Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 13 ΦΕΒ 2013 ΕΚΔΗΛΩΣΗ & ΤΡΟΦΙΜΑΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115
                                                                                                            Έδεσσα 13-2-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 13-2-2013

Γνωρίζεται ότι ο Σύλλογός μας περάτωσε με επιτυχία την Δωρεάν Διανομή Τροφίμων από την Ε.Ε για το 2012.Συγκεκριμένα διανεμήθηκαν οι ακόλουθες ποσότητες ανά είδος και αριθμό τρίτεκνων οικογενειών:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:1427 μέλη από 343 οικογένειες

     ΓΡΑΒΙΕΡΑ:   1.088,500 ΚΙΛΑ

ΦΕΤΑ:           1.180 ΚΙΛΑ

ΖΥΜΑΡΙΚΑ:   4.720 ΚΙΛΑ

ΡΥΖΙ:             7.367 ΚΙΛΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: 2.240 ΚΙΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ: 16.595,500 ΚΙΛΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Για το Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων από ΕΕ για το 2013 ο Σύλλογος άρχισε να δέχεται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που συνοπτικά είναι:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Αίτηση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα(υπάρχει έντυπο στον σύλλογο),
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης(υπάρχει έντυπο στον σύλλογο),
γ. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή διαβατηρίων, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου και συζύγου,
δ. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα,
ε.  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως,
                 στ.  Πρόσφατη Βεβαίωση Σπουδών εφ΄όσον έχουν τέκνο άνω των 18 ετών και σπουδάζει,
                 ζ. Βεβαίωση από την μονάδα του(ους) αν έχουν τέκνο(α) που  υπηρετεί(ουν) την θητεία του(ους), και είναι κάτω των 25 ετών,
η. Έγγραφα εν ισχύει από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο), στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται στην κατηγορία VII της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ 228302011ΦΕΚ660 Β 20-4-2011.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούχοι, κατά την έννοια της ΚΥΑ 228302011/20-4-2011, ορίζονται:  αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της Εγκυκλίου, θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν:
α. Ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο, 30% για το πρώτο, 30% για το δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.
β. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και,
 γ. Κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.
Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Τα μέλη- δικαιούχοι προηγούμενων ετών και εφ΄ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις  θα προσκομίσουν εκ νέου  όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω.

            Τα δικαιολογητικά να προσκομίζονται:

         στο Γραφείο του Συλλόγου, Φλωρίνης 4 (Εντός Εργατικού Κέντρου Έδεσσας), έως 20 Μαρτίου 2013,κάθε Τετάρτη 17:00-18:00 εκτός αργιών. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Σύλλογο 6944161115.Τέλος υπενθυμίζουμε για την εκδήλωση του Συλλόγου μας που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Σάββατο και από 16:00 έως 20:00, στην αίθουσα διαλέξεων της Ι. Μ. Εδέσσης,  Πέλλης και Αλμωπίας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
-Ενημέρωση μελών(Πρόσφατα σκληρά φορολογικά μέτρα,Δικαιούχοι των νέων επιδομάτων στηρίξεως τέκνων ,Μειώσεις τελών Υδρεύσεως, Πρόγραμμα διανομής τροφίμων από Ε.Ε για το 2013,κάρτα μέλους, προσφορές καταστημάτων, εκπαιδευτικών κέντρων κ.α).
-Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός έτους 2012
-Βράβευση μητέρων που απέκτησαν το 3ο τέκνο εντός του 2012.
-Βράβευση των τέκνων των μελών του Συλλόγου Γονέων Τριών Τέκνων Επαρχίας Εδέσσης ''Οι Τρείς Ιεράρχες'', που επέτυχαν σε σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ το 2012.
-Κοπή πίτας του Συλλόγου
Οι γονείς που απέκτησαν το 3ο τέκνο εντός του 2012 να ενημερώσουν τον Σύλλογο, κατά την ημέρα και ώρες λειτουργίας του γραφείου του συλλόγου(Φλωρίνης 4 κάθε Τετάρτη από 17:00 -18:00) ή στο τηλέφωνο 6944161115  έως και 13-2-2013. Απαιτείται να προσκομισθεί στον Σύλλογο, πριν την εκδήλωση, το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
Τα μέλη του Συλλόγου που τα παιδιά τους επέτυχαν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ το 2012 να ενημερώσουν τον Σύλλογο κατά την ημέρα και ώρες λειτουργίας του γραφείου του συλλόγου(Φλωρίνης 4 κάθε Τετάρτη από 17:00-18:00) ή στο τηλέφωνο 6944161115 έως 13-2-2013, για τα ακόλουθα στοιχεία:
            -Όνομα και Επώνυμο  μέλους και τέκνου καθώς και αριθμός μητρώου συλλόγου,
            -Σχολή που επέτυχε. Απαιτείται να προσκομισθεί και σχετική βεβαίωση της σχολής που επέτυχε και παρακολουθεί.
Υπενθυμίζουμε ότι για την εγγραφή νέου μέλους στον σύλλογο απαιτούνται: Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, φωτοτυπία των ταυτοτήτων και των δύο γονέων και από μια φωτογραφία(διαστάσεων 3χ3) για την κάρτα μέλους.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: