Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ 2013

ΦΕΚ 414Β΄ 22-2-2013     Αριθμ. 279/23460
Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαι−
ούχων και φορέων εκπροσώπησης τους, του προ−
γράμματος Δωρεάν Διανομής τροφίμων σε απόρους
της Ε.Ε.


Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός
των κριτηρίων επιλεξιμότητας των τελικών δικαιούχων
και των φορέων εκπροσώπησής τους, του συγχρημα−
τοδοτούμενου προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τρο−
φίμων σε απόρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Άρθρο 3
Ορισμοί
1. Τελικοί δικαιούχοι (ή δικαιούχοι) του προγράμμα−
τος δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά
άποροι που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
2. Ως άποροι, κατά την έννοια της παρούσης, θεω−
ρούνται:
Α. Τα άτομα και οι οικογένειες, που πληρούν το κρι−
τήριο επιλεξιμότητας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4,
παρ. Α της παρούσης (κατηγορία: άπορα άτομα, άπορες
οικογένειες).
Β. Παιδιά και ενήλικες που διαμένουν σε Μονάδες
Κοινωνικής Φροντίδας και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες
δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας (φιλοξενία ή
κλειστή φροντίδα), για τους οποίους θεωρείται κατά
τεκμήριο ότι πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας (κα−
τηγορία: σιτιζόμενα άτομα).
Γ. Οι σιτιζόμενοι σε οργανωμένα συσσίτια απόρων
(συσσίτια δήμων, ενοριών, κ.α.), που πληρούν το κριτήριο
επιλεξιμότητας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4, παρ.
Α της παρούσης (κατηγορία: σιτιζόμενα άτομα).
3. Ως φορείς εκπροσώπησης, που μεσολαβούν για
την δωρεάν διανομή των προϊόντων στους τελικούς
δικαιούχους, θεωρούνται οι φορείς παροχής υπηρεσι−
ών φιλανθρωπικού, μη κερδοσκοπικού, χαρακτήρα (π.χ.
δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ιερές Μητροπόλεις
κ.α.), όπως αυτοί ορίζονται αναλυτικότερα στο άρθρο 4,
παρ. Β. της παρούσης. Η διανομή των τροφίμων στους
τελικούς δικαιούχους μπορεί να γίνει είτε με τη μορφή
του συσκευασμένου τροφίμου, όπως αυτό θα παραδοθεί
στους φορείς εκπροσώπησης είτε με τη μορφή συσσι−
τίου που παρέχει ο φορέας εκπροσώπησης.
4. Ως μέλη της οικογένειας, θεωρούνται ο σύζυγος και
η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα αυτών, όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος.
5. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό
ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο
με ειδικό τρόπο. Από τον υπολογισμό του ως άνω ει−
σοδήματος εξαιρείται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη
διαβίωσης για κάθε άτομο ή οικογένεια, όπως αυτή
ορίζεται εκάστοτε στη φορολογική νομοθεσία.

Άρθρο 4
Κριτήρια επιλεξιμότητας
Α. Κριτήριο επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων.
Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορ−
φώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων
και είναι:
1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι
και 7.200 €.
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα,
ως ακολούθως:
I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος
ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι
και 10.700 €.
II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύ−
ζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και
δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύ−
ζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και
τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.
IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύ−
ζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και
τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3,
το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία
67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται
κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα
ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία
67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται
άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Β. Κριτήριο επιλεξιμότητας φορέων εκπροσώπησης.
Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους φορείς εκπρο−
σώπησης είναι η παροχή υπηρεσιών φιλανθρωπικού, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως αυτή αποδεικνύεται
βάσει των δικαιολογητικών του Παραρτήματος I της
παρούσης. Ως εκ τούτου στο πρόγραμμα δύναται να
συμμετάσχουν:
1. Οι Δήμοι όλης της χώρας.
2. Τα Ν.Π.Δ.Δ. στις αρμοδιότητες των οποίων υπά−
γεται η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (π.χ.
Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, Δημοτικά Γηροκομεία,
Βρεφοκομεία, κ.α.)
3. Τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τα
οποία, είτε βάσει των καταστατικών τους διατάξεων,
είτε βάσει των τεκμηριωμένων δράσεων/ενεργειών τους
κατά τα δύο τουλάχιστον προηγούμενα έτη, να προκύ−
πτει φιλανθρωπική δραστηριότητα (π.χ. Σύλλογοι, Σωμα−
τεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις
ΟΤΑ α΄ βαθμού, Μ.Κ.Ο, κ.α.).
4. Οι Ιερές Μητροπόλεις της χώρας για την άσκηση
του φιλανθρωπικού έργου των ενοριών τους.


Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
και απαιτούμενα δικαιολογητικά
Α. Φορέων Εκπροσώπησης
1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς εκπροσώπησης δικαιού−
χων υποβάλλουν την τυποποιημένη αίτηση−υπεύθυνη
δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1 του
Παραρτήματος Ι), στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου
2 της παρούσης, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ια−
νουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου έκαστου έτους, η οποία
συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του
Παραρτήματος I της παρούσης.
2. Οποιαδήποτε αίτηση συμμετοχής υποβληθεί με−
ταγενέστερα της ημερομηνίας, που καθορίζεται στην
παρ. Α1 του παρόντος άρθρου, θεωρείται εκπρόθεσμη
και οι σχετικοί φορείς εκπροσώπησης αποκλείονται
του προγράμματος. Προς τούτο, οι κατά τόπους αρμό−
διες υπηρεσίες των Περιφερειών προβαίνουν εγκαίρως
στην ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος δωρε−
άν διανομής τροφίμων. Ταυτόχρονα γνωστοποιούν τα
στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, fax, ταχυδρομική και
ηλεκτρονική διεύθυνση) των αρμόδιων, για την παρα−
λαβή αιτήσεων, υπηρεσιών.
Β. Τελικών Δικαιούχων
1. Οι ενδιαφερόμενοι, ως τελικοί δικαιούχοι του προ−
γράμματος, υποβάλλουν την τυποποιημένη αίτηση−
υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (Υπό−
δειγμα 1 του Παραρτήματος ΙΙ), μέσω αποκλειστικά ενός
επιλέξιμου φορέα εκπροσώπησης του οριστικού πίνακα,
κατά το διάστημα από 1ης Απριλίου έως 15ης Μαΐου, η
οποία συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά,
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσης.
2. Οι δικαιούχοι του άρθρου 3 παρ. 2Β της παρούσης
(παιδιά και ενήλικες) εξαιρούνται της υποβολής των
ανωτέρω δικαιολογητικών και ως αριθμός τελικών δι−
καιούχων του φορέα εκπροσώπησής τους θεωρείται
αυτός που αναγράφεται στην αίτηση−υπεύθυνη δήλω−
ση του φορέα, ο οποίος όμως δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να υπερβαίνει τη δυναμικότητα της δομής,
όπως αυτή ορίζεται βάσει της άδειας λειτουργίας/ΦΕΚ
σύστασης του.
3. Δικαιούχοι του άρθρου 3, παρ. 2Γ της παρούσης
(σιτιζόμενα άτομα) μπορεί να εξαιρεθούν από την υπο−
χρέωση υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών μόνο
στην περίπτωση κατά την οποία πιστοποιείται από το
Δήμο η οικονομική τους αδυναμία.
Τα χρονικά διαστήματα υποβολής των αιτήσεων του
παρόντος άρθρου δύνανται να τροποποιούνται με έγ−
γραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: