Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 2013-14


                                                       ΑΔΑ: ΒΕΥΣ9-ΙΕ3

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
-----
Μαρούσι, 12-02-2013

Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/19785/Β6


         
Ταχ. Δ/νση         : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη        : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα        : http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες    : Σ. Πέλου
Τηλέφωνο          : 210-3442651, 210-3442101,                                              
                              210-3442705, 210-3442693
FAX                       : 2103442077
ΠΡΟΣ :
1. Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπ/σης
2. Δ/νσεις Δ.Ε.
3. Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια
(μέσω των Διευθύνσεων  Δ.Ε.)
4. Ε.Α.Π.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υγείας
Δ/νση Γραμματείας ΚΕΣΥ
Μακεδονίας 8, Τ.Κ. 10433, Αθήνα
2. Συνημμένος πίνακας Νοσοκομείων

                                                                                                                                                                                                           
ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014»

           Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. Φ.151/6682/Β6/17-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΖ9-Δ6Ζ) εγκυκλίου μας,  σας ενημερώνουμε  ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τΑ’/4-9-2009), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους.                    
Συνεπώς, παρακαλούνται οι Διευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ενημερώσουν άμεσα τους υποψηφίους, που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω κατηγορία το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, ότι  σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.  Φ.151/6521/Β6/17-01-2013  Υ.Α.  ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 έως και Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013, αναρτώντας την παρούσα εγκύκλιο στον πίνακα ανακοινώσεων και καλώντας τους υποψηφίους να υπογράψουν σε ονομαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της  με αριθ. Φ.151/122732/Β6/1-10-2010 (Φ.Ε.Κ. 1612/Β’/4-10-2010) Υπουργικής Απόφασης:
«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

α) Αίτηση
β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα και
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ:
α) μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%) και
β) κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%
εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών χρειάζεται να καταθέσουν στις επιτροπές των Νοσοκομείων και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας. (Όπως σας έχουμε ενημερώσει με την με αριθ. πρωτ. Φ.151/6682/Β6/17-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΖ9-Δ6Ζ) εγκύκλιό μας.)
Επισημαίνεται ακόμη, ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, κατά τα  έτη 2010, 2011 και 2012  τα οποία αναγράφουν επακριβώς και ολογράφως την πάθηση του υποψηφίου, όπως αυτή αναφέρεται ακριβώς στο άρθρο 35 του ανωτέρω Νόμου, με τον αντίστοιχο κωδικό, δεν χρειάζεται να αποκτήσουν νέο πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης.

  
                                                                                                                             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                                                                                                              ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ
Συνημμένα:
1. Αίτηση και Πίνακας με τις επταμελείς Επιτροπές των 14 Νοσοκομείων
2. Πίνακας παθήσεων

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφεία κ.κ. Υπουργού, Υφυπουργού, Γεν. Γραμματέα
2. Δ/νση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων (Τμήματα Α’ και Β’)
3. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.
4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής
5. Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληρ. και Νέων Τεχνολογιών
6. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
7. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
8. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών

 ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ
01
ΤΥΦΛΟΙ
02
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 85%)
03
ΚΩΦΟΙ
04
ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ
05
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
06
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ  ΑΝΑΙΜΙΑ
07
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ  ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
08
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ (SHUNT),ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ,ΌΠΩΣ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
09
 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE
10
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ  ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
11
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ (ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ)
12
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BUND CHIARI
13
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ FABRY
14
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ)
15
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ  ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
16
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
17
ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
18
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ − ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ
19
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
20
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΟΣ
21
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΚΑΡΔΙΑΣ
22
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΗΠΑΤΟΣ
23
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
24
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΝΕΦΡΟΥ
25
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
26
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
27
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
28
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EVANS
29
ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
30
ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%
31
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ
32
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
33
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΡΡΥΘΜΟΓΟΝΟ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
34
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ GAUCHER
35
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΌ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΕΣ Ή ΜΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 50MM HG
36
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΗΡΗ ΚΟΙΛΙΑ
37
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΟΡΜΟ


38
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ <35 span="">
39
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
40
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
41
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
42
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BRUGADA
43
 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
44
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΕΙΣ
45
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
46
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ
47
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN
48
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ WILSON
49
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ (RECKLINCHAUSEN)
50
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ
51
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ (ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ)
52
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ 
53
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΡΧΕΩΝ Η ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΟΡΧΕΚΤΟΜΗ
54
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ ΟΛΙΚΗ
55
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
56
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΟ ΕΡΥΘΥΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ) Η΄ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ (ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ >3 Η΄ CLEARANCE ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ <4 span="">
57
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ) Η΄ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ (ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ >3 Η΄ CLEARANCE ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ <4 span="">
58
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

1)ΠΝ Αλεξανδρούπολης,6ο χλμ Αλεξανδρούπολης Μάκρης, 
περιοχή Δραγάνα, Τ.Κ. 68100
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Φανή Σαρίκα                    
Τηλ. 25510-76177                                                               Αναπληρώτρια Γραμματέας : κα Αγγελική  Καμήλα                             Τηλ. 25510-76441

2) ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
Στ. Κυριακίδη 1, Θεσσαλονίκη,
Τ.Κ. 54636
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Μαρία Περδίκη    Τηλ.2310-993486                                 

3) ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»
Περιφερειακή Οδός - Νέα Ευκαρπία,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56403
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Θεοδώρα Λιούζα,  
                      τηλ.  2313-323909
Αναπληρώτρια Γραμματέας : κα Αγγελική Ζάχου                             Τηλ. 2313-323909                    

4) ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
Κωνσταντινουπόλεως49,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54642
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Χριστίνα Σαχινίδου 
                      Τηλ. 2310-892709                                                                                          Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Ειρήνη Μοσχοπούλου    
           Τηλ.  2310-892634 

5) ΠΓΝ Ιωαννίνων
Λεωφ. Πανεπιστημίου (Σταύρου
Νιάρχου), Ιωάννινα, Τ.Κ. 45500
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Κυριακή Τσιλίκα                                               Τηλ. 26510-99743

6) ΠΓΝΛ-Γ.Ν. Λάρισας
Τ.Θ. 1425, Περιοχή Μεζούρλο,
Λάρισα, Τ.Κ. 41110
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ελευθερία Μαλισιώτου                               Τηλ. 2413-502774

7) ΠΓΝ Πατρών
Ρίον Πατρών, Τ.Κ. 26504
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Παναγούλα Οικονόμου 
                      Τηλ. 2613-603408                                       
 Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Αντωνία Γιαννίκα                                                       Τηλ.  2610-997873

8) ΠΓΝ Ηρακλείου
Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71110
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής : κα Μαρία  Κλινάκη                                           Τηλ.   2810-392478

9) ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
Μεσογείων 154, Χολαργός, Τ.Κ. 11527
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Εμμανουέλα Μανωλά   Τηλ. 210-7776688

10)ΓΝΑ«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ           
Ερυθρού Σταυρού και Αθανασάκη 1, Αθήνα, Τ.Κ. 11526
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ευφροσύνη Αθανασιάδου                       Τηλ.213-2068632                                                                                             Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Ευαγγελία Οικονόμου                                                        Τηλ.  213-2068912   
 Υποβολή Δικαιολογητικών:
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή:  11:30-14:30                                                                          

11) ΓΝΑ «Λαϊκό»
Αγ. Θωμά 17, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Καλλιόπη Γεμελιάρη                                           Τηλ.  210-7456225                                                                                                     Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Βασιλική Παπαλόη                                                                                   Τηλ.  210-7456569

12) ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
Υψηλάντου 45-47, Αθήνα, Τ.Κ. 10676
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ελένη Κόκιου    
Τηλ.  213-2041190               Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα  Μαρία Παπακωνσταντοπούλου          Τηλ.  213-2041631


13) ΓΝΝ «Ο Άγιος Παντελεήμων»
       ΓΝΔΑ «Αγ. Βαρβάρα»
Δ. Μαντούβαλου 3, Νίκαια, Τ.Κ. 18454
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ανδριάνα Μονογιού                                                       Τηλ.   213- 2077481

14) ΠΓΝ «Αττικόν»
Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12462 
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ευαγγελία Παπουτσάκη                                         Τηλ.  210-5831993
 Αναπληρώτριες Γραμματείς: κα Ελισάβετ Κρανιώτη &
         κα Μαρία Δαβίλλα                            
Τηλ. 210-5831046- 5832228

ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ                                                                                         την Επταμελή Επιτροπή                                    Πιστοποίησης Παθήσεων                                                     του Νοσοκομείου                                                   ………………………………………… …………………….       .….…………………………………………………………...…..…………………………………………………………
Επώνυμο:

  Παρακαλώ να μου χορηγήσετε Πιστοποιητικό με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι λόγω της πάθησής μου επιτρέπεται η εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις, σε αριθμό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3794/09 (ΦΕΚ 156/Α/2009)

Συνημμένα υποβάλω:                                                                           1. Ιατρική Γνωμάτευση                                                            ………….………………………………………..                                                                   …………............................................                                             ……………………………………………………
2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
Όνομα:
Ονοματεπώνυμο πατέρα:
Ονοματεπώνυμο μητέρας:
Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου:
Εκδούσα αρχή:
Χρονολογία γέννησης:
Δ/νση κατοικίας(οδός –αριθμ.):

Ταχυδρ. Κώδικας:
Νομός - Πόλη:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:                              σταθερό: ………………………………………..    κινητό:…………………………………………….

Ηλεκτρονική δ/νση(e-mail):


ΘΕΜΑ: Χορήγηση πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης για την κατ΄ εξαίρεση εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις (Ν. 3794/2009).
          
… αιτ………….

(υπογραφή)


Τόπος και ημερομηνία αίτησηςΔεν υπάρχουν σχόλια: