Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2013ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4973/118692
Κατανομή τροφίμων "Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας",2015.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 1
Κατανομή ρυζιού
Στα πλαίσια του "Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας", το οποίο υλοποιείται σε εφαρμογή της αριθ. 33/1752/ 07−01−2014 (Β΄ 29) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι ποσότητες ρυζιού parboiled που διανέμονται στους δικαιούχους απόρους της Χώρας και συγκεκριμένα:
α) στα άπορα άτομα και στις άπορες οικογένειες της περίπτωσης Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθ. 279/23460/22−02−2013 (Β΄ 414) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
β) στα σιτιζόμενα άτομα της περίπτωσης Β΄ της παρ.2 του άρθρου 3 της ίδιας κοινής Υπουργικής απόφασης, δηλαδή σε παιδιά και ενήλικες που διαμένουν σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας και λοιπά ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας (φιλοξενία ή κλειστή φροντίδα) για τους οποίους θεωρείται κατά τεκμήριο ότι πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας (κατηγορία: σιτιζόμενα άτομα)
γ) και σε σιτιζόμενους της περίπτωσης Γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 της ίδιας κοινής Υπουργικής απόφασης, δηλαδή σε σιτιζόμενους σε οργανωμένα συσσίτια απόρων (συσσίτια δήμων, ενοριών,κ.α), που πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4, παρ.Α της προαναφερόμενης κοινής Υπουργικής απόφασης (κατηγορία: σιτιζόμενα άτομα) κατανέμονται ως εξής:
1. Στη Ζώνη Α, η οποία περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, κατανέμονται, κατ’ ελάχιστον, συνολικά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά κιλά (1.451.667) ρυζιού parboiled ως εξής:
α) Στις Μονάδες Φιλοξενίας/Κλειστής Φροντίδας διανέμονται έξι (6) κιλά ανά άτομο
β) Στα οργανωμένα συσσίτια σε απόρους διανέμονται επτά (7) κιλά ανά άτομο
γ) Στα άπορα άτομα διανέμονται έξι (6) κιλά ανά άτομο
δ) Στις άπορες οικογένειες διανέμονται, ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών,
αα) έντεκα (11) κιλά ανά οικογένεια με 2 μέλη
ββ) δεκαέξι (16) κιλά ανά οικογένεια με 3 μέλη
γγ) είκοσι τρία (23) κιλά ανά οικογένεια με 4 μέλη
δδ) είκοσι οκτώ (28) κιλά ανά οικογένεια με 5 μέλη
εε) τριάντα τρία (33) κιλά ανά οικογένεια με 6 μέλη
στστ) σαράντα ένα (41) κιλά ανά οικογένεια με 7 μέλη
ζζ) πενήντα ένα (51) κιλά ανά οικογένεια με 8 μέλη
ηη) πενήντα έξι (56) κιλά ανά οικογένεια με 9 μέλη
θθ) εξήντα ένα (61) κιλά ανά οικογένεια με 10 μέλη
ιι) εξήντα έξι (66) κιλά ανά οικογένεια με 11 μέλη
ιαια) εβδομήντα έξι (76) κιλά ανά οικογένεια με 13 μέλη
ιβιβ) ογδόντα έξι (86) κιλά ανά οικογένεια με 15 μέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια: