Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝΚΡΙΤΗΡΙΑ
Χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια

ΜΟΡΙΑ
Α.Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου έως τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ
Μόρια 5
Β.Έως έξι χιλιάδες (3.001 έως 6.000) ευρώ
Μόρια 4
Γ.Έως εννέα χιλιάδες (6.001 έως 9.000) ευρώ
Μόρια 3
Η μοριοδότηση των περιπτώσεων Α΄ έως και Γ΄ γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ’ αυτήν υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα της σχετικής δήλωσης του δικαιούχου.


Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς
Μόρια 3
Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας
Μόρια 2
Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας
Μόριο 1
. Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών
Μόριο 1
 Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω
Μόρια 1
 Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης

Δεν υπάρχουν σχόλια: