Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΑΡΘΡΟ 106 Ν 4070/2012 ΦΕΚ 82Α΄: Ηλεκτρον.Επικοινωνίες, Μεταφορές,Τουριστικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 Αρθρο 106

 Διαδικασία χορηγήσεως και δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

 1. Αδειες για νέα θέση σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ εκδίδονται από τους Περιφερειάρχες, στην τοπική αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η αντίστοιχη έδρα.
 2. Η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών διενεργείται σε όλες τις Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας ανά δύο (2) χρόνια, ήτοι κάθε δεύτερο έτος από την προηγούμενη διαδικασία. Μέρος της διαδικασίας και προϋπόθεση για την έκδοση νέων αδειών αποτελεί η έκδοση από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη της αποφάσεως του άρθρου 85 του παρόντος.
 3. Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους αδειοδοτήσεως, δημοσιεύεται πρόσκληση κάθε οικείου Περιφερειάρχη, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ή για μετατροπή υφισταμένων αδειών σε άλλο τύπο να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην αντίστοιχη Περιφέρεια (διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου). Στην πρόσκληση αυτή διευκρινίζεται ότι το εάν θα εκδοθούν άδειες, για ποιες έδρες και τι είδους άδειες θα είναι αυτές, θα προσδιοριστεί με απόφαση του Περιφερειάρχη που θα
εκδοθεί μετά το πέρας της διαδικασίας εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Η πρόσκληση τυγχάνει της ευρύτερης δυνατής δημοσιότητας εντός της Περιφέρειας και δη: (α) τοιχοκολλάται στο κατάστημα της Περιφέρειας, στα καταστήματα και τα ΚΕΠ όλων των Δήμων της Περιφέρειας, (β) ανακοινώνεται σε τοπικά μαζικά μέσα ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση), (γ) δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες και μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορούν στην περιφέρεια, (δ) αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, της Περιφέρειας και των Δήμων και μέσω του προγράμματος «Διαύγεια» και (ε) αποστέλλεται στα επαγγελματικά σωματεία και οργανώσεις αυτοκινητιστών
 Μέρος των νέων αδειών που τυχόν προκύπτουν, χορηγείται σε πολυτέκνους και τριτέκνους με ανήλικα τέκνα, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%. Σε περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων ενδιαφερομένων από τις αντίστοιχες άδειες, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής τους και το ποσοστό εκ του συνόλου των νέων αδειών που χορηγούνται στα πρόσωπα αυτά.
 4. Η διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και καταθέσεως αιτήσεων κατά την προηγούμενη παράγραφο διαρκεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα και ώρα του μηνός Μαρτίου του έτους αδειοδοτήσεως.
 5. Η αίτηση που υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της αντίστοιχης Περιφέρειας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα και συνοδεύεται από όλα τα οριζόμενα στα άρθρα 109 και 110 του παρόντος νόμου δικαιολογητικά. Κατά την κατάθεση των αιτήσεων λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου. Μετά τον έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία της πληρότητος των νομίμων δικαιολογητικών και της πληρώσεως, με βάση αυτά, των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου για την κτήση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, οι αιτούντες, με το όνομα ή την επωνυμία τους αιτούντος προσώπου, καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε κατάσταση ανά έδρα, είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ), αύξοντα αριθμό καταθέσεως αιτήσεως, αναφερομένου για κάθε αιτούντα του αντιστοίχου αριθμού αιτουμένων αδειών. Οι καταστάσεις αυτές αναρτώνται στο διαδίκτυο και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Μετά από την ανάρτηση των καταστάσεων στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, ουδεμία τροποποίηση τους επιτρέπεται. Ο έλεγχος των αιτήσεων, η κατάρτιση των καταστάσεων και η ανάρτηση τους στο διαδίκτυο ολοκληρώνονται μέχρι την 15η Μαίου του έτους αδειοδοτήσεως.
6. Μετά την ανάρτηση των καταστάσεων της προηγούμενης παραγράφου στο διαδίκτυο και μέχρι την 31η Μαίου του έτους αδειοδοτήσεως, κάθε Περιφερειάρχης εκδίδει την προβλεπόμενη στο άρθρο 85 παρ. 1 του παρόντος νόμου απόφαση του.
 7. Για την χορήγηση των αδειών στους νομίμως αιτησαμένους, εφόσον ο συνολικός αριθμός των αιτηθέντων ανά έδρα αδειών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 85 παρ. 1 του οικείου Περιφερειάρχη ότι μπορούν να χορηγηθούν για κάθε έδρα και για κάθε είδος Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ), ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 α) Εφόσον ο συνολικός αριθμός των αιτησαμένων φυσικών ή νομικών προσώπων άδεια για κάθε ένα είδος Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ), οι οποίοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των αντιστοίχων νέων αδειών που ορίζεται ότι μπορούν να εκδοθούν στην αντίστοιχη έδρα, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτησάντων, στην οποία συμμετέχει κάθε αιτησάμενος με μία (1) συμμετοχή. Αδειες χορηγούνται στους επιλαχόντες από την κλήρωση.

 β) Εφόσον ο αριθμός των νέων αδειών για κάθε είδος Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ) που ορίζεται ότι μπορούν να εκδοθούν στην αντίστοιχη έδρα επαρκεί προκειμένου να χορηγηθεί τουλάχιστον μία άδεια σε όλους τους νομίμως αιτησαμένους, αλλά δεν επαρκεί προκειμένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους αιτήθηκαν νομίμως παραπάνω από μία άδεια, τότε χορηγείται σε όλους από μία άδεια και για τις εναπομένουσες διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτησαμένων πλείονες της μίας άδειες. Στην κλήρωση αυτή συμμετέχει καθένας από τους αιτησαμένους πλείονες της μίας
άδειες με τόσες συμμετοχές, όσες οι άδειες που αιτήθηκε μειωμένες κατά μία. Οι εναπομένουσες άδειες χορηγούνται στους επιλαχόντες από την κλήρωση.
 8. Οι ηλεκτρονικές κληρώσεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου διενεργούνται, για όλες τις έδρες Ε.Δ.Χ., από την Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων μέχρι την 20ή Ιουνίου του έτους αδειοδότησης. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
 9. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον Περιφερειάρχη των καταλόγων κληρωθέντων, ο Περιφερειάρχης εντός δέκα (10) ημερών εκδίδει απόφαση του για κάθε δικαιούχο με την οποία εγκρίνεται στο όνομα αυτού η παραχώρηση για να θέσει σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο. Ταυτόχρονα ο Περιφερειάρχης επιστρέφει σε όλους τους αιτησαμένους τις κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: