Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 2013


ΖΥΜΑΡΙΚΑ

Διανέμονται στους δικαιούχους απόρους της χώρας, βάσει του προγράμματος της Ε.Ε. Δωρεάν διανομή τροφίμων έτους 2013, μέσω των φορέων δικαιούχων οι κάτωθι ποσότητες:
α. Ζώνη 1: 1.452.000 κιλά ζυμαρικών   
  στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα/μονάδες φιλοξενίας,) διανέμονται 5(πέντε) κιλά ανά άτομο (σύνολο 238.730 κιλά)     στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών (σύνολο 1.213.270 κιλά), ως εξής :
11(έντεκα) κιλά ανά οικογένεια με 2 μέλη
18(δεκαοκτώ) κιλά ανά οικογένεια με 3 μέλη
24(είκοσι τέσσερα) κιλά ανά οικογένεια με 4 μέλη
30(τριάντα) κιλά ανά οικογένεια με 5 μέλη
33(τριάντα τρία) κιλά ανά οικογένεια με 6 μέλη
37(τριάντα επτά) κιλά ανά οικογένεια με 7 μέλη
39(τριάντα εννιά) κιλά ανά οικογένεια με 8 μέλη
 42(σαράντα δύο) κιλά ανά οικογένεια με 9 μέλη
 44(σαράντα τέσσερα) κιλά ανά οικογένεια με 10 μέλη
47(σαράντα επτά) κιλά ανά οικογένεια με 11 μέλη
51(πενήντα ένα) κιλά ανά οικογένεια με 13 μέλη
53(πενήντα τρία) κιλά ανά οικογένεια με 15 μέλη
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας ζυμαρικών τη
Ζώνη 1 δε θα είναι λιγότερο από 1.452.000 κιλά.
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Διανέμονται στους δικαιούχους απόρους της χώρας, βάσει του προγράμματος της Ε.Ε. Δωρεάν διανομή τροφίμων έτους 2013, μέσω των φορέων δικαιούχων οι κάτωθι ποσότητες:
 α. Ζώνη 1: 594.427 λίτρα εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου
 Ι.στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα//μονάδες φιλοξενίας) διανέμονται 3(τρία) λίτρα ανά άτομο, (σύνολο 143.238λίτρα)
2.στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών, (σύνολο 451.189 λίτρα), ως εξής:
5(πέντε) λίτρα ανά οικογένεια με 2 μέλη
6(έξι) λίτρα ανά οικογένεια με 3 μέλη
8(οκτώ) λίτρα ανά οικογένεια με 4 μέλη
 10(δέκα) λίτρα ανά οικογένεια με 5 μέλη
13(δεκατρία) λίτρα ανά οικογένεια με 6 μέλη
 16(δεκαέξι) λίτρα ανά οικογένεια με 7 μέλη
17(δεκαεπτά) λίτρα ανά οικογένεια με 8 μέλη
19(δεκαεννιά) λίτρα ανά οικογένεια με 9 μέλη
21(είκοσι ένα) λίτρα ανά οικογένεια με 10 μέλη
 24(είκοσι τέσσερα) λίτρα ανά οικογένεια με 11 μέλη
28(είκοσι οκτώ) λίτρα ανά οικογένεια με 13 μέλη
 30(τριάντα) λίτρα ανά οικογένεια με 15 μέλη
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου στη Ζώνη 1δε θα είναι λιγότερο από 594.427 λίτρα.

ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ

α. Ζώνη 1: 97.500 κιλά τυρί γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ
Ι.στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα/μονάδες φιλοξενίας) διανέμεται 1(ένα) πακέτο ανά άτομο, (σύνολο 47.746 πακέτα του μισού κιλού)
2.στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη τους, (σύνολο147.254 πακέτα του μισού κιλού) ως εξής :
2(δύο) πακέτα ανά οικογένεια με 2 μέλη
2(δύο) πακέτα ανά οικογένεια με 3 μέλη
 2(δύο) πακέτα ανά οικογένεια με 4 μέλη
3(τρία) πακέτα ανά οικογένεια με 5 μέλη
4(τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 6 μέλη
5(πέντε) πακέτα ανά οικογένεια με 7 μέλη
5(πέντε) πακέτα ανά οικογένεια με 8 μέλη
6(έξι) πακέτα ανά οικογένεια με 9 μέλη
6(έξι) πακέτα ανά οικογένεια με 10 μέλη
 6(έξι) πακέτα ανά οικογένεια με 11 μέλη
 9(εννέα) πακέτα ανά οικογένεια με 13 μέλη
 9(εννέα) πακέτα ανά οικογένεια με 15 μέλη
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας Γραβιέρας Κρήτης ΠΟΠ στη Ζώνη 1 δε θα είναι λιγότερο από 97.500 κιλά.

 ΚΑΣΕΡΙ ΠΟΠ

Διανέμονται στους δικαιούχους απόρους της χώρας, βάσει του προγράμματος της Ε.Ε. Δωρεάν διανομή τροφίμων έτους 2013, μέσω των φορέων δικαιούχων  οι κάτωθι ποσότητες: α. Ζώνη 1: 112.300 κιλά τυρί κασέρι ΠΟΠ
1.  στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα/μονάδες φιλοξενίας) διανέμεται 1(ένα) πακέτο ανά άτομο, (σύνολο 47.746 πακέτα του μισού κιλού)
 2.  Στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη τους, (σύνολο 176.854 πακέτα του μισού κιλού) ως εξής :
2(δύο) πακέτα ανά οικογένεια με 2 μέλη
2(δύο) πακέτα ανά οικογένεια με 3 μέλη
 3(τρία) πακέτα ανά οικογένεια με 4 μέλη
4(τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 5 μέλη
6(έξι) πακέτα ανά οικογένεια με 6 μέλη
10(δέκα) πακέτα ανά οικογένεια με 7 μέλη
12(δώδεκα) πακέτα ανά οικογένεια με 8 μέλη
12(δώδεκα) πακέτα ανά οικογένεια με 9 μέλη
 12(δώδεκα) πακέτα ανά οικογένεια με 10 μέλη
13(δεκατρία) πακέτα ανά οικογένεια με 11 μέλη
14 ( δεκατέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 13
μέλη 14 ( δεκατέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 15 μέλη
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας τυριού κασέρι ΠΟΠ στη
Ζώνη 1 δε θα είναι λιγότερο από 112.300 κιλά.

 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ

α. Ζώνη 1: 202.000 κιλά τυρί φέτα ΠΟΠ
1.  στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα/μονάδες φιλοξενίας) διανέμονται 2(δύο) πακέτα ανά άτομο, (σύνολο 95.492 πακέτα του μισού κιλού)
2.    στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη τους, (σύνολο 308.508 πακέτα του μισού κιλού) ως εξής:
4(τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 2 μέλη
4(τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 3 μέλη
5(πέντε) πακέτα ανά οικογένεια με 4 μέλη
6(έξι) πακέτα ανά οικογένεια με 5 μέλη
8(οκτώ) πακέτα ανά οικογένεια με 6 μέλη
9(εννιά) πακέτα ανά οικογένεια με 7 μέλη
10(δέκα) πακέτα ανά οικογένεια με 8 μέλη
11(έντεκα) πακέτα ανά οικογένεια με 9 μέλη
12(δώδεκα) πακέτα ανά οικογένεια με 10 μέλη
14(δεκατέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 11 μέλη
16(δεκαέξι) πακέτα ανά οικογένεια με 13 μέλη
 18(δεκαοκτώ) πακέτα ανά οικογένεια με 15 μέλη
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας τυριού φέτα ΠΟΠ τη Ζώνη 1 δε θα είναι λιγότερο από 202.000 κιλά.

ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ 1 ΑΝΗΚΕΙ Η ΠΕΛΛΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια: