Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΡ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2013-14

                 ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΟΙΝΗ ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Αριθμ. 279/23460 ΦΕΚ414Β 2013
Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησης τους, του προγράμματος Δωρεάν Διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε.

                             Άρθρο 6
               Αξιολόγηση των αιτήσεων
......
7. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου βάσει των στοιχείων που τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων καταρτίζεται ο προσωρινός πίνακας τελικών δικαιούχων, ο οποίος προωθείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να γίνει ανάρτηση των συγκεντρωτικών στοιχείων ανά φορέα και να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις.
8. Μετά την αξιολόγηση των τυχόν υποβληθεισών
ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσης,
ο οριστικός πίνακας των τελικών δικαιούχων (μητρώο
δικαιούχων) αποστέλλεται (έντυπη και ηλεκτρονική μορ−
φή) στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι την 31η Αυγού−
στου έκαστου έτους, συνοδευόμενο από την έκθεση
τακτικού διοικητικού ελέγχου, του υποδείγματος 2 του

Παραρτήματος II.

                               Άρθρο 8
                     Διαδικασία ενστάσεων
1. Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών πινάκων των φορέων εκπροσώπησης, των 
προσωρινών πινάκων των τελικών δικαιούχων και των
πορισμάτων έκτακτων επιτόπιων ελέγχων μπορούν να
υποβληθούν εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ.3 της παρούσης, εντός
5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημε−
ρομηνίας ανάρτησης των προσωρινών πινάκων ή της
ημερομηνίας διενέργειας του έκτακτου ελέγχου, αντί−
στοιχα. Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε
τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία απορρίπτονται
ως εκπρόθεσμες. Η έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται
μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία
σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.
2. Η αρμόδια επιτροπή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
7 της παρούσης εξετάζει τις ενστάσεις και αποφασίζει
αιτιολογημένα για την αποδοχή ή απόρριψη αυτών. Εν−
στάσεις ασαφείς ή κατά των όρων και των κριτηρίων
της παρούσης, ή κατά της ορθότητας των στοιχείων
αρχείων άλλων υπηρεσιών (στοιχεία που τηρούνται ηλε−
κτρονικά στο ΟΠΣ Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων της ΓΓΠΣ του ΥπΟΙΚ) απορρίπτονται. Κατά
την εκδίκαση της ένστασης καλείται, εφόσον κριθεί

απαραίτητο, εκπρόσωπος του φορέα.

                               Άρθρο 2

                         Αρμόδιες Υπηρεσίες
3. Αρμόδια υπηρεσία εφαρμογής της παρούσης στις
κατά τόπους περιφερειακές ενότητες, είναι η Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.), το
έργο της οποίας είναι:
I. Η παραλαβή των αιτήσεων και τυχόν ενστάσεων
II. Η διενέργεια ελέγχων, όπως αυτοί περιγράφονται
στο άρθρο 7 παρούσης.
III. Η κατάρτιση, αποστολή και ανάρτηση των πινάκων
(προσωρινών και οριστικών) των επιλέξιμων φορέων

εκπροσώπησης και των τελικών δικαιούχων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: