Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΣΠΑ


 
Στα πλαίσια στήριξης των τρίτεκνων οικογενειών, μελών του Συλλόγου, ενημερώνουμε ότι επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Έδεσσα, ζητά νέους και νέες, τέκνα τριτέκνων ,με κάρτα ανεργίας σε ισχύ για τρίμηνη απασχόληση στα πλαίσια προγράμματος ΕΣΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6947747303.Δηλώσεις επιθυμιών έως 20-3-2016.

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115


 Γνωρίζουμε στα μέλη του συλλόγου τον ακόλουθο φηφισθέντα νόμο  που αφορά ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ,ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΣτοιχεΊα του νομου: Ν.4368 ΦΕΚ 21Α΄/2016

Ακολουθούν τα σχετικά άρθρα:
                                                                                    Άρθρο 13
                                                          Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους

1. Η παρ. 3 του άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114)αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α΄ 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζο−
νται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το
πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να
υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα,
επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.»
                                                                         Άρθρο 19
                                         Ένταξη τρίτεκνων οικογενειών στο ν. 2643/1998 (Α΄ 220)
1. Το εδάφιο α΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα (4) τέκνα και άνω,οι τρίτεκνοι γονείς, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ένα από τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων».
2. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:«Ο αριθμός των μορίων για τους τρίτεκνους γονείς, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται ως εξής:
Για γονέα με τρία τέκνα διακόσια (200) μόρια. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Στην περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους δεν εργάζεται, προστίθενται πενήντα (50) μόρια».
3. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:«Ο αριθμός των μορίων για τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής:Για τρίτεκνη οικογένεια εκατό (100) μόρια. Αν μεταξύ αυτών υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα
(50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο».
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ  ΤΡΙΩΝ  ΤΕΚΝΩΝ ΕΠ. ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
Φλωρίνης 4 58200 Έδεσσα Τηλ.:6944161115 e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr
                                                                                            Έδεσσα 20 Φεβρουαρίου 2016

Τα μέλη του Συλλόγου Γονέων Τριών Τέκνων Επαρχίας Έδεσσας κατά την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2016 στην Έδεσσα ενέκριναν το ακόλουθο ψήφισμα:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

ΤΟ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, που αντιμετωπίζει η Πατρίδα μας. έπρεπε να είχε αντιμετωπισθεί από ΧΘΕΣ. Η υπογεννητικότητα σε συνάρτηση της γήρανσης του πληθυσμού είναι η ΒΑΣΙΚΗ αιτία της κατάρρευσης του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος. Για πρώτη φορά μετά τη γερμανική Κατοχή σημειώνεται μείωση του πληθυσμού της χώρας και μάλιστα εξαιτίας τόσο της υπεροχής των θανάτων έναντι των γεννήσεων όσο και της καθαρής εκροής πληθυσμού. Οι θάνατοι Ελλήνων, επί 16 συνεχή έτη, ξεπερνούν τις γεννήσεις από Ελληνίδες. Ο ελληνικός, πληθυσμός της χώρας μειώνεται συνεχώς εξαιτίας της φυσικής μείωσής του και η Πέλλα συγκαταλέγεται στις περιοχές με τα δυσμενέστερα δημογραφικά δεδομένα. Οι Κυβερνήσεις αδιαφορούν πλήρως για την Συνταγματική επιταγή (παραγρ.5 του άρθρου 21) όσον αφορά την σχεδίαση δημογραφικής πολιτικής.
Οι οικογένειες με τρία τέκνα και άνω με τα μνημονιακά μέτρα έχουν δεχθεί τις μεγαλύτερες μειώσεις αποδοχών και συντάξεων, φορολογούνται περισσότερο και από άγαμους καθότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να θεωρεί τα τέκνα μας τεκμήρια διαβίωσης  Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των οικογενειών με τρία παιδιά και άνω έχουν οδηγηθεί στην ακραία φτώχεια και την εξαθλίωση και αδυνατούν να ανταποκριθούν στα στοιχειώδη για την διαβίωσή τους. Τα μέτρα των Μνημονίων έχουν πλήξει με σφοδρότητα τις οικογένειες με παιδιά και ιδιαίτερα τις πολύτεκνες και τρίτεκνες και έχουν αποκλεισθεί από τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας με τα απαράδεκτα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Αναπλ. Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Φωτίου.

Αξιότιμοι κκ της Κυβέρνησης:
Γιατί ενθυμείσθε το δημογραφικό πρόβλημα ΜΟΝΟ όταν είναι να θεσμοθετήσετε μνημονιακά μέτρα;
Γιατί δεν υλοποιείται τις προτάσεις του Ομοφώνου Πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων;
Γιατί αδιαφορείτε στην συρρίκνωση του ελληνικού πληθυσμού;
Γιατί δεν υλοποιείτε την πρόταση νόμου για εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους που δύο φορές έχετε καταθέσει ως Αντιπολίτευση;
Οποιαδήποτε μέτρα και αν λάβετε που σχετίζονται με περικοπές μισθών και συντάξεων δεν θα έχουν το ποθητό αποτέλεσμα εάν παράλληλα δεν λάβετε μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Ποιό σύστημα θα επιβιώσει όταν η σχέση παραγωγικών ηλικιών/εξαρτώμενο πληθυσμό είναι κάτω του συντελεστή 2; Αυτές οι διαπιστώσεις δεν είναι δικιές μας αλλά έγκριτων επιστημόνων και φορέων που μελετούν το δημογραφικό πρόβλημα. 
ΔΕΝ ΑΘΑ ΚΟΥΡΑΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:
Η ΠΗΓΗ ΣΤΕΥΡΕΥΕΙ ,ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΙΔΙΩΝ 0-14:16% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ 24% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
και εσείς που Κυβερνάτε συνεχίζετε να αδιαφορείτε.
 Η ΠΡΟΤΑΣΗ μας:
-Άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για χαρακτηρισμό των γονέων με τρία τέκνα πολυτέκνους. Είναι  δίκαιη, είναι υλοποιήσιμη και δεν υφίσταται σοβαρό οικονομικό κόστος.
Στην συνέχεια σταδιακή εφαρμογή των προτάσεων του Πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων.
-Κατάργηση των μέτρων που έλαβαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις εις βάρος των οικογενειών με παιδιά και ιδιαίτερα των πολύτεκνων και τρίτεκνων, ενδεικτικά: μείωση φορολόγησης, ΕΝΦΙΑ, Επαναφορά επιδομάτων.
- Προτεραιότητα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες(ΤΕΒΑ)

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων επ. ΄Εδεσσας καλεί όλους τους τριτέκνους να θυσιάσουν λίγο από τον πολύτιμο χρόνο τους δίνοντας το παρόν τους στην Πανελλαδική Διαμαρτυρία της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016.
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ:ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 10:00