Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Ε,ΟΧΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ.ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ!!!


ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!!!
ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΤΙΜΩΡΙΑ;
ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΤΑΝ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ;

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Φαίνεται ότι ήταν τόσο μεγάλο το ποσοστό της ειδικής κατηγορίας για τρίτεκνους ώστε εντάσσει το Υπουργείο Παιδείας στην ίδια κατηγορία και τους πολυτέκνους που ΄΄..δεν διαθέτουν πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε. για διάφορους λόγους (π.χ. υπέρβαση του ηλικιακού ορίου του πρώτου τέκνου τους), και δεν αποδεικνύουν έτσι την πολυτεκνική τους ιδιότητα,΄΄.
Αυτό λέγεται χρηστή Διοίκηση !!!!
 Εμείς το λέμε....

ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

 Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΥΠΕΠΘ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
                                     ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                                              Αρ. πρωτ.:  251/69217/Β6        Μαρούσι 19-6-2012 

ΘΕΜΑ : Υπαγωγή υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων στην ειδική περίπτωση πολυτέκνων και τριτέκνων
ΣΧΕΤ.: 1) Φ. 252/49254/Β6/02-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Ψ9-ΠΓΨ)
          2) Το με αριθμ. Φ.251/ 56458/Β6/18-05-2012 έγγραφό μας
          3) Η με αριθμ. 332/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (2) σχετικού εγγράφου μας με το οποίο η υπηρεσία μας υπέβαλε ερώτημα στο γραφείο Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ, για τη δυνατότητα υπαγωγής υποψηφίων πολυτέκνων χωρίς πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε. σε ειδική περίπτωση και σύμφωνα με την ανωτέρω (3) σχετική γνωμοδότηση, η οποία έγινε αποδεκτή από  την Υπουργό Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. με την από 15-06-2012 επισημειωματική πράξη της, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 Τόσο οι Έλληνες πολίτες όσο και οι αλλοδαποί (που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του ν. 3454/2006) οι έχοντες βάσει του πιστοποιητικού οικογενειακής τους κατάστασης άνω των τριών ζώντα τέκνα, αλλά δεν διαθέτουν πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε. για διάφορους λόγους (π.χ. υπέρβαση του ηλικιακού ορίου του πρώτου τέκνου τους), και δεν αποδεικνύουν έτσι την πολυτεκνική τους ιδιότητα, υπάγονται στην ειδική κατηγορία των τριτέκνων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων.

 Συνεπώς, στις προαναφερθείσες περιπτώσεις οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην ειδική περίπτωση των τριτέκνων, κατά τις οδηγίες του κεφαλαίου Β3 της ανωτέρω (1) σχετικής εγκυκλίου μας (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και σχετικά τροποποιημένη υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό και το ονοματεπώνυμο των ζώντων τέκνων-Υπόδειγμα 2α).
 

Σημειώνεται ότι για τη διευκόλυνσή σας, όσον αφορά στο θέμα της ένταξης υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, στον ιστότοπο http://exams.minedu.gov.gr, στις «Οδηγίες χρήσης» υπάρχουν «Συχνές Ερωτήσεις Ειδικών Περιπτώσεων»  με τις απαντήσεις, που ενημερώνεται συνεχώς (π.χ. Ερώτηση Δ8, ως τυφλοί θεωρούνται αυτοί με ποσοστό αναπηρία άνω του 80%).


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

          ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ
Συν.: Υπόδειγμα 2α

Εσωτερική Διανομή:
1) Γραφείο κας Υπουργού
2) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3) Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.

4) Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληρ. Και Νέων Τεχνολογιών
5) Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων, τμήματα Α’ & Β’  

Δεν υπάρχουν σχόλια: