρίτεκνη οικογένεια και αυτήν την φορά στα τέκνα αυτών,  με την ξαφνική ανακίνηση του θέματος των μετεγγραφών ενώ βρισκόμαστε στην διαδικασία της συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων με πολλά ερωτηματικά  συνταγματικότητας αυτής της ενέργειάς σας. Επιχειρείτε μια άδικη ρύθμιση με την θέσπιση ποσοστού στον αριθμό των μετεγγραφών, χωρίς να υπάρχουν ανάλογες ταυτόχρονες υποστηρικτικές δράσεις-λύσεις, όπως αύξηση της δυναμικότητας των φοιτητικών εστιών και ευκολιών και υποστήριξης της διαμονής-διαβίωσης για τους φοιτητές οικογενειών με τρία τέκνα και άνω. Έχουμε στο παρελθόν τόσο στην προηγούμενη Κυβέρνηση όσο και στην  παρούσα εισηγηθεί προτάσεις για το εν λόγω θέμα και δεν έχουμε εισακουσθεί. Συνοπτικά είναι: Να αυξηθούν οι υφιστάμενες δυνατότητες διαμονής στις φοιτητικές εστίες και να υποστηριχθεί  η οικογένεια με το κόστος  διαμονής και διαβίωσης των φοιτητών στα ΑΕΙ-ΤΕΙ και τότε να αρχίσει, χωρίς εξαιρέσεις, η σταδιακή καθιέρωση ποσοστού μετεγγραφών.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε την διαβεβαίωση εκ μέρους σας, κατά ξεκάθαρο τρόπο, ότι  θα  συνεχισθεί το  υφιστάμενο  θεσμικό πλαίσιο για τις μετεγγραφές με την αυστηρή τήρηση των διατάξεων και με ανάλογους ελέγχους σε όλους.Επίσης ζητάμε  άμεση συνάντηση μαζί σας ώστε να σας εκθέσουμε τις δίκαιες θέσεις-προτάσεις μας αναλυτικά και τεκμηριωμένα.

 

Με τιμή

 

Η Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

 

Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου      Σταύρος Πουρτουλίδης

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΣΠΟ3Τ ΠΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ  ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ

Φλωρίνης 4   58200  ΕΔΕΣΣΑ   Τηλ.:6944161115

e-mail:pespo3t@yahoo.gr 

                       Αρ.πρωτ.:018              Έδεσσα  13 Ιουλίου 2010      

 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

 Όταν η Χώρα στην οποία ζούμε αντιμετωπίζει οξύτατο ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, που οι ολέθριες  επιπτώσεις του ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στην κοινωνική ασφάλιση, στην αποτελεσματική παροχή πρόνοιας, στις συντάξεις, στην οργάνωση της εργασίας, στην μείωση της παραγωγικότητας, στην στελέχωση των ενόπλων δυνάμεων, στις αμοιβές, στην υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης, στην οικονομική ύφεση, στην ποιοτική διαφοροποίηση του πληθυσμού κ.ά,

 Όταν ο ειδικός κατά ηλικία δείκτης γονιμότητας τα τελευταία 15 χρόνια (1995 – 2009) έχει μετατοπισθεί από την ομάδα ηλικιών 20–24 ετών, που ήταν από την αρχή της δεκαετίας του 1980, προς τις μεγαλύτερες ηλικίες στην ηλικιακή ομάδα 30–35 με συνέπεια να  περιορίζεται έτι περαιτέρω ο γόνιμος διαθέσιμος χρόνος(από 10 έτη σε 5 έτη),

Όταν, κατά τον ΟΗΕ, σε μια χώρα το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών επί του συνολικού πληθυσμού της είναι μεγαλύτερο του 7% θεωρείται γερασμένη και στην Ελλάδα το ποσοστό σήμερα είναι μεγαλύτερο του 17,1%,το 2020 εκτιμάται στο 24% και το 2060 στο 30%τότε ένας υπερήλικας θα αντιστοιχεί σ' ένα άτομο παραγωγικής ηλικίας και σύμφωνα με μελέτη ερευνητών του ΚΕΠΕ  500.000 εργαζόμενοι θα είναι λιγότεροι.Ποιό ασφαλιστικό σύστημα θα είναι βιώσιμο; Επίσης όταν,σύμφωνα με το   World Population Ageing 2009 του ΟΗΕ η Ελλάδα είναι 12η στην πιο μεγάλη μέση ηλικία(41,3 έτη),  η 7η  πιο γερασμένη χώρα παγκοσμίως, 188η στον ρυθμό αύξησης του πληθυσμού της, 206η σε ρυθμό γεννήσεων και 199η σε δείκτη γονιμότητας,

            Όταν τα 10 τουλάχιστον τελευταία χρόνια ο ελληνικός πληθυσμός μειώνεται, δεδο-μένου ότι οι θάνατοι των Ελλήνων ξεπερνούν τις γεννήσεις από Ελληνίδες μητέρες, τα δε  4 τελευταία χρόνια μειώθηκε ο αριθμός των πολύτεκνων μητέρων που λαμβάνουν την ισόβια σύνταξη κατά 10357 μητέρες,

Όταν, σύμφωνα με μελέτη του ΟΗΕ η μετανάστευση ως λύση για την αντικατάσταση των γενεών δεν λύνει το δημογραφικό πρόβλημα ενός κράτους,

Όταν η πρώτη από τις προτάσεις που περιέχονται στο ομόφωνο πόρισμα της διακομ-ματικής επιτροπής της Bουλής του 1993 ήταν να ενταχθούν οι οικογένειες με 3 παιδιά στις πολύτεκνες και παρ’ όλο ότι έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε, δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί,

Όταν το ενδιαφέρον του κράτους για την τόνωση των γεννήσεων και την αντιμετώ-πιση του δημογραφικού προβλήματος εξαντλείται σε συζητήσεις σε τηλεοπτικά παράθυρα ή την αρθρογραφία και στην καλλίτερη περίπτωση στην συγκρότηση κατά καιρούς επιτροπών που τα πορίσματά τους παραμένουν στα συρτάρια της λησμονιάς, εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, χωρίς να  υλοποιούνται οι σωστές προτάσεις τους,

            Όταν τα ζευγάρια δεν αποκτούν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν διότι δεν υπάρχει ένα αξιόπιστο πλέγμα στήριξης της οικογένειας με πολλά παιδιά,

Όταν προτάσσονται κατά καιρούς διάφορες δικαιολογίες για την μέχρι σήμερα απραξία της πολιτείας, ότι είναι υψηλό το κόστος της εφαρμογής σωστών πολιτικών που προτείνονται, μόνο μια κοντόφθαλμη  πολιτική θα το υπολόγιζε, μπροστά στις σοβαρότατες επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος, που πλέον είναι μια βόμβα στα θεμέλια του κοινωνικού κράτους και όχι μόνο,  

 

Τότε κύριε Πρωθυπουργέ,

 

το ελάχιστο που μπορούσαμε να πράξουμε εμείς οι γονείς με τρία τέκνα -μακριά από ευτελείς σκέψεις πρόσκαιρου προσωπικού οφέλους και συντεχνιακής νοοτροπίας που κατά καιρούς κάποιοι επιπόλαια μας προσάπτουν- ήταν και είναι να δημιουργούμε συλ-λόγους που θα έχουν ένα και μοναδικό σκοπό: την ενημέρωση του κόσμου για την τραγική κατάσταση που ευρίσκεται η Χώρα όσον αφορά το δημογραφικό,(γήρανση του πληθυσμού και  υπογεννητικότητα) και την ευαισθητοποίηση και άσκηση πίεσης προς την Πολιτεία για την λήψη σοβαρών μέτρων με προοπτική, αξιόπιστων, στοχευμένων, χωρίς παλινωδίες και  ευκαιριακές αποφάσεις που αίρονται κατά περίπτωση μετά από λίγο χρόνο, ώστε να αναστραφεί αυτή η σοβαρή κατάσταση της υπογεννητικότητας.  

 Κύριε Πρωθυπουργέ,

 Πότε επιτέλους θα γίνει αντιληπτό από την Πολιτεία ότι το δημογραφικό αποτελεί το υπ' αριθμ. 1 εθνικό μας πρόβλημα, που είναι βόμβα στα θεμέλια του Κράτους και τις συνέπειές του τις βιώνουμε πλέον καθημερινά;Ως Κυβέρνηση για να αιτιολογήσετε τα σκληρά και επώδυνα μέτρα- εν πολλοίς άδικα για τις εργαζόμενες μητέρες-που θεσμοθετήθηκαν στο πρόσφατο νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό προτάξατε(τι ειρωνεία;)  την υπογεννητικότητα και την γήρανση ως μια από τις τρείς βασικές αιτίες της κατάρρευσης του υφιστάμενου συστήματος και ως εκ τούτου αναμέναμε, λογικά, παράλληλη θεσμοθέτηση μέτρων για το δημογραφικό πρόβλημα όπως το επιτάσσει και η παραγρ.5 του άρθρου 21 του Συντάγματος. Αντί αυτών η Κυβέρνηση  άρχισε την αποδόμηση και περιορισμό  των υφισταμένων ελαχίστων μέτρων-παροχών για τις οικογένειες με τρία τέκνα και άνω.

Αποφασίστε άμεσα την λήψη μέτρων στην βάση των προτάσεων –εισηγήσεων του πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για  την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και την αναστροφή του χαμηλότατου δείκτη γονιμότητας.

 Εμείς οι γονείς με τρία τέκνα έχουμε πρόταση, που είναι δίκαιη και υλοποιήσιμη. Η εφαρμογή των προτάσεων (επικαιροποιημένων) του ομόφωνου πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων.

Τέλος αδυνατούμε  να αντιληφθούμε και μας λυπεί ιδιαίτερα  να μην τύχουμε έστω και μιας απάντησης στις μέχρι σήμερα επιστολές μας όσο και στο αίτημά μας για ολιγόχρονη συνάντηση μαζί σας των εκπροσώπων των συλλόγων τριτέκνων, σε συνάρτηση και των υπο-χρεώσεών σας  ώστε  να ενημερωθείτε σωστά και αντικειμενικά για τις αναγακίες,δίκαιες και υλοποιήσιμες προτάσεις μας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

 Δεν το οφείλετε σε μας, δεν το οφείλετε στα παιδιά μας.

Το οφείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ στην ΕΛΛΑΔΑ.

 Με ιδιαίτερη τιμή

 Η Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

 Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου    Σταύρος Πουρτουλίδης