Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Β. Κεγκέρογλου: Ξεκινούν οι διαδικασίες για τις προσλήψεις ΑμεΑ
Ξεκινούν σύντομα οι διαδικασίες για την κάλυψη σε ποσοστό 5%, των θέσεων που προκηρύσσονται στο δημόσιο από άτομα με αναπηρία και άλλες προστατευόμενες κατηγορίες, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 5% ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

              ΦΕΚ Α' 220/28.9.1998 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2643
Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις.
                                                   Αρθρο 1
                                    Προστατευόμενα πρόσωπα

1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων :
α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανηλίκων τέκνων.
Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τουλάχιστον τέσσερα ζώντα τέκνα.
β. Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες),…….
γ. Οσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν.1285/1982 (ΦΕΚ 115 Α`) και τα τέκνα τους.
δ. Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσοι κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης,……..
ε` "Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα."
*** Η περ.ε` προστέθηκε με την παρ.3γ άρθρ.1 Ν.3454/2006, ΦΕΚ Α 75/7.4.2006.
2. Όπου με τις διατάξεις του νόμου αυτού παρέχεται προστασία σε περισσότερους από ένα δικαιούχους μιας οικογένειας (γονείς, τέκνα,συζύγους, αδελφούς) η άσκηση του δικαιώματος προστασίας από ένα δικαιούχο αποκλείει τους υπολοίπους.

                                                                    Αρθρο 3
Διορισμός ή πρόσληψη προστατευομένων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
"1. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα…..
Ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στο παραπάνω ποσοστό κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
α. αναλογία 3/8 στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 1(ΑΜΕΑ),
β.αναλογία 2/8 στα πρόσωπα της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 1,(ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ)
………..
"Στο παραπάνω ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), προστίθεται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα, στο οποίο (2%) υπάγονται αποκλειστικά τα πρόσωπα της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998."(ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)
*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ.4γ άρθρ.1 Ν.3454/2006,ΦΕΚ Α 75/7.4.2006……
2. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με βάση ξεχωριστούς πίνακες ανά κατηγορία προστασίας κατά τα ανωτέρω σύμφωνα με τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν τα Προστατευόμενα πρόσωπα, τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται στην κάθε προκήρυξη σε συνδυασμό και με τη σειρά προτίμησης που έχουν αναγράψει οι υποψήφιοι στη δήλωσή τους.
                                                              Αρθρο 4
Αντικειμενικά κριτήρια τοποθέτησης πρόσληψης και διορισμού προστατευόμενων προσώπων

1. Για τον καθορισμό της σειράς τοποθέτησης, πρόσληψης ή διορισμού των προστατευόμενων προσώπων, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μορίων, τα οποία συγκεντρώνει ο ενδιαφερόμενος με βάση τα κριτήρια και τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί, κατά περίπτωση, σε κάθε κριτήριο.

Τα κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς αυτής είναι τα εξής :

α) η ηλικία του προστατευομένου, β) τα τυπικά του προσόντα, γ) το ποσοστό αναπηρίας του, εφόσον πρόκειται για άτομο με ειδικές ανάγκες,δ) η οικογενειακή του κατάσταση και ε) η οικονομική του κατάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: