Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΣΠΟ3Τ 5-9-2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ  ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
(2θμιο σωματείο με Απόφ. Πρωτοδικείου 125/2010) 11522  Μακρυνίτσης 9,
              ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  ΑΘΗΝΑΙ  Τηλ.:6944161115  e-mail:pespo3t@yahoo.gr 
                                                                 Αθήνα 5-9-2013

                                                          

Γνωρίζεται ότι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΣΠΟ3Τ πραγματοποίησαν τις ακόλουθες συναντήσεις στις 5-9-2013,μετά από σχετικά αιτήματά μας, με:
            1.Τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση κ.Μητσοτάκη Κυριάκο,
            2.Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δαβάκη Αθανάσιο,
            3.Τον Γενικό Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδος ΠΑΣΟΚ κ. Ρήγα Παναγιώτη,
            4.Τον Γενικό Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδος ΑΝ.ΕΛ κ. Μελά Παναγιώτη και
            5.Τον Γενικό Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδος ΔΗΜΑΡ κ. Αμοιρίδη Ιωάννη

για τα θέματα-προβλήματα που απασχολούν τους γονείς με τρία τέκνα και είναι στην αρμοδιότητά τους. Συγκεκριμένα:
            1.Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση  κ. Μητσοτάκη Κυριάκο: Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας(20-8-2013 με τον Γεν. Γραμματέα της ΠΕΣΠΟ3Τ) και αίτημά μας για συνάντηση, ο κ. Υπουργός, προς τιμή του άμεσα, το απεδέχθη. Κατά την συνάντηση βασικό θέμα-πρόβλημα που συζητήθηκε εκτενώς ήταν η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Αποφάσεως για την κινητικότητα των τριτέκνων,που προβλέπεται από την παρ.2 του Άρθρου 91 ν.4172/2013. Οι προτάσεις μας φαίνονται στην συνημμένη επιστολή μας.Το κύριό μας αίτημα για εξαίρεση όλων των τριτέκνων από την κινητικότητα δεν έγινε αποδεκτό αλλά,έγινε αποδεκτό  το εισοδηματικό κριτήριο των 45000 ευρώ(η εγκύκλιος υπογράφθηκε) όπου καθορίζονται:΄΄..τα άρθρα 80, 82 και 93  του ν. 4172/2013 , καθώς και όσοι πρόκειται να τεθούν εφεξής δυνάμει των άρθρων 81 και  90 του ιδίου νόμου μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους ετησίως, ανέρχεται σε  45.000 ευρώ , όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το τρέχον (ή ελλείψει αυτού, για το προηγούμενο) οικονομικό έτος΄΄. Συντάσσεται χωριστή κατάσταση η οποία υλοποιείται κατά προτεραιότητα και δεν εμπλέκονται στην μοριοδότηση. Επίσης μας διαβεβαίωσαν τόσο η Διευθύντρια του Γραφείου του κου Υπουργού όσο και ό ίδιος ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  κ. Μητσοτάκης Κ., ότι σε αυτήν την εγκύκλιο εντάσσονται και οι γονείς με τρία τέκνα σχολικοί φύλακες και δημοτικοί αστυνομικοί και γενικά αυτοί που επηρεάζονται από τα άρθρα του προαναφερόμενου νόμου. Πέραν αυτών συζητήθηκαν και άλλα θέματα-προβλήματα, καθώς και την έμπρακτη στήριξη του Κου Υπουργού στην υλοποίηση της Βασικής μας προτάσεως για τον χαρακτηρισμό των γονέων με τρία τέκνα ως πολυτέκνους.
Ζητήθηκε όπως η ΠΕΣΠΟ3Τ ευρίσκεται σε επικοινωνία με το Υπουργείο(Γραφείο Υπουργού) για εξέταση όλων των θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου και σύντομα θα σταλεί από την ΠΕΣΠΟ3Τ συνολική πρόταση με ανάλογη τεκμηρίωση.
2. Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ.Δαβάκη: Με την ιδιαίτερη ευαισθησία που τον διακρίνει,αποδέχθηκε το αίτημά μας για συνάντηση κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα αρμοδιότητος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δόθηκαν οι αναγκαίες διευκρινήσεις όσον αφορά την ανησυχία που είχε προκληθεί από την κατάργηση σχετικής εγκυκλίου περί Μεταθέσεως στελεχών των Ε.Δ( Εγκύκλιος με Αριθμ. Φ. 411/150326/Σ.1373 ΦΕΚ 1400Β 30-4-2012)  από την εγκύκλιο ΥΑ Φ.411/253437 Σ. 2358 ΦΕΚ 1631/1-7-2013, τ. Β' ΑΔΑ: ΒΛ4Κ6-6ΕΔ και στην οποία περιλαμβανόταν διάταξη 1α2(α) του άρθρου 5 του ν. 3883 ΦΕΚ 167Α 2010 κατά την οποία δεν θα λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση για τους τριτέκνους, πολυτέκνους και άλλες κατηγορίες κοινωνικών ομάδων. Η σωστή ερμηνεία είναι η εξής:΄΄ Τα θέματα που αφορούν στις Μεταθέσεις του συνόλου των Στελεχών των ΕΔ (συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών που είναι γονείς 3 τέκνων) καθορίζονται  στις διατάξεις του Ν.3883/2010. Οι διατάξεις αυτές δύναται να τροποποιηθούν ή να  καταργηθούν μόνο με νεότερο Νόμο και σε καμία περίπτωση με υπουργική απόφαση. Επίσης με σχετική διάταξη καθορίζεται ότι το Στέλεχος δύναται εγγράφως ή  ηλεκτρονικά να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία τα κοινωνικά κριτήρια που το αφορούν και να στείλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία, όπου αυτό απαιτείται…΄΄.Πέραν αυτών ζητήσαμε την εξέταση και ανάλογη θεσμοθέτηση των ακολούθων προτάσεών μας:           
            α. Την παροχή στα τέκνα τριτέκνων που υπηρετούν του ομοίου μισθίου που δίδεται για τους πολύτεκνους και
            β. Σε περίπτωση που το 1ο αγόρι τριτέκνου δεν κάνει χρήση της μειωμένης θητείας να μεταφέρεται στο επόμενο αγόρι και βεβαίως με προϋπόθεση έγγραφης συγκατάθεσης των γονέων(και των δύο) και του 1ου τέκνου(αγοριού).
3. Η ΠΕΣΠΟ3Τ εδώ και μερικούς μήνες έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία για εξεύρεση διακομματικής συναίνεσης στο θέμα της αντιμετωπίσεως του σοβαρότατου δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδος. Για τον σκοπό αυτό έχει αποστείλει σχετικές επιστολές με ανάλογο έντυπο προς τους Γεν. Γραμματείς των Κοινοβουλευτικών Ομάδων των πολιτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στην Βουλή των Ελλήνων και στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκαν και οι συναντήσεις με :
Τον Γενικό Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδος ΠΑΣΟΚ κ. Ρήγα
                        Τον Γενικό Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδος ΑΝ.ΕΛ κ.Μελά Παναγιώτη
                        Τον Γενικό Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδος ΔΗΜΑΡ κ. Αμοιρίδη
            Μας υποσχέθηκαν ότι σύντομα θα έχουμε τις απαντήσεις τους.Ήδη έχουμε λάβει απαντήσεις θετικές από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ.

ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ,ΕΘΝΙΚΟ,ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Συνημμένα στο παρόν σχετικές ΦΩΤΟ από τις συναντήσεις.


Η Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας
  
Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου                        Σταύρος Πουρτουλίδης


                              Γεν. Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδος ΔΗΜΑΡ Βουλευτής Αμοιρίδης Ιωαν


Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μητσοτάκης Κυριάκος

                                    Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Δαβάκης Αθανάσιος
                                  


                        

Δεν υπάρχουν σχόλια: