Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΡΘΡΟ 34 ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

             Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

                                                      Άρθρο 34

                     Μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.

1. Όλοι οι επιτυχόντες που είτε έλαβαν µέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 είτε έκαναν χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγούµενων, της εισαγωγής τους, ετών και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τµήµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τεκµαίρουν δικαίωµα µεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τµήµα, εφόσον το ετήσιο κατά το έτος 2012 εισόδηµα του δυνητικά δικαιούχου και των µελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ κατά κεφαλήν. Για τις µονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πά-
σχουν από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. Φ.151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄ βαθµού ή οι γονείς ή κηδεµόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγµένα συµπληρώσει οχτώ (8) µήνες ανεργίας εντός του έτους 2013, το ανωτέρω εισόδηµα υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ κατά κεφαλήν και το, κατά τα ανωτέρω, δικαίωµα µεταφοράς θέσης αφορά και στους επιτυχόντες που έλαβαν µέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2009-2010.
2. Η κατά τα ανωτέρω µεταφορά της θέσης πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και επιτρέπεται µόνο από Πανεπιστήµιο σε Πανεπιστήµιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθµός των µεταφερόµενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 15% του συνολικού αριθµού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τµήµα που εδρεύει στους ΝοµούςΑττικής και Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθµού των εισακτέων στις υπόλοιπες Σχολές ή Τµήµατα. Από τις διατιθέµενες θέσεις το 10% θα διατεθεί στους εισακτέους της σχολικής
χρονιάς 2009-2010, το 30% θα διατεθεί στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2010-2011, το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2011-2012 και το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2012-2013.
3. Οι δικαιούχοι µεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για αντίστοιχα Τµήµατα έως δύο διαφορετικών Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι..
4. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή Τµήµα είναι µε σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι:
α) Το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου και των µελών της οικογενείας του κατά το έτος 2012, κατά αύξουσα κατανοµή,
β) Ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. Φ151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄ βαθµού 
γ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου,που φοιτά σε Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑ.ΙΤ.Ε.),καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισµού διαφορετικής πόλης της µόνιµης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να α-
νήκει στην κατηγορία των πολύδυµων τέκνων που συµµετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
δ) Ο δικαιούχος να είναι µέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, κατά τις κείµενες διατάξεις.
ε) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. Φ151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄βαθµού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.
στ) Ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυµάτων της τροµοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120).
ζ) Τα µόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
5. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη µεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της µεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
6. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τµηµάτων των Α.Ε.Ι. καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, λαµβάνοντας υπόψιν τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, Τµηµάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόµενα επαγγελµατικά δικαιώµατα, όπου αυτά υφίστανται. Η απόφαση εκδίδεται µετά από γνώµη της Α.ΔΙ.Π. η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήµατος του Υπουργού.
7. Κατ’ εξαίρεση των όσων ανωτέρω, οι επιτυχόντες των αναφεροµένων στην παράγραφο 1 σχολικών ετών οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής µε την κατηγορία του 5%, δύνανται µε αίτησή τους να µεταφέρουν τη θέση τους σε όποιο Πανεπιστήµιο, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε ΤΕΙ, δηλώσουν. Οι θέσεις που θα καταληφθούν από τους ανήκοντες στην κατηγορία αυτή επιτυχόντες, δεν θα υπάγονται στα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και κατά συνέπεια οι επιτυχόντες αυτοί θα καταλάβουν θέσεις φοίτησης καθ’ υπέρβασιν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων θα καθορισθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
8. Φοιτητές που εισήχθησαν οποιαδήποτε σχολική χρονιά σε Α.Ε.Ι., και διαρκούσης της φοίτησής τους ασθένησαν οι ίδιοι από τις ασθένειες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794 (Α΄ 156) και η ασθένειά τους αυτή έχει διαπιστωθεί ιατρικά σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση Φ.151/19785/Β6/12.2.2013,δύνανται να µεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη σχολή ή τµήµα του Πανεπιστηµίου, εάν τυγχάνουν πανεπιστηµιακοί φοιτητές ή του Τ.Ε.Ι. εάν φοιτούν σε Τ.Ε.Ι. που ευρίσκεται στην πόλη της µόνιµης κατοικίας των γονέων τους ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκεί Α.Ε.Ι., στην εγγύτερη πόλη αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: