Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ;


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Αριθμ.3710/Β.204


Διορισμός των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
 τις διατάξεις:

 1.του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (Α΄ 119).
2.της παραγράφου 10 του άρθρου 16Β του ν. 3864/2010
3.της περίπτωσης θ΄ του άρθρου 1 του ν. 3213/2003«Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών,δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων»(Α΄ 309).
 4.την ανάγκη διορισμού των οργάνων Διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
5.την πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 4 του άρθρου4 του ν. 3864/2010 και την τήρηση της διαδικασίας του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 και της περίπτωσης ε’της παραγράφου 12 του ίδιου άρθρου.
6.το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1.Διορίζουμε τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως ακολούθως:

α. ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

αα. Paul Koster του Robert (Α.Δ: NNFJ89B7
9),Πρόεδρος
ββ. Αντρέας Μπερούτσος του Χαραλάμπους(Α.Δ.: ΑΗ3359334), μέλος
γγ. Pierre Mariani του Antoine Dominique (Α.Δ.:11ΑΙ80293), μέλος
δδ. Γεώργιος Μέργος του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: Τ066369),εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών,μέλος
εε. Ευθύμιος Γκατζώνας του Κωνσταντίνου(Α.Δ.Τ.: ΑΙ115454), εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, μέλος


β. ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

αα. Αναστασία Σακελλαρίου του Χρήστου(Α.Δ.: ΑΗ2693055), Διευθύνουσα Σύμβουλος
ββ. Μάριος Κολλιόπουλος του Νικολάου (Α.Δ.ΑΗ4162251), αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
γγ. Αναστάσιος Γάγαλης του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ.Ξ162625),μέλος
2. Η θητεία των μελών των ανωτέρω οργάνων αρχίζει την 1/2/2013 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2017.
3. α. Οι συνολικές ετήσιες μεικτές αποδοχές των μελών Διοίκησης του Ταμείου, ορίζονται ως ακολούθως:
αα. Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου: εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ
ββ. Μέλη Γενικού Συμβουλίου: τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ
γγ. Διευθύνουσα Σύμβουλος Εκτελεστικής Επιτροπής:διακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (215.000) ευρώ
ββ. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικής Επιτροπής: εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες(185.000)ευρώ
γγ. Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) ευρώ
 β.Οι ανωτέρω αποδοχές δεν συνοδεύονται από επιπλέον παροχές ή άλλα προνόμια και
καταβάλλονται σε12μηνη βάση
4.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.3864/2010 όπως ισχύει
 5.Τα ανωτέρω μέλη υπόκεινται στις διατάξεις του ν.3213/2003

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως

Αθήνα,30 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ:
1.ΔΗΛΑΔΗ:Ο κ. Μέργος αποποιήθηκε των υπολοίπων μισθών;
2. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΟΛΟ:220.000 ευρώ
3. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΛΟ:565.000 ΕΥΡΏ
4. ΗΤΟΙ:785.000 ΕΥΡΏ ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΩΣ 2017
5. 785.000Χ5=3.925.000 ΕΥΡΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: