Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΡ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2013-14

                 ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΟΙΝΗ ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Αριθμ. 279/23460 ΦΕΚ414Β 2013
Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησης τους, του προγράμματος Δωρεάν Διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε.

                             Άρθρο 6
               Αξιολόγηση των αιτήσεων
......
7. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου βάσει των στοιχείων που τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων καταρτίζεται ο προσωρινός πίνακας τελικών δικαιούχων, ο οποίος προωθείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να γίνει ανάρτηση των συγκεντρωτικών στοιχείων ανά φορέα και να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις.
8. Μετά την αξιολόγηση των τυχόν υποβληθεισών
ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσης,
ο οριστικός πίνακας των τελικών δικαιούχων (μητρώο
δικαιούχων) αποστέλλεται (έντυπη και ηλεκτρονική μορ−
φή) στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι την 31η Αυγού−
στου έκαστου έτους, συνοδευόμενο από την έκθεση
τακτικού διοικητικού ελέγχου, του υποδείγματος 2 του

Παραρτήματος II.

                               Άρθρο 8
                     Διαδικασία ενστάσεων
1. Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών πινάκων των φορέων εκπροσώπησης, των 
προσωρινών πινάκων των τελικών δικαιούχων και των
πορισμάτων έκτακτων επιτόπιων ελέγχων μπορούν να
υποβληθούν εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ.3 της παρούσης, εντός
5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημε−
ρομηνίας ανάρτησης των προσωρινών πινάκων ή της
ημερομηνίας διενέργειας του έκτακτου ελέγχου, αντί−
στοιχα. Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε
τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία απορρίπτονται
ως εκπρόθεσμες. Η έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται
μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία
σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.
2. Η αρμόδια επιτροπή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
7 της παρούσης εξετάζει τις ενστάσεις και αποφασίζει
αιτιολογημένα για την αποδοχή ή απόρριψη αυτών. Εν−
στάσεις ασαφείς ή κατά των όρων και των κριτηρίων
της παρούσης, ή κατά της ορθότητας των στοιχείων
αρχείων άλλων υπηρεσιών (στοιχεία που τηρούνται ηλε−
κτρονικά στο ΟΠΣ Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων της ΓΓΠΣ του ΥπΟΙΚ) απορρίπτονται. Κατά
την εκδίκαση της ένστασης καλείται, εφόσον κριθεί

απαραίτητο, εκπρόσωπος του φορέα.

                               Άρθρο 2

                         Αρμόδιες Υπηρεσίες
3. Αρμόδια υπηρεσία εφαρμογής της παρούσης στις
κατά τόπους περιφερειακές ενότητες, είναι η Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.), το
έργο της οποίας είναι:
I. Η παραλαβή των αιτήσεων και τυχόν ενστάσεων
II. Η διενέργεια ελέγχων, όπως αυτοί περιγράφονται
στο άρθρο 7 παρούσης.
III. Η κατάρτιση, αποστολή και ανάρτηση των πινάκων
(προσωρινών και οριστικών) των επιλέξιμων φορέων

εκπροσώπησης και των τελικών δικαιούχων.

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΕ 2013-14

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ


ΑΠΟ ΟΠΕΚΕΠΕ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2013-14.


ΕΠΕΣΕ ΓΕΡΟ ΜΑΧΑΙΡΙ 

ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ.


     ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΟΣ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
2013-14:

-ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ/ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ(ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00-18:00 ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ- ΑΛΜΩΠΙΑΣ ).
-ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΓΠΣ  ΕΧΟΥΝ:

ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΟ 52% &

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΤΟ 48% 

ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΠΟ ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑΣ


ΤΟ ΔΣ

ΕΥΔΑΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ


ΕΥΔΑΠ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
26/9/2013
Δελτίο Τύπου

 Λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που έχει επηρεάσει τα ελληνικά 
νοικοκυριά, η ΕΥΔΑΠ έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, 
στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας και της διαχρονικής κοινωνικής της προσφοράς, αναλαμβάνει μία ακόμη πρωτοβουλία για την ανακούφιση των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων που αφορά σε:
- Τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με τρία παιδιά,
- Υπερήλικες άνω των 75 ετών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα,
Συγκεκριμένα, όσον αφορά την πρώτη ομάδα:
- Για 4μελείς (μονογονεϊκή με τρία παιδιά) έως 6μελείς οικογένειες, έκπτωση 10% 
στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
- Για 7μελείς και 8μελείς οικογένειες, έκπτωση 35% στους λογαριασμούς ύδρευσης-
αποχέτευσης.
- Για 9μελείς έως 13μελείς οικογένειες, έκπτωση 60% στους λογαριασμούς 
ύδρευσης-αποχέτευσης.
Στους δικαιούχους της πρώτης ομάδας η έκπτωση χορηγείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται 
- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατήριο εν ισχύ),
προσέλευση του ενδιαφερόμενου σε Περιφερειακό Κέντρο.
Όσον αφορά τη δεύτερη ομάδα:
Έκπτωση 30% ετησίως στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης εφόσον:
α) είναι άνω των 75 ετών και ζουν μόνοι (δεν φιλοξενούνται)
β) έχουν εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 € ετησίως και
γ) ο ετήσιος λογαριασμός ύδρευσης – αποχέτευσης δεν υπερβαίνει τα 150 €.
Για την χορήγηση της έκπτωσης, οι ενδιαφερόμενοι (ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους) 
απαιτείται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ με τα 
εξής δικαιολογητικά:
- Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα.
Σημειώνεται ότι το κοινωνικό πρόγραμμα είναι σε ισχύ από τις 23 Σεπτεμβρίου και η διάρκειά 
του είναι ένα έτος.
Ιλισίων 9 , 157 71, Αθήνα Τηλ.: 210-7495420-21 Fax: 210-7495381 e-mail: press@eydap.gr


Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Παράταση στις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών

Ολόκληρη η ανακοίνωση των πρυτανικών Αρχών έχει ως εξής:
«Στο έγγραφο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(αρ. πρωτ. Φ5/137334/Β3, 26-09-2013) με θέμα “Εγγραφές
 σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ανώτατες Εκκλησιαστικές 
Ακαδημίες”, αναγνωρίζεται η ύπαρξη δυσχερειών κατά την 
περίοδο των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών, οι οποίες
 οφείλονται στην ανακοίνωση του μέτρου της διαθεσιμότητας 
1.349 διοικητικών υπάλληλων από 8 ΑΕΙ της χώρας και στην
 έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.
Στο έγγραφο ζητείται από τα πανεπιστήμια να μεριμνήσουν
 για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των εγγραφών 
των πρωτοετών φοιτητών. Τα πανεπιστήμια πράγματι, στο 
πλαίσιο της αυτοδιοίκησής τους και προκειμένου να 
διευκολύνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εγγραφή
 των πρωτοετών φοιτητών, θα μεριμνήσουν για την 
παράταση της περιόδου των εγγραφών και για τον ορισμό 
νέων ημερομηνιών».
ΠΗΓΗ:Ethnos.gr

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αθήνα,23 Σεπτεμβρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ. 25699
ΘΕΜΑ: «Επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων που εντάσσονται σε καθεστώς κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013»

Το πρόγραμμα κινητικότητας στοχεύει στον εξορθολογισμό, στην αποτελεσματική και
αποδοτική λειτουργία του δημόσιου τομέα με την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού του. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των αναγκών φορέων του δημόσιου τομέα με τη
στελέχωση τους με το ανθρώπινο δυναμικό που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα. Με τον τρόπο
αυτό επιχειρείται η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, κατά
τρόπο που να ανταποκρίνεται στην εφαρμογή των νέων Δημόσιων Πολιτικών με τελικό σκοπό
την ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.
Η επιμόρφωση συνιστά βασικό συνοδευτικό εργαλείο εφαρμογής του θεσμού της
κινητικότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι ανάγκες των
υπηρεσιών/φορέων και να ενισχυθούν οι δυνατότητες επαγγελματικής και προσωπικής
ανάπτυξης των υπαλλήλων ώστε να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν άμεσα στα νέα τους
καθήκοντα και να ενταχτούν αποτελεσματικά στο νέο εργασιακό τους περιβάλλον. Συνεπώς,
στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και ειδικής επιμόρφωσης του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δύναται να υπαχθούν και υπάλληλοι
που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013.
Για την ενδυνάμωση γνώσεων και δεξιοτήτων των εν λόγω στελεχών, το Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καλείται να οργανώσει και να υλοποιήσει κατάλληλα
επιμορφωτικά προγράμματα. Τα επιμορφωτικά προγράμματα διακρίνονται σε δυο
κατηγορίες:
1. Επιμορφωτικά προγράμματα που θα υλοποιούνται κατά τη φάση της αναζήτησης
νέων οργανικών θέσεων από τους υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε καθεστώς
διαθεσιμότητας,
2. Επιμορφωτικά Προγράμματα που θα υλοποιούνται μετά την τοποθέτηση των
υπαλλήλων σε νέες οργανικές θέσεις.
Ειδικότερα:
Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα κοινοποιεί στο
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για
κατάργηση θέσεων κατά το άρθρο 90 του ν. 4172/2013. Τα επιμέρους Υπουργεία θα
αποστέλλουν στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης τις διαπιστωτικές
πράξεις που έχουν εκδώσει ή πρόκειται να εκδώσουν με τους υπαλλήλους που εντάσσονται
στο πρόγραμμα κινητικότητας με ταυτόχρονη αναφορά της ΚΥΑ στην οποία αναφέρονται.
Επιπλέον, τα επιμέρους Υπουργεία αποστέλλουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου των
προαναφερθέντων υπαλλήλων που χρησιμοποιείται ως αναγνωριστικό στοιχείο στο οικείο
μητρώο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, ώστε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να επιλέγει τους υπαλλήλους
εκείνους για τους οποίους είναι αναγκαία η ενδυνάμωση γνώσεων και δεξιοτήτων τους,
συνεκτιμώντας την ειδικότητά τους, τα προγράμματα επιμόρφωσης που τυχόν έχουν
παρακολουθήσει κατά την τελευταία τριετία κ.λ.π. Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ακολούθως, θα απευθύνει πρόσκληση για
συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Οι κατάλογοι των προς εκπαίδευση υπαλλήλων που
θα προκύπτουν, θα κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται οι υπάλληλοι
αυτοί και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται μέσω αυτών των Υπηρεσιών.
Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στα προγράμματα επιμόρφωσης του Ινστιτούτου
Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είναι προαιρετική
για τους υπαλλήλους και ουδεμία έννομη συνέπεια έχει για την τοποθέτηση τους στους φορείς
υποδοχής, καθώς αποκλειστικός σκοπός είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων.

Περιεχόμενο Προγραμμάτων

Στην 1η κατηγορία επιμορφωτικών προγραμμάτων εντάσσονται ταχύρρυθμες επιμορφωτικές
δράσεις, με αντικείμενα όπως: η αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής για τις ανάγκες των
δημοσίων υπηρεσιών, θέματα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών κλπ.
Στη 2η κατηγορία επιμορφωτικών προγραμμάτων τα θέματα που θα καλυφθούν θα
προκύψουν από τη συνεργασία των φορέων υποδοχής των στελεχών με το Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης ανάλογα με το προφίλ των θέσεων
που θα καταλάβουν.
Τα επιμορφωτικά προγράμματα και των δύο κατηγοριών είναι δυνατό να υλοποιηθούν με
συμβατικό τρόπο (σε παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια), καθώς επίσης και με
αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (εξ αποστάσεως εκπαίδευση).
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης παρακαλείται να προχωρήσει στη
συγκεκριμενοποίηση της πρώτης κατηγορίας επιμορφωτικών προγραμμάτων και να μεριμνήσει
ώστε να είναι διαθέσιμα ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα της πρώτης κατηγορίας από
την 15η Οκτωβρίου 2013.
Επίσης, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων οφείλουν να διαβιβάζουν στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης τα προαναφερθέντα στοιχεία των υπαλλήλων που εντάσσονται στο πρόγραμμα
κινητικότητας σύμφωνα με τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις που εκδίδουν, και να παρέχουν
όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να διευκολύνουν τη συμμετοχή στα επιμορφωτικά
προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης των υπαλλήλων
που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας. Η αποστολή προς το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. των εν λόγω
στοιχείων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ηλ. διεύθυνση: mobility@ekdd.gr) με
παράλληλη κοινοποίηση στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (ηλ. Διεύθυνση: gdkp@ydmed.gov.gr). Παράλληλα, οι ανωτέρω Διευθύνσεις θα
πρέπει να ενημερώνουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τις θέσεις
υποδοχής που θα συστήνονται για τους υπαλλήλους αυτούς, προκειμένου να σχεδιάζονται και
να υλοποιούνται τα επιμορφωτικά προγράμματα της δεύτερης κατηγορίας.
Η παρούσα Εγκύκλιος αποστέλλεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και σε όλες τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, προκειμένου να
κοινοποιηθεί στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύουν, των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων προκειμένου να την αποστείλουν στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στη
χωρική τους αρμοδιότητα και καταχωρείται στον ηλεκτρονικό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.ydmed.gov.gr).


Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
                                              ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 18-9-2013
ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Κωδικοί Κλάδων/Ειδικοτήτων
Φορέων Προέλευσης»
ΔΙΠΙΔΔ/B.2/Δ /οικ.25308
ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΧ-ΡΜΙ

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα»
Σας ενημερώνουμε ότι στις 10.9.2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B΄2247) η υπ’ αριθμ.3/2013 Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των υπαλλήλων των φορέων του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας μετακίνησης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Α. Υποβολή Αιτήσεων-Υπευθύνων Δηλώσεων Συμμετοχής – Προθεσμίες 
Οι ως άνω υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού του φορέα στον οποίο κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερώναπό τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. μέχρι και την 25.9.2013: α)Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποίαθα δηλώσουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν/μεταφερθούν καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης και β) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την αποτίμηση προσόντων και τα οποία (δικαιολογητικά) τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.
Η μετάταξη/μεταφορά των υπαλλήλων θα γίνει με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων, όπως αυτά ορίζονται στην υπ. αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274/9-8-2013 (ΦΕΚ 1992 Β΄) Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους» , σε συνδυασμό με την υπ αριθμ. Γ.Π. 81442/30.8.2013 (ΦΕΚ 2191 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός πρόσθετων –ειδικών κριτηρίων επιλογής προσωπικού για την Στελέχωση νοσοκομειακών δομών στο πλαίσιο της διαδικασίας ανασυγκρότησης Φορέων και Δομών εποπτείας του Υπουργείου Υγείας».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης (έντυπα με κωδικό ΜΜ.ΠΕ.1, ΜΜ.ΤΕ.1, ΜΜ.ΔΕ.1 και ΜΜ.ΥΕ.1 ανάλογα με την κατηγορία προσωπικού),σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο Παράρτημα Η΄ της παρούσας και το υποβάλλουν ενυπόγραφα στη Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού του φορέα στον οποίο κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση, εντός της προθεσμίας που ορίζεται ως άνω, δηλ. έως 25.9.2013 είτε αυτοπροσώπως, είτε με πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτούς με γραπτή εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ. Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν και τα τυχόν δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά, σε περίπτωση που αυτά δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό τους μητρώο, για την απόδειξη ή αξιολόγηση προσόντων ή κριτηρίων που απαιτούνται κατά την παρούσα διαδικασία.
Συμπλήρωση / τροποποίηση της αίτησης, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών και υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμαδεν λαμβάνονται υπόψη. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της υποβολής της στη Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού του φορέα.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων του κλάδου/ειδικότητάς τους.
Εάν ο υπάλληλος δεν δηλώσει καμία προτίμηση στην Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων του κλάδου/ ειδικότητάς του, με τη σειρά αναγραφής αυτών στο Παράρτημα Α΄: Πίνακας Θέσεων στους Φορείς Υποδοχής, της παρούσας εγκυκλίου. Στην περίπτωση αυτή, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού συμπληρώνουν εκ μέρους του υπαλλήλου όλους τους κωδικούς θέσεων του κλάδου/ειδικότητας όπου ανήκει, με τη σειρά που αυτοί (οι κωδικοί θέσεων) αναγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της εγκυκλίου.
Υπάλληλοι που δεν καταλαμβάνουν θέση προτίμησής τους, επειδή σε αυτή διατίθενται υπάλληλοι που διαθέτουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων διατίθενται σε κενές θέσεις με τη σειρά αναγραφής αυτών στο Παράρτημα Α΄: Πίνακας Θέσεων στους Φορείς Υποδοχής, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν.
Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και: α) είναι αποσπασμένοι ήβ) είχαν υποβάλει αίτηση μετάταξης, για την οποία έχει υπογραφεί η σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων πριν τη δημοσίευση του ν. 4172/2013 και δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, υποβάλλουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στο φορέα, στον οποίο κατείχαν οργανική/προσωποπαγή θέση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ αυτού στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ καθώς και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr -> Κινητικότητα -> Ανακοίνωση 3/2013).
Β. Υποβολή Στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των Φορέων Προέλευσης – Προθεσμίες.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης, – προσωπικό των οποίων έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Παράρτημα Β΄ : Πίνακας Φορέων Προέλευσης), συμπληρώνουν τον ψηφιακό πίνακα συνδρομής κριτηρίων με τη χρήση ειδικής εφαρμογής του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που θα κοινοποιηθούν στους πιστοποιημένους χρήστες της εφαρμογής.
Στον εν λόγω πίνακα καταχωρίζονται για κάθε υπάλληλο τα κριτήρια και οι ιδιότητες που θα ληφθούν υπόψη από το ΑΣΕΠ, προκειμένου να μοριοδοτηθεί και να καταρτιστεί πίνακας κατάταξης υπαλλήλων, ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα προσωπικού ο οποίος διαβιβάζεται από το ΑΣΕΠ στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα υποδοχής.
Προς τούτο, οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού, όταν πρόκειται για τους υπαλλήλους που υπέβαλαν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, εισάγουν ανά υπάλληλο τα στοιχεία που ο ίδιος δήλωσε στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή του, όπως τυχόν διορθώθηκαν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται στο προσωπικό του μητρώο ή συνυπέβαλε με την αίτησή του.
Αναλυτικές οδηγίες προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των φορέων προέλευσης σχετικά με την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων καθώς επίσης και στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να πιστοποιηθούν οι χρήστες των Διευθύνσεων Διοικητικού που θα χειριστούν την εφαρμογή κατάρτισης των ψηφιακών πινάκων παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr.-> Κινητικότητα -> Ανακοίνωση 3/2013.
Η μη υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης από τον υπάλληλο για τη μετάταξη/μεταφορά έχει ως συνέπεια την παραμονή του σε διαθεσιμότητα μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των οκτώ (8) μηνών.
Εντός δεκαήμερηςπροθεσμίας από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων- Υπεύθυνων Δηλώσεων των υπαλλήλων, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης οφείλουν, μετά τη διαπίστωση της συνδρομής των κριτηρίων κάθε υπαλλήλου και τη σωστή συμπλήρωση του οικείου πίνακα συνδρομής κριτηρίων, να αποστείλουν στο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα υποδοχής τις αιτήσεις των υπαλλήλων και στο ΑΣΕΠ τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων οι οποίοι επέχουν θέση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης είναι υπεύθυνες για τη διαπίστωση της συνδρομής των κριτηρίων-προσόντων κάθε υπαλλήλου και τη σωστή συμπλήρωση του οικείου πίνακα συνδρομής κριτηρίων. Σημειώνεται ότι η μοριοδότηση γίνεται από το ΑΣΕΠ και όχι από τις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των Φορέων Προέλευσης.
Γ. Διαδικασία Κατάρτισης του Πίνακα Βαθμολογικής Κατάταξης των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα 
Η διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Βαθμολογικής Κατάταξης των υπαλλήλων που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας διενεργείται κατ΄ αναλογία της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Το ΑΣΕΠ, μετά την παραλαβή από τους φορείς προέλευσης των ψηφιακών πινάκων συνδρομής κριτηρίων των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, προβαίνει στον υπολογισμό της βαθμολογίας των συμμετεχόντων, με την καταχώρισηστο πληροφοριακό σύστημα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στους οικείους ψηφιακούς πίνακες, δηλαδή των κριτηρίων, των ιδιοτήτων καθώς και των προτιμήσεων κάθε υπαλλήλου. Η μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής αναλύεται στο Παράρτημα Ε΄ καθώς και στην υπ’αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/16-08-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Oι αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΣΕΠ προβαίνουν:
α) στην κατάρτιση Πίνακα Βαθμολογικής Κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε υπάλληλος, λαμβανομένων υπόψη και των κριτηρίων σε περίπτωση ισοβαθμίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄), με αναφορά στα κριτήρια και τις ιδιότητες που λήφθηκαν υπόψη για κάθε κατατασσόμενο, της βαθμολογίας που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο καθώς και της συνολικής βαθμολογίας• και
β) στην αποστολή του εν λόγω πίνακα στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου- εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την περιέλευση σε αυτό- να εκδοθεί ο Πίνακας Διάθεσης των υπαλλήλων.
Ο Πίνακας Διάθεσης καταχωρίζεται στο διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και στις Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού των οικείων φορέων υποδοχής.
Ε. Μετάταξη 
Για τη μετάταξη των υπαλλήλων, κατόπιν διενέργειας του απαιτούμενου ελέγχου νομιμότητας και, αφού οι φορείς προέλευσης έχουν διαβιβάσει εγκαίρως στις Δ/νσεις Διοικητικού των φορέων υποδοχής τα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων, εκδίδεται απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την οποία αίρεται αυτοδικαίως το καθεστώς της διαθεσιμότητας.
Με την ανωτέρω απόφαση μετάταξης/μεταφοράς, καθορίζεται και η ημερομηνία εμφάνισης του υπαλλήλου στο φορέα υποδοχής.
Αν ο υπάλληλος δεν εμφανισθεί με υπαιτιότητά του στο φορέα υποδοχής κατά την ημερομηνία που ορίσθηκε, εκδίδεται πράξη απόλυσης του υπαλλήλου και ανακαλείται η σχετική πράξη μετάταξης από το όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής. Τα δε σχετικά στοιχεία διαβιβάζονται αμέσως από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού του φορέα υποδοχής στο ΑΣΕΠ καθώς και στο οικείο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου να μεταταχθεί στη θέση ο αμέσως επόμενος αδιάθετος υπάλληλος του Πίνακα Βαθμολογικής Κατάταξης.
ΣΤ.ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Επισημαίνεται ότι οι τρίτεκνοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας δυνάμει των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα, εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους ετησίως, ανέρχεται σε ποσό έως και 45.000 ευρώ , όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το τρέχον (ή ελλείψει αυτού, για το προηγούμενο) οικονομικό έτος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.οικ/24199/4.9.2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2208/6.9.2013).
Όσοι εκ των τριτέκνων εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη και προκειμένου να τύχουν μετάταξης ή μεταφοράς κατά προτεραιότητα πρέπει να συμπληρώσουν στην ενότητα Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ή/ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ της αίτησης, τον κωδικό 333 που αντιστοιχεί στην αξιολογούμενη ιδιότητα.
Οι προϋποθέσεις καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο ΦΕΚ 2208/Β΄/6.9.2013 < <Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια και τη διαδικασία για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων (άρθρο 91 του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄).>>
Ζ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο διορισμός του υπαλλήλου έγινε σε χρόνο κατά τον οποίο δεν απαιτείτο η κτήση συγκεκριμένου τίτλου σπουδών ή άλλου ειδικού πρόσθετου προσόντος από αυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄: Πίνακας Κωδικών Προσόντων και ο υπάλληλος υπηρετούσε ήδη σε κλάδο για τον οποίο απαιτείται με τις ισχύουσες διατάξεις ως προσόν διορισμού η κτήση συγκεκριμένου τίτλου σπουδών/ειδικού πρόσθετου προσόντος, η σχετική πιστοποίηση δεν θα πρέπει να θεωρείται προϋπόθεση για τη μετάταξη/μεταφορά του υπαλλήλου σε θέσεις του ίδιου κλάδου/ειδικότητας.
Συνεπώς, σε περίπτωση που ο υπάλληλος επιδιώκει θέσεις της ίδιας ειδικότητας με αυτήν που κατείχε όταν τέθηκε σε διαθεσιμότητα, και δεν διαθέτει τα απαιτούμενα από τον πίνακα προσόντα, επειδή τεκμαίρεται ότι τα κατέχει, συμπληρώνει στην αίτησή του όσον αφορά τον κωδικό τίτλου: 9999 (στην ενότητα Γ. της αίτησης) και τον κωδικό πρόσθετου ειδικού απαιτούμενου προσόντος: 999 (στην ενότητα Ε. της αίτησης) εφόσον απαιτούνται πρόσθετα ειδικά προσόντα.
Για την αξιολόγηση και μοριοδότηση των ανωτέρω ειδικών πρόσθετων βαθμολογούμενων κριτηρίων οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι πρέπει να συμπληρώσουν στην ενότητα Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ της αίτησης , στο τμήμα α. τον κωδικό που αντιστοιχεί στο αξιολογούμενο κριτήριο δηλαδή Προϋπηρεσία σε Δημόσια Νοσοκομεία: κωδικός 777 ή/και Προϋπηρεσία σε λοιπούς Φορείς εποπτείας Υπουργείου Υγείας: κωδικός 778 και στο τμήμα β. την αντίστοιχη τιμή (π.χ., υπάλληλος με τρία (3) έτη υπηρεσίας σε φορέα εποπτείας του Υπουργείου Υγείας ( κωδικός 778) συμπληρώνει στο τμήμα α. τον κωδικό: 778 και στο τμήμα β. την τιμή: 03).
Εφόσον ο αξιολογούμενος καλύπτει, ταυτόχρονα, τα κριτήρια των κατηγοριών Α και Β, η μέγιστη μοριοδότησή του δεν μπορεί να υπερβαίνει την ανώτατη μοριοδότηση της κατηγορίας Α, δηλαδή τα 30 μόρια.
Για την απόδειξη των ανωτέρω κριτηρίων απαιτείται βεβαίωση προϋπηρεσίας από Δημόσιο Νοσοκομείο ή/και από λοιπούς φορείς εποπτείας του Υπουργείου Υγείας.
Η παρούσα Εγκύκλιος αποστέλλεται στο Υπουργείο Υγείας και καταχωρείται στον ηλεκτρονικό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.ydmed.gov.gr.) και του ΑΣΕΠ:www.asep.gr.Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/16-08-2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Τα Παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Εγκυκλίου.
Παράρτημα Α΄: Πίνακας Θέσεων στους Φορείς Υποδοχής.
Παράρτημα Β΄: Πίνακας Φορέων Προέλευσης.
Παράρτημα Γ΄: Κωδικοί Κλάδων/Ειδικοτήτων Φορέων Προέλευσης.
Παράρτημα Δ΄: Πίνακας Κωδικών Προσόντων.
Παράρτημα Ε΄ : Κριτήρια– Δικαιολογητικά/Πιστοποιητικά Απόδειξης.
Παράρτημα ΣΤ΄: Τίτλοι Γλωσσομάθειας – Τρόπος Απόδειξης.
Παράρτημα Ζ΄: Γνώση χειρισμού Η/Υ – Τρόπος Απόδειξης.
Παράρτημα Η΄: Έντυπα Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη/Μεταφορά ΜΜ.ΠΕ.1 (Οδηγίες/ Αίτηση), ΜΜ.ΤΕ.1 ( Οδηγίες/ Αίτηση), ΜΜ.ΔΕ.1 ( Οδηγίες/ Αίτηση) και ΜΜ.ΥΕ.1 ( Οδηγίες/ Αίτηση) – Οδηγίες προς τους αιτούντες υπαλλήλους για τη συμπλήρωση των εντύπων
http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20130918_egiklios_anakoinosi_ugeias.pdf

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΥΠ ΔΜ&ΗΔ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ  ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
(2θμιο σωματείο με Απόφ. Πρωτοδικείου 125/2010) 
115 22  Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ   ΑΘΗΝΑΙ
                      Τηλ.:6944161115  e-mail:pespo3t@yahoo.gr 
                                                                  Αθήναι 19-9-2013   
     
Η ΠΕΣΠΟ3Τ,ζήτησε διευκρίνηση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης,μετά
από αρκετά ερωτήματα τριτέκνων επί της υποπαραγράφου:στ) παραρτήματος εγκυκλίου
ΥΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΦΕΚ 2208Β 6ΣΕΠ2013 ΒΛ9ΚΧ-ΨΩΨ 
΄΄-Στην περίπτωση των ενήλικων άγαμων τέκνων:
...
- που σπουδάζουν για 2 χρόνια μετά το πέρας των σπουδών τους και μέχρι 27 ετών, απαιτείται βεβαίωση της σχολής και βεβαίωση του ΟΑΕΔ, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του, ότι κατά την ημερομηνία θέσης σε διαθεσιμότητα του υπαλλήλου, το τέκνο ήταν εγγεγραμμένο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.΄΄

Η απάντηση-διευκρίνηση(από κα Χωριανοπούλου Μ. Δντρια Γραφείου Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κου Μητσοτάκη Κυριάκου και νομικού Συμβούλου) είναι:

΄΄Αφορά το τέκνο που έχει τελειώσει τις πρώτες σπουδές του σε ΑΕΙ-ΤΕΙ Ή ΑΛΛΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ και συνεχίζει σε επόμενες σπουδές(πχ επόμενο πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) διαρκείας 2 ετών είτε μετρούν έως 2 έτη, να μην υπερβαίνει το 27 έτος της ηλικίας και να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ που να πιστοποιείται με βεβαίωσητου ΟΑΕΔ.΄΄


Το ΔΣ

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛ/ΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21

                                                                                     ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ4691ΩΔ-ΒΩ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 2013
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
            ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΣΤ΄ ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών του εντύπου Α21». 

                                                ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 758 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 15 του ν. 4169/1961 (Α΄81), όπως ισχύει. 
β) Της υποπαρ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ) Του άρθρου 40 του ν.4141/2013, όπως ισχύει. 
2. Την αριθµ. ∆27/οικ. 15239/645/16-5-2013 (Β' 1227) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί καθορισµού της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόµατος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόµατος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και ειδικότερα την παρ.1  του άρθρου 4 αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουµε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας
υποβολής του εντύπου Α21 αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση του ενιαίου επιδόµατος στήριξης τέκνων ή/και του ειδικού επιδόµατος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, εντός της οποίας οφείλουν οι αιτούντες να υποβάλουν στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους ή και σε υπαλλήλους του ∆ήµου, που ορίζονται από το ∆ήµαρχο, τα δικαιολογητικά για τα οποία έχουν συµπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Α21. 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
∆ρ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ:ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΓΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ) Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟ  1-1-2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΡΘΡΟ 34 ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

             Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

                                                      Άρθρο 34

                     Μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.

1. Όλοι οι επιτυχόντες που είτε έλαβαν µέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 είτε έκαναν χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγούµενων, της εισαγωγής τους, ετών και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τµήµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τεκµαίρουν δικαίωµα µεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τµήµα, εφόσον το ετήσιο κατά το έτος 2012 εισόδηµα του δυνητικά δικαιούχου και των µελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ κατά κεφαλήν. Για τις µονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πά-
σχουν από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. Φ.151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄ βαθµού ή οι γονείς ή κηδεµόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγµένα συµπληρώσει οχτώ (8) µήνες ανεργίας εντός του έτους 2013, το ανωτέρω εισόδηµα υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ κατά κεφαλήν και το, κατά τα ανωτέρω, δικαίωµα µεταφοράς θέσης αφορά και στους επιτυχόντες που έλαβαν µέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2009-2010.
2. Η κατά τα ανωτέρω µεταφορά της θέσης πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και επιτρέπεται µόνο από Πανεπιστήµιο σε Πανεπιστήµιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθµός των µεταφερόµενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 15% του συνολικού αριθµού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τµήµα που εδρεύει στους ΝοµούςΑττικής και Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθµού των εισακτέων στις υπόλοιπες Σχολές ή Τµήµατα. Από τις διατιθέµενες θέσεις το 10% θα διατεθεί στους εισακτέους της σχολικής
χρονιάς 2009-2010, το 30% θα διατεθεί στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2010-2011, το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2011-2012 και το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2012-2013.
3. Οι δικαιούχοι µεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για αντίστοιχα Τµήµατα έως δύο διαφορετικών Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι..
4. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή Τµήµα είναι µε σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι:
α) Το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου και των µελών της οικογενείας του κατά το έτος 2012, κατά αύξουσα κατανοµή,
β) Ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. Φ151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄ βαθµού 
γ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου,που φοιτά σε Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑ.ΙΤ.Ε.),καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισµού διαφορετικής πόλης της µόνιµης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να α-
νήκει στην κατηγορία των πολύδυµων τέκνων που συµµετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
δ) Ο δικαιούχος να είναι µέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, κατά τις κείµενες διατάξεις.
ε) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. Φ151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄βαθµού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.
στ) Ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυµάτων της τροµοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120).
ζ) Τα µόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
5. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη µεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της µεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
6. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τµηµάτων των Α.Ε.Ι. καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, λαµβάνοντας υπόψιν τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, Τµηµάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόµενα επαγγελµατικά δικαιώµατα, όπου αυτά υφίστανται. Η απόφαση εκδίδεται µετά από γνώµη της Α.ΔΙ.Π. η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήµατος του Υπουργού.
7. Κατ’ εξαίρεση των όσων ανωτέρω, οι επιτυχόντες των αναφεροµένων στην παράγραφο 1 σχολικών ετών οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής µε την κατηγορία του 5%, δύνανται µε αίτησή τους να µεταφέρουν τη θέση τους σε όποιο Πανεπιστήµιο, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε ΤΕΙ, δηλώσουν. Οι θέσεις που θα καταληφθούν από τους ανήκοντες στην κατηγορία αυτή επιτυχόντες, δεν θα υπάγονται στα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και κατά συνέπεια οι επιτυχόντες αυτοί θα καταλάβουν θέσεις φοίτησης καθ’ υπέρβασιν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων θα καθορισθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
8. Φοιτητές που εισήχθησαν οποιαδήποτε σχολική χρονιά σε Α.Ε.Ι., και διαρκούσης της φοίτησής τους ασθένησαν οι ίδιοι από τις ασθένειες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794 (Α΄ 156) και η ασθένειά τους αυτή έχει διαπιστωθεί ιατρικά σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση Φ.151/19785/Β6/12.2.2013,δύνανται να µεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη σχολή ή τµήµα του Πανεπιστηµίου, εάν τυγχάνουν πανεπιστηµιακοί φοιτητές ή του Τ.Ε.Ι. εάν φοιτούν σε Τ.Ε.Ι. που ευρίσκεται στην πόλη της µόνιµης κατοικίας των γονέων τους ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκεί Α.Ε.Ι., στην εγγύτερη πόλη αυτής.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΜΑΤΗΜΟ.ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ TΟ ΚΡΑΤΟΣ;

ΜΕΙΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Kατά 10% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, δείχνουν ότι το 2007 ο αριθμός γεννήσεων ήταν 111.926 και έπεσε σταδιακά τα επόμενα χρόνια, με τις γεννήσεις να περιορίζονται το 2012, στις 100.980.
«Το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στον ελληνικό πληθυσμό αυξάνεται συνεχώς τις τελευταίες δύο δεκαετίες και επιδεινώνεται σημαντικά την τελευταία περίοδο, λόγω της έντονης οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα» αναφέρει ο υπουργός Υγείας, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή. «Η συνεχής μείωση των αριθμών των γεννήσεων, η έντονη μεταβολή (μείωση) των δεικτών γεννητικότητας και αναλογίας γεννήσεων ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας, δηλώνει την κορύφωση του προβλήματος, με αρνητικές προοπτικές εξέλιξης» επισημαίνει επίσης ο κ. Γεωργιάδης και επισημαίνει ότι εκτός από τους ποσοτικούς δείκτες υπάρχουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το δημογραφικό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, όπως η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας γάμου και κατά συνέπεια, η γέννηση παιδιών σε μεγαλύτερες ηλικίες των γονέων, η ανισοκατανομή των γεννήσεων ανά περιφέρεια της χώρας (μείωση των γεννήσεων στον αγροτικό πληθυσμό), η σημαντική συμμετοχή γεννήσεων από οικογένειες μεταναστών κλπ.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία καταγραφής γεννήσεων ζώντων νεογνών που τηρούνται στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών, παρατηρείται μείωση του αριθμού αυτών, περίπου 10% την τελευταία πενταετία και συγκεκριμένα το 2007 (111.926), 2008 (118.302), 2009 (117.933), 2010 (114.766), 2011 (107.200), 2012 (100.980).
Όπως εξάλλου αναφέρει ο υπουργός, «το περιεχόμενο των πολιτικών για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα προϋποθέτει τη συστηματική λήψη μέτρων και ανάπτυξη δράσεων για παροχές, υποδομές, οργάνωση υπηρεσιών κλπ, σε κοινωνικό, οικονομικό, εργασιακό και ασφαλιστικό επίπεδο».
Προγεννητικός έλεγχος
Το έγγραφο του κ. Γεωργιάδη διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Γιάννη Κουράκου, ο οποίος επικαλείται έρευνα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας που δείχνει ότι υπάρχει αύξηση στις γεννήσεις νεκρών εμβρύων. Ο βουλευτής είχε διατυπώσει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο γυναίκες που μένουν άνεργες να παραλείπουν σημαντικές εξετάσεις και ελέγχους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Ειδικά, για τον προγεννητικό έλεγχο, ο υπουργός Υγείας αναφέρεται στις εξετάσεις που ήδη γίνονται, αναγνωρίζει όμως ότι το περιεχόμενο του προγεννητικού ελέγχου -με τη διευρυμένη του έννοια- βρίσκεται σε διαρκή επιστημονική συζήτηση, δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ) που να προσδιορίζει τα είδη των εξετάσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο αυτό και γι΄ αυτό «διαπιστώνεται, πραγματικά, μερική κάλυψη σε ασφαλιστικό επίπεδο των εξετάσεων του προγεννητικού ελέγχου, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει διευρυνθεί από το 1999, παρά τις συνεχείς επιστημονικές εξελίξεις».
«Το γεγονός αφήνει ακάλυπτους τους γονείς και τα έμβρυα από την πρόληψη της εκδήλωσης ή την ανατροπή νέων, πλέον των προβλεπόμενων, νοσηρών καταστάσεων» αναφέρει ο υπουργός Υγείας και ενημερώνει ότι «η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Υγείας, έχοντας τη σχετική αρμοδιότητα σε θέματα προγεννητικού ελέγχου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Υγείας και ύστερα από σχετική επιστημονική γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διεύρυνση των προβλεπόμενων εξετάσεων του προγεννητικού ελέγχου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης αυτών από τον ΕΟΠΥΥ και άλλα ταμεία, καθώς και ένταξης της εν λόγω παροχής για τους ανασφάλιστους και οικονομικά αδυνάτους».
ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ:ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ 15% ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ;
ΗΤΟΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 
ΜΟΛΙΣ ΚΑΙ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΙΣ 80-85000 

ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΕΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ;


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ