Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ένταξης στο ΚΟΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΚΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011
ΘΕΜΑ: Ακόμα περισσότεροι πολίτες στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν περισσότεροι
πολίτες στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), ένα τιμολόγιο
το οποίο προστατεύει ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, το Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θεσπίζει
ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ένταξης στο ΚΟΤ.

Πιο συγκεκριμένα, αυξάνονται τα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης,δηλαδή:
• από 1000kWh για ανέργους και άτομα χαμηλού εισοδήματος το όριο
τετραμηνιαίας κατανάλωσης αυξάνεται σε 1400kWh.
• από 1200kWh για τρίτεκνους και άτομα με αναπηρία το όριο
τετραμηνιαίας κατανάλωσης αυξάνεται σε 1600kWh.
Επιπλέον, για τα άτομα με αναπηρία αυξάνεται το εισοδηματικό κριτήριο
στο ίδιο επίπεδο με αυτό των τριτέκνων.
Η ένταξη στο ΚΟΤ γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος και
θα πρέπει ο καταναλωτής να ανήκει σε μία από τις ακόλουθες
κατηγορίες με βάση την εκκαθαρισμένη, κατά το προηγούμενο
έτος, φορολογική του δήλωση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή
ίσο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών, συνταξιούχων.
Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση
έως 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Όσοι είναι γονείς τριών τέκνων και το ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα τους είναι μικρότερο ή ίσο από το ατομικό
αφορολόγητο όριο της κατηγορίας αυτής. Το κοινωνικό τιμολόγιο
που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση έως 20% επί του σημερινού
οικιακού τιμολογίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Όσοι είναι άνεργοι (για διάστημα μεγαλύτερο των
12 μηνών,με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ατομικού
αφορολόγητου ορίου μισθωτών , συνταξιούχων που δεν συμπεριλαμβάνει
το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου. Το κοινωνικό
τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση έως 30% επί
του σημερινού οικιακού τιμολογίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: Όσοι είναι άτομα με αναπηρία ≥67% ή τους βαρύνουν
προστατευόμενα μέλη με αναπηρία ≥67%, με οικογενειακό εισόδημα
μικρότερο ή ίσο του ατομικού αφορολόγητου ορίου που προβλέπεται
για τους γονείς τριών τέκνων.
Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση
έως 30% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

Για υποβολή στην ιστοσελίδα ή τηλεφωνικά
-Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος (απαιτείται η δεύτερη σελίδα
που αφορά τα δημοτικά τέλη κλπ) με ημερομηνία έκδοσης οπωσδήποτε
μεταγενέστερη της 27/9/2010.
- ΑΦΜ του αιτούντος και του/της συζύγου.
-Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για υποβολή στα ΚΕΠ
Τα παραπάνω και επιπλέον:
- Ταυτότητα δικαιούχου ή, αν υποβληθεί η αίτηση από τρίτο πρόσωπο,
ταυτότητα του τρίτου και εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση
ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ορισμοί

1. «Κοινωνική Οικονομία» είναι το σύνολο των
οικονομικών, επιχειρηματικών,παραγωγικών και
κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται
από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο
σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η
εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.
2. «Φορέας Κοινωνικής Οικονομίας» νοείται κάθε φορέας
που προάγει την κοινωνική ωφέλεια, την κοινωνική προσφορά
και την αλληλεγγύη, με καταστατικό σκοπό την παροχή αγαθών
και υπηρεσιών κοινωνικού και συλλογικού σκοπού. Οι φορείς
αυτοί λειτουργούν βασιζόμενοι στη δημοκρατική και
συμμετοχική μορφή διαχείρισης.
3. «Φορέας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» νοείται κάθε
φορέας με επιχειρηματική δραστηριότητα που προάγει την
κοινωνική ωφέλεια και την κοινωνική προσφορά, έχοντας ως
αποκλειστικό του καταστατικό σκοπό την παροχή αγαθών και
υπηρεσιών κοινωνικού σκοπού είτε υποστηρίζοντας κοινωνικό
ή συλλογικό σκοπό μέσω των επιχειρηματικών του δράσεων.
4. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ως
Φορέας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, είναι αστικός
συνεταιρισμός, που διαθέτει εκ του νόμου εμπορική
ιδιότητα, μέλη της οποίας μπορούν να είναι είτε φυσικά
πρόσωπα, είτε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
ή δημοσίου δικαίου. Τα μέλη συμμετέχουν σε αυτήν με
μια ψήφο, ανεξάρτητα από το ύψος της εισφοράς του κάθε
μέλους και ανεξάρτητα από τα μερίδια που αυτό κατέχει.
5. «Συλλογικός Σκοπός» νοείται η προώθηση των δράσεων
συλλογικότητας και η προστασία των συλλογικών αγαθών μέσω
αναπτυξιακών και κοινωνικών πρωτοβουλιών τοπικού,
περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα. &ς τέτοιες δράσεις
νοούνται ιδίως οι πολιτιστικές, οι περιβαλλοντικές, οι
οικολογικές δραστηριότητες, η ανάδειξη τοπικών προϊόντων,
οι παροχές κοινωνικών υπηρεσιών.
6. «Ένταξη» νοείται η ένταξη στην αγορά εργασίας και στην
απασχόληση καθώς και η κοινωνική ενσωμάτωση, συγκεκριμένων
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
α) «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού», γενικά, νοούνται οι κοινωνικές
ομάδες πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και
οικονομική ζωή δυσχεραίνεται,είτε εξαιτίας κοινωνικών και
οικονομικών προβλημάτων ή σωματικών ή ψυχικών
διαταραχών, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία
επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα
περιφερειακής οικονομίας.
β) Οι Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
i) Στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και
ii) Στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού
γ) «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού», νοούνται οι ομάδες εκείνες
του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική
ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια,
Σε αυτές ανήκουν άτομα ιδίως με αναπηρίες, με προβλήματα
ψυχικής υγείας ή νοητικής υστέρησης, εξαρτημένα ή
απεξαρτημένα από ουσίες άτομα,
δ) «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται οι ομάδες εκείνες
του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση
ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας,
από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια.
Σε αυτές ανήκουν ιδίως οι άνεργοι νέοι,οι άνεργοι άνω
των 50 ετών, οι γυναίκες άνεργες, οι αρχηγοί μονογονεϊκών
οικογενειών,οι αναλφάβητοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι
κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών,
οι πρώην ή οι νυν τρόφιμοι φυλακών, οι ανήλικοι παραβάτες,
τα άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και οι μετανάστες.
7. «Κοινωνική Φροντίδα» νοείται η παραγωγή και παροχή
αγαθών και υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας για συγκεκριμένες
ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, οι
γυναίκες, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες,
οι χρόνια ασθενείς.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
Φλωρίνης 4 58200 ΕΔΕΣΣΑ Τηλ.:6944161115
e-mail:pespo3t@yahoo.gr

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου
«Θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Οικονομίας και
της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»

Αναρτήθηκε στο http://www.opengov.gr/minlab/
wp-content/uploads/downloads/2011/03/Sxedio_Nomou.pdf
και αφορά την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα
έως 28 -3-2011 για σχόλια και προτάσεις.
Πιστεύουμε ότι σε ορισμένα άρθρα θα πρέπει να υπάρξουν
προτάσεις μας,όπως άρθρο 1(έννοια των Ευπαθών Ομάδων
Πληθυσμού),άρθρο 3(Κοινωνικώς Υπεύθυνες Δημόσιες
Συμβάσεις) κ.ά.

Το ΔΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
Φλωρίνης 4 58200 ΕΔΕΣΣΑ Τηλ.:6944161115
e-mail:pespo3t@yahoo.gr

Δυστυχώς, αναβλήθηκε για 3η φορά η συζήτηση στην
Βουλή των Ελλήνων(21-3-2011), προ ημερησίας
διατάξεως, σε επίπεδο Αρχηγών κομμάτων για το
δημογραφικό πρόβλημα.
Ελπίζουμε κάποτε να πραγματοποιηθεί αυτή η
συζήτηση.

Το ΔΣ

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΠ&Δ 13 ΦΕΒ 2011

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
Φλωρίνης 4 58200 ΕΔΕΣΣΑ Τηλ.:6944161115
e-mail:pespo3t@yahoo.gr
Αρ.πρωτ.004/2011
Έδεσσα 13 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΣ: Τον κ. Πρόεδρο Ταμ.
Παρακαταθηκών και Δανείων
Ακαδημίας 40 -10174 ΑΘΗΝΑ

Το ΤΠΔ , αποφάσισε το 2009 την επέκταση της
χορήγηση στεγαστικών δανείων με επιτόκιο
4% και στις τρίτεκνες οικογένειες. Η απόφαση
αυτή είναι μεν σημαντική στήριξη και για
την τρίτεκνη οικογένεια πλήν όμως δεν περιελήφθησαν
και οι τρίτεκνες οικογένειες που ήδη είχαν
κάνει χρήση δανείων με υψηλότερο επιτόκιο,
προγενέστερα της ημερομηνίας εφαρμογής της
προαναφερόμενης απόφασης, όπως ισχύει για
τις πολύτεκνες οικογένειες.
Με την παρούσα δύσκολη οικονομική κατάσταση
που αντιμετωπίζει η χώρα μας και με τα σκληρά
δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί,οι
οικογένειες με τρία παιδιά και άνω(που είναι
δημόσιοι υπάλληλοι) υφίστανται την μεγαλύτερη
οικονομική επιβάρυνση.
Ως Πανελλαδική Ένωση Συλλόγων Πολύτεκνων
Οικογενειών με Τρία Τέκνα που εκπροσωπεί συλλόγους
τρίτεκνων οικογενειών στηρίζουμε και προσθέτουμε
την φωνή μας στο αίτημα των συλλόγων τριτέκνων
για την αναδρομική ισχύ και στις τρίτεκνες
οικογένειες που είναι παλαιότεροι δανειολήπτες
(πριν την εφαρμογή της προαναφερόμενης απόφασης)
και παρακαλούμε για την θετική αντιμετώπιση του.
Πιστεύουμε ότι είναι δυνατή η λήψη όμοιας
απόφασης καθότι πιστεύουμε ότι,και κατ εκτίμησή
μας χωρίς να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, ο
αριθμός των παλαιών δανειοληπτών προσεγγίζει
αναλογικά αυτών των πολυτέκνων.
Είμασθε στην διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετο
στοιχείο-ενημέρωση θα θέλατε.

Το ΔΣ της ΠΕΣΠΟ3Τ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΠ&Δ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΣΠΟ3Τ

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Πρόγραμμα Ε.Ε Διανομή Τροφίμων Ετους 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
Φλωρίνης 4 58200 Έδεσσα Τηλ.:6944161115
e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr,
http://triteknoi-edessa.blogspot.com
Έδεσσα 12 Μαρτίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Πρόγραμμα Ε.Ε Διανομή Τροφίμων ΕΤΟΥΣ 2011

Ο Σύλλογος γνωστοποιεί στους γονείς με τρία τέκνα ότι
συνεχίζει και εφέτος την διεκπεραίωση όλων των ενεργειών
και συγκέντρωση δικαιολογητικών για την συμμετοχή
στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
« Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες
μέλη του συλλόγου» από τα αποθέματα της παρέμβασης Ε.Ε.
Όσοι γονείς με τρία τέκνα, μέλη του Συλλόγου,
ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα σχετικά προγράμματα
διανομής προϊόντων για το 2011 εφ’ όσον έχουν τις προβλεπόμενες
προϋποθέσεις θα πρέπει να προσκομίσουν έγκαιρα στο Σύλλογο:
α.Δήλωση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα,
β.Φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή διαβατηρίων, ή άλλου νομίμου
εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου και συζύγου,
γ.Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου
Εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο
δικαιούχος ή η σύζυγός του δεν υποχρεούνται στην υποβολή
φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εφόσον κατά
τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται
να το προσκομίσει άμεσα,
δ.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
ε.Βεβαίωση σπουδών εφ΄όσον έχουν τέκνο άνω των 18 ετών και σπουδάζει,
στ.Βεβαίωση από την μονάδα του(ους) αν υπηρετεί(ουν)
την θητεία του(ους), για άρρεν(α) τέκνο(α) και
είναι κάτω των 25 ετών,
ζ.Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία,
Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα
του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ,δισίατο,ανίατο).
Όσοι γονείς με τρία τέκνα,μέλη του συλλόγου, συμμετείχαν
στον πρόγραμμα του 2010 θα συμπληρώνουν στο Γραφείο
μόνο την δήλωση του τελικού δικαιούχου για συμμετοχή
στο πρόγραμμα του 2011.
Ως άπορα, κατά την έννοια της ΚΥΑ 40946/23-03-2005,
θεωρούνται τα άτομα που έχουν:
α.Οικογενειακό ή ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι και 15.000 €,
προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και κατά
20 % για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί.
β.Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις
πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και
γ.Κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.
Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό
ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίζονται
στο Γραφείο του Συλλόγου, Φλωρίνης 4(Εντός Εργατικού
Κέντρου Έδεσσα),από 9 Μαρτίου 2011 έως 20 Μαΐου 2011,
κάθε Τετάρτη 17:00-18:00 εκτός αργιών.


Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.
Δελτίο Τύπου Δευτέρα 28.02.2011

«Παράταση της Προθεσμίας Απογραφής των Δικαιούχων Πολυτεκνικών
Επιδομάτων του ΟΓΑ»

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:
Η διενεργούμενη Απογραφή (άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού
ή λογαριασμό των ΕΛ.ΤΑ.) των επιδοματούχων του ΟΓΑ
(πολυτεκνικού επιδόματος, επιδόματος τρίτου παιδιού,
πολυτεκνικό επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες,
εφάπαξ παροχής και ισόβια σύνταξης) προκειμένου η καταβολή των
επιδομάτων να γίνεται με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή
λογαριασμού που θα τηρείται στα ΕΛ.ΤΑ., η οποία λήγει σήμερα
28-2-2011, παρατείνεται μέχρι και 11 Μαρτίου 2011.
Επειδή μέχρι σήμερα μεγάλος αριθμός επιδοματούχων δεν έχει
προλάβει να απογραφεί, θα πρέπει να καταθέσουν το «Απογραφικό
Δελτίο» που τους έχει σταλεί από τον ΟΓΑ στο Κατάστημα της
Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που επιθυμούν να καταβάλλεται το επίδομά
τους έως την ανωτέρω ημερομηνία.

Διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού δικαιούχων πολυτεκνικών
επιδομάτων (απογραφή):
Σχετικά με τη διαδικασία απογραφής και τον νέο τρόπου είσπραξης των
επιδομάτων μέσω Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ,
ο επιδοματούχος του ΟΓΑ πρέπει να δηλώσει το λογαριασμό που επιθυμεί να
πιστώνεται το πολυτεκνικό επίδομα του ως εξής:
1. Προκειμένου να απογραφεί και να ανοίξει λογαριασμό σε Τράπεζα ή
στα ΕΛΤΑ ή να δηλώσει αυτόν που ήδη έχει, πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τα
στοιχεία που έχουν εκτυπωθεί στο «ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» και να το
καταθέσει έως 11/03/2011 στο Κατάστημα της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που
θα επιλέξετε.
Αν κάποιο από τα στοιχεία που ήδη αναγράφονται στο απογραφικό δελτίο δεν
συμφωνεί με τα πραγματικά του ή έχει αλλάξει, αφού το διαγράψει, πρέπει να
συμπληρώσει το σωστό δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο.
2. Κατά την κατάθεση του Απογραφικού σας Δελτίου, θα πρέπει
οπωσδήποτε να έχει μαζί του :
α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας
ομογενούς/αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα, ή ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής
αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, κατά περίπτωση.
β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση
απόδοσης Α.Φ.Μ.
Αν δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται
για να λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα
πρέπει να απευθυνθεί στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή στα Γραφεία ΑΜΚΑ των
Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί.
δ) Το βιβλιάριο της Τράπεζας (εφόσον υπάρχει).
Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει ή απουσιάζει, η κατάθεση του
απογραφικού δελτίου θα γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει
οπωσδήποτε να έχει μαζί του, εκτός των ανωτέρω, πληρεξούσιο ή πρόσφατη
εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Ο λογαριασμός, στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό της παροχής μπορεί να είναι:
Καταθετικός Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.Ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα.
Αν ο λογαριασμός είναι κοινός πρώτο όνομα θα είναι του δικαιούχου της παροχής.
Μετά το τέλος της απογραφής, η παροχή θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση
του λογαριασμού της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που θα έχει υποδείξει ο δικαιούχος.
Μετά την έναρξη της καταβολής της παροχής, μπορεί αν θέλει ο δικαιούχος, να
αλλάξει το λογαριασμό πίστωσης και να επιλέξει κάποια άλλη Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ.
Με την ευκαιρία ενημερώνουμε ότι, όσοι δεν έχουν απογραφεί πρέπει να
φροντίσουν άμεσα να απογραφούν, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις από
το μήνα Απρίλιο 2011 στην καταβολή των επιδομάτων τους, με πίστωση του
λογαριασμού τους.
Η ημερομηνία παράτασης απογραφής λήγει 11 Μαρτίου 2011.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ__