Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» (VOUCHERS)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS
Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)  Α.Ε.
στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017, έχοντας υπόψη την παρ. 8 του άρθρου 8 της με αριθμό 16/οικ.578/ ΕΥΣΕΚΤ/66166/22-6-2016  ΚΥΑ, όπως ισχύει :
καλεί
τους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στη πρόσκληση με αρ. πρωτ. 3070/11.7.2016   που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το έτος 2016-2017, και δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί voucher, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. βεβαίωση του Φορέα/Δομής παροχής των σχετικών υπηρεσιών περί αποδοχής του τέκνου ή των τέκνων τους, στην περίπτωση που τους χορηγηθεί voucher.
Η αίτηση των υποψηφίων καθώς και η σχετική βεβαίωση του Φορέα/Δομής πρέπει να υποβληθούν, σε αρχεία μορφής pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής : 25/9/2016 και ώρα 23.59 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω έντυπα, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα :
1.      ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ για τη χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» (voucher),  και
2.      ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ του φορέα/δομής για κάθε παιδί, ότι διαθέτει θέση στη συγκεκριμένη Δομή και Κατηγορία
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα χορηγήσει voucher στους ανωτέρω υποψήφιους σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έχει ήδη διενεργήσει, μέχρι την εξάντληση του  προϋπολογισμού.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι με αρ. πρωτ. 3070/11-7-2016   Πρόσκλησης.
                                                                              Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
                                                                                      Θεόδωρος Γκοτσόπουλος

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» (VOUCHERS)
Δράση : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016-2017
Προς
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)


ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ

Α.Φ.Μ.
Α.Μ.Κ.Α.

            Παιδί / Παιδιά  
Ονοματεπώνυμο  παιδιού
ΑΜΚΑ  παιδιού
Ονοματεπώνυμο  παιδιού
ΑΜΚΑ  παιδιού
Ονοματεπώνυμο  παιδιού
ΑΜΚΑ  παιδιού
Δηλώνω υπεύθυνα, ότι επιθυμώ να συμμετέχω στην διαδικασία για την χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» vouchers στη δράση : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  έτους 2016-2017 και ότι υπάρχει διαθέσιμη θέση  σε Φορέα/Δομή,  βεβαίωση/σεις του οποίου  σας επισυνάπτεται.
                       
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ημερομηνία:  …………….………. 2016
Τα αρχεία θα γίνονται δεκτά μόνον σε μορφή PDF και υποβάλλονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr
Σημείωση :Λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του παιδιού, όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση του/της ωφελούμενου/νης.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ/ΔΟΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS
Δράση : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016-2017
ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. - ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77, 10436 ΑΘΗΝΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΑΔΤ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ:
Ως νόμιμος εκπρόσωπος του παραπάνω Φορέα, δηλώνω ότι συμφωνώ να παρέχω θέση, στη/ον παρακάτω ενδιαφερόμενη/ο, σε περίπτωση που του χορηγηθεί voucher, για το δηλούμενο παιδί:
ΕΠΩΝΥΜΟ  :
ΟΝΟΜΑ :
Ονοματεπώνυμο  παιδιού
ΑΜΚΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
στο πλαίσιο της δράσης  "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"  έτους 2016-2017, της οποίας Δικαιούχος είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης A.E (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ.16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 ΦΕΚ Β΄1850/24.6.2016, όπως ισχύει.   
Ημερομηνία:  ……….………. 2016
          Ο ΔΗΛΩΝ
(υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και σφραγίδα φορέα)
Τα αρχεία θα γίνονται δεκτά μόνον σε μορφή PDF και υποβάλλονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr
Σημειώνεται ότι η κατηγορία θέσης της δομής πρέπει είναι  συμβατή με την ηλικία  του παιδιού, σύμφωνα  με τους όρους της με αρ.3070/11.7.2016 πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: