Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΦΗΜ.ΤΟ ΒΗΜΑ 17ΔΕΚ2011

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΒΗΜΑ 17/12/2011
ΒΗΜΑτοδότης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 17/12/2011

΄΄Η κυβέρνηση αποφάσισε την εξομοίωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους έπειτα από πρόταση του (πολύτεκνου) υφυπουργού Υγείας κ. Μ. Μπόλαρη προς τον κ. Αν. Λοβέρδο. Προσοχή: Η εξομοίωση δεν αφορά οικονομικά θέματα, όπως επιδόματα, φορολόγηση κλπ. Το όφελος προκύπτει από την εξομοίωση στα προνόμια που αφορούν την μοριοδότηση για τις προσλήψεις στο δημόσιο (αν ξαναγίνουν ποτέ προσλήψεις στο Δημόσιο…), τις μεταθέσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, τις μεταγραφές στα πανεπιστήμια κ.α. Φρονώ πάντως ότι πολύ σύντομα η εξομοίωση με τους πολύτεκνους όσων διαθέτουν ένα παιδί θα επιβληθεί από την πραγματικότητα αφού τα περισσότερα ζευγάρια δεν αναμένεται να επιδείξουν τον ηρωισμό που απαιτείται ώστε να τολμήσουν την τεκνοποίηση στην Ελλάδα της ελπίδας και της ευημερίας του ΠαΣοΚ και της Νέας Δημοκρατίας.΄΄

ΣΧΟΛΙΟ:Ποιές μετεγγραφές,αυτές που καταργήθηκαν;

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΄΄ΓΗΡΑΣΚΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΗ΄΄

Meeting the challenge of an ageing Europe
Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση μιας γηράσκουσας Ευρώπης


Europe’s population is ageing because people are living longer and not producing enough children, according to a recently published report. This issue represents a major challenge for the EU across many areas of life including employment, the sustainability of welfare systems and pensions provision.
The headline findings of the ‘European Demography Report 2010’ reveal a population that is larger, older and more diverse than ever.
Ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνά, επειδή οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και δεν γεννούν αρκετά παιδιά, σύμφωνα με μια έκθεση που πρόσφατα δημοσιεύθηκε. Το ζήτημα αυτό αποτελεί μείζονα πρόκληση για την ΕΕ σε πολλούς τομείς της ζωής όπως η απασχόληση, η βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και της παροχής των συντάξεων.
Τα βασικά ευρήματα της εργασίας «Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Δημογραφία 2010» αποκαλύπτουν έναν πληθυσμό που είναι μεγαλύτερος, πιο γερασμένος και πιο ποικιλόμορφος από ποτέ.

A version of the report is published by every two years by the European Commission. The aim is to provide data that can be used by the EU Member States and the EU to develop policies and initiatives that address demographic change.
Μια έκδοση της έκθεσης δημοσιεύεται κάθε δύο χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος είναι να παρέχει στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη της ΕΕ και η ΕΕ να αναπτύξει πολιτικές και πρωτοβουλίες σχετικά με την δημογραφική αλλαγή.
Fertility rates across the whole of the EU are rising slowly, up from 1.47 children per woman in 2003 to 1.6 in 2009. However, a rate of 2.1 would be required for Europe’s population to become self-sustaining and only two EU Member States are close to this threshold. Indeed, given current migration and life-expectancy trends, the current levels of fertility mean that the EU’s population will start to decrease in 2040.
In 2008 average life expectancy in the EU was 76.4 years for men and 82.4 years for women. The report also shows that life expectancy continues to rise –by two to three months every year.
In some ways Europe has become a victim of its own success as increased prosperity is allowing people to live healthier, longer and more active lives. While this is a positive development, the downside is that not enough younger people are replacing retiring older workers on the labour market.
According to the EU, the working age population (aged 20 to 64) will start to shrink from 2013, just as Europe needs more people in employment to pay for pensions and to support welfare systems. These social provisions are likely to come under even more pressure over the next 20 years as the ‘baby boomer’ generation retires from work.
Οι δείκτες γονιμότητας στο σύνολο της ΕΕ αυξάνονται με αργό ρυθμό, από 1,47 παιδιά ανά γυναίκα το 2003 σε 1,6 το 2009. Ωστόσο, ένας συντελεστής 2,1 θα ήταν απαραίτητος για τον πληθυσμό της Ευρώπης για να έχει την δυνατότητα αυτοανανέωσης-αναπλήρωσης και μόνο δύο κράτη μέλη της ΕΕ είναι κοντά στο όριο αυτό. Πράγματι, με δεδομένη την τρέχουσα μετανάστευση και της αυξητικής τάσεως του προσδοκίμου ζωής, τα τρέχοντα επίπεδα της γονιμότητας σημαίνουν ότι ο πληθυσμός της ΕΕ θα αρχίσει να μειώνεται το 2040.
Το 2008 το μέσο προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ ήταν 76,4 χρόνια για τους άνδρες και 82,4 χρόνια για τις γυναίκες. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι το προσδόκιμο ζωής συνεχίζει να αυξάνεται-από δύο έως τρεις μήνες κάθε χρόνο.Κατά κάποιο τρόπο η Ευρώπη έχει γίνει θύμα της ίδιας της επιτυχίας, καθώς αυξανομένης της ευημερίας τους επιτρέπει οι άνθρωποι ζουν υγιεινότερα, περισσότερα χρόνια και είναι πιο δραστήρια η ζωή τους. Ενώ αυτή είναι μια θετική εξέλιξη, το μειονέκτημα είναι ότι δεν είναι αρκετοί οι νέοι που θα αντικαθιστούν όσους εργαζόμενους συνταξιοδοτούνται και βγαίνουν από την αγορά εργασίας.
Σύμφωνα με την ΕΕ, ο ενεργός πληθυσμός (ηλικίας 20 έως 64) θα αρχίσει να συρρικνώνεται από το 2013, ενώ τότε ακριβώς η Ευρώπη θα χρειάζεται περισσότερους ανθρώπους στην απασχόληση για να πληρώνουν-εισφέρουν στις συντάξεις και να υποστηρίζουν τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Οι κοινωνικές αυτές παροχές είναι πιθανό να δεχθούν ακόμη μεγαλύτερη πίεση για μείωση στα επόμενα 20 χρόνια καθώς η ΄΄γενιά των πολλών παιδιών ΄΄ αποσύρεται από την εργασία.

Responding to change

The EU is addressing issues surrounding demographic change across a range of policy areas.
Europe 2020, the EU’s strategy for economic growth, explicitly recognises the need to keep employment rates high if Europe is to cope with growing old. The strategy contains a headline target of achieving a 75 % employment rate for men and women between the ages of 20 and 64 by 2020. The 75 % figure is estimated to represent full employment by the end of the decade.
To help meet this target, Europe 2020 has launched a flagship initiative called the ‘Agenda for new skills and jobs’. The aim is to help people acquire the skills they need to get good jobs and work for longer. The initiative also seeks to make labour markets more efficient in order to raise employment levels and productivity.
Over the past few years, the EU has made some changes to legislation that will enable people to strike a balance between family life and work, which should make it easier for them to raise children. In the long-term, such actions should help raise fertility rates.
For example, rules were amended last year which extend the minimum period for parental leave from three to four months per child. The European Commission also presented a proposal to extend periods of paid maternity leave from 14 to 18 weeks, which is currently being discussed by European Parliament and Council of the EU.

Απαντώντας στην αλλαγή
Η ΕΕ ασχολείται με θέματα γύρω από τη δημογραφική αλλαγή σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της πολιτικής.
Η ΄΄Ευρώπη το 2020΄΄, η στρατηγική της ΕΕ για την οικονομική ανάπτυξη, ρητά αναγνωρίζει την ανάγκη να διατηρηθούν υψηλά τα ποσοστά απασχόλησης, ώστε η Ευρώπη να αντιμετωπίσει την αύξηση του γηρασμένου πληθυσμού της. Η στρατηγική περιέχει ένα πρωταρχικό στόχο την επίτευξη ποσοστού απασχόλησης στο 75% για τους άνδρες και τις γυναίκες μεταξύ των ηλικιών 20 και 64 μέχρι το 2020. Το 75% ποσοστό απασχόλησης, εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει την πλήρη απασχόληση μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η ΄΄Ευρώπη το 2020΄΄ έχει ξεκινήσει μια σημαντική πρωτοβουλία που ονομάζεται «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας». Ο στόχος είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να έχουν καλές θέσεις εργασίας και να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η πρωτοβουλία επίσης επιδιώκει να καταστούν οι αγορές εργασίας πιο
αποτελεσματικές, προκειμένου να αυξηθούν τα επίπεδα απασχόλησης και παραγωγικότητας.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η ΕΕ έχει επιφέρει κάποιες αλλαγές στη νομοθεσία που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η οποία θα καταστήσει ευκολότερο για αυτούς την ανατρέφουν τα παιδιά. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τέτοιες δράσεις θα πρέπει να βοηθήσουν στην αύξηση των ποσοστών γονιμότητας.

Για παράδειγμα, πέρυσι τροποποιήθηκαν κανόνες, ώστε να παρατείνεται η ελάχιστη περίοδος για γονική άδεια από τρεις σε τέσσερις μήνες ανά παιδί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε επίσης μια πρόταση,που εγκρίθηκε, για την επέκταση των περιόδων αμειβόμενης άδειας μητρότητας από 14 σε 16 εβδομάδες.

Pushing for pension reform

The European Commission has put forward proposals to reform pensions in a bid to ensure that the EU Member States and their citizens can properly fund old age.
The ‘Green Paper – towards adequate, sustainable and safe European pension systems’ was put out for consultation in 2010. It addresses a number of interrelated issues including:
• Finding ways to ensure adequate incomes in old age while guaranteeing long-term sustainability of pension systems;
• How best to achieve the right balance between work and retirement while making it easier to live an active old age;
• Making pensions safer in times of economic crisis; and
• Giving pensions systems transparency so that people are better placed to make their own decisions about retirement.

Πίεση για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προωθήσει προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των συντάξεων σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι πολίτες τους μπορούν να χρηματοδοτήσουν επαρκώς τα γηρατειά.
Η «Πράσινη Βίβλος - για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα» τέθηκε για διαβούλευση το 2010. Αυτή αντιμετωπίζει μια σειρά από αλληλένδετα ζητήματα όπως:
• Η εύρεση τρόπων για την εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος σε μεγάλη ηλικία, ενώ εγγυάται την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων,
• Πώς θα μπορούσαν να επιτύχουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ εργασίας και συνταξιοδότησης, ενώ να καθίσταται ευκολότερη η ζωή για ενεργά γηρατειά,
• Κάνοντας τις συντάξεις ασφαλέστερες σε περιόδους οικονομικής κρίσης και
• Δίνοντας συνταξιοδοτικά συστήματα με διαφάνεια έτσι ώστε οι άνθρωποι είναι σε καλύτερη θέση για να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις για τη συνταξιοδότηση.


Active ageing

The EU is committed to promoting the concept of active ageing, which is about ensuring that older people can play an active role in society. In fact, a pilot European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing was launched earlier this year. The pilot Partnership aims to pursue a triple win for Europe:
• improving the health status and quality of life of older people;
• supporting the long-term sustainability and efficiency of health and social care systems; and
• enhancing the competitiveness of EU industry through business and expansion of new markets.
In addition, 2012 has been designated the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations.
The pilot Partnership and the forthcoming European Year do more than just raise awareness and disseminate examples of good practice. They also mobilise policymakers and stakeholders at all levels to support active ageing. A Strategic Implementation Plan, on the basis of which initiatives will be launched for piloting the pilot Partnership, will be issued in the autumn.

Η ενεργός γήρανση

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να προωθήσει την ιδέα της παράτασης του επαγγελματικού βίου, η οποία διασφαλίζει ότι οι ηλικιωμένοι μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Στην πραγματικότητα, μια πιλοτική Ευρωπαϊκή Καινοτόμα Σχέση για Ενεργό και Υγιή Γήρανση ξεκίνησε νωρίτερα φέτος(2010). Η Δοκιμαστική Σχέση έχει ως στόχο να ακολουθήσει μια τριπλή επιτυχία για την Ευρώπη:
• βελτίωση της κατάστασης της υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων,
• Στήριξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας και κοινωνικής φροντίδας,και
• την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ μέσω των επιχειρήσεων και την επέκταση νέων αγορών.
Επιπλέον, το 2012 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.
Οι δράσεις ΄΄Η Δοκιμαστική Σχέση΄΄ και το επικείμενο ΄΄Ευρωπαϊκό Έτος΄΄ θα επιτύχουν περισσότερα και όχι μόνο να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και τη διάδοση παραδειγμάτων καλής πρακτικής. Μπορούν επίσης να κινητοποιήσουν τους πολιτικούς που
χαράσσουν πολιτική και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα για την υποστήριξη της ενεργού γήρανσης.
Ένα στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής, επί τη βάσει των οποίων θα δρομολογηθούν πρωτοβουλίες για την πιλοτική εφαρμογή της Δοκιμαστικής Σχέσης, θα εκδοθεί το φθινόπωρο(2011).


Η παρούσα μετάφραση σκοπό έχει μόνο να κάνει κοινωνούς για το τι σχεδιάζει η ΕΕ και δεν διεκδικεί δάφνες για την πιστή μετάφραση.Λεπτομέρειες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ.

Το ΔΣ της ΠΕΣΠΟ3Τ

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Hμερομηνία δημοσίευσης: 15-12-11
Διορθώσεις στο σύστημα εισαγωγής
Αφορά τον τρόπο διεκδίκησης θέσεων σε ΑΕΙ από παιδιά πολύτεκνων
και τρίτεκνων οικογενειών

Του Αποστολου Λακασα

Αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής των παιδιών πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών στα ΑΕΙ ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας. Στόχος είναι να διορθωθούν τα στρεβλά του, ιδιαίτερα, προβληματικού συστήματος, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά φέτος και φέρει την υπογραφή του πρώην υφυπουργού κ. Ιωάννη Πανάρετου. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών εισήχθησαν σε πανεπιστημιακά τμήματα με πολύ χαμηλή βαθμολογία. Εως πέρυσι οι υποψήφιοι των κατηγοριών αυτών, εάν εισάγονταν σε κάποιο ΑΕΙ, έπαιρναν μετεγγραφή. Από φέτος διεκδίκησαν ξεχωριστές θέσεις σε κάθε ΑΕΙ, συνολικά 8.040 θέσεις σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Εξ αυτών δόθηκαν 3.754 θέσεις στα παιδιά πολυτέκνων, 3.172 σε τριτέκνων και οι 1.114 στα παιδιά που υπάγονται σε κοινωνικά κριτήρια.

Η αλλαγή του συστήματος κρίνεται αναγκαία, αφού πολλές από τις διαμαρτυρίες των ενδιαφερομένων φέτος αποδείχθηκαν απόλυτα βάσιμες. Χθες μάλιστα άρχισε στο Διοικητικό Εφετείο η εκδίκαση της προσφυγής της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων κατά της απόφασης Πανάρετου. Ειδικότερα, εξετάζεται:

Η σύνδεση του βαθμού του τελευταίου εισακτέου σε κάθε σχολή από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων με τον βαθμό του τελευταίου εισακτέου στην ίδια σχολή από τη γενική σειρά υποψηφίων. Στόχος να αποφευχθούν φαινόμενα όπως φέτος, όταν, π.χ. ο τελευταίος εισακτέος από ειδικές κατηγορίες στη Φιλολογία Αθήνας είχε 1.885 μόρια, ενώ ο τελευταίος από τη γενική σειρά 17.261 μόρια. Στην Αρχιτεκτονική ΕΜΠ οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν 7.258 και 21.715 μόρια!

Η αποσύνδεση του τόπου κατοικίας των τριτέκνων, πολυτέκνων με την έδρα της σχολής. Εως τώρα οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών μπορούσαν να εισαχθούν σε σχολή εντός της διοικητικής τους περιφέρειας. Ετσι, συνέβη το παράδοξο, υποψήφιος από τη Σίφνο να μπορεί να εισαχθεί στο Παιδαγωγικό Ρόδου, αλλά όχι στο Παιδαγωγικό Αθηνών. Η Σίφνος απέχει περί τις 5 ώρες από τον Πειραιά, αλλά με τη Ρόδο συνδέεται ακτοπλοϊκώς μέσω Πειραιά! Αρα, γιατί ένας πολύτεκνος να κάνει χρήση της «ευεργετικής» διάταξης και να βρεθεί στη... Ρόδο;

Εξαιτίας της σύνδεσης του τόπου κατοικίας με την έδρα της σχολής, παρουσιάστηκε φέτος το εξής παράδοξο: καθώς οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών μπορούσαν να εισαχθούν μόνο στις σχολές της διοικητικής περιφέρειάς τους, οι εκ της Πάτρας δεν μπορούσαν (αξιοποιώντας την οικογενειακή τους κατάσταση) να σπουδάσουν σε Νομική, καθώς Νομική υπάρχει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή. Αυτό θα διορθωθεί.

Τα δίδυμα αδέλφια θα μπορούν να σπουδάζουν στην ίδια πόλη (εάν έχουν εισαχθεί σε διαφορετικές σχολές). Ρύθμιση για τους διδύμους αδελφούς δεν υπήρξε στην απόφαση Πανάρετου, κάτι που στελέχη του υπουργείου Παιδείας, μιλώντας στην «Κ», απέδωσαν σε αμέλεια.

Οι αλλαγές διορθώνουν αστοχίες, αλλά, κατά εκπροσώπους πολυτέκνων και τριτέκνων, δεν υπηρετούν κατά γράμμα τη συνταγματική πρόβλεψη για προστασία τους. Ως εκ τούτου, ζητούν να επιστρέψει το προηγούμενο καθεστώς κατά το οποίο οι εισακτέοι από πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες μπορούσαν να πάρουν ελεύθερα μετεγγραφή στο ΑΕΙ που ήθελαν.

ΧΡΗΣΙΜΟ

ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

Για περιπτώσεις χρηματισμού και δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων (γιατρών δημόσιων νοσοκομείων) - δηλαδή εάν ο γιατρός σας σε δημόσιο μαιευτήριο, σας ζητήσει χρηματικό ποσό φακελάκι, να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 210 8779700 Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ΔΕΥ/Τμήμα διαφθοράς, Αρχηγείο Αστυνομίας.
Έτσι ώστε να καθοδηγηθείτε για το πώς μπορείτε να καταγγείλετε το συμβάν που αντιμετωπίσατε.

Είναι πολύ σημαντικό να καταγγέλλετε ΠΡΙΝ δώσετε το "φακελάκι" έτσι ώστε να είναι αποδείξιμη η καταγγελία κατά την διάρκεια της πράξης του χρηματισμού/ δωροληψίας!

Καμία ανώνυμη και δημόσια καταγγελία σε φόρουμ ή άλλο μέσο του διαδικτύου δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα την δίωξη αυτών των παράνομων πράξεων παρά μόνο εάν γίνει επίσημα με τον τρόπο που θα σας καθοδηγήσει η αστυνομία.

Για να φέρουν εις πέρας την οποιαδήποτε δίωξη, είναι απαραίτητη η απόλυτη συνεργασία όσων καταθέτουν, όπως και θα χρειαστεί κατάθεση σε δικαστήριο.

Δείτε την τελευταία δράση η οποία είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη γυναικολόγου, υπεύθυνης της μαιευτικής κλινικής δημόσιου μαιευτηρίου της Αθήνας, αλλά και άλλες συλλήψεις που έγιναν χάρη στην παρέμβαση των ίδιων των συγγενών των ασθενών, όπως στις 28/3/ Θεσσαλονίκη, στις 3/8 ΙΚΑ Θεσσαλονίκης και στις 3/8 ΙΚΑ Ηράκλειο Κρήτης (και οι δύο συλλήψεις δωροδοκία για εμβολιασμό παιδιών).

Οι δημοσιοποίηση επωνύμου ιατρού με την υπόδειξη ότι πραγματοποίησε δωροληψία, χωρίς να υπάρχει κατάθεση στην αρμόδια αρχή για το γεγονός, συνιστά ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ η οποία ΔΙΩΚΕΤΑΙ ποινικά.

Απαραιτήτως για υποθέσεις Δημόσιων Λειτουργών να καλείτε το παραπάνω τηλέφωνο.

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤ΄ ΔΙΜΗΝΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.
Δελτίο Τύπου
Δευτέρα 12.12.2011

«Καταβολή των Πολυτεκνικών Επιδομάτων από τον ΟΓΑ»

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα
τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ
παροχή και ισόβια σύνταξη) του ΣΤ’ διμήνου 2011 θα πραγματοποιηθεί, σε
421.899 οικογένειες, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011.
Η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΓΑ πραγματοποιείται με
πίστωση λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των
117.175.494,87 ευρώ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΓΑ 6 ΔΕΚ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.
Δελτίο Τύπου Τρίτη 6.12.2011

«Πληρωμή των Πολυτεκνικών Επιδομάτων από τον ΟΓΑ»

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:
Τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού,πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) του ΣΤ’ διμήνου 2011 θα καταβληθούν, με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, με πιθανή ημερομηνία την
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Να ρε γιατί δεν πεθαίνει η Ελλάδα !

http://www.greektube.org/content/view/153153/2/

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

NEL LINES Τιμολογιακή / Εμπορική Πολιτική

NEL LINES
(Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου)

Τιμολογιακή / Εμπορική Πολιτική
14/11/2011
Έκπτωση πολυτέκνων - τριτέκνων

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Αγαπητοί συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας προσφέρει έκπτωση 50% στους πολύτεκνους και στους τρίτεκνους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση εισιτηρίου με έκπτωση είναι η επίδειξη της επίσημης κάρτας πολυτέκνων και τριτέκνων (από την Συνομοσπονδία Πολυτέκνων).
Σας ενημερώνουμε ότι καμία άλλη κάρτα δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα ζητείται από επιβάτη να καταβάλει την διαφορά εντός του πλοίου.

Με τιμή,

Φίλιππος Συμενάκης
Διεύθυνση Εμπορικής Εκμετάλευσης

ΑΚΡΟΑΣΗ ΑΠΟ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΔΣ ΠΕΣΠΟ3Τ


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
(2θμιο σωματείο με Απόφ. Πρωτοδικείου 125/2010)
115 22 Μακρυνίτσης 9, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115 e-mail:pespo3t@yahoo.gr
Αθήνα 2 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΣΠΟ3Τ 2 ΔΕΚ 2011
Πραγματοποιήθηκε,μετά από σχετικό αίτημά μας,συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλαδικής Ένωσης Συλλόγων Πολύτεκνων Οικογενειών με Τρία Τέκνα.

Εκφράσθηκαν στον Μακαριώτατο η αγωνία και η ανησυχία μας για το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ που αντιμετωπίζει το έθνος και η χώρας μας. Ενημερώθηκε αναλυτικά και τεκμηριωμένα για τον αγώνα μας και τις προτάσεις μας και ζητήσαμε την ευλογία του και την στήριξη τόσο του Ιδίου αλλά και της Εκκλησίας ώστε επιτέλους η Πολιτεία να επιδείξει την αναγκαία ευαισθησία και αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και μείωσης του πληθυσμού της Ελλάδος.

Ο Μακαριώτατος ενδιαφέρθηκε ιδιαιτέρως για τις δράσεις και προτάσεις μας και υποσχέθηκε ότι στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου της Εκκλησίας και των υφισταμένων δυνατοτήτων της θα τις στηρίξει. Μάλιστα μας γνώρισε ότι κατά την προσεχή συνάντησή του,λίαν συντόμως, με τον Υπουργό Υγείας κ.Λοβέρδο θα του μεταφέρει και θα στηρίξει την πρότασή μας για τον χαρακτηρισμό των τρίτεκνων οικογενειών ως πολυτέκνους.

Το ΔΣ

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Διαδικτυακή εκστρατεία

Διαδικτυακή εκστρατεία για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Η εθελοντική, Μη Κυβερνητική Οργάνωση "Hellenic Electronic Center" ανέλαβε την πρωτοβουλία συγκέντρωσης υπογραφών, με αίτημα την αποπληρωμή των γερμανικών αποζημιώσεων στην Ελλάδα, όπως προκύπτουν από το κατοχικό δάνειο και τις θηριωδίες που διαπράχθησαν κατά την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η συλλογή των υπογραφών γίνεται μέσω της ιστοσελίδας greece.org/blogs/wwii.

"Θα εκτιμήσουμε την υπογραφή σας στο αίτημα μας που ζητά από την Γερμανική Κυβέρνηση να πληρώσει στην Ελλάδα τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το κατοχικό δάνειο και τις πολεμικές επανορθώσεις", σημειώνουν, καλώντας τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να υπογράψουν το αίτημα.

Η ιστοσελίδα κάνει αναφορά στις πιο "μελανές" σελίδες της περιόδου εκείνης, παρουσιάζει βίντεο από τα απομεινάρια των πιο σκληρών μαχών και αναδημοσιεύει άρθρα, μεταξύ άλλων και γερμανικών εφημερίδων, που τάσσονται υπέρ της καταβολής των γερμανικών αποζημιώσεων.

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115
e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr,
http://triteknoi-edessa.blogspot.com,
Twitter@EDESKATAR

Από τον Σύλλογο θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων(Γραβιέρα Κρήτης)στα πλαίσια του Προγράμματος της ΕΕ για το 2011.
Η διανομή αφορά τα μέλη του συλλόγου που προσκόμισαν τα αναγκαία δικαιολογητικά έως 14 Ιουλίου 2011.
Η διανομή θα γίνει στις 29(Τρίτη) και 30(Τετάρτη) Νοεμβρίου 2011 και από ώρες 16:00 έως 18:00,στα γραφεία του συλλόγου Φλωρίνης 4, 1ος όροφος(εντός του Εργατικού Κέντρου Έδεσσας.

Το ΔΣ

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΕ ΓΙΑ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2011-2012
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΖΥΜΑΡΙΚΑ
Στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών ως εξής:
20 (κιλά) ανά οικογένεια με 1 μέλος
35 (κιλά) ανά οικογένεια με 2 μέλη
40 (κιλά) ανά οικογένεια με 3 μέλη
45 (κιλά) ανά οικογένεια με 4 μέλη
55 (κιλά) ανά οικογένεια με 5 μέλη

ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΜΑΚΡΥΣΠΕΡΜΟ ΡΥΖΙ
Στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών ως εξής:
15 (κιλά) ανά οικογένεια με 1 μέλος
25 (κιλά) ανά οικογένεια με 2 μέλη
30 (κιλά) ανά οικογένεια με 3 μέλη
35 (κιλά) ανά οικογένεια με 4 μέλη
40 (κιλά) ανά οικογένεια με 5 μέλη

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών ως εξής:
1,0 κιλό ανά 1μελή οικογένεια
1,5 κιλά ανά 2μελή οικογένεια
2,5 κιλά ανά 3μελή οικογένεια
3,0 κιλά ανά 4μελή οικογένεια
4,0 κιλά ανά 5μελή οικογένεια

Θα υπάρξει ανακοίνωση για την ημερομηνία διανομής τόσο από
την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και από
τον Σύλλογο.

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΠΘ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 3-11-2011
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β’ Αρ.Πρωτ.Φ.251/ 101273 α /Β6
Βαθμός Προτερ.ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ -----
Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: www. minedu.gov.gr
email: lampos@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ανδρέας Λάμπος, τηλ.: 2103442702 - 3
Γεώργιος Νταραγιάννης, τηλ.: 2103442696
Λένα Ζολώτα, τηλ.: 2103442699
FAX: 2103442098
ΠΡΟΣ: 1. κκ. Πρυτάνεις και Προέδρους όλων των ιδρυμάτων
2. κκ. Προέδρους και Προϊσταμένους όλων των τμημάτων
3. τις γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών

Θέμα: Πρόσκληση γνωστοποίησης αποφάσεων διαγραφής για τις ειδικές περιπτώσεις.
Σχετικό : α. Φ.251/101273/Β6 /7-9-2011 εγκύκλιός μας
β. Δελτίο Τύπου του ΥΠΔΒΜΘ 3-11-2011

Σε συνέχεια της Φ.251/101273/Β6 /7-9-2011 εγκυκλίου μας (α σχετικό) και σύμφωνα με το από 3-11-2011 Δελτίο Τύπου (β σχετικό), το ΥΠΔΒΜΘ προσκάλεσε τους επιτυχόντες με τις ειδικές περιπτώσεις που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις να καταθέσουν αίτηση εγγραφής – αν δεν το έχουν ήδη κάνει - στη σχολή ή τμήμα επιτυχίας μέχρι και τις 11 Νοεμβρίου 2011. Η παράταση αφορά αποκλειστικά και μόνο τους επιτυχόντες με τις ειδικές περιπτώσεις των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των κοινωνικών κριτηρίων (για τους υπολοίπους οι εγγραφές έληξαν στις 31-10-2011).
Με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε και μόνο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, αυτοί οι υποψήφιοι που τελικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ειδικής περίπτωσης που είχαν δηλώσει, κατόπιν της αίτησης εγγραφής, θα διαγραφούν από το τμήμα επιτυχίας, στο οποίο εμφανίζονται ως εισαγόμενοι, αλλά μετά τη διαγραφή τους από αυτό θα κριθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους για τις επόμενες προτιμήσεις τους ως υποψήφιοι πια της γενικής σειράς και δεν θα αποκλειστούν για τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από τις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για να επωφεληθούν αυτής της ρύθμισης, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής και να έχουν διαγραφεί με σχετική απόφαση.
Προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την μη απώλεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου, δίδεται προθεσμία μέχρι και τις 11 Νοεμβρίου, ώστε οι υποψήφιοι που δεν έχουν προσέλθει μέχρι τώρα, να καταθέσουν όλοι αίτηση εγγραφής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στο πλαίσιο αυτό,
1. παρακαλούνται οι κκ. Πρόεδροι και Προϊστάμενοι των τμημάτων και σχολών
α) να μεριμνήσουν ώστε όσοι από τους παραπάνω εισαγομένους με τις ειδικές περιπτώσεις δεν έχουν καταθέσει αίτηση για εγγραφή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ακόμα και αυτοί που στο μεταξύ έχουν αποσύρει την αρχική αίτηση εγγραφής τους μετά τη διαπίστωση του λάθους τους, να κληθούν να την καταθέσουν μέχρι τις 11 Νοεμβρίου
β) αμέσως μετά τις 11 Νοεμβρίου να συγκληθεί Γενική Συνέλευση και να κρίνει όλες αυτές τις εκκρεμότητες των ειδικών περιπτώσεων. Αν διαπιστωθεί ότι εντέλει δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, θα διαγραφούν από τους καταλόγους της σχολής ή τμήματος εισαγωγής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση και το αργότερο ως την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, όλα τα τμήματα να ενημερώσουν αναλυτικά τον κ. Πρύτανη ή Πρόεδρο για τις διαγραφές και τις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

2. παρακαλούνται οι κκ. Πρυτάνεις και Πρόεδροι των ιδρυμάτων, να συντονίσουν την ταχεία διενέργεια των Γενικών Συνελεύσεων των τμημάτων και, αφού συλλεγούν τα στοιχεία από όλα τα τμήματά τους, να συμπληρωθεί και να αποσταλεί (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε CD) ο συνημμένος πίνακας (ένας πίνακας που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα τμήματα του ιδρύματος) μέχρι το αργότερο την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου με συστημένη επιστολή προς «Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων – γραφείο 084 – Ανδρέα Παπανδρέου 37 – 15180 – Μαρούσι». Ο φάκελος θα εσωκλείει το συμπληρωμένο πίνακα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε ένα CD).
Επισημαίνεται ότι ο πίνακας θα είναι συγκεντρωτικός, θα συμπεριλαμβάνει όλα τα τμήματα του ιδρύματος (ακόμα και αυτά που δεν έχουν διαγραφές) και θα φέρει τη σφραγίδα του ιδρύματος και την υπογραφή του κκ. Πρύτανη ή Προέδρου ανάλογα. Αν, κατόπιν του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου του ΤΕΙ, προκύψουν αλλαγές σε εγγραφές ή διαγραφές, μόνο σε αυτή την περίπτωση θα διαβιβαστεί νέος πίνακας στο ΥΠΔΒΜΘ, ενημερωμένος ως προς το σκέλος αυτών των αλλαγών.

3. Κατά τα λοιπά, ισχύει η Φ.251/ 101273 /Β6 /7-9-2011εγκύκλιος (α σχετικό), ότι δηλαδή « Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η εγγραφή των επιτυχόντων-εισαγομένων των ειδικών περιπτώσεων... Η απόφαση εγγραφής ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος αρμοδίως.» Κατ’ αναλογία ανακοινώνεται και η απόφαση διαγραφής, η οποία θα γνωστοποιηθεί επιπλέον και στο ΥΠΔΒΜΘ (παρ.1 και 2).
«Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη διαλυτική αίρεση έγκρισης νομιμότητας της τελευταίας από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Εάν το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ κρίνει ότι η εγγραφή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, στην περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 59 παρ. 11 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ. Α΄118), λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών και ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική περίπτωση, τότε δεσμεύεται η Γενική Συνέλευση του Τμήματος να την ανακαλέσει με οριστική απόφαση διαγραφής από τους καταλόγους της Σχολής ή του Τμήματος εισαγωγής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους και στο Υπουργείο Παιδείας για την ανάκληση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κύρωσης των πινάκων εισαγωγής υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το μέρος που αφορά τη διαγραφή αυτών και τον αποκλεισμό τους κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής από όλα τα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι ή Σχολές,» με εξαίρεση το τρέχον ακαδημαϊκό έτος με την νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε.
Παρακαλούνται τόσο οι κκ. πρόεδροι και Προϊστάμενοι των τμημάτων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αντίστοιχα να επισπεύσουν τις Γενικές Συνελεύσεις, όσο και οι κκ. Πρυτάνεις και Πρόεδροι των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αντίστοιχα να μεριμνήσουν για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, ώστε οι διαγραφέντες να κριθούν για εισαγωγή σε επόμενη προτίμησή τους σύμφωνα με το μηχανογραφικό τους δελτίο από το Υπουργείο Παιδείας όσο το δυνατόν νωρίτερα.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΕΙ ΤΕΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
E-mail: press@minedu.gov.gr

Δελτίο Τύπου 03/11/2011

Πρόσκληση υποβολής αίτησης εγγραφής σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ μόνο για τις ειδικές περιπτώσεις επιτυχόντων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια)

Ύστερα από τη σχετική νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή, κατ΄ εξαίρεση και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, οι επιτυχόντες με τις ειδικές περιπτώσεις, οι οποίοι τελικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, κατόπιν της αίτησης εγγραφής τους, διαγράφονται από τα Τμήματα ή Σχολές εισαγωγής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, και εισάγονται με τη γενική σειρά στη Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο, για την οποία συγκεντρώνουν σύνολο μορίων ίσο ή μεγαλύτερο με αυτό του τελευταίου εισαχθέντα στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα. Επίσης, οι διαγραφόμενοι διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη.
Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι καλούνται μέχρι τις 11/11/2011 να προσέλθουν στις γραμματείες των Τμημάτων, όπου εισήχθησαν ως ειδική περίπτωση (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια), παρότι δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις αυτής της ειδικής περίπτωσης, για να καταθέσουν αίτηση εγγραφής -αν δεν έχουν ήδη υποβάλει- προκειμένου οι Σχολές και τα Τμήματα εισαγωγής να προβούν στη διαγραφή τους, ώστε το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στην εισαγωγή τους σε επόμενη Σχολή ή Τμήμα με τη γενική σειρά σύμφωνα με το μηχανογραφικό τους.
Είναι ευνόητο ότι τα παραπάνω ισχύουν και για όσους υποψηφίους έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας, οι οποίοι για να επωφεληθούν αυτής της ρύθμισης, πρέπει και αυτοί οπωσδήποτε να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στη Σχολή ή Τμήμα επιτυχίας, να διαγραφούν και μόνο κατόπιν της απόφασης διαγραφής θα κριθούν για τις επόμενες προτιμήσεις τους.

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

ΚΟΣΤΟΣ ΄΄ΠΑΡ΄ΟΛΙΓΟΝ΄΄ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΘΑ ΜΑΣ ΣΤΟΊΧΙΖΕ ΟΣΟ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ

Το ακόλουθο αποκαλύφθηκε στην εκπομπή "Οι Αντίθετοι", του Δημήτρη Σταυρόπουλου και του Δήμου Βερύκιου, στο "Ράδιο 9" (98,9),την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011 ώρα 12:47 μ.μ. ,από βουλευτή κα Φ.Πιπιλή για το κόστος του Δημοψηφίσματος σε αντιπαραβολή με το επίδομα τριτέκνων:

110 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον Νόμο 4023/ΦΕΚ Α’220/24.10.11"Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με την διενέργεια δημοψηφίσματος",στοιχίζει το Δημοψήφισμα.
Και όπως επίσης ανακάλυψα, σύμφωνα με τον Νόμο 3918/Φεκ Α’31/02.03.11‘‘Διαρθωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες Διατάξεις’’, η περικοπή για το 2011 των τρίτεκνων μητέρων έγινε για να εξοικονομηθούν μόλις 30 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το Δημοψήφισμα στοιχίζει όσο οι περικοπές στους πολύτεκνους, για 4 χρόνια!

Σχετικό βίντεο:
http://www.youtube.com/watch?v=Cm-yid7d7Oc

ΑΞΙΖΕΙ ΕΝΑΝ ΕΠΑΙΝΟ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΣΤΟΝ Κο ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 29 ΟΚΤ 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115
e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr ,
http://triteknoi-edessa.blogspot.com, @EDESKATAR
Έδεσσα 29 -10-2011

Τα μέλη του Συλλόγου Γονέων Τριών Τέκνων Επαρχίας Εδέσσης
κατά την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 29
Οκτωβρίου 2011 στην Έδεσσα ενέκριναν το ακόλουθο ψήφισμα:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Καταγγέλλουμε την αναλγησία και την νέα φορομπηχτική επιδρομή
της Κυβέρνησης κατά των οικογενειών με τρία τέκνα και άνω.
Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση που με το πρόσχημα της σοβαρής
οικονομικής κρίσεως καταργεί/περιορίζει παροχές που δεν έχουν
οικονομικό κόστος αλλά στήριζαν τις οικογένειες με τρία παιδιά.
Λόγω της αδυναμίας της Κυβέρνησης να αντιμετωπίσει άμεσα την
σπατάλη του δημόσιου πλούτου και την ανεξέλεγκτη φοροδιαφυγή,
εφαρμόζει οριζόντιες και ισοπεδωτικές πολιτικές φορολόγησης
κατά των οικογενειών που έχουν πολλά παιδιά.Για την Κυβέρνηση
τα Πολλά παιδιά = πλουτισμός και επομένως τεκμήριο.Τριπλάσια
είναι η φορολόγηση το 2011 των οικογενειών με τρία παιδιά
σε σχέση με ο 2010 και τουλάχιστον διπλάσιος ο φόρος από άγαμο.
Με την πολιτική αυτή ανατρέπονται οικογενειακοί προϋπολογισμοί
με τις σοβαρότατες μειώσεις στις αποδοχές τους(έως και 40%)
που έχουν σαν αποτέλεσμα την αδυναμία ανταπόκρισης στις ζωτικές
υποχρεώσεις τους (δόσεις,δάνεια και δίδακτρα φροντιστηρίων,
παιδικών σταθμών, στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης της οικογένειας κ.α).
Ζητάμε να καταργηθούν οι νόμοι που οδηγούν χιλιάδες οικογένειες
με παιδιά, με πολλά παιδιά, στην εξαθλίωση και στην απόλυτη φτώχεια.
Ζητάμε για το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει
η χώρα μας, η Κυβέρνηση να σταματήσει επιτέλους να στρουθοκαμηλίζει
και να δεί το πρόβλημα κατάματα και όχι μόνο για επικοινωνιακούς
λόγους,από τα τηλεοπτικά παράθυρα, να ακούμε στελέχη της να
συμφωνούν με τις προτάσεις μας και μετά να το ξεχνούν.
Ζητάμε από τους εκλεγμένους του Λαού του νομού μας και στο
όνομα του οποίου έχουν δώσει λόγο και υπόσχεση, να στηρίξουν
και να απαιτήσουν έμπρακτα δίκαιες, σωστές και υλοποιήσιμες
προτάσεις με βάσει το ομόφωνο πόρισμα της Διακομματικής
Επιτροπής της Βουλής για το δημογραφικό πρόβλημα και να μην συναινέσουν στην απαράδεκτη επιδρομή κατά των οικογενειών με πολλά παιδιά(τρία και άνω).

Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με ένταση
και δυναμική διεκδίκηση.
Είναι μια υποχρέωση για το μέλλον των παιδιών μας.
Το οφείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ στην ΕΛΛΑΔΑ.


Για την Γενική συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2011ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Έδεσσα Τηλ.: 6944161115
e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr,
http://triteknoi-edessa.blogspot.com, @EDESKATAR
Έδεσσα 30 Οκτωβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29 ΟΚΤ 2011


Πραγματοποιήθηκαν και εφέτος οι παρακάτω δράσεις του συλλόγου, στις 29 Οκτωβρίου 2011 στο Δημοτικό Κέντρο Καταρρακτών Έδεσσας:
-Βραβεύθηκαν φοιτητές τέκνα τρίτεκνων οικογενειών, μελών του συλλόγου που επέτυχαν σε σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ και ανώτερες σχολές το 2011.
-Διοικητικός απολογισμός έτους 2011
- Ενημέρωση για:
=Πρόσφατα σκληρά φορολογικά και άλλα μέτρα που αφορούν τους τριτέκνους (περιορισμοί/καταργήσεις επιδομάτων-παροχών, έκτακτες εισφορές κλπ)
=Απόφαση του Δήμου Έδεσσας για στήριξη των τρίτεκνων οικογενειών
=Πρόγραμμα διανομής τροφίμων από Ε.Ε,
=Κάρτα μέλους,
=Καταστάσεις με προσφορές καταστημάτων, εκπαιδευτικών κέντρων κ.α).
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πέραν των τρίτεκνων οικογενειών: ο Αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής ενότητας Πέλλας Θ. Θεοδωρίδης,οι βουλευτές Β. Γιουματζίδης και Γ. Καρασμάνης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας Φ. Γκιούρος,η δημοτική σύμβουλος Μ.Βλάχου-Κατσάρα.
Χαιρετισμό απηύθυναν: Οι βουλευτές του Νομού κ.Β. Γιουματζίδης και και Γ. Καρασμάνης και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας Φ. Γκιούρος.
Η πρώην υφυπουργός κα Θ. Τζάκρη απέστειλε επιστολή χαιρετισμό.
Αναγνωρίσθηκε απ΄ όλους η αναγκαιότητα για άμεση λήψη μέτρων που στόχο θα έχουν την σοβαρή και με συνέπεια αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος..
Τέλος ψηφίσθηκε ομόφωνα το συνημμένο Ψήφισμα της Γενικής Συνελεύσεως που θα αποσταλεί με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου στους πολιτειακούς και πολιτικούς παράγοντες της Χώρας, στους βουλευτές του Ν. Πέλλας, καθώς και στους φορείς Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοικήσεως.
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς όλους τους φορείς που στηρίζουν τον σύλλογο μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115
e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr ,
http://triteknoi-edessa.blogspot.com,@EDESKATAR

Τι απαιτείται για εγγραφή στον Σύλλογο:

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής καταστάσεως,
Στην περίπτωση που την επιμέλεια και μέριμνα των τέκνων την έχει
μόνο ο ένας γονέας απαιτείται και το ανάλογο δικαιολογητικό.
-Φωτοτυπία οι ταυτότητες των γονέων,
-Μια Φωτογραφία από κάθε γονέα και κάθε τέκνο
που είναι 18 ετών και άνω, για την κάρτα μέλους.

Το ΔΣ

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΠΕΣΠΟ3Τ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
(2θμιο σωματείο με Απόφ. Πρωτοδικείου 125/2010)
115 22 Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115 e-mail:pespo3t@yahoo.gr
Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2011

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Οι Σύλλογοι Γονέων με Τρία Παιδιά, μέλη της ΠΕΣΠΟ3Τ,στην συνάντησή τους στην Αθήνα, 22-10-2011,στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηνών, εξέδωσαν ψήφισμα με το οποίο καταγγέλλουν την απαράδεκτη και εξωφρενική πολιτική της Κυβέρνησης που με την δικαιολογία της οικονομικής κρίσεως και της αδυναμίας της να αντιμετωπίσει την φοροδιαφυγή και την σπατάλη του δημοσίου χρήματος, εξαπέλυσε και νέα φορομπηχτική επιδρομή κατά των οικογενειών με τρία τέκνα και άνω. Ανατρέπονται οικογενειακοί προϋπολογισμοί με τις σοβαρότατες μειώσεις στις αποδοχές τους(έως και 40%) που έχουν σαν αποτέλεσμα την αδυναμία ανταπόκρισης στις ζωτικές υποχρεώσεις τους (δόσεις,δάνεια και δίδακτρα φροντιστηρίων, παιδικών σταθμών, στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης της οικογένειας κ.α).
Τα εξοντωτικά μέτρα τα οποία λαμβάνει η Κυβέρνηση με το νομοσχέδιο ΄΄Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής..», οδηγούν χιλιάδες οικογένειες με παιδιά, με πολλά παιδιά, στην εξαθλίωση και στην απόλυτη φτώχεια. Τα πολλά παιδιά από ΄΄ευλογία θεού΄΄που τα θεωρεί ο σοφός λαός μας, για την Κυβέρνηση σημαίνει πλουτισμός, επομένως τεκμήριο, σ΄ένα άδικο, σκληρό και στρεβλό φορολογικό σύστημα που πληρώνουν τριπλάσιους φόρους τόσο σε σχέση με άγαμο όσο και με το 2010.
Για το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας,μια από τις βασικές αιτίες της κατάρρευσης του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος που απαιτεί την λήψη άμεσων και σοβαρών μέτρων όμοιων που λαμβάνονται για την οικονομική κρίση, η Κυβέρνηση συμπεριφέρεται όχι μόνο ως μια στρουθοκάμηλο όσον αφορά τις αιτίες αλλά μάλιστα καταργεί/περιορίζει τα όποια μέτρα, έστω και πενιχρά, είχαν ληφθεί διαχρονικά και στήριζαν τις οικογένειες με πολλά παιδιά και ήταν προς την σωστή κατεύθυνση.
Δηλώνουμε ότι η αναλγησία της Κυβέρνησης απέναντι στις οικογένειες με πολλά παιδιά δεν θα περάσει. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με ένταση και δυναμική διεκδίκηση τόσο πανελλαδικά όσο και τοπικά. Κάθε σύλλογος θα μεταφέρει στους βουλευτές και τοπικούς φορείς την αγανάκτηση, οργή και απαίτηση των τρίτεκνων οικογενειών να σταματήσει πλέον η Κυβέρνηση την άδικη, σκληρότατη και εξοντωτική πολιτική τιμωρίας τους. Να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και συνέπεια και όχι με πρόσκαιρες υποσχέσεις κατευνασμού το δημογραφικό πρόβλημα.
Ζητάμε από τους εκλεγμένους του Λαού και στο όνομα του οποίου έχουν δώσει λόγο και υπόσχεση, να στηρίξουν και να απαιτήσουν έμπρακτα δίκαιες, σωστές και υλοποιήσιμες προτάσεις με βάσει το ομόφωνο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για το δημογραφικό πρόβλημα και να μην συναινέσουν στην απαράδεκτη επιδρομή κατά των οικογενειών με πολλά παιδιά(τρία και άνω).
Είναι υπεύθυνη και μόνο η Κυβέρνηση απέναντι στο λαό και την ιστορία του για την ανευθυνότητα και αδιαφορία που μέχρι σήμερα επιδεικνύει για την άρνησή της να αντιμετωπίσει το δημογραφικό πρόβλημα.

Είναι μια υποχρέωση για το μέλλον των παιδιών μας.
Το οφείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ στην ΕΛΛΑΔΑ.


Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115
e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Γνωρίζεται ότι στις 29 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Σάββατο και
ώρα 16:45 θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κέντρο Καταρρακτών
Έδεσσας εκδήλωση του Συλλόγου μας η οποία περιλαμβάνει:
-Βράβευση των τέκνων των μελών του Συλλόγου
Γονέων Τριών Τέκνων Επαρχίας Εδέσσης ''Οι Τρείς Ιεράρχες'',
που επέτυχαν σε σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ το 2011.
- Ενημέρωση μελών:
=Πρόσφατα σκληρά φορολογικά και άλλα μέτρα που αφορούν τους τριτέκνους (περιορισμοί/καταργήσεις επιδομάτων-παροχών, έκτακτες εισφορές κλπ)
=Μείωση δημοτικών τελών από δήμο Έδεσσας,
=Πρόγραμμα διανομής τροφίμων από Ε.Ε,
=Κάρτα μέλους,
=Καταστάσεις με προσφορές καταστημάτων, εκπαιδευτικών κέντρων κ.α).
Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου που τα παιδιά τους επέτυχαν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
το 2011 να ενημερώσουν έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
κατά την ημέρα και ώρες λειτουργίας του γραφείου του συλλόγου
(Φλωρίνης 4 κάθε Τετάρτη από 17:00-18:00) ή στο τηλέφωνο 6944161115
έως 20-10-2011, τα ακόλουθα στοιχεία:
-Όνομα και Επώνυμο μέλους και τέκνου καθώς και αριθμός μητρώου συλλόγου(όσοι έχουν παραλάβει κάρτες μέλους)
-Σχολή που επέτυχε. Απαιτείται να προσκομισθεί και σχετική βεβαίωση της σχολής που επέτυχε και παρακολουθεί.

Η παρουσία όλων των μελών σε αυτήν την ιδιαίτερη στιγμή των παιδιών
μας είναι επιβεβλημένη και απαραίτητη.


Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΣΠΟ3Τ 12ΟΚΤ 2011

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
(2θμιο σωματείο με Απόφ. Πρωτοδικείου 125/2010)
115 22 Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115 e-mail:pespo3t@yahoo.gr
Αθήνα 12 Οκτωβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι τρίτεκνοι, γονείς στις 22 Οκτωβρίου 2011,ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, στον Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων Ακαδημίας 50,αμφιθέατρο ΄΄Αντώνης Τρίτσης΄΄, όπου η Πανελλαδική Ένωση Συλλόγων Πολύτεκνων Οικογενειών με Τρία Τέκνα,2θμιο όργανο που εκπροσωπεί συλλόγους τριτέκνων, θα πραγματοποιήσει ενημέρωση, με κύριο ομιλητή τον έγκριτο επιστήμονα Γεώργιο Ρωμανιά.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει:

-τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την σκληρή και άδικη επιδρομή της Κυβέρνησης στις οικογένειες με πολλά παιδιά(τρία και άνω) με τα τελευταία μέτρα,που έχουν ως αποτέλεσμα να τις οδηγούν στην εξαθλίωσή τους και αδυναμία να παρέξουν προς τα τέκνα τους αξιοπρεπή στήριξη για σωστή εκπαίδευση, μόρφωση και διαβίωση,

-τις ραγδαίες δυσμενείς εξελίξεις σε συγκεκριμένα θέματα για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα,

-δικαιώματα-παροχές των τρίτεκνων οικογενειών που καταργούνται/ αποδομούνται και

-για τον δίκαιο αγώνα των τρίτεκνων οικογενειών για την άμεση αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που οι συνέπειες του είναι πλέον επώδυνες και όλοι πλέον τις βιώνουμε με τον πιο σκληρό και άδικο τρόπο.

Τρίτεκνε γονέα είναι ανάγκη να ενημερωθείς για αντιδράσεις στα άδικα και εξοντωτικά μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση σε βάρος της οικογένειας με παιδιά και καταστρέφει το μέλλον των παιδιών σου και της πατρίδας.


Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΣΠΟ3Τ 15ΟΚΤ 2011


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
(2θμιο σωματείο με Απόφ. Πρωτοδικείου 125/2010)
115 22 Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115 e-mail:pespo3t@yahoo.gr
Αθήναι 15 Οκτωβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΣΠΟ3Τ 15 ΟΚΤ 2011
Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκαν, στις 14-10-2011, οι ακόλουθες συναντήσεις των μελών του ΔΣ της Πανελλαδικής Ένωσης Συλλόγων Πολύτεκνων Οικογενειών με Τρία Τέκνα(ΠΕΣΠΟ3Τ),μετά από αίτημά τους:

Με τον Πρόεδρο της ΝΔ,κ. Αντώνιο Σαμαρά και τον Γεν. Γραμματέα της ΝΔ κ.Α. Λυκουρέντζο, στα Γραφεία της Ν, Λεωφόρος Συγγρού 340,

Με τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών κ.Κ. Γουβάλλα,

με σκοπό την εμπεριστατωμένη και αναλυτική ενημέρωσή τους για τον δίκαιο αγώνα των τρίτεκνων οικογενειών για την άμεση αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που οι συνέπειες του είναι πλέον επώδυνες και μια από τις βασικές αιτίες της καταρρεύσεως του ασφαλιστικού συστήματος και των δυσκολιών-αδυναμιών στήριξης του συνταξιοδοτικού συστήματος καθώς και την σκληρή και άδικη επιδρομή της Κυβέρνησης, στις οικογένειες με πολλά παιδιά(τρία και άνω),με τα τελευταία μέτρα,που έχουν ως αποτέλεσμα να τις οδηγούν στην εξαθλίωσή τους και αδυναμία να παρέξουν προς τα τέκνα τους αξιοπρεπή στήριξη για σωστή εκπαίδευση, μόρφωση και διαβίωση.
Ο Πρόεδρος της ΝΔ κ.Σαμαρά και ο Γεν. Γραμματέας της ΝΔ αφού άκουσαν με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον τις προτάσεις μας(ως συνημμένο) μας γνώρισαν τα ακόλουθα:

-Με την μέχρι τώρα πολιτική της Κυβέρνησης διαλύεται οποιαδήποτε προσπάθεια έχει γίνει για στήριξη ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος. Παρά τις μέχρι σήμερα θυσίες των Ελλήνων δεν βλέπει κάποιο αποτέλεσμα θετικό.
-Για οικονομικούς και πατριωτικούς λόγους πρέπει να υπάρξει στήριξη-ενίσχυση των οικογενειών ώστε να αποκτούν πολλά παιδιά και να μην μένουν στα δύο.
-Προτεραιότητα από την ΝΔ πρέπει και θα δοθεί στην αντιμετώπιση του σοβαρότατου δημογραφικού προβλήματος με κατάλληλη δημογραφική πολιτική, όπως είναι και απαίτηση του Συντάγματος. Οι προτάσεις μας είναι προς την σωστή κατεύθυνση και θα στηριχθούν από την ΝΔ. Τα μέτρα θεσμικού χαρακτήρα που έχουν καταργηθεί/περιορισθεί και δεν έχουν σοβαρό οικονομικό κόστος θα τα επαναφέρει και θα θεσμοθετηθούν και πρόσθετα μέτρα άμεσα, για τους τριτέκνους και πολυτέκνους, ενταγμένα στα πλαίσια της προαναφερόμενης δημογραφικής πολιτικής που θα σχεδιάσει.
-Θα συγκροτηθεί εντός της ΝΔ Γραμματεία Δημογραφικής Πολιτικής με υπεύθυνο έναν βουλευτή της. Με την εν λόγω Γραμματεία η ΠΕΣΠΟ3Τ θα ευρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία για την κατάθεση προτάσεων-εισηγήσεων για μια δημογραφική πολιτική, υλοποιήσιμη, αποτελεσματική και με προοπτική.
-Αποδέχθηκαν την πρότασή μας για έντονη προβολή προς την Ε.Ε της ανάγκης η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος να γίνει υποχρέωση της Ε.Ε και όχι μόνο ευχές και παραινέσεις από πλευράς της.

Στον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών κ.Γουβάλλα του μεταφέραμε την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση των τρίτεκνων οικογενειών για τα άδικα και σκληρότατα μέτρα που πρόσφατα λήφθηκαν αλλά και αυτά που σχεδιάζονται σε βάρος τους. Ζητήσαμε να υπάρξει ελάφρυνση ή/και κατάργηση ορισμένων εξ αυτών. Δεσμεύθηκε να μεταφέρει τις προτάσεις μας προς τον κ.Υπουργό των Οικονομικών και συμφώνησε να υπάρχει ενημέρωση και συνεργασία με την ΠΕΣΠΟ3Τ ώστε στο μέτρο του δυνατού να βελτιωθούν-αποκατασταθούν ορισμένες κατάφορες άδικες αποφάσεις.

Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου Σταύρος Πουρτουλίδης

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Ε ΔΙΜΗΝΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.
Τετάρτη 5.10.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού,πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή καιισόβια σύνταξη) του Ε’ διμήνου 2011 δεν θα καταβληθούν στην προγραμματισμένη ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2011 επειδή δεν ολοκληρώθηκαν έγκαιρα οι απαραίτητες διαδικασίες, λόγω των καταλήψεων του Υπουργείου Υγείας.
Έχει προγραμματιστεί η καταβολή τους, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, με πιθανή ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 2011.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΣΧΟΛΙΑ:!!!!!!!!

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

«Μαχαίρι» σε πολυτεκνικά επιδόματα

΄΄Συγχαίρουμε΄΄ τον Υπουργό Υγείας κο Λοβέρδο που συνεχίζει την αποδόμηση των όποιων παροχών προς τους τριτέκνους διότι, φαίνεται,οι τρίτεκνοι κατασπατάλησαν και καταχράσθηκαν το δημόσιο πλούτο και οι παροχές προς τριτέκνους είναι η αιτία της οικονομικής κρίσεως που περνά η Χώρα μας.Η τελευταία ΄΄επιτυχία΄΄:
΄΄Με ρύθμιση που κατέθεσε ο υπουργός στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προβλέπεται επίσης αύξηση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος ανά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το τέταρτο. .΄΄
Η ανακοίνωση της ΕΣΥΕ για τον πληθυσμό της Χώρας μάλλον αφορά άλλο κράτος,όχι την Ελλάδα.

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

ΨΑΛΙΔΙ ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ;

ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ,ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕΤΟΙΟΣ ΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ(τρια και ανω)
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΓΟΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΘΕ Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΕΡΔΟΥ(και μάλιστα τρίτεκνου);


ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΣΗΜΕΡΑ:
΄΄Με απόφαση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ΄΄τροπολογία Λοβέρδου΄΄ που εντάσσεται στο νομοσχέδιο "Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις" δεν θα δικαιούνται πολυτεκνικό επίδομα, όσοι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, έχουν ετήσιο εισόδημα που ξεπερνά τα 55.000 ευρώ.
Με τη συγκεκριμένη διάταξη, όσοι πολύτεκνοι λαμβάνουν επίδομα, αλλά το εισόδημά τους ξεπερνά τα 55.000 ευρώ, θα πάψουν πλέον να το παίρνουν.

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ
ΤΙΜΩΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΤΕ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΤΙΜΩΡΕΙΣΕΤΕ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΑΧΡΑΣΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ;
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ


ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΠΕΣΠΟ3Τ

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΤΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 7-9-2011
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β’

Αρ.Πρωτ.Βαθμός Προτερ.Φ.251/ 101273 /Β6 ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα:Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12.

Με την παρούσα αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή (12 με 30 Σεπτεμβρίου) των επιτυχόντων – εισαγομένων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, ως ακολούθως:
Α. των εισαγομένων στον αριθμό εισακτέων με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ ή ΕΠΑΛ-Α΄ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Β. των εισαγομένων στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων για όσους εισήχθησαν με τις ειδικές περιπτώσεις των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των κοινωνικών κριτηρίων
........
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στον αριθμό εισακτέων με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ ή ΕΠΑΛ-Α΄ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο άρθρο 9 της Φ253/28934/Β6/21-3-2006 (ΦΕΚ 391Β΄) και στο άρθρο 17 της Φ151/22071/Β6/26-2-2009 (ΦΕΚ 373Β΄) Υ.Α., όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις Φ253/67430/Β6/15-6-2011 (ΦΕΚ 1307Β΄) και στην Φ151/67431/Β6/15-6-2011 (ΦΕΚ 1307Β΄) Υ.Α. και είναι τα εξής:
-Αίτηση για εγγραφή.
-Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
-Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
- Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ).
Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων σχολών.
Η γραμματεία, κατά την εγγραφή, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα στοιχεία αυτών που προσέρχονται για εγγραφή με το ατομικό δελτίο επιτυχίας τους και το επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα.
Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στην καθορισμένη προθεσμία 12-30 Σεπτεμβρίου με αιτιολογημένη απόφαση του συμβουλίου του τμήματος ή σχολής Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με την ανωτέρω διαδικασία χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.
Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων και εισάγεται με τις φετεινές πανελλήνιες εξετάσεις σε άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν προηγουμένως δεν διαγραφεί από την σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος.
Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων για όσους εισήχθησαν με τις ειδικές περιπτώσεις των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των κοινωνικών κριτηρίων.
Τα επιπλέον δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων για όσους εισήχθησαν με τις ειδικές περιπτώσεις i)των πολυτέκνων, ii) των τριτέκνων και iii) των κοινωνικών κριτηρίων αναφέρονται στο άρθρο 4 της Φ253/67430/Β6/15-6-2011 (ΦΕΚ 1307Β΄) και στην Φ151/67431/Β6/15-6-2011 (ΦΕΚ 1307Β΄) Υ.Α. και είναι τα εξής:

i) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο ως και Ιούλιο 2011.
β) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που έχει εκδοθεί κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο ως και Ιούλιο 2011, από το οποίο προκύπτει ρητά η κατηγορία στην οποία εμπίπτει, από τις υπό στοιχείο 1 έως 4 κατηγορίες πολυτέκνου (βλ. παρακάτω).
γ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασμός κοινής ωφελείας ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 από το/την οποίο/α να προκύπτει/να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης και κύριας κατοικίας των γονέων των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια αυτών ή της οικογενείας των ίδιων των υποψηφίων (οικογένεια με σύζυγο ή και με ανήλικα τέκνα), εάν πρόκειται για ενηλίκους.
δ) Επικυρωμένο Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φόρου εισοδήματος* του προηγούμενου της εισαγωγής τους οικονομικού έτους, από το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, εφόσον δηλώσουν στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο και εισαχθούν σε σχολές ή τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αττικής και Θεσσαλονίκης ή την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε).Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο, πέρα από το δεύτερο. (άρθρο 59, παράγραφος 11 του Ν.3966/2011). Ο έλεγχος της υπέρβασης ή μη του προβλεπόμενου ποσού θα γίνεται μόνο για τα τμήματα που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής και στο νομό Θεσσαλονίκης. Στα υπόλοιπα τμήματα που εδρεύουν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, δεν θα υποβληθεί καθόλου (και ως εκ τούτου δεν θα ελεγχθεί) το Εκκαθαριστικό σημείωμα, αφού για αυτά τα τμήματα δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο.
.........
ii) «ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ»: τα υπό στοιχεία α΄,γ ΄και δ΄ της ανωτέρω περίπτωσης i., δηλαδή :
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο ως και Ιούλιο 2011
γ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασμός κοινής ωφελείας ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 από το/την οποίο/α να προκύπτει/να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης και κύριας κατοικίας των γονέων των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια αυτών ή της οικογενείας των ίδιων των υποψηφίων (οικογένεια με σύζυγο ή και με ανήλικα τέκνα), εάν πρόκειται για ενηλίκους.
δ) Επικυρωμένο Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φόρου εισοδήματος* του προηγούμενου της εισαγωγής τους οικονομικού έτους, από το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, εφόσον δηλώσουν στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο και εισαχθούν σε σχολές ή τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αττικής και Θεσσαλονίκης ή την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε).Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο, πέρα από το δεύτερο. (άρθρο 59, παράγραφος 11 του Ν.3966/2011). Ο έλεγχος της υπέρβασης ή μη του προβλεπόμενου ποσού θα γίνεται μόνο για τα τμήματα που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής και στο νομό Θεσσαλονίκης. Στα υπόλοιπα τμήματα που εδρεύουν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, δεν θα υποβληθεί και σαφώς δεν θα ελεγχθεί το Εκκαθαριστικό σημείωμα, αφού για αυτά τα τμήματα δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο.

Στην περίπτωση των τριτέκνων, για την εφαρμογή της παρούσας, εμπίπτουν οι γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία (3) ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το 26ο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, που δεν υπερβαίνουν επίσης το 26ο έτος της ηλικίας τους.
......
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄
α) επί των δικαιολογητικών
1. ΄Οπου για τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται μη υπέρβαση (συμπλήρωση) του ορίου ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου ως ημεροχρονολογία γέννησης. Για παράδειγμα, όπου προβλέπεται ως όριο ηλικίας το 23ο, εντάσσονται όσοι έχουν γεννηθεί οποτεδήποτε μέσα στο 1988, όπου 25ο μέσα στο 1986, όπου 26ο μέσα στο 1985. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ουδέποτε λαμβάνεται υπόψη.

2. Τα Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία, πρέπει απαραιτήτως να είναι: α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα, με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, και β) επίσημα μεταφρασμένα από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να έχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τόσο κατά την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου όσο και κατά την εγγραφή στη σχολή ή τμήμα εισαγωγής, εφόσον η ένταξη στην ειδική περίπτωση, που ανήκουν, αποτελεί κριτήριο επιλογής για τον επί πλέον αριθμό θέσεων εισακτέων.

*Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα που αποκτά ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα ανήλικα τέκνα του, από κάθε πηγή, ανεξάρτητα εάν αυτό είναι πραγματικό ή εισόδημα που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 16 και 17 του Κ.Φ.Ε), φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Για τον υπολογισμό του καθαρού ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνονται τα ποσά από τις στήλες Γ και Δ του Eκκαθαριστικού Σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου της εισαγωγής των υποψηφίων οικονομικού έτους (δηλαδή το εκκαθαριστικό του 2010 για τα εισοδήματα του 2009), που αφορά στα εισοδήματα του προηγούμενου αυτού οικονομικού έτους και προστίθενται τα ποσά, ως ακολούθως:
1. Από τη Στήλη Γ . «Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος»
• το συνολικό δηλωθέν εισόδημα και
• η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων
2. Από τη Στήλη Δ . «Ανάλυση Εισοδημάτων, Εκπτώσεων από το Εισόδημα κλπ»
• τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά
Τα ανωτέρω ποσά, αθροιζόμενα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για τις οικογένειες με δύο τέκνα, προσαυξανόμενου κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέρα από το δεύτερο.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων φόρου εισοδήματος του ιδίου οικονομικού έτους, λόγω υποβολής ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης των υπόχρεων μελών της οικογένειας, συζύγων και ανηλίκων τέκνων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των γονέων των υποψηφίων με τους οποίους οι υποψήφιοι δεν συνοικούν, σε περίπτωση που αυτοί είναι διαζευγμένοι, συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αποτελεί το άθροισμα των ποσών, κατά τα ανωτέρω των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων των μελών της οικογένειας συζύγων και ανηλίκων τέκνων, συμπεριλαμβανομένων και των διαζευγμένων γονέων με τους οποίους οι υποψήφιοι δεν συνοικούν.

β) επί της διαδικασίας εγγραφής

1. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισαχθέντες προσέρχονται στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται ανωτέρω, στην καθορισμένη προθεσμία 12-30 Σεπτεμβρίου.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η εγγραφή των επιτυχόντων-εισαγομένων των ειδικών περιπτώσεων, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την λήξη της ημερομηνίας εγγραφής. Η απόφαση εγγραφής ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος αρμοδίως.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη διαλυτική αίρεση έγκρισης νομιμότητας της τελευταίας από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Εάν το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ κρίνει ότι η εγγραφή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, στην περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 59 παρ. 11 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ. Α΄118), λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών και ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική περίπτωση, τότε δεσμεύεται η Γενική Συνέλευση του Τμήματος να την ανακαλέσει με οριστική απόφαση διαγραφής από τους καταλόγους της Σχολής ή του Τμήματος εισαγωγής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους και στο Υπουργείο Παιδείας για την ανάκληση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κύρωσης των πινάκων εισαγωγής υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το μέρος που αφορά τη διαγραφή αυτών και τον αποκλεισμό τους κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής από όλα τα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι ή Σχολές.

2. Οι γραμματείες των σχολών και τμημάτων για κάθε ειδική περίπτωση μπορούν να αναζητήσουν και αυτεπάγγελτα οποιοδήποτε δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση της εγγραφής επιτυχόντα-εισαγομένου.

3. Το Υπουργείο Παιδείας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τις σχολές ή τμήματα να ασκήσει και το ίδιο έλεγχο επί των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί από τους υποψηφίους και έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
• Οι απόφοιτοι ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις διατάξεις αυτές (Φ.151/41977/Β6/6.04.2011 ΦΕΚ 832Β/12.05.2011).

• Δεν γίνονται δεκτοί οι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού που έχουν αποκτηθεί δι’ αλληλογραφίας.

• Ο βαθμός της βεβαίωσης της μέσης γενικής βαθμολογίας του απολυτηρίου πρέπει να ταυτίζεται με το βαθμό που δήλωσαν οι υποψήφιοι στο Μηχανογραφικό Δελτίο βάσει του οποίου έχουν εισαχθεί.

• Οι υποψήφιοι έχουν δηλώσει υπεύθυνα ότι κατά τις ημερομηνίες υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου (21-31 Ιουλίου 2011) είχαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν για την ένταξή τους στην ειδική κατηγορία και ότι θα τα προσκομίσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος επιτυχίας.

• Στις περιπτώσεις πολιτικών προσφύγων που δεν διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αναγκαία η επικοινωνία με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (τηλ. 210-3800990)

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΣΠΟ3Τ 1 ΣΕΠ 2011

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
(2θμιο σωματείο με Απόφ. Πρωτοδικείου 125/2010)
115 22 Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115 e-mail:pespo3t@yahoo.gr
http://triteknoi-edessa.blogspot.com
Αθήνα 1 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΣΠΟ3Τ 1 ΣΕΠ2011

Συγχαίρουμε την Υπουργό Παιδείας,κα Διαμαντοπούλου Άννα, που κατάφερε να ευτελίσει έναν σοβαρότατο θεσμό, των πανελλαδικών εξετάσεων.Δεν είναι δυνατόν να ισχυρίζεται τώρα ότι δεν μπορούσε να φανταστεί τέτοια εξέλιξη. Μια μικρή προσομοίωση θα έδειχνε τις ακραίες και άδικες καταστάσεις που έχουν τώρα δημιουργηθεί.Και αυτό να μην γινόταν αν άκουγε τις δίκαιες φωνές διαμαρτυρίες και αγωνίας πάλι δεν θα φτάναμε σ΄αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση.
Δεν θα υπενθυμίσουμε τι δήλωσε το 2010 όταν τροποποίησε τις διατάξεις περι μετεγγραφών,δεν θα υπενθυμίσουμε τι δήλωσε η κα Υπουργός μόλις τον περασμένο Μάιο,όταν καταργούσε τις διατάξεις περί μετεγγραφών και θέσπιζε αυτό το ΄΄έκτρωμα΄΄ που είμαστε μάρτυρες αυτές τις ημέρες.

Κυρία Υπουργέ, Ποιός εισηγήθηκε στην Βουλή των Ελλήνων αυτές τις διατάξεις;Ποιος κας Υπουργέ εξέδωσε την απαράδεκτη και αντισυνταγματική εγκύκλιο ενώ είχε αρχίσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου,που καθόριζε δικαίωμα δήλωση σχολών μόνο από μια περιφέρεια;
Οι οικογένειες με τρία παιδιά και άνω; Όχι βέβαια,.Εσείς είσασταν.Εσείς που μιλούσατε για υποβάθμιση και με τα μέτρα που λάβατε έχουμε αυτά τα απαράδεκτα αποτελέσματα ντροπής(κόλλες μόνο με το όνομα). Ποιός γονέας με τρία παιδιά και άνω απαίτησε να εισάγονται τα παιδιά του με αυτές τις πολύ χαμηλές βαθμολογίες; Κανείς.Πάντα μιλούσαμε για αξιοκρατία,και βεβαίως ισότητα και συνεχίζουμε να τις υποστηρίοζυμε.Εσείς όμως τις προτάσεις μας τις κατευθύνατε στον κάλαθο των αχρήστων.
Υπενθυμίζουμε για μια ακόμη φορά την πρότασή μας που είναι σαφής,ξεκάθαρη,δίκαιη και υλοποιήσιμη:
Για την περίοδο 2011-2012 να ισχύσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, που δεν έχει κλείσει χρόνος από την ψήφισή του.Στην συνέχεια,καμία απολύτως μετεγγραφή με τις εξής προϋποθέσεις. Όταν εξασφαλίζεται σε κάποιο πανεπιστήμιο και ΤΕΙ η αναγκαία υποδομή για στέγαση,σίτιση και μετακίνηση των φοιτητών (τουλάχιστον των δικαιούχων για μετεγγραφές με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο) τότε να μην επιτρέπεται καμία μετεγγραφή. ΝΑ αρχίσουν να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες υποδομές σ΄ ένα-ένα από τα περιφερειακά πανεπιστήμια και ΤΕΙ και από τα οποία δεν θα υπάρχει δυνατότητα μετεγγραφής.Εμείς, οι γονείς με τρία τέκνα και άνω δεν θέλουμε τα παιδιά μας στην αυλή μας. Βεβαίως και θέλουμε να έχουν όλα τα παιδιά τα ίδια δικαιώματα και δυνατότητες για να σπουδάσουν,είναι τα στοιχειώδη που και το Σύνταγμα το επιτάσσει και δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει το αντίθετο.΄΄

Έστω και τώρα,που ,ουσιαστικά, αναγνωρίσατε την αποτυχία και το λάθος των διατάξεων που θεσπίσθηκαν τον περασμένο Μάιο,το ελάχιστο που θα πρέπει να πράξετε είναι να επαναφέρετε σε ισχύ τις διατάξεις που ψηφίσθηκαν το 2010 και μετά από συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς(εκπροσωποι τριτέκνων,πολυτέκνων κ.α), να αντιμετωπισθεί το συντομότερο και πάγια το θέμα των μετεγγραφών και γενικότερα της εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ τέκνων από κοινωνικές ομάδες που θα πρέπει να στηριχθούν στα πλαίσια μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος,που η σοβαρότητα αυτού του προβλήματος και το επείγον για λήψη άμεσων μέτρων φάνηκε για μια ακόμη φορά από τα προσωρινά στοιχεία της πρόσφατης απογραφής του πληθυσμού.

Οι τρίτεκνοι γονείς δεν δέχονται να τους εμπαίζουν και δεν ξεχνούν.

Το ΔΣ της ΠΕΣΠΟ3Τ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΠΘ ΜΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
E-mail: press@minedu.gov.gr


Δελτίο Τύπου 31/08/2011
Ανακοίνωση για μη οριστικοποιημένα μηχανογραφικά δελτία
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, φέτος για πρώτη φορά εφάρμοσε την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.
Με αναλυτικό δελτίο που δημοσιεύτηκε στις 14/06/2011, γινόταν γνωστός ο νέος τρόπος υποβολής και δινόντουσαν πληροφορίες και σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες του Υπουργείου, όπου μπορούσαν οι υποψήφιοι να δουν βοηθητικό βίντεο με οδηγίες βήμα προς βήμα για τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με το κέντρο τηλεφωνικής υποστήριξης, το οποίο λειτουργούσε καθ’ όλη τη διάρκεια επεξεργασίας και οριστικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, Δευτέρα με Παρασκευή, 10:00 με 20:00, καθώς και στοιχεία για αποστολή ερωτημάτων στο κέντρο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και εξυπηρέτησης.
Με δεύτερο δελτίο τύπου την ίδια ημέρα (14/06/2011) ανακοινώθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους δικαιούχους υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, καθώς και γενικές πληροφορίες για τις ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων που διεκδικούν επιπλέον αριθμό θέσεων εισακτέων.
Η αρχική προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου ήταν από 17/06/2011 έως και 28/06/2011. Στις 27/06/2011 με νεότερο δελτίο τύπου το Υπουργείο ανακοίνωσε την παράταση για οριστική υποβολή του μέχρι και τις 30/06/2011 τα μεσάνυχτα.
Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και μετά από αιτήματα υποψηφίων για παράλειψη δήλωσης ότι ανήκουν σε κάποια από τις ειδικές περιπτώσεις (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) ή δήλωση ότι ανήκαν ενώ δεν συνέτρεχε η περίπτωση, δόθηκε η δυνατότητα να αποσταλούν υπεύθυνες δηλώσεις στο Υπουργείο μέχρι και τις 05/07/2011 ώστε να ενταχθούν σε όποια ειδική περίπτωση ανήκαν ή να απενταχθούν από αυτή εφόσον δεν πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης σε αυτή.
Στις 29/07/2011, με δελτίο τύπου, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να δουν το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr και ότι οι υποψήφιοι αυτοί ανέρχονται σε 123.921.
Επίσης ανακοίνωσε, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση ότι εμφανίζονται και όσοι υποψήφιοι είχαν δημιουργήσει κωδικό ασφαλείας στο σχολείο τους και πρόχειρο μηχανογραφικό, το οποίο όμως εν τέλει δεν οριστικοποίησαν. Οι υποψήφιοι αυτοί ανέρχονται σε 1.162.
Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 19 αιτήματα υποψηφίων, οι οποίοι αναφέρουν ότι θεωρούσαν ότι είχαν οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό τους δελτίο και περιλαμβάνονται στον προαναφερθέντα αριθμό των μη οριστικοποιημένων μηχανογραφικών δελτίων και ότι επιθυμούν την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού τους δελτίου.

Επειδή το θέμα της μη οριστικοποίησης των μηχανογραφικών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο γιατί αφορά νέα παιδιά και πανελλαδικές εξετάσεις και η ηλεκτρονική υποβολή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά:

Το Υπουργείο ανακοινώνει ότι δίνεται η δυνατότητα σε όσους δεν οριστικοποίησαν το μηχανογραφικό τους δελτίο και επιθυμούν να οριστικοποιήσουν, να απευθυνθούν με έγγραφο αίτημα στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων από 1 Σεπτεμβρίου 2011 έως και 7 Σεπτεμβρίου 2011. Στο αίτημά τους θα δηλώσουν ότι επιθυμούν να οριστικοποιηθεί το τελευταίο χρονολογικά, συμπληρωμένο μηχανογραφικό δελτίο που συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Επισημαίνεται ότι πέραν αυτής της διαδικασίας καμία άλλη δυνατότητα δεν θα υπάρξει, καθώς έχουν ήδη καθορισθεί και οι ημερομηνίες εγγραφής των εισαγομένων από 12 Σεπτεμβρίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Δ ΔΙΜΗΝΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.

Δελτίο Τύπου
Τρίτη 2.08.2011

«Πληρωμή των Πολυτεκνικών Επιδομάτων από τον ΟΓΑ»

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:
Ι. Τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού,πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) του Δ’ διμήνου 2011 θα καταβληθούν σε 370.019 οικογένειες την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2011:
Από αυτό το δίμηνο πληρωμής και εφεξής η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων θα γίνεται μόνο μέσω του διατραπεζικού συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.
Στους επιδοματούχους που δεν απογράφηκαν και δεν άνοιξαν λογαριασμό σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ. από το δίμηνο αυτό δεν θα καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα μέχρις ότου φροντίσουν και αυτοί να απογραφούν.
Στους επιδοματούχους αυτούς θα σταλεί από τον ΟΓΑ σχετική ενημερωτική επιστολή.
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 97.358.816,82 ευρώ.
ΙΙ. Στο Δ΄ δίμηνο πληρωμής θα εφαρμοστεί η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 43 του Ν.3918/2011.
Λόγω της εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης στους δικαιούχους της κατηγορίας αυτής που καταβλήθηκε αχρεωστήτως ποσό πολυτεκνικού επιδόματος, θα συμψηφιστεί με το ποσό του πολυτεκνικού επιδόματος του τρέχοντος διμήνου και μέχρις εξοφλήσεως του.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΜΙΦΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΑ,ΡΥΖΙ,ΦΕΤΑ,ΓΡΑΒΙΕΡΑ

Από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας
ανακοινώθηκε ότι δόθηκε παράταση έως 15 Ιουλίου 2011 για την
υποβολή από τους φορείς των δικαιολογητικών του προγράμματος
Διανομής Τροφίμων ΕΕ. για το έτος 2011.

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Τροποποιήσεις ειδικών περιπτώσεων σε μηχανογραφικά δελτία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 Μαρούσι 29 -6-2011
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ.Φ.251/72470/B6 Βαθμός Προτερ.ΕΠΕΙΓΟΝ
Ιστοσελίδα: ww.minedu.gov.gr
email: t01ode2@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ν. Πετροπούλου
Ρ. Τσακαλάκη
Τηλέφωνο: 210-3442099
210-3442702
Fax: 210-3442098
ΘΕΜΑ: «Τροποποιήσεις ειδικών περιπτώσεων σε μηχανογραφικά δελτία»

Σας κάνουμε γνωστό ότι στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχουν περιέλθει αιτήσεις υποψηφίων, που οριστικοποίησαν το μηχανογραφικό τους δελτίο, για αλλαγή στοιχείων που αφορούν στις ειδικές περιπτώσεις α) πολυτέκνων ή β) τριτέκνων ή γ) κοινωνικών κριτηρίων, ύστερα από διαπίστωση ότι, εν τέλει, δεν εμπίπτουν ή εμπίπτουν στην ειδική περίπτωση όπως έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους δελτίο.
Οι διατάξεις που έχουν δώσει τη δυνατότητα εισαγωγής στις επί πλέον θέσεις, σε υποψηφίους οι οποίοι εμπίπτουν στις ειδικές αυτές περιπτώσεις, προβλέπουν ότι σε περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ειδικές περιπτώσεις, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται από τα τμήματα εισαγωγής και αποκλείονται κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ ή Σχολές .
Για το λόγο ότι η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου πραγματοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά, μέσω διαδικτύου και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την απόδειξη των προϋποθέσεων υπαγωγής σε ειδική περίπτωση είναι αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων, οι αιτήσεις αυτές που έχουν υποβληθεί και τυχόν άλλες που θα υποβληθούν μέχρι τη λήξη της οριστικοποίησης στις 30-6-11 στο φαξ της υπηρεσίας μας 210-3442098, θα γίνουν δεκτές εφόσον αφορούν: α) στον αποχαρακτηρισμό της ειδικής περίπτωσης, β) σε τροποποίηση της ειδικής περίπτωσης σε άλλη, γ) σε ένταξη σε ειδική περίπτωση δ) σε τροποποίηση της διοικητικής περιφέρειας άσκησης του δικαιώματος της ειδικής περίπτωσης και ε) σε υπέρβαση ή μη του εισοδηματικού ορίου, με βάση τα δικαιολογητικά που οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν κατά την οριστικοποίηση και τα οποία θα προσκομίσουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία της σχολής ή τμήματος εισαγωγής τους.
Οι ανωτέρω υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, για την περίπτωση που τους αφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται, διαγράφοντας τις περιπτώσεις που δεν τους αφορούν. Η Δήλωση αυτή θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από το ΚΕΠ ή το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους για το γνήσιο της υπογραφής και θα κατατίθεται στη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που βρίσκεται πλησιέστερα του τόπου διαμονής τους.
Δεν θα γίνουν δεκτές Υπεύθυνες Δηλώσεις με ΦΑΞ.
Προθεσμία Κατάθεσης Υπευθύνων Δηλώσεων ορίζεται από 30.6.2011 μέχρι 5 Ιουλίου 2011.
Με ευθύνη των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αυτές θα διαβιβασθούν άμεσα μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης, συγκεντρωτικά ανά Διεύθυνση, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων.
Υπεύθυνες Δηλώσεις με περιεχόμενο αλλαγής προτιμήσεων σχολών δεν γίνονται δεκτές.

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Παράταση οριστικοποίησης μηχανογραφικού δελτίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
E-mail: press@minedu.gov.gr

Δελτίο Τύπου 27/06/2011

Παράταση οριστικοποίησης μηχανογραφικού δελτίου

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, λόγω της προκηρυχθείσας απεργίας από τη ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, για τις 28 και 29 Ιουνίου 2011, η προθεσμία οριστικοποίησης του μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για όλους τους υποψηφίους, παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2011. Η ώρα λήξης της οριστικοποίησης είναι μέχρι 24:00 της ίδιας ημέρας.
Η προθεσμία είναι αποκλειστική και καμία οριστικοποίηση δεν θα γίνεται δεκτή πέραν αυτής της ώρας και ημέρας.

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
......Εάν δεν εισάγονται στην σχολή ή τμήμα που έχουν δηλώσει πρώτο στις προτιμήσεις τους κρίνονται στην συνέχεια για επιλογή στις επιπλέον θέσεις της ίδιας σχολής ή τμήματος ,ως υποψήφιοι της ειδικής περίπτωσης(τρίτεκνοι) στην οποία ανήκουν, και μόνο για τις σχολές ή Τμήματα της Διοικητικής Περιφέρειας που βρίσκεται η μόνιμη και κύρια κατοικία των γονέων τους, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια αυτών ή της οικογενείας (συζύγων και τέκνων) των ιδίων των υποψηφίων, εάν πρόκειται για ενηλίκους, την οποία έχουν προσδιορίσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο.
Οι διοικητικές περιφέρειες είναι οι οριζόμενες από το πρόγραμμα ΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ(Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α΄)......

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΕΠΘ:
https://exams.minedu.gov.gr/Info/eidikes_periptwseis.pdf

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Όπως είναι γνωστό από την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 άρχισε η πληρωμή των επιδομάτων του ΟΓΑ για το Γ΄Δίμηνο 2011.
Επειδή υπήρξαν πολλά ερωτήματα όσον αφορά το ποσό των επιδομάτων και διαφορές ποου διαπιστώνονται σε σχέση με τα προηγούμενα δίμηνα γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ο ΟΓΑ εφαρμόζει και μετά από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας τις διατάξεις του ψηφισθέντος νόμου(στις 22-2-2011) Ν.3918/2011,όπου περιλαμβάνονται και τα συγκεκριμένα άρθρα 42(για τρίτεκνες οικογένειες) και 43(για πολύτεκνες οικογένειες).
Οι μειώσεις προέρχονται διότι καθορίσθηκαν τα ακόλουθα:
-Το επίδομα τρίτου παιδιού: από 178,81 ευρώ το μήνα καθορίστηκε στα 177,00 ευρώ,
-Για δικαιούχους με περισσότερα από δύο επιδοτούμενα παιδιά, από 44,68 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί στα 44,00 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί,
-Για δικαιούχους με ένα ή δύο επιδοτούμενα παιδιά, από 102,85 ευρώ κατώτατο συνολικό μηνιαίο ποσό, καθορίστηκε στα 44,00 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί.
Επειδή οι παραπάνω διατάξεις έχουν αναδρομική ισχύ,από 1-1-2011 για τις τρίτεκνες οικογένειες και από 2-3-2011 για τις πολύτεκνες οικογένειες, στα δύο (2) προηγούμενα δίμηνα καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ποσά επιδομάτων, τα οποία συμψηφίσθηκαν με τις πληρωμές του τρέχοντος διμήνου (6 Ιουνίου), με αποτέλεσμα στην πλειοψηφία των δικαιούχων να καταβληθεί το ποσό που τους αναλογεί με μείωση ενώ σε ορισμένους να παρακρατηθεί ολόκληρο το ποσό του τρέχοντος διμήνου.

Σχόλιο:Όταν τον Φεβρουάριο αποτράπηκε η καθιέρωση και του εισοδηματικού κριτηρίου για την παροχή των επιδομάτων δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή από πολλούς δικαιούχους στις λοιπές διατάξεις αν και υπήρξαν φωνές για την επερχόμενη μείωση.Φαίνεται επειδή δεν ήταν στο άμεσο μέλλον,θεωρήθηκε ότι όλα είναι καλά.Δυστυχώς απαιτείται συνεχής εγρήγορση όχι μόνο από τους συλλόγους αλλά και από κάθε μέλλος.

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΜΙΦΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΑ,ΡΥΖΙ,ΦΕΤΑ,ΓΡΑΒΙΕΡΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΥ ΜΑΚΡΥΣΠΕΡΜΟΥ
ΡΥΖΙΟΥ, ΦΕΤΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ, ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΑΒ-Ψ3
ΑΘΗΝΑ, 27 / 05 / 2011 Αρ. Πρωτ.: 27626


ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 945/2010 της Επιτροπής «έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2011 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010», στα πλαίσια του προγράμματος της δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της χώρας, κατά το έτος 2011 θα διανεμηθούν τα εξής προϊόντα :
ζυμαρικά (μακαρόνια Νο 6, μακαρονάκι κοφτό και κριθαράκι μέτριο)
• λευκασμένο μακρύσπερμο ρύζι
• τυρί ΦΕΤΑ ΠΟΠ
• τυρί Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ.

Η τελική ποσότητα κάθε προϊόντος, που θα διανεμηθεί στους απόρους θα προσδιορισθεί σύμφωνα με τις διαθέσιμες ποσότητες τροφίμων που θα προκύψουν από τους σχετικούς με το πρόγραμμα διαγωνισμούς και σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των τελικών δικαιούχων της χώρας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Σύμφωνα με την 22830/05-04-2011 (ΦΕΚ Β΄ 660) Κ.Υ.Α. οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων υλοποίησης , υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους
Ειδικά για το έτος 2011 ορίσθηκε με την υπ’ αρ. 27618/19-05-2011 Υ.Α. , ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων υλοποίησης η 1η Ιουλίου 2011 ημέρα Παρασκευή.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.
Υπό την έννοια αυτή, κοινή συνθήκη που διέπει όλους τους τελικούς δικαιούχους είναι η απορία, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησης στον οποίο υπάγονται. Η απορία αποδεικνύεται βάσει του φορολογούμενου πραγματικού ή τεκμαρτού και του απαλλασσόμενου ή φορολογούμενου με ειδικό τρόπο εισοδήματος κάθε δικαιούχου, προσαρμοσμένο με τις
προσαυξήσεις σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 22830/05-04-2011 (ΦΕΚ Β΄660) Κ.Υ.Α.
Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €.
Το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τους σχετικούς υπολογισμούς είναι το Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα του πίνακα Γ (ενδεικτικά : μισθωτές υπηρεσίες, έσοδα/ενοίκια από ακίνητα, έσοδα από γεωργικές επιχειρήσεις, κάθε άλλο εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό) του εκκαθαριστικού σημειώματος συν τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, συν τα ποσά που φορολογούνται με ειδικό τρόπο όπως οι κωδικοί 659-660 και 431-432 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.
Το εισόδημα των 12.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 30 % για τη σύζυγο, 30% για το πρώτο και 30% για το δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, ενώ για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά προσαυξάνεται κατά 40%.
Επιπλέον, το εισόδημα των 12.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.
Για την εκτίμηση του εισοδήματος των υποψηφίων τελικών δικαιούχων λαμβάνεται υπόψη το υποβληθέν θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος, ήτοι για φέτος το αντίστοιχο του 2010.
Στην περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα,υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον, αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Η αίτηση συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου τελικού δικαιούχου υποβάλλεται στον οικείο φορέα υλοποίησης (Ιερές Μητροπόλεις, σύλλογοι πολυτέκνων, σύλλογοι τριτέκνων οικογενειών κλπ) μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 22830/05-04-2011 (ΦΕΚ Β΄660) Κ.Υ.Α.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypaat/ada/4%CE%91%CE%98%CE%91%CE%92-%CE%A83

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Γ ΔΙΜΗΝΟΥ 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΓΑ 2-6-2011

Τη Δευτέρα θα καταβάλει ο ΟΓΑ τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) σε 364.283 οικογένειες.

Ι.Η καταβολή θα γίνει ως εξής:
Α) Στους επιδοματούχους που απογράφηκαν μέχρι 13 Μαΐου 2011 και έχουν ανοίξει λογαριασμό σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., το οικογενειακό επίδομα θα καταβληθεί με πίστωση του λογαριασμού τους (νέος τρόπος πληρωμής)
Β) Στους επιδοματούχους που δεν απογράφηκαν και δεν άνοιξαν λογαριασμό σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ. μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, το επίδομα θα καταβληθεί με εντολές πληρωμής στην ΑΤΕ μέσω συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ.
Οι παραπάνω επιδοματούχοι θα πρέπει να φροντίσουν άμεσα να απογραφούν καταθέτοντας το «Απογραφικό Δελτίο» που τους έχει σταλεί από τον ΟΓΑ, στο κατάστημα της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που επιθυμούν να καταβάλλεται το επίδομα τους, επειδή η πληρωμή το επόμενο δίμηνο θα γίνει αποκλειστικά με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού των ΕΛ.ΤΑ που θα έχουν επιλέξει.
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 99.152.948,84 ευρώ.
ΙΙ. Σε εφαρμογή του Ν.3918/2011 άρ. 42 και 43 η πληρωμή των επιδομάτων Γ΄ διμήνου θα γίνει με τα νέα ποσά, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την ισχύ των παραπάνω διατάξεων:
1. Το επίδομα τρίτου παιδιού: από 178,81 ευρώ το μήνα καθορίστηκε στα 177,00 ευρώ
2. Το επίδομα στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες:
α) Για δικαιούχους με περισσότερα από δύο επιδοτούμενα παιδιά, από 44,68 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί στα 44,00 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί,
β) Για δικαιούχους με ένα ή δύο επιδοτούμενα παιδιά, από 102,85 ευρώ κατώτατο συνολικό μηνιαίο ποσό, καθορίστηκε στα 44,00 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί.
3. Η ισόβια σύνταξη από 102,85 ευρώ το μήνα καθορίστηκε στα 102,00 ευρώ.
Τα ανωτέρω ποσά ισχύουν από 2-3-2011 για τις πολύτεκνες οικογένειες και την ισόβια σύνταξη και από 1-1-2011 για τις τρίτεκνες οικογένειες.
Επειδή οι παραπάνω διατάξεις έχουν αναδρομική ισχύ, στα δύο (2) προηγούμενα δίμηνα καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ποσά επιδομάτων, τα οποία θα συμψηφιστούν με τις πληρωμές του τρέχοντος διμήνου (6 Ιουνίου), με αποτέλεσμα στην πλειοψηφία των δικαιούχων να καταβληθεί το ποσό που τους αναλογεί με μια μικρή μείωση ενώ σε ορισμένους να παρακρατηθεί ολόκληρο το ποσό του τρέχοντος διμήνου.
Τέλος ενημερώνονται οι επιδοματούχοι ότι η διαδικασία της απογραφής (άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού ΕΛΤΑ) είναι συνεχής ώστε να έχουν τη δυνατότητα μεταβολής ΙΒΑΝ ή δήλωση νέου ΙΒΑΝ μέσω της απογραφικής διαδικασίας των τραπεζών και των ΕΛΤΑ.

ΑΠΟΡΙΑ:Γιατί η αναδρομικότητα στις τρίτεκνες οικογένειες ισχύει από 1-1-2011;