Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

ΕΥΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΤΟ 2016

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115
                                                                        Έδεσσα 25 Αυγούστου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 25 ΑΥΓ 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας συγχαίρει τους επιτυχόντες νέους/ες φοιτητές/τριες και ιδιαιτέρως τα τέκνα τριτέκνων οικογενειών της Περιφερειακής Ενότητος Πέλλας για την επιτυχή εισαγωγή τους σε σχολές των Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. αλλά και τις οικογένειές τους που τους στήριξαν. Μία καινούργια σελίδα στην ζωή τους άνοιξε, ένα βασικό βήμα για την πραγματοποίηση των ονείρων τους έγινε. Η πύλη της γνώσεως, των εμπειριών και των ελπίδων αλλά και των δυσκολιών άνοιξε.
Επίσης, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου που τα παιδιά τους επέτυχαν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ το 2016 να ενημερώσουν έγκαιρα τον Σύλλογο κατά την ημέρα και ώρες λειτουργίας του γραφείου του συλλόγου(Φλωρίνης 4 κάθε Τετάρτη από 19:00-20:00) για τα ακόλουθα αρχικά στοιχεία: Όνομα και Επώνυμο  μέλους και τέκνου καθώς και αριθμός μητρώου συλλόγου. Σχετική βεβαίωση της σχολής που επέτυχε ο/η φοιτητής/τρια προσκομισθεί με την εγγραφή του. Προγραμματίζεται σχετική εκδήλωση βράβευσή τους.
Τους ευχόμασθε καλή φοίτηση.


Το Διοικητικό Συμβούλιο


Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ                                                                                                            ΑΔΑ:75ΖΔ4653ΠΓ-ΤΞΤ
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Αθήνα, 28-07-2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                          Αρ.Πρωτ.: 3630/87095
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 22
Ταχ. Κώδ : 10552
Πληροφορίες : Γ. Αραβαντινός
Τηλέφωνο : 2102125151
Email : garavantinos@minagric.gr
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154, 11-6-2016, σελ. 3) και τροποποίηση της αριθ. 266355/11.02.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών συμπληρωματικών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών.

Άρθρο 10
Αποδέκτες αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή
1. Τα προϊόντα διατίθενται με δωρεάν διανομή:
    α. κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης α της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει στους κάτωθι αποδέκτες:
i) Κοινωνικές Συμπράξεις, που έχουν οριστεί για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)», όπως διαλαμβάνεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 223/2014,
ii) Κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων
iii) Κοινωνικές υπηρεσίες Περιφερειών και
   β. κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης β της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει στους κάτωθι αποδέκτες:
i) δημόσια σχολεία και
ii) παιδικές κατασκηνώσεις.
2. Οι αποδέκτες των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πληρούν τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο 83 του Καν. (ΕΕ) 543/2011, όπως ισχύει. Επιπλέον, οι αποδέκτες της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποδεικνύουν ότι οι ποσότητες που διανέμονται στο πλαίσιο αυτό συμπληρώνουν εκείνες που αγοράζουν κανονικά.
3. Οι αποδέκτες της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διανέμουν τα προϊόντα στους κάτωθι τελικούς δικαιούχους-ωφελούμενους της δωρεάν διανομής:
   α. οι δικαιούχοι της κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης, οι ωφελούμενες μονάδες του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 235 του ν.4389/2016 (Α’ 94),
   β. τα κοινωνικά παντοπωλεία,
   γ. οι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)»,
   δ. οι πολύτεκνοι γονείς με προστατευόμενα τέκνα, των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκαεπτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα (17.280) ευρώ. Για κάθε ένα προστατευόμενο τέκνο, πέραν των τεσσάρων (4), το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ και
   ε. οι γονείς τριών (3) προστατευόμενων τέκνων, των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκατέσσερις χιλιάδες (14.400) ευρώ.
4. Σε περίπτωση που οι τελικοί δικαιούχοι της ανωτέρω παραγράφου δεν παραλαμβάνουν τα προϊόντα που τους αναλογούν εντός των καθοριζόμενων από τους αποδέκτες της δωρεάν διανομής ημερομηνιών, τα αδιάθετα προϊόντα διατίθενται στα συσσίτια των Κοινωνικών Συμπράξεων.
………..
7. Οι συνολικές ποσότητες των προϊόντων που παραδίδονται ανά τελικό δικαιούχο-ωφελούμενο-φυσικό πρόσωπο- αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο όριο σε κατανάλωση 3.500 γραμμαρίων ανά εβδομάδα. Επιπλέον, οι ποσότητες που παραδίδονται σε κάθε διανομή ανά τελικό δικαιούχο-ωφελούμενο-φυσικό πρόσωπο- δεν ξεπερνούν τα 3.500 γραμμάρια κάθε εβδομάδα».