Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΑΡΘΡΟ 106 Ν 4070/2012 ΦΕΚ 82Α΄: Ηλεκτρον.Επικοινωνίες, Μεταφορές,Τουριστικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 Αρθρο 106

 Διαδικασία χορηγήσεως και δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

 1. Αδειες για νέα θέση σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ εκδίδονται από τους Περιφερειάρχες, στην τοπική αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η αντίστοιχη έδρα.
 2. Η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών διενεργείται σε όλες τις Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας ανά δύο (2) χρόνια, ήτοι κάθε δεύτερο έτος από την προηγούμενη διαδικασία. Μέρος της διαδικασίας και προϋπόθεση για την έκδοση νέων αδειών αποτελεί η έκδοση από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη της αποφάσεως του άρθρου 85 του παρόντος.
 3. Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους αδειοδοτήσεως, δημοσιεύεται πρόσκληση κάθε οικείου Περιφερειάρχη, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ή για μετατροπή υφισταμένων αδειών σε άλλο τύπο να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην αντίστοιχη Περιφέρεια (διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου). Στην πρόσκληση αυτή διευκρινίζεται ότι το εάν θα εκδοθούν άδειες, για ποιες έδρες και τι είδους άδειες θα είναι αυτές, θα προσδιοριστεί με απόφαση του Περιφερειάρχη που θα
εκδοθεί μετά το πέρας της διαδικασίας εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Η πρόσκληση τυγχάνει της ευρύτερης δυνατής δημοσιότητας εντός της Περιφέρειας και δη: (α) τοιχοκολλάται στο κατάστημα της Περιφέρειας, στα καταστήματα και τα ΚΕΠ όλων των Δήμων της Περιφέρειας, (β) ανακοινώνεται σε τοπικά μαζικά μέσα ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση), (γ) δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες και μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορούν στην περιφέρεια, (δ) αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, της Περιφέρειας και των Δήμων και μέσω του προγράμματος «Διαύγεια» και (ε) αποστέλλεται στα επαγγελματικά σωματεία και οργανώσεις αυτοκινητιστών
 Μέρος των νέων αδειών που τυχόν προκύπτουν, χορηγείται σε πολυτέκνους και τριτέκνους με ανήλικα τέκνα, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%. Σε περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων ενδιαφερομένων από τις αντίστοιχες άδειες, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής τους και το ποσοστό εκ του συνόλου των νέων αδειών που χορηγούνται στα πρόσωπα αυτά.
 4. Η διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και καταθέσεως αιτήσεων κατά την προηγούμενη παράγραφο διαρκεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα και ώρα του μηνός Μαρτίου του έτους αδειοδοτήσεως.
 5. Η αίτηση που υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της αντίστοιχης Περιφέρειας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα και συνοδεύεται από όλα τα οριζόμενα στα άρθρα 109 και 110 του παρόντος νόμου δικαιολογητικά. Κατά την κατάθεση των αιτήσεων λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου. Μετά τον έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία της πληρότητος των νομίμων δικαιολογητικών και της πληρώσεως, με βάση αυτά, των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου για την κτήση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, οι αιτούντες, με το όνομα ή την επωνυμία τους αιτούντος προσώπου, καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε κατάσταση ανά έδρα, είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ), αύξοντα αριθμό καταθέσεως αιτήσεως, αναφερομένου για κάθε αιτούντα του αντιστοίχου αριθμού αιτουμένων αδειών. Οι καταστάσεις αυτές αναρτώνται στο διαδίκτυο και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Μετά από την ανάρτηση των καταστάσεων στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, ουδεμία τροποποίηση τους επιτρέπεται. Ο έλεγχος των αιτήσεων, η κατάρτιση των καταστάσεων και η ανάρτηση τους στο διαδίκτυο ολοκληρώνονται μέχρι την 15η Μαίου του έτους αδειοδοτήσεως.
6. Μετά την ανάρτηση των καταστάσεων της προηγούμενης παραγράφου στο διαδίκτυο και μέχρι την 31η Μαίου του έτους αδειοδοτήσεως, κάθε Περιφερειάρχης εκδίδει την προβλεπόμενη στο άρθρο 85 παρ. 1 του παρόντος νόμου απόφαση του.
 7. Για την χορήγηση των αδειών στους νομίμως αιτησαμένους, εφόσον ο συνολικός αριθμός των αιτηθέντων ανά έδρα αδειών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 85 παρ. 1 του οικείου Περιφερειάρχη ότι μπορούν να χορηγηθούν για κάθε έδρα και για κάθε είδος Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ), ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 α) Εφόσον ο συνολικός αριθμός των αιτησαμένων φυσικών ή νομικών προσώπων άδεια για κάθε ένα είδος Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ), οι οποίοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των αντιστοίχων νέων αδειών που ορίζεται ότι μπορούν να εκδοθούν στην αντίστοιχη έδρα, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτησάντων, στην οποία συμμετέχει κάθε αιτησάμενος με μία (1) συμμετοχή. Αδειες χορηγούνται στους επιλαχόντες από την κλήρωση.

 β) Εφόσον ο αριθμός των νέων αδειών για κάθε είδος Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ) που ορίζεται ότι μπορούν να εκδοθούν στην αντίστοιχη έδρα επαρκεί προκειμένου να χορηγηθεί τουλάχιστον μία άδεια σε όλους τους νομίμως αιτησαμένους, αλλά δεν επαρκεί προκειμένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους αιτήθηκαν νομίμως παραπάνω από μία άδεια, τότε χορηγείται σε όλους από μία άδεια και για τις εναπομένουσες διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτησαμένων πλείονες της μίας άδειες. Στην κλήρωση αυτή συμμετέχει καθένας από τους αιτησαμένους πλείονες της μίας
άδειες με τόσες συμμετοχές, όσες οι άδειες που αιτήθηκε μειωμένες κατά μία. Οι εναπομένουσες άδειες χορηγούνται στους επιλαχόντες από την κλήρωση.
 8. Οι ηλεκτρονικές κληρώσεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου διενεργούνται, για όλες τις έδρες Ε.Δ.Χ., από την Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων μέχρι την 20ή Ιουνίου του έτους αδειοδότησης. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
 9. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον Περιφερειάρχη των καταλόγων κληρωθέντων, ο Περιφερειάρχης εντός δέκα (10) ημερών εκδίδει απόφαση του για κάθε δικαιούχο με την οποία εγκρίνεται στο όνομα αυτού η παραχώρηση για να θέσει σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο. Ταυτόχρονα ο Περιφερειάρχης επιστρέφει σε όλους τους αιτησαμένους τις κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές.

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΑΙΘΠΑ ΚΑΙ ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΠΑ ΚΑΙ ΜΚΟ ΄΄ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ΄΄

Σύμφωνο Συνεργασίας για την στήριξη ανέργων και οικονομικά αδύναμων οικογενειών υπεγράφη ανάμεσα στην «Αποστολή» και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Την σίτιση χιλιάδων μαθητών στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών ανέλαβε από σήμερα η Φιλανθρωπική Οργάνωση «Αποστολή» σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδεία.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος επισκέφθηκε σήμερα(29-3-2013) το Υπουργείο Παιδείας και υπέγραψε, εκ μέρους της Αποστολής,  σύμφωνο συνεργασίας με τον Υπουργό κ. Κωνσταντίνο  Αρβανιτόπουλο στο οποίο προβλέπεται η παροχή δυο χιλιάδων πακέτων τροφίμων σε οικογένειες που ζούνε στα όρια της φτώχειας,  σε μηνιαία βάση.

Η Αποστολή, μέσω ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος,  με την επωνυμία “Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές”,  θα προσφέρει στήριξη στις οικογένειες των μαθητών που έχουν προβλήματα σίτισης, με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να εξασφαλιστεί η ανωνυμία τους, η αξιοπρέπειά τους και η μη διατάραξη των σχέσεων που έχουν αναπτύξει στο σχολικό περιβάλλον, αλλά παράλληλα και η επίλυση του προβλήματος στην πηγή του, καθώς ένας υποσιτιζόμενος μαθητής δηλοί την ύπαρξη μιας ολόκληρης οικογένειας που υποσιτίζεται.

 Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, το Υπουργείο Παιδείας  θα επιλέγει τις κατάλληλες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα εντάσσονται στις ακολουθούμενες δράσεις.

Τα οικονομικά κριτήρια προσδιορίζονται ως εξής:
Για οικογένεια με τρία άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων ή κηδεμόνων: εισόδημα μέχρι 8.000 ευρώ
Για οικογένεια με τέσσερα άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 9.500 ευρώ
Για οικογένεια με πέντε άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 11.000 ευρώ
Για οικογένεια με έξι άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 12.500 ευρώ
Για οικογένεια με επτά άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 14.000 ευρώ
Σε περίπτωση πολυμελούς οικογένειας πέραν των επτά ατόμων το ποσό των 14.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε ακόμη άτομο στην οικογένεια.

Την ευθύνη της διανομής των δεμάτων τροφίμων στις σχολικές μονάδες φέρει η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ενώ τη διανομή των δεμάτων στις οικογένειες των μαθητών φέρει η κάθε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας  ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η οποία θα ενταχθεί στο πρόγραμμα.

 Τα δέματα τροφίμων θα είναι ίδια, όσον αφορά το περιεχόμενο τους (είδος τροφίμων και ποσότητα), και κάθε επωφελούμενη οικογένεια θα παραλαμβάνει τον αντίστοιχο αριθμό δεμάτων βάσει του αριθμού μελών της (3μελής, 4μελής 5μελής, 6μελής, 7μελής, κ.ο.κ.).

Οι καταστάσεις παράδοσης δεμάτων θα τηρούνται στο αρχείο της σχολικής μονάδας που συμμετέχει στο πρόγραμμα και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές θα έχει μόνο ο υπεύθυνος ανά σχολική μονάδα για τη διεκπεραίωση όλης της σχετικής διαδικασίας κατά την προηγούμενη παράγραφο. Ο υπεύθυνος θα έχει την υποχρέωση να συντάσσει μηνιαίως κατάσταση για την υλοποίηση του προγράμματος «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές», η οποία θα αποστέλλεται στο ΥΠΑΙΘΠΑ και στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Στη μηνιαία κατάσταση υλοποίησης του προγράμματος δεν θα εμφαίνεται κανένα προσωπικό δεδομένο (ονοματεπώνυμο ή άλλο στοιχείο εξατομίκευσης) των οικογενειών ή των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Εντεταλμένος υπάλληλος της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ σε συνεργασία με υπάλληλο που θα ορίζει το ΥΠΑΙΘΠΑ, θα έχει το δικαίωμα τυχαίας δειγματοληψίας επί των μηνιαίων καταστάσεων, ώστε να επιβεβαιώνεται η ορθή λειτουργία του προγράμματος.

Τα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης της οικογένειας του μαθητή για την ένταξή της στο πρόγραμμα είναι: Φωτοαντίγραφο ταυτότητος ή διαβατηρίου (εφόσον διαθέτει) κηδεμόνα, Αριθμός Μητρώου μαθητή, Τάξη του μαθητή στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 105 ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση (επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.), κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, πιστοποιητικό πολύτεκνης οικογένειας από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα, βεβαίωση απορίας ή κάθε άλλο πρόσφορο και κατάλληλο έγγραφο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την οικονομική κατάσταση της οικογένειας και να πιστοποιεί τους λόγους ένταξης στο πρόγραμμα «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές».

Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά κρίνονται πάντα με γνώμονα την εξασφάλιση της παροχής βοήθειας προς αυτούς που πράγματι την έχουν ανάγκη.

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σύμφωνα με ανακοίνωση  του Υπ. Παιδείας στην Βουλή στις 27-3-2013,θα δοθεί παράταταση ενός μηνός για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.Περιμένουμε την απόφαση.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ 26-3-2013

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΒΟΥΛΗΣ ΡΜΖ΄
Τρίτη  19 Μαρτίου 2013

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: …Θα ήθελα να κάνω μία τελευταία παρατήρηση προς τον κύριο Υπουργό, σε σχέση με το επίδομα των τριτέκνων. Δεν ξέρω αν είναι λάθος η διατύπωση, όμως λέει ότι το ειδικό επίδομα των τριτέκνων το χορηγείτε στις παρακάτω κατηγορίες «εφόσον έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή κατοικία ή διαμονή στην Ελλάδα, φορολογούνται στην Ελλάδα…». Και λέει: «α) Έλληνες πολίτες». Δηλαδή, ένας Έλληνας πολίτης για να πάρει αυτό το επίδομα θα πρέπει να έχει συνεχή δεκαετή παραμονή, κατοικία ή όχι; Δείτε το λίγο, μήπως είναι νομοτεχνικό λάθος. Διότι εάν υπονοείτε αυτό, τότε κάποιοι που μπορεί να είναι στο εξωτερικό και θα έρθουν και θα είναι ένα ή δύο χρόνια εδώ, παρότι Έλληνες πολίτες, θα αποκλείονται. Το να βάζετε κάποιες προϋποθέσεις για πολίτες άλλων κρατών, για αλλοδαπούς κ.λπ. μπορούμε να το συζητήσουμε αύριο αναλυτικά στα άρθρα. Δείτε το μήπως υπάρχει κάποια νομοτεχνική αβλεψία, ούτως ώστε αύριο να υπάρχει μία απάντηση από την πλευρά σας, για να τοποθετηθούμε.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: …Το πρώτο έχει να κάνει με μία τροπολογία –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό ακριβώς όσος είναι και ο χρόνος που μου απομένει- η οποία έχει να κάνει με τις μετεγγραφές που αφορούν μαθητές, τέκνα πολυτέκνων οικογενειών. Εάν πρόκειται σε νομοσχέδιο –το δικό σας- το οποίο βεβαίως δεν έχει καμμία σχέση με το θέμα, αυτή να γίνει αποδεκτή, δηλώνω ότι στηρίζω τη συγκεκριμένη τροπολογία, πλην όμως θεωρώ –και θα ήθελα σε αυτό να απαντήσετε σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ- πως εάν υφίσταται θετική αποδοχή εκ μέρους σας, αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά εμένα με βρίσκει σύμφωνη, παρά το γεγονός ότι δεν είχα ενημερωθεί για την τροπολογία και μάλιστα σε νομοσχέδιο που δεν είναι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εάν, λοιπόν, αυτό συμβεί από την πλευρά σας, τότε κι εγώ θα συνομολογήσω, θα συνηγορήσω, γιατί θεωρώ πως είναι κάτι πολύ σωστό να αρθεί μία αδικία, η οποία έχει ταλανίσει ανυπαιτίως τους εμπλεκομένους, δηλαδή γονείς και παιδιά.
Και το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε –και κλείνω με αυτό- στο θέμα της τροπολογίας που έχει κατατεθεί για το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, χρειάζεται διόρθωση η τροπολογία σας, κύριε Υπουργέ, διότι το Σύνταγμα δεν μιλά πουθενά για τετρατέκνους ή για πεντατέκνους, αλλά μιλά για πολυτέκνους. Αυτή είναι μία πρώτη παρατήρηση.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι η εξής: Εκεί που λέτε ότι «καταβάλλεται ειδικά στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται στα 500 ευρώ» εάν η διατύπωση μείνει έτσι –σας λέω ότι πρέπει να αλλάξει- τότε μένουν εκτός –κάτι που θεωρώ ότι είναι αντίθετο στη φιλοσοφία της Κυβέρνησης, αφού νομοθετήσαμε να στηρίζεται ήδη από το πρώτο παιδί η οικογένεια- οι οικογένειες με λιγότερα των τριών προστατευόμενα ή εξαρτώμενα τέκνα, όπως τα λέτε εσείς, άρα λοιπόν οι οικογένειες οι οποίες έχουν ως μέλη τους δύο προστατευόμενα παιδιά. Πρέπει να αλλάξει η διατύπωση, γιατί αλλιώς κινδυνεύουν να μείνουν εκτός. …

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΒΟΥΛΗΣ ΡΜΗ΄
Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: …Αναμένω, κύριε αξιότιμε Υπουργέ, την τοποθέτησή σας για τα θέματα που προανέφερα και μια ιδιαίτερη αναφορά που έχει να κάνει με τους πολυτέκνους σε ό,τι αφορά και τη συγκεκριμένη επιστολή που ήρθε από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, δεδομένου ότι οι διατάξεις των νόμων και του Συντάγματος ομιλούν περί πολυτέκνων και όχι περί τετρατέκνων και πεντατέκνων. Προκειμένου να χορηγηθεί το επίδομα και στις περιπτώσεις που τα προστατευόμενα τέκνα παραμένουν λιγότερα των τριών, η παράγραφος 1 του άρθρου 43 πρέπει να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως: «Καταβάλλεται ειδικά στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται στα 500 ευρώ κατ’ έτος για κάθε προστατευόμενο τέκνο». ..


ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ:….. Όσον αφορά στην τροπολογία για τους πολυτέκνους θεωρώ ότι οι οικογένειες από άλλες χώρες θα πρέπει να παίρνουν το επίδομα, ανεξάρτητα αν τα παιδιά τους είναι Έλληνες υπήκοοι ή όχι. Αφού είναι φορολογούμενοι πολίτες και μέχρι τώρα ετύγχαναν των φορολογικών ελαφρύνσεων, γιατί να μην δικαιούνται τώρα αυτό το πολυτεκνικό επίδομα;

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ:.. Αναφέρει, κύριε Υπουργέ -δεν ξέρω αν θα το διορθώσετε- ότι «το επίδομα τριτέκνων, πολυτέκνων…» -για το οποίο έχουμε αναφερθεί αναλυτικά σε άλλο νομοσχέδιο, χορηγείται- «…σε παρακάτω κατηγορίες εφόσον έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή κατοικία στην Ελλάδα». Ξέρετε ποιους βάζετε πρώτους; Βάζετε του Έλληνες πολίτες. Δηλαδή, λέτε ότι για να πάρει ένας Έλληνας πολίτης το πολυτεκνικό επίδομα πρέπει επί δέκα συνεχή έτη να διαμένει στην χώρα μας. Δηλαδή, αυτοί τους οποίους έχετε αναγκάσει να φύγουν, να μεταναστεύσουν, αν γυρίσουν πίσω δεν θα μπορούν να πάρουν το επίδομα αυτό.
Εμείς, λοιπόν, θεωρούμε ότι αν αυτό δεν είναι λάθος –και σας το επισημάναμε από χθες, να το διορθώσετε- είναι ένα ύπουλο μέτρο μείωσης των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών για να πάρουν τα επιδόματα, τη στιγμή που έχετε βάλει άλλες κατηγορίες να παίρνουν το επίδομα αυτό…


ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: …Πάμε και στο άρθρο 43. Για ποιο λόγο η χορήγηση του επιδόματος των τριτέκνων και πολυτέκνων να γίνεται μόνο κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης του «TAXISnet»; Δηλαδή, μετά από δύο απογραφές, που ταλαιπωρήσατε τον κόσμο, δεν ξέρετε ποιοι το δικαιούνται και ποιοι όχι; Ακόμα, μετά από τόσα χρόνια, προσπαθείτε να ξεχωρίσετε την ήρα από το στάρι; Απλά, ευελπιστείτε ότι κάποιοι θα χάσουν την προθεσμία υποβολής ή αδυνατούν, λόγω ανεπαρκούς πληροφόρησης, να υποβάλουν την αίτηση. Έτσι θεωρείτε ότι θα εξοικονομήσετε κάποια χρήματα. ….


ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ:.. Και ενώ για τον κ. Σάλα φαίνεται να υπάρχουν πάντοτε λεφτά, εντούτοις, για τη σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας και για το επίδομα γέννησης τέκνου που καταργήσατε, δεν θέλετε να δώσετε ούτε 1 ευρώ….ΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΚυριακή, 24 Μαρτίου 2013

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

Ο ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΕΛΠΙΔΑ" ΠΡΟΕΒΕΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΙΣ 24/3/2013 ΣΤΙΣ 12μμ,
ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΣΥΝΘΗΜΑ "ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΟ".
ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ!
"Η ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑ", Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΕΙΑ,
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ,
ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ,
ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΩΣΤΕ ΟΙ ΝΕΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ,
"ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ=ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ"!! Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ,
ΕΝΑΣ ¨ΕΞΥΠΝΟΣ" ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΦΑΝΙΣΕΙ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ ΣΥΣΣΩΜΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ ΜΕΛΛΟΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!!!!

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ,
ΜΑΤΖΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΝΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ. ΔΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ "ΕΛΠΙΔΑ"

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115
e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr , http://triteknoi-edessa.blogspot.com,@EDESKATAR


ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Δίκτυο Αλληλεγγύης ν.Πέλλας,στο οποίο ο Σύλλογός μας,ως ιδρυτικό μέλος, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση συλλογής τροφίμων στις έδρες των 4 δήμων του ν. Πέλλας,
στις 22-23 Μαρτίου. Παράλληλα δίδεται η ευκαιρία στο κοινό να ενημερωθεί για τις δράσεις του Δικτύου, αλλά και να προσφέρει τρόφιμα, τα οποία θα διατεθούν σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Στα περίπτερα ενημέρωσης θα υπάρχει έντυπο υλικό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των φορέων-μελών του Δικτύου.
Οι χώροι της εκδήλωσης είναι οι εξής:
Έδεσσα: Μικρά Καταρρακτάκια
Γιαννιτσά: Ισόγειο Δημαρχείου
Αριδαία: Κεντρική Πλατεία
Σκύδρα: Πνευματικό κέντρο
Τα ενημερωτικά περίπτερα θα λειτουργήσουν κατά τις ώρες 17:30-20:30 την Παρασκευή 22.03 και 09:00-14:00 το Σάββατο 23.03.
Καλείσθε για την παρουσία σας και συνδρομή σας για επίτευξη του στόχου της εκδήλωση.

Το ΔΣ

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ κκ. ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΑΣ;

95η ημέρα που δεν έχουμε λάβει απάντηση από τους Ευρωβουλευτές μας για το ακόλουθο ερώτημα:http://triteknoi-edessa.blogspot.gr/2012/12/blog-post_18.html

ΕΜΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΡΩΤΑΜΕ,
ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΈΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΑΣ

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ


ΕΚΕΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΜΕ 1,93 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΕΔΩ ;
Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ;

ΕΚΕΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 
ΚΑΙ  ΖΗΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΛΥΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΤΟ 1,3

ΕΔΩ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 1,3
ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΑΣ;

ΤΙΜΩΡΕΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΤΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΙΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΑΡΘΡΟΥ;


ΑΡΘΡΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

America's Baby Bust                Updated February 12, 2013, 4:31 p.m. ET

Η πτώση του συντελεστού γονιμότητος του έθνους είναι η ρίζα των αιτιών πολλών εκ των προβλημάτων μας. Και αυτό όλο και χειροτερεύει. Συντάκτης  Jonathan V. Last
Οι Αμερικανοί δεν τεκνοποιούν ικανοποιητικά. Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες είναι ολέθριες, λέει ο Jonathan V. Last, συγγραφέας του  «Τι να περιμένεις όταν κανείς δεν αναμένεται"(δεν υπάρχει ελπίδα)  σε μια συζήτηση με την Wall Street Journal Εβδομαδιαία Επιθεώρηση του εκδότη Gary Rosen.
Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, οι γυναίκες  στην Κίνα έχουν υποστεί την βάναυση πολιτική της χώρας τους,  να τεκνοποιούν μόνο ένα παιδί. Εκείνες που προσπαθούσαν να έχουν περισσότερα παιδιά τις επέβαλαν πρόστιμα και τις ωθούσαν σε αμβλώσεις. Τα σπίτια τους έχουν ισοπεδωθεί και οι σύζυγοί τους απολύθηκαν από τις εργασίες τους. Σαν αποτέλεσμα, οι γυναίκες στην Κίνα έχουν έναν συντελεστή γονιμότητος στο 1,54. Εδώ στην Αμερική, λευκές, μορφωμένες γυναίκες επιπέδου 3θμιας εκπαίδευσης -μια καλή ένδειξη για τη μεσαία τάξη-έχουν ένα συντελεστή γονιμότητος 1,6. Η Αμερική έχει την δικιά του πολιτική για ένα παιδί. Και την έχουμε επιλέξει για τον εαυτό μας.  
Ξεχάστε το υψηλό επίπεδο που ευρίσκεται το χρέος. Ξεχάστε τον  δημοσιονομικό γκρεμνό που είμαστε παγιδευμένοι. Όλα αυτά είναι απλώς τα συμπτώματα. Αυτό που πραγματικά αντιμετωπίζει η Αμερική είναι ένας δημογραφικός γκρεμός: Η βασική αιτία των περισσότερων προβλημάτων μας είναι η μείωση του συντελεστή γονιμότητος.
Ο συντελεστής γονιμότητος είναι ο αριθμός των παιδιών που κατά μέσο όρο μια γυναίκα φέρει κατά τη διάρκεια της ζωής της. Το ποσοστό αναπλήρωσης του γένους είναι 2,1. Αν μία  μέση γυναίκα έχει περισσότερα παιδιά από αυτόν τον συντελεστή τότε ο πληθυσμός αυξάνεται. Λιγότερα τέκνα από το 2,1 τότε ο πληθυσμός συρρικνώνεται. Σήμερα, ο συνολικός συντελεστής γονιμότητος των ΗΠΑ είναι 1,93, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Δεν είναι πάνω από τον συντελεστή αναπλήρωσης σε συνεχή βάση από τις αρχές της δεκαετίας του 1970.
Ο μειωμένος συντελεστής γονιμότητος του έθνους είναι πίσω από τα πολλά και πιο δύσκολα προβλήματα μας. Άπαξ και ο συντελεστής γονιμότητος μιας χώρας μειώνεται σταθερά κάτω από τον ρυθμό αναπληρώσεως, το ηλικιακό προφίλ της Χώρας αρχίζει να αλλάζει. Θα έχετε περισσότερους ηλικιωμένους από ό, τι νέους. Και τελικά, καθώς η διογκωμένη  ομάδα των ηλικιωμένων θα πεθαίνει, ο πληθυσμός αρχίζει να συρρικνώνεται. Αυτό το διπλό πρόβλημα-ένας πληθυσμός που είναι δυσανάλογα γηρασμένος και συρρικνωμένος-έχει τεράστιες οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές συνέπειες.Το 97% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σήμερα σε χώρες όπου το ποσοστό γονιμότητας μειώνεται. Εδώ και  δύο γενιές έχουμε διδαχθεί για τους κινδύνους του υπερπληθυσμού. Όμως, η συμβατική αυτή σοφία-γνώση μας σχετικά με το θέμα αυτό είναι λάθος, δύο φορές.
Πρώτον, η παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού επιβραδύνεται και θα σταματήσει και στην συνέχεια θα αρχίσει να συρρικνώνεται στα επόμενα 60 χρόνια.
Δεύτερον, Όπως μία εργασία των οικονομολόγων Esther Boserups και Julian Simon έδειξε, ότι η αύξηση του πληθυσμού οδηγεί σε αύξηση της καινοτομίας και της συντήρησης. Σκεφτείτε το εξής: Από το 1970, οι τιμές των βασικών προϊόντων συνέχιζαν να μειώνονται και το περιβάλλον στις ΗΠΑ έχει αρχίσει να γίνεται πολύ πιο καθαρό και πιο βιώσιμο, αν και ο πληθυσμός μας έχει αυξηθεί περισσότερο από 50%. Η ανθρώπινη εφευρετικότητα, αποδεικνύεται ότι είναι ο πιο ακριβής πόρος.
Κοινωνίες με χαμηλό ρυθμό γονιμότητος δεν καινοτομούν, διότι τα κίνητρά τους για κατανάλωση κλίνουν-τείνουν συντριπτικά προς την υγειονομική περίθαλψη. Δεν επενδύουν επιθετικά, διότι, με τη μέση ηλικία που κινείται προς τα άνω, πρωτευόντως μετατοπίζεται το κεφάλαιο στην διατήρηση και την επέκταση της ζωής και στη συνέχεια αρχίζει η σύνταξη. Δεν μπορούν να υποστηρίξουν προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης, επειδή δεν έχουν αρκετούς εργαζομένους να πληρώσουν για τους συνταξιούχους. Δεν μπορούν να προβάλουν ΙΣΧΥ, επειδή δεν έχουν τα χρήματα για να πληρώνουν  για την άμυνα και το στρατό- και  ηλικίες ως  ανθρώπινο δυναμικό για να υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις τους.
Υπήρξε μια μεγάλη πολιτική συζήτηση τα τελευταία χρόνια σχετικά με το αν οι ΗΠΑ, που κάποτε εθεωρείτο ως η λαμπρή πόλη πάνω στον λόφο, βρίσκονται σε παρακμή. Αλλά η πτώση-υποχώρηση δεν έχει σημασία αν είναι οι Δημοκρατικοί ή Ρεπουμπλικανοί που ασκούν την εξουσία. Δεν πρόκειται, καθόλου, για πολιτική ιδεολογία, αλλά στην πιο βασική ανάγκη σχετικής με τη βιωσιμότητα του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Είτε ο Μπαράκ Ομπάμα είτε ο Mitt Romney ορκιζόταν, θα εξακολουθήσουμε να μειωνόμασθε, δημογραφικά, όσο πιο σοβαρά μπορούμε να το τονίσουμε. Είναι αυτό που οδηγεί όλα τα άλλα.
Αν ο ρυθμός γονιμότητος ήταν υψηλότερος-όπως  2,5, ή ακόμη και 2,2-πολλά από τα προβλήματά μας θα ήταν πολύ περισσότερο διαχειρίσιμα. Αλλά ο ρυθμός γονιμότητος μας δεν ανεβαίνει σύντομα. Στην πραγματικότητα, είναι πιθανώς να οδηγηθεί χαμηλότερα. Πολύ χαμηλότερα.
Ο ρυθμός γονιμότητος των ΗΠΑ άρχισε να μειώνεται σχεδόν αμέσως με την ίδρυση του έθνους. Το 1800, η μέση λευκή αμερικανίδα  γυναίκα είχε επτά παιδιά. (Τα πρώτα αξιόπιστα στοιχεία για γονιμότητα μαύρης γυναίκας αρχίζουν στη δεκαετία του 1850). Από τότε, το ποσοστό γονιμότητός μας σταθερά έπλεε προς τα κάτω, με μόνη μια σημαντική στιγμή αύξησης-της θεαματικής αύξησης των γεννήσεων. Το 1940, το ποσοστό γονιμότητας των ΗΠΑ είχε ήδη φτάσει στο επίπεδο αντικατάστασης, αλλά μετά τον πόλεμο ,με αλματώδη τρόπο αυξήθηκε και  παρέμεινε αυξημένο για μια γενιά. Στη συνέχεια, αρχής γενομένης από το 1970, άρχισε να βυθίζεται με γρήγορο ρυθμό, όπως μια πέτρα στο νερό.
Υπάρχει μια πληθώρα λόγων για τη μείωση αυτή: Μεσαίας τάξης μισθοί παρέμειναν  για μια μακρά περίοδο σε στασιμότητα. Τα κολλέγια(η εκπαίδευση) έγινε μια καθολική εμπειρία για τους περισσότερους Αμερικανούς, η οποία όχι μόνο ώθησε τους ανθρώπους να παντρεύονται αργότερα, αλλά έχουν γίνει πιο ακριβά το να έχεις παιδιά. Οι γυναίκες άρχισαν να φοιτούν σε κολέγια ισότιμα και στη συνέχεια περισσότερες από ό, τι οι άνδρες. Το πιό σημαντικό, οι γυναίκες άρχισαν να επεκτείνονται σε σταδιοδρομίες πέρας της εκπαιδεύσεως και της περίθαλψης(νοσηλεύτριες). Και ο συνδυασμός του χαπιού αντισύλληψης και της ανόδου της συμβίωσης έσπασε το σιδερένιο τρίγωνο που συνέδεε το φύλο, το γάμο και την απόκτηση παιδιών.
Αυτή είναι μόνο μια μερική λίστα, και πολλές από αυτές τις εξελίξεις είναι σαφώς θετικές. Αλλά ακόμα και μια κοινωνική ανάπτυξη που αντιπροσωπεύει ένα ξεκάθαρο καλό μπορεί να φέρει ένα σοβαρό κόστος. Μέχρι το 1973, οι ΗΠΑ ήταν κάτω από τον ρυθμό αναπλήρωσης, όπως σχεδόν κάθε άλλη δυτική χώρα. Από τότε, το φαινόμενο της κατάρρευσης της γονιμότητας έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο: το 97% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σήμερα σε χώρες όπου το ποσοστό γονιμότητας μειώνεται.
Αν θέλετε να δείτε τι συμβαίνει σε μια χώρα όταν η ίδια εκσφενδονίζεται στο δημογραφικό χείλος του γκρεμού, δείτε την Ιαπωνία, με ένα ποσοστό γονιμότητας 1,3. Στη δεκαετία του 1980, όλοι θεωρούσαν ότι οι Ιάπωνες ήταν σε μια πορεία κατακτήσεως του κόσμου. Αλλά η ισχυρή οικονομική εικόνα της χώρας έκρυβε μια ετοιμόρροπη δημογραφική δομή.
Ο ιαπωνικός ρυθμός γονιμότητος άρχισε να βυθίζεται κάτω από το ποσοστό αναπλήρωσης το 1960 για μια σειρά από περίπλοκους λόγους (συμπεριλαμβανομένης μιας μεταπολεμικής ώθησης από τη Δύση για να μειώσουν το ποσοστό γονιμότητας στην Ιαπωνία, η ραγδαία αύξηση του κόστους του να έχεις παιδιά και μια συνολική μείωση του ρυθμού γάμων). Από τη δεκαετία του 1980, ήταν ήδη σαφές ότι η χώρα θα υποστεί τελικά μια συρρίκνωση του πληθυσμού. Το 1984, δημογράφος Naohiro Ogawa προειδοποίησε ότι, "Λόγω της μείωσης του ρυθμού αύξησης του εργατικού δυναμικού ... Η οικονομία της Ιαπωνίας είναι πιθανό να επιβραδύνει." Προέβλεψε ετήσιους ρυθμούς αύξησης του 1% ή ακόμα και 0% το πρώτο τρίμηνο του 2000.
Από το 1950 έως το 1973, ο συνολικός παράγοντας παραγωγικότητας της Ιαπωνίας-ένα  καλό μέτρο του δυναμισμού της οικονομίας, αυξήθηκε κατά μέσο όρο 5,4% ανά έτος. Από το 1990 έως το 2006, αυξήθηκε κατά μόλις 0,63% ανά έτος. Από το 1991, ο ρυθμός αυξήσεως του ΑΕΠ ξεπέρασε το 2,5% σε τέσσερα μόλις χρόνια.Με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κατά μέσο όρο 1,03%.
Λόγω του θλιβερού ποσοστού γονιμότητος της, ο πληθυσμός της Ιαπωνίας κορυφώθηκε το 2008. Έχει ήδη συρρικνωθεί κατά ένα εκατομμύριο από τότε. Πέρυσι(2012), για πρώτη φορά, οι Ιάπωνες αγόρασαν περισσότερες πάνες για ενήλικες από ότι πάνες για τα μωρά, και περισσότερο από το ήμισυ της χώρας έχει χαρακτηριστεί ως "οριακά ερημωμένη χώρα.". Με τον τρέχοντα ρυθμό γονιμότητας, μέχρι το 2100 ο πληθυσμός της Ιαπωνίας θα είναι λιγότερος από το μισό από αυτόν που είναι τώρα. Μπορούμε να κρατήσουμε τις ΗΠΑ μακριά από το να γίνει  Ιαπωνία; Έχουμε κάποια πλεονεκτήματα που στους Ιάπωνες λείπουν, ξεκινώντας από την φιλόξενη στάση απέναντι στην μετανάστευση και ισχυρή θρησκευτική πίστη, και τα δύο  είναι  φάροι γονιμότητας. Αλλά μακροπρόθεσμα, η απάντηση είναι, κατά πάσα πιθανότητα όχι.
Οι Συντηρητικοί, θέλουν να πιστεύουμε ότι, εάν θα μπορούσαμε να προσφέρουμε ακριβώς τα σωστά φορολογικά κίνητρα για την αναπαραγωγή, τότε οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να επανέλθουν στο να έχουν παιδιά με τον τρόπο που το έκαναν πριν από 40 χρόνια. Οι Φιλελεύθεροι, θέλουν  να πιστεύουμε ότι, αν εμείς απλά κάναμε περισσότερα από αυτά της  Γαλλίας-προσφορά ημερήσιας φροντίδας από το κράτος και άλλα προγράμματα, ώστε οι γυναίκες δεν θα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της εργασίας και της μητρότητας, θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα. Αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι κανένα μονοπάτι δεν προσφέρει περισσότερα πέραν των όποιων  οριακών κερδών. Η Γαλλία, για παράδειγμα, δεν ήταν σε θέση να μείνει στο ποσοστό αναπλήρωσης, ακόμη και με όλες τις δαπάνες της ημερήσιας φροντίδας.
Αυτό μας αφήνει πλέον να αναθέτουμε την γονιμότητάς μας  στο εξωτερικό. Έχουμε δεχθεί  μια μαζική εισροή μεταναστών από τα νότια των συνόρων από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Η μετανάστευση έχει κρατήσει τις ΗΠΑ από το να μην είναι κοντά στον δημογραφικό γκρεμό. Σήμερα, υπάρχουν περίπου 38 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ που γεννήθηκαν αλλού. (Τα δύο τρίτα από αυτούς είναι εδώ νόμιμα.) Για να το θέσουμε αυτό σε μια  προοπτική, θεωρείται ότι μόνο τέσσερα εκατομμύρια μωρά γεννιούνται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ.
Αν αφαιρέσεις αυτούς τους μετανάστες και τους σχετικά υψηλούς ρυθμούς γονιμότητος-από τη γονιμότητα του πληθυσμού μας, οι ΗΠΑ  μοιάζει ξαφνικά σαν ένα φοβερό μέρος όπως η  ηπειρωτική Ευρώπη, η οποία έχει ένα ποσοστό γονιμότητας στο 1,5. Αν δεν είναι έχει δημογραφικά κατάληξη, όπως η Ιαπωνία.
Στηριζόμενοι στην μετανάστευση για να στηριχθεί ο ρυθμός γονιμότητας, μας παρουσιάζονται  επίσης πολλά προβλήματα, σημαντικότερο εκ των οποίων είναι ότι είναι απίθανο να διαρκέσει. Ιστορικά, οι χώρες με τα ποσοστά γονιμότητας κάτω από το όριο αντικατάστασης αρχίζουν να αντιμετωπίζουν τις δικές τους ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό, και στέλνουν λιγότερους ανθρώπους στο εξωτερικό. Στη Λατινική Αμερική, οι ρυθμοί γονιμότητος μειώνονται περισσότερο και πιο ακραία είναι η κατάσταση από ό, τι στις ΗΠΑ. Πολλές χώρες στη Νότια Αμερική είναι ήδη κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης, και στέλνουν πολύ λίγους μετανάστες προς εμάς. Και κάθε άλλη χώρα στην Κεντρική και Νότια Αμερική είναι σε μια απότομη βουτιά προς τη γραμμή αντικατάστασης.
Αυτό συνέβη στο Μεξικό. Το 1970, ο ρυθμός γονιμότητας των Μεξικανών ήταν 6,72. Σήμερα, είναι ακριβώς στο όριο αντικατάστασης, μειώθηκε κατά 72% σε 40 χρόνια. Το Μεξικό έστελνε σε εμάς αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες ετησίως. Για τα τελευταία τρία χρόνια, η καθαρή μετανάστευση ήταν μηδέν. Μέρος αυτής της μείωσης είναι πιθανόν να σχετίζεται με την πρόσφατη ύφεση, αλλά ένα μεγάλο μέρος της είναι πιθανό λόγω της  δομικής(δημογραφικής) αλλαγής.
Όσο αφορά τους ισπανόφωνους μετανάστες  που είναι ήδη εδώ, δεν μπορούμε να υπολογίζουμε στην δημογραφική βοήθειά τους για πάντα. Έχουν κάνει τη βαριά άνοδο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα: Ενώ το έθνος στο σύνολό του έχει ένα ποσοστό γονιμότητας του 1,93, το ισπανοαμερικανικό  ποσοστό γονιμότητας είναι 2,35. Ωστόσο, πρόσφατα στοιχεία από το Κέντρο Pew δείχνουν ότι το ποσοστό γονιμότητας για τους Ισπανόφωνους μετανάστες πέφτει κατά απίστευτο ποσοστό. Για να δώσω ένα μόνο παράδειγμα, κατά την τριετία μεταξύ 2007 και 2010, το ποσοστό των γεννήσεων για Αμερικανούς από το Μεξικό μειώθηκε κατά ένα εκπληκτικό ποσοστό 23%.
Εν όψει αυτής της μείωσης, το μόνο πράγμα που θα διατηρήσει την θέση της Αμερικής στον κόσμο είναι αν όλοι οι Αμερικανοί-Δημοκρατικοί, Ρεπουμπλικάνοι, ισπανόφωνοι, μαύροι, λευκοί, Εβραίοι, Χριστιανοί και άθεοι-αποφασίζουν να έχουν περισσότερα μωρά.
Αυτό είναι το πρόβλημα, ενώ το να κάνεις μωρά είναι διασκέδαση, η ανάθρεψή τους όμως δεν είναι. Μια σειρά από έρευνες δείχνουν ότι αν πάρετε δύο ανθρώπους που είναι ταυτόσημοι με κάθε τρόπο εκτός από την αναπαραγωγική διαδικασία, ο γονέας θα έχει κατά μέσο όρο περίπου έξι ποσοστιαίες μονάδες λιγότερες πιθανότητες να είναι "πολύ ευτυχισμένος" από το να μην είναι γονέας. (Αυτό είναι μόνο για ένα παιδί. Προσθέσθε δύο μονάδες για κάθε πρόσθετη δέσμη χαράς.)
Στη συνέχεια, όμως, η ανατροφή των παιδιών, πιθανώς, να μην είναι ποτέ ένα βαρέλι γέλια. Έχουν υπάρξει πολλές αλλαγές στον αμερικανικό τρόπο ζωής κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών που έχουν ωθήσει τον ρυθμό γονιμότητος μας προς τα κάτω. Ψηλά στην λίστα είναι η ιδέα ότι "ευτυχία" είναι ο πολικός αστέρας μιας ευημερούσης ζωής. Αν θα πάμε να αντιστρέψουμε αυτή την μείωση, θα πρέπει να επαναφέρουμε στην αμερικανική κουλτούρα την ιδέα ότι η ευημερία του ανθρώπου είναι ευρύτερη και βαθύτερη από ό, τι οι υπολογιστικοί τρόποι της ευδαιμονίας.
Θα χρειαστούμε έξυπνες προγεννετικές πολιτικές, επίσης. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να πείσει τους Αμερικανούς να έχουν τα παιδιά που δεν θέλουν, αλλά μπορεί να τους βοηθήσει να έχουν τα παιδιά που θέλουν.
 Εδώ είναι τρία σημεία εκκίνησης:
1.Η μετανάστευση έχει βοηθήσει την αναπλήρωση της πτώσεως της γεννητικότητας των ΗΠΑ.
2.Κοινωνική Ασφάλιση
Στις ΗΠΑ, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έχει αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος της φροντίδας για τους ηλικιωμένους υπερήλικες, ένα καθήκον που παραδοσιακά έπεφτε στα ενήλικα παιδιά. Μια λανθασμένη επίδραση να  τεθεί η κυβέρνηση  στις υπηρεσίες της φροντίδας των ηλικιωμένων έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθούν τα κίνητρα για να έχουμε τα παιδιά στην πρώτη θέση. Μία μελέτη του RAND προτείνει ότι η Κοινωνική Ασφάλιση πιέζει το αμερικανικό ποσοστό γονιμότητας μέχρι και 0,5.
Κοιτάζοντας να διαλύσουν αυτό το φράγμα, ορισμένοι αναλυτές έχουν προτείνει την ισοπέδωση(εξίσωση) της φορολογίας μόνο σε  δύο συντελεστές και να αυξήσουν σημαντικά την παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων για τα παιδιά. Άλλοι προτείνουν την απαλλαγή των γονέων από τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών για την κοινωνική ασφάλιση και ιατρική φροντίδα όσο μεγαλώνουν τα παιδιά-ίσως κατά το ένα τρίτο για το πρώτο τους παιδί, τα δύο τρίτα για το δεύτερο, και πλήρη απαλλαγή για το τρίτο παιδί. (Μόλις τα παιδιά γίνουν 18, οι γονείς θα επανέλθουν στην προηγούμενη χωρίς ελαφρύνσεις φορολογική κατάσταση ).
Ανεξάρτητα από τα συγκεκριμένα στοιχεία, η βασική θεωρία είναι η ίδια: Να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση για τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν το κόστος δημιουργίας νέων φορολογουμένων (αλλιώς γνωστό και ως παιδιά).
3.Εκπαίδευση
Η Τριτοβάθμια εκπαίδευση μειώνει την γονιμότητα με όλους τους τρόπους. Αυτή καθυστερεί το γάμο, αναλαμβάνει τις οφειλές, αυξάνει το κόστος ευκαιριών της αναπαραγωγικής ηλικίας και αυξάνει σημαντικά το βάρος της ανατροφής ενός παιδιού. Αν έχετε αμφιβολία ότι τα οικονομικά της 3βάθμιας εκπαίδευσης έχουν καταρρεύσει , σκεφτείτε το εξής: Από το 1960, το πραγματικό κόστος των προϊόντων σχεδόν σε κάθε άλλο τομέα της αμερικανικής ζωής έχει μειωθεί. Εν τω μεταξύ την ίδια χρονική περίοδο το πραγματικό κόστος των κολλεγίων αυξήθηκε περισσότερο από 1.000%.
Αν το κολέγιο ήταν μια άλλη βιομηχανία, ο καθένας θα έπρεπε να αγωνίζονταν για μεταρρύθμιση. Αντ 'αυτού, οι πολιτικοί προσπαθούν να πιέσουν κάθε παιδί στην Αμερική προς το τρέχον πολυδάπανο σύστημα. Πώς θα μπορούσαμε να θέσουμε το κόστος του κολεγίου υπό έλεγχο; Άπαξ, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να περιορίσουμε τον ρόλο του κολεγίου ως μια πιστωτική μηχανή, επιτρέποντας στους εργοδότες να δώσουν τις δικές τους δοκιμές σε μελλοντικούς εργαζόμενους. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε το πανεπιστημιακό σύστημα να ανταποκρίνεται περισσότερο στις δυνάμεις της αγοράς, με τη δημιουργία ενός μη-διακοσμητικού, ομοσπονδιακού βαθμού-χορήγηση, φορέα που χορηγεί πιστοποιητικά σε φοιτητές που περνούν εξετάσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
Το βρώμικο Χάσμα. Ένας μεγάλος παράγοντας στη δημιουργία οικογένειας είναι το κόστος της γης: Δεν καθορίζει μόνο τις δαπάνες στέγασης, αλλά και το κόστος της μεταφοράς, ψυχαγωγίας, φροντίδος μωρών, το σχολείο και λίγο πολύ όλα τα άλλα. Και ενώ σε έντονα αστικές περιοχές-Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Σικάγο-έχουν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις των θέσεων εργασίας, έρχονται με υψηλό κόστος γης. Βελτίωση του συστήματος της εθνικής οδού και ενίσχυσης ευκαιριών για τηλεργασία που βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στη βοήθεια των οικογενειών να ζουν σε χαμηλού κόστους περιοχές.
Αυτές οι ιδέες είναι μόνο η αρχή,αλλα μέτρα που σίγουρα θα χρειαστούν για να αποτραπεί μια δημογραφική καταστροφή στις ΗΠΑ. Αν θέλουμε να συνεχίσει να οδηγεί τον κόσμο, εμείς απλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να έχουν περισσότερα μωρά.

Mr. Last is a senior writer at the Weekly Standard and author of "What to Expect When No One's Expecting: American's Coming Demographic Disaster" (Encounter), from which this essay is adapted.
A version of this article appeared February 1, 2013, on page C1 in the U.S. edition of The Wall Street Journal, with the headline: America's Baby Bust.

Δόκιμη μετάφραση