Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

                                                                                                 ΑΔΑ: Β41ΘΟΡΣΦ-Γ4Λ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 18 ΕΔΕΣΣΑ
ΤΗΛ. 23810 25 555 FAX 23810 5125


ΑΠΟΦΑΣΗ 12η
ΘΕΜΑ: ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ
Η πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι ο Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων Επαρχίας Εδέσσης ˝ Οι τρεις Ιεράρχες ˝ με το υπ’ αριθμό 10 / 7-5-2011 έγγραφο του, προτείνει τη λήψη μέτρων υπέρ των
τρίτεκνων οικογενειών.

......
Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας μετά από διαλογική συζήτηση


                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει έκπτωση 40% επί της αξίας του νερού για τις τρίτεκνες οικογένειες μόνο στη πρώτη και κύρια κατοικία των τρίτεκνων οικογενειών, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτά εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 35.000,00 € χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος. Επίσης , οι δικαιούχοι της παραπάνω μείωσης πρέπει να ωφελούνται για το διάστημα που επιδοτούνται από τον ΟΓΑ, λόγω της ιδιότητός τους ως τρίτεκνες οικογένειες.
Οι προαναφερόμενες μειώσεις θα ισχύσουν από το έτος 2012 και μέχρι ανακλήσεως τους και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες από την υπηρεσία μας.
Το συνολικό κόστος από τη μείωση των εσόδων, θα καλυφθεί με την εξοικονόμηση πόρων από τον άμεσο περιορισμό των ελαστικών δαπανών.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τους για την απόδειξη των παραπάνω θα υποβάλλονται στην υπηρεσία μας και θα είναι τα εξής:
1. Αίτηση του δικαιούχου.
2. Έγγραφο ή δικαιολογητικό ή βεβαίωση ή άλλο ισότιμο επίσημο έγγραφο το οποίο θα αποδεικνύει την ιδιότητα του αιτούντος ως τρίτεκνου.
3. Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση, να προσκομίζει Ε2 της φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη του περασμένου έτους και αν είναι μισθωμένη, θεωρημένο και σε ισχύ από την αρμόδια Δ. Ο. Υ. συμβόλαιο στο
όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένεια του.
4. Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου οικονομικού έτους καθώς και το Ε9. Εάν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, τότε υπεύθυνη δήλωση τους, θεωρημένη από την αρμόδια Δ. Ο. Υ. , ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση σε καμία Δ. Ο. Υ.
5. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στην Υπηρεσία μας ( π.χ. απώλεια ιδιότητας , μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ.). Εάν αυτό δε γίνει η Υπηρεσία θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος του με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
6. Όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Υπηρεσίας, σε περίπτωση που κάτι δεν προκύπτει σαφώς από τα προηγούμενα ή για περιπτώσεις που δε μπορούν να προβλεφθούν.
Κάθε έτος θα κατατίθεται από τους δικαιούχους των μειώσεων στην Υπηρεσία μας στις αρχές του έτους, απλή υπεύθυνη δήλωση περί μη αλλαγής των όσων έχουν δηλωθεί αρχικά καθώς και το δικαιολογητικό εκείνο που έχει συγκεκριμένη διάρκεια,
που θα βεβαιώνει τη συνέχιση της ιδιοκτησίας του δικαιούχου της μείωσης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 12η/2012


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: