Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Α21ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ4691ΩΔ-ΒΩ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 2013
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
            ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ: ΣΤ΄ ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών του εντύπου Α21».

                                                ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 758

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 15 του ν. 4169/1961 (Α΄81), όπως ισχύει.
β) Της υποπαρ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του άρθρου 40 του ν.4141/2013, όπως ισχύει.
2. Την αριθµ. ∆27/οικ. 15239/645/16-5-2013 (Β' 1227) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί καθορισµού της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόµατος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόµατος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και ειδικότερα την παρ.1  του άρθρου 4 αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουµε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας υποβολής του εντύπου Α21 αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση του ενιαίου επιδόµατος στήριξης τέκνων ή/και του ειδικού επιδόµατος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, εντός της οποίας οφείλουν οι αιτούντες να υποβάλουν στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους ή και σε υπαλλήλους του ∆ήµου, που ορίζονται από το ∆ήµαρχο, τα δικαιολογητικά για τα οποία έχουν συµπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Α21.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
∆ρ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: