Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσεων επιτυχόντων των σχολικών ετών 2009−2010, 2010−2011, 2011−2012 και 2012−2013 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αριθμ. Φ1/182016/Β3 (1)
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄
193)
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
γ) της αριθμ. 168488/Ε5/7−11−2013 Υ.Α. «Αντιστοιχίσεις Τμη−
μάτων Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 2875) που αφορά αποκλειστικά στη διαδι−
κασία μεταφοράς θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι., σύμφωνα με
το άρθρο 34 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και της αριθμ. 168761/
Β1/7−11−2013 Υ.Α. «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων»
(Β΄2910), καθώς και τις ισχύουσες αντιστοιχίες για τις Ανώ−
τατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
δ) του π.δ 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012
(Α΄ 141) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
μετονομασία των Υπουργείων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας
και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»
ε) του π.δ 119/2013 (Α'153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών»
στ) της αριθμ. Φ.253.1/79791/Β6/11−06−2013 Υ.Α. «Καθορι−
σμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα
Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2013−2014»
(Β΄ 1418).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για
τη μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Σχολές ή Τμήματα /
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
στις οποίες ή στα οποία οι επιτυχόντες έχουν εισαχθεί
είτε με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πανελλαδικού
επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)
Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄, Μαΐου − Ιουνίου των σχολικών
ετών 2009−2010, 2010−2011, 2011−2012 και 2012−2013, είτε με τη
χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγούμενων
της εισαγωγής τους ετών, κατά τα σχολνά έτη 2009−2010,
2010−2011, 2011−2012 και 2012−2013. Οι επιτυχόντες των σχολι−
κών ετών 2009−2010 και 2010−2011 δύνανται να μεταφέρουν
τη θέση εισαγωγής της Σχολής ή του Τμήματος που είναι
ήδη εγγεγραμμένοι. Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών
2011−2012 και 2012−2013 δύνανται να μεταφέρουν τη θέση
εισαγωγής τους ανεξάρτητα εάν έχουν πραγματοποιήσει
την εγγραφή τους στη Σχολή ή το Τμήμα που εισήχθησαν.
Οι μεταφορές θέσεων αφορούν αποκλειστικά Σχολές ή
Τμήματα αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων που βρίσκο−
νται σε διαφορετική πόλη υπό την προϋπόθεση λειτουρ−
γίας αντίστοιχων εξαμήνων.
2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, νοούνται
ως:
α) Μέλη της οικογένειας: Ο επιτυχών που ζητεί τη μετα−
φορά της θέσης του και όσοι άλλοι εμφανίζονται μαζί με
αυτόν στη δήλωση φόρου εισοδήματος που κατατέθηκε
για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2013, (αφορά
στα οικονομικά στοιχεία του έτους 2012) ως τέκνα, καθώς
και οι υπόχρεοι στην υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτω−
ση που ο επιτυχών έχει υποβάλει ο ίδιος δήλωση φόρου
εισοδήματος, υπολογίζονται ως μέλη της οικογένειας του
τα τέκνα που αυτός έχει δηλώσει καθώς και το άτομο μαζί
με το οποίο ενδεχομένως υπέβαλε τη δήλωση (σύζυγος).
β) Μονογονεϊκή οικογένεια: Ο αιτών θεωρείται μέλος μο−
νογονεϊκής οικογένειας όταν κατά τη στιγμή που υποβάλει
την αίτηση μεταφοράς της θέσης του έχει εν ζωή έναν ή
κανένα γονέα, είναι άγαμος και δεν έχει συμπληρώσει το
25ο έτος της ηλικίας του ή τυγχάνει άγαμο μη αναγνωρι−
σμένο τέκνο άγαμης μητέρας και δεν έχει συμπληρώσει
το 25ο έτος της ηλικίας του (δηλαδή οι γεννηθέντες από
την 01.01.1988 και εντεύθεν).
γ) Πολύδυμα τέκνα: τα τέκνα που γεννήθηκαν ύστερα
από πολύδυμη κύηση (δίδυμα, τρίδυμα κ.ο.κ. αδέλφια).
δ) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το συνολικό εισόδη−
μα που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό του οικονομικού
έτους 2013 ως «εισόδημα επιβολής εισφοράς» στη σχετική
ένδειξη.
ε) Κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα: Το πηλίκο που
προκύπτει από τη διαίρεση του εισοδήματος επιβολής
εισφοράς του οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με την
περίπτωση δ), με το συνολικό αριθμό των μελών της οι−
κογένειας του αιτούντος που βρίσκονταν εν ζωή κατά το
έτος αυτό ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του, σύμφωνα με
την περίπτωση α).
στ) Μόρια εισαγωγής: τα μόρια βαθμολογίας που συ−
γκέντρωσε ο επιτυχών από τη συμμετοχή του στις πα−
νελλαδικές εξετάσεις. Προκειμένου για επιτυχόντες που
βαθμολογήθηκαν με διαφορετική κλίμακα, όπως οι από−
φοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων Ομάδας Α, τα μόριά τους
υπολογίζονται με αριθμητική αναγωγή σε ενιαία κλίμακα
με μέγιστο τα 20.000 μόρια ή αντιστοίχως 22.000 ή 24.000
αν πρόκειται για σχολή − τμήμα με ειδικό/ά μάθημα/τα.
ζ) Θέση εισαγωγής: η θέση σε Σχολή ή Τμήμα / Εισαγω−
γική Κατεύθυνση Α.Ε.Ι. ή Πρόγραμμα ΑΕΑ της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης στην οποία ο επιτυχών είχε εισαχθεί με βάση
τα μόρια εισαγωγής του.
η) Πόλη: το πολεοδομικό συγκρότημα, το οποίο μπορεί
να απαρτίζεται από έναν ή περισσότερους Δήμους κατά
την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), δηλαδή
τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης,
το κάθε ένα εκ των οποίων νοείται ως μία πόλη. Δεν είναι
συνεπώς εφικτή π.χ. η μεταφορά θέσης επιτυχίας από
Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. του Πειραιά σε αντίστοιχη Σχολή ή
Τμήμα Α.Ε.Ι. των Αθηνών και αντιστρόφως.
Άρθρο 2
Αριθμός μεταφερόμενων θέσεων
1. Ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων δεν επιτρέπε−
ται να ξεπερνά το 15% του συνολικού αριθμού εισακτέων
ανά Σχολή ή Τμήμα / Εισαγωγική Κατεύθυνση ακαδημαϊκού
έτους 2013−2014. Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των
θέσεων με το 15% δεν γίνεται στρογγυλοποίηση.
2. Από τις θέσεις της παρ. 1 το 10% διατίθεται στους
εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2009−2010, το 30% διατί−
θεται στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2010−2011, το
30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2011−2012 και
το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2012−2013.
3. Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων σύμφω−
να με τα ποσοστά της παρ. 2 γίνεται στρογγυλοποίηση
στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, αν προ−
κύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό
της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην
αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοι−
πο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας δεν
λαμβάνεται υπόψη. Αν με τη συγκεκριμένη στρογγυλοποί−
ηση προκύπτει συνολικός αριθμός μεταφερόμενων θέσεων
μεγαλύτερος του 15% του συνολικού αριθμού εισακτέων
ανά Σχολή ή Τμήμα / Εισαγωγική Κατεύθυνση ακαδημαϊκού
έτους 2013−2014, τότε και μέχρι την επίτευξη της προϋ−
πόθεσης της παρ. 1, αφαιρείται αντίστοιχα μία θέση κατά
σειρά προτεραιότητας από τον αριθμό μεταφερόμενων
θέσεων (i) του σχολικού έτους 2011−2012, (ii) του σχολικού
έτους 2010−2011, (¡ii) του σχολικού έτους 2012−2013 και (¡ν)
του σχολικού έτους 2009−2010.
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς
1. Οι επιτυχόντες της παρ. 1 του άρθρου 1 που κατετά−
γησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα / Εισαγωγι−
κή Κατεύθυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τους
οποίους τεκμαίρεται το δικαίωμα μεταφοράς της θέσης
εισαγωγής τους σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) καθώς και των Ανωτάτων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 34 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), έχουν δυνατότητα να
υποβάλουν σχετική αίτηση μεταφοράς μέσω ειδικής για
τον σκοπό αυτό, ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης
Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων. Με Δελτίο Τύπου στην επίσημη ιστοσελίδα του
Υπουργείου, ορίζεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης
μεταφοράς.
Οι δικαιούχοι, προκειμένου να προβούν στην ανωτέρω
ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει να ταυτοποιηθούν σε μία
από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
χώρας προσκομίζοντας το δελτίο της Αστυνομικής τους
ταυτότητας ή το διαβατήριό τους ώστε να δημιουργήσουν,
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τον προσωπικό τους
κωδικό ασφαλείας με τον οποίο θα υποβάλουν την ηλε−
κτρονική αίτηση μεταφοράς της θέσης τους.
2. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, οι αιτού−
ντες συνδέονται, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με ειδικά δια−
μορφωμένο πληροφοριακό σύστημα. Χρησιμοποιώντας
τον 8−ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό
ασφαλείας που έλαβε ο κάθε δικαιούχος σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο, ο αιτών υποβάλει ηλεκτρονική
αίτηση μεταφοράς της θέσης επιτυχίας του η οποία επέχει
και θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις
συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
3. Ο κάθε αιτών έχει δικαίωμα υποβολής μίας και μόνο
ηλεκτρονικής αίτησης για μεταφορά θέσης, όπως δηλώνει
υπεύθυνα σε αυτήν. Στην περίπτωση που βρεθούν πε−
ρισσότερες από μία αιτήσεις, ο αιτών χάνει το δικαίωμα
μεταφοράς θέσης και οι αιτήσεις του διαγράφονται από
το πληροφοριακό σύστημα.
4. Εισερχόμενος στο ειδικά διαμορφωμένο πληροφο−
ριακό σύστημα, ο αιτών αποδέχεται αρχικά την άντληση
των φορολογικών στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών
και εν συνεχεία, δηλώνει τα ακόλουθα:
α) Το ΑΦΜ στο οποίο έχει συμπεριληφθεί ως τέκνο στη
δήλωση φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013,
καθώς και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο),
του κατόχου του ανωτέρω ΑΦΜ. Ο υποψήφιος μπορεί να
δηλώσει το δικό του ΑΦΜ μόνο όταν έχει υποβάλει για το
οικονομικό έτος 2013 ατομική δήλωση φόρου εισοδήματος
είτε ως έγγαμος, είτε ως ορφανός από τον ένα ή και τους
δυο γονείς, είτε ως έχων αποκτήσει εισόδημα από εργασία.
Στην περίπτωση που ο αιτών μολονότι περιλαμβάνεται
ως τέκνο στη δήλωση φόρου εισοδήματος των γονέων
του έχει υποβάλει και ατομική δήλωση φόρου εισοδήματος
για εισοδήματα του από άλλες πηγές εκτός της σχέσης
εργασίας, οφείλει να δηλώσει αποκλειστικά το ΑΦΜ των
γονέων του ή του γονέα με τον οποίο συνοικεί.
β) Την πρώτη ή και την δεύτερη προτίμηση για τις αντί−
στοιχες Σχολές ή Τμήματα / Εισαγωγικές Κατευθύνσεις
Πανεπιστημίου (για επιτυχόντα σε Τμήμα Ιδρύματος του
Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης) ή
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) (για επι−
τυχόντα σε Τμήμα Ιδρύματος του Τεχνολογικού Τομέα
της Ανώτατης Εκπαίδευσης) ή Προγράμματα Σπουδών
(για επιτυχόντα σε Πρόγραμμα Σπουδών των Ανώτατων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών), που ο υποψήφιος επιθυμεί
τη μεταφορά της θέσης του κατά σειρά προτεραιότητας.
γ) Την ειδική κατηγορία διπλασιασμού του κατά κεφαλήν
ετήσιου εισοδήματος από αυτές που αναγράφονται στην
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4186 (Α΄ 193), στην οποία εν−
δεχομένως ο αιτών ανήκει. Γίνεται ειδική μνεία, ότι ακόμη
και όταν ο αιτών εντάσσεται σε περισσότερες από μία
ειδικές κατηγορίες διπλασιασμού, πρέπει να δηλώσει στην
αίτηση του μία μόνο κατηγορία, προφανώς εκείνη που
μπορεί να αποδείξει ευκολότερα.
δ) Τέλος, ο αιτών καλείται να συμπληρώσει το τηλέφωνό
του, την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνσή του, την ηλεκτρο−
νική του διεύθυνση καθώς και το Δήμο από τον οποίο θα
αναζητηθεί αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό οικογενειακής
του κατάστασης.
5. Ο αιτών τη μεταφορά θέσης έχει τη δυνατότητα
προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης του, προκειμένου
να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει. Σε
κάθε περίπτωση, η αίτηση οριστικοποιείται με την επιλο−
γή «υποβολή αίτησης». Χωρίς την υποβολή της αίτησης
δε χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου και η ηλεκτρονική
αίτηση είναι άκυρη.
6. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής, οι
αιτούντες πληροφορούνται μέσω του συστήματος τον
αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή τους και απο−
δέχονται να προσκομίσουν, όταν και όπου τους ζητηθεί,
τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα όσα δήλωσαν.
7. Η επιλογή των επιτυχόντων μεταφοράς θέσης, θα γίνει
βάσει του πρώτου κριτηρίου που ορίζεται στην παράγρα−
φο 4 του άρθρου 34 υποπαράγραφο α) του ν. 4186/2013
(Α΄ 193), δηλαδή το κατά κεφαλήν εισόδημα κατά αύξουσα
κατανομή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με το πρώτο αυτό
κριτήριο, γίνεται χρήση των υπολοίπων κριτηρίων που
προβλέπονται στην παράγραφο 4 του ανωτέρω άρθρου
και στις περιπτώσεις β), γ), δ), ε), στ) και ζ) τα οποία χρη−
σιμοποιούνται κατά προτεραιότητα, δηλαδή σε περίπτωση
ίσης κατάταξης με βάση το κριτήριο της υποπερίπτωσης
α) γίνεται χρήση του κριτηρίου της υποπερίπτωσης β),
σε περίπτωση ίσης κατάταξης με βάση το κριτήριο της
υποπερίπτωσης β) γίνεται χρήση του κριτηρίου της υπο−
περίπτωσης γ) κ.ο.κ.
Άρθρο 4
Υποβολή δικαιολογητικών
1. Μετά το κλείσιμο της ηλεκτρονικής εφαρμογής υπο−
βολής αιτήσεως και την επεξεργασία των φορολογικών
στοιχείων που αντλήθηκαν βάσει του ΑΦΜ που δηλώ−
θηκε, οι αιτούντες καλούνται μέσω Δελτίου Τύπου που
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, να εισέλθουν εκ νέου στο ηλεκτρονικό
πληροφοριακό σύστημα προκειμένου να πληροφορηθούν
το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων συγκροτείται Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων
Επιτυχόντων Μεταφοράς Θέσης Εισαγωγής. Η Επιτροπή
είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, τρία Μέλη και τον Γραμματέα που προέρ−
χονται από το διοικητικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων. Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται στο έργο
της από υπαλλήλους του ίδιου Υπουργείου, που ορίζονται
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ενώ στα μέλη της
δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Η Επιτροπή συντάσσει
ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων μεταφοράς θέσης εισα−
γωγής κατά Σχολή ή Τμήμα / Εισαγωγική Κατεύθυνση ή
Πρόγραμμα Σπουδών.
3. Ο πίνακας επιτυχόντων μεταφοράς θέσης εισαγωγής
υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
προς κύρωση. Ο Υπουργός με απόφαση του κυρώνει τον
πίνακα με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητι−
κών, που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν να προσκομίσουν,
από τις Επιτροπές που θα συσταθούν σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται πιο κάτω. Η παραπάνω απόφαση κύρωσης
με τους πίνακες των επιτυχόντων ανά Σχολή ή Τμήμα /
Εισαγωγική Κατεύθυνση ή Πρόγραμμα Σπουδών, κοινο−
ποιείται στις γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων
όλων των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτάτων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της χώρας.
Με Δελτίο Τύπου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι επιτυχόντες
καλούνται να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, προ−
σωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου
τους και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος υποδοχής προσκομίζοντας όλα τα
δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί κατά την υποβολή της
αίτησής τους. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει οπωσδήποτε
να κατατεθεί το αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημει−
ώματος που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ που ο επιτυχών είχε
δηλώσει στην αίτησή του και από τον οποίο προκύπτει
το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς κατά
το έτος 2013.
Στην περίπτωση που ο γονέας του επιτυχόντος ή ο επι−
τυχών εφόσον δεν είναι προστατευόμενο μέλος, δεν έχει
υποβάλει φορολογική δήλωση για το έτος αυτό, οφείλει
να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του ν.  1599/1986 (Α΄
75), περί του λόγου απαλλαγής του από την υποχρέωση
υποβολής. Γίνεται ρητή μνεία ότι, προκειμένου να ληφθεί
υπόψη η δήλωση φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε συ−
μπληρωματική αυτής, πρέπει να έχει κατατεθεί μέχρι την
ψήφιση του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), δηλαδή μέχρι τις 17.09.2013.
4. Ειδικά οι επιτυχόντες που εμπίπτουν στις κατωτέρω
αναφερόμενες κατηγορίες καλούνται να υποβάλουν, επι−
πλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην προ−
ηγούμενη παράγραφο, τα ακόλουθα:
α) Οι επιτυχόντες των οποίων οι γονείς ή οι κηδεμόνες,
ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδε−
δειγμένα συμπληρώσει οκτώ (8) μήνες ανεργίας εντός
του 2013, βεβαίωση ή βεβαιώσεις παραμονής στα μητρώα
ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυνα−
μικού (O.A.Ε.Δ.), από τις οποίες προκύπτει η συμπλήρωση
του απαιτούμενου χρόνου ανεργίας.
β) Οι επιτυχόντες οι οποίοι οι ίδιοι ή οι γονείς, τέκνα,
αδέλφια ή σύζυγοι τους, έχουν πραγματοποιήσει δωρεά
οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α' ή β' βαθμού,
σχετική βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύ−
σεων (Ε.Ο.Μ.).
γ) Οι επιτυχόντες που πάσχουν οι ίδιοι ή οι γονείς, τέκνα,
αδέλφια ή σύζυγοί τους, από πάθηση που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ιατρική γνωμάτευση από δημό−
σιο νοσοκομείο, η οποία να φέρει σφραγίδα συντονιστή
Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)
ή από τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή
Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής
Κλινικής. Στην εν λόγω γνωμάτευση δέον όπως αναφέ−
ρεται επακριβώς η πάθηση όπως ορίζεται στον ανωτέρω
νόμο. Για τις παθήσεις στις οποίες προβλέπεται ποσοστό
αναπηρίας υποβάλλεται και σχετικό πιστοποιητικό από το
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
δ) Οι επιτυχόντες που έχουν αδελφό ή αδελφή, ενεργό
φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών σε διαφορετική πόλη
από τη μόνιμη κατοικία των γονέων, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στην περίπτωση γ) της παραγράφου 4 του άρ−
θρου 34 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), βεβαίωση του οικείου
Τμήματος / Εισαγωγικής Κατεύθυνσης ή της Σχολής από
την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του αδελφού
ή της αδελφής, καθώς και έγγραφο δημόσιας αρχής ή
υπηρεσίας ή λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφελείας,
από το οποίο προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των
γονέων τους, ενώ για την περίπτωση των δίδυμων ή πο−
λύδυμων αδελφών, βεβαίωση από το σχολείο τους για τη
συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το
ίδιο σχολικό έτος.
ε) Οι επιτυχόντες που είναι μέλη πολύτεκνης οικογέ−
νειας, πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία
Πολυτέκνων Ελλάδος.
στ) Οι επιτυχόντες που είναι μέλη τρίτεκνης οικογένειας,
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο θα
αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη Γραμματεία του Τμή−
ματος υποδοχής.
ζ) Οι επιτυχόντες που τυγχάνουν τέκνα θυμάτων τρομο−
κρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), αντίγραφο της πράξης συνταξι−
οδότησης βάσει των διατάξεων του ν. 1897/1990 από τον
οικείο συνταξιοδοτικό φορέα.
5. Οι Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής των επιτυ−
χόντων τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους, αφού
παραλάβουν από τους επιτυχόντες τις αιτήσεις εγγραφής
με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προβαίνουν σε
αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού οικογενει−
ακής κατάστασης των επιτυχόντων, όπου απαιτείται και
ειδικά για τους επιτυχόντες των σχολικών ετών 2009−2010
και 2010−2011, βεβαίωση ή πιστοποιητικό σπουδών από το
οποίο να προκύπτει η φοιτητική τους ιδιότητα.
Με απόφαση του Προέδρου − Προϊσταμένου του Τμήμα−
τος, συστήνεται μη αμειβόμενη τριμελής Επιτροπή, τα μέλη
της οποίας προέρχονται από το διδακτικό ή το διοικητικό
προσωπικό, με σκοπό τον έλεγχο των δικαιολογητικών
των επιτυχόντων. Συμπλήρωση ή διόρθωση των δικαιο−
λογητικών είναι δυνατή μόνο εντός των επομένων δέκα
(10) εργασίμων ημερών από την λήξη του δεκαημέρου
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών σύμφωνα με τις
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, οι Γραμματείες
οφείλουν να ενημερώσουν το συντομότερο δυνατό τον
υποψήφιο εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του
φακέλου του κατέστη επιτρεπτή ή όχι η εγγραφή του
στο Τμήμα υποδοχής. Οι Γραμματείες, προκειμένου να
πραγματοποιήσουν την εγγραφή του υποψηφίου στο Τμή−
μα υποδοχής, ζητούν από αυτόν να δηλώσει τον αριθμό
πρωτοκόλλου της αίτησής του για διαγραφή από το Τμήμα
προέλευσης και παράλληλα ζητούν από τη Γραμματεία του
Τμήματος προέλευσης του επιτυχόντος την υπηρεσιακή
αποστολή του φακέλου του τελευταίου, όπου περιλαμβά−
νεται και βεβαίωση διαγραφής του. Σε περίπτωση που ο
επιτυχών την μεταφορά θέσης δεν έχει εγγραφεί στο τμή−
μα Α.Ε.Ι. όπου είχε εισαχθεί, πρέπει εντός της προθεσμίας
της προηγουμένης παραγράφου, να υποβάλει απ’ ευθεί−
ας στο Τμήμα υποδοχής του όλα τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την εγγραφή νεοεισαγόμενου φοιτητή.
6. Οι μεταφερόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση
των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
Άρθρο 5
Αίτηση Θεραπείας ενώπιον του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθε−
σμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης
του πίνακα επιτυχόντων.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
 Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: