Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙEΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 10/06/2014
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρίθ. Πρωτ: 1749/75324
Δ/ΝΣΗ: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
_____________
Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 22
Αθήνα 105 52
Τηλέφωνο : 210 2125219
FAX : 210 5241841
ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τη χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν Διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.900.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, Διακήρυξη 3428/Χ.Δ/2014.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ 98/Α΄/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
β) Του Π.Δ.402/88 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας»,
2. Την αριθμ. 960/43571/02-04-2014, απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού.
3. Την αριθμ. 3428/Χ.Δ/2014 Διακήρυξη, ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τη χρήση ηλεκτρονικού πληστειριασμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν Διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας», περίληψη της οποίας εστάλη προς δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Κ. στις 02/04/2014 και δημοσιεύθηκε στα από 04/04/2014 φύλλα των εφημερίδων ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ αντίστοιχα και στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
4. Το από 16/ 05 /2014 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης της Επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο, στο διαγωνισμό κατατέθηκαν προσφορές από τις παρακάτω Εταιρίες:
Α/Α  Κωδικός Συστήματος  A/A Κωδικός                            Επωνυμία Εταιρείας
                                Προσφοράς Συστήματος          
1                  1457               1128                                 NUTRIA Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία
                                                                                 Τυποποίησης Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων
2                 1457               1108                                                      ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
3                 1457               1143                               ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Ανώνυνος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία
4                 1457               1107                                ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ
5                 1457               1240                       ΣΠΑΝΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων
5. Το από 04 Ιουνίου 2014, πρακτικό αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών με το οποίο η αρμόδια Επιτροπή
προτείνει:
1. Τον αποκλεισμό των παρακάτω εταιρειών από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία διότι δεν πληρούν τα προβλεπόμενα στους όρους όπως αυτοί καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη:
Εταιρεία NUTRIA Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Τυποποίησης Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων με κωδικό προσφοράς 1128: Η μονάδα τελικής επεξεργασίας και παραγωγής ρυζιού,ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΦΟΙ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗ ΑΕ δεν δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 προς το ΥπΑΑΤ,σύμφωνα με το άρθρο 5 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σημείο 8 της διακήρυξης, ότι θα συνεργαστεί με τον προσφέροντα, ήτοι την εταιρεία NUTRIA AE, για την παραγωγή της ποσότητας ρυζιού,όπως αυτή αναφέρεται στην Προσφορά.
Η μη ύπαρξη της δήλωσης αυτής έχει ως αποτέλεσμα σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, η Προσφορά να απορρίπτεται ως απαράδεκτη και ως εκ τούτου η προσφορά της εταιρείας NUTRIA AE απορρίπτεται.
Εταιρεία ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Ανώνυνος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία με κωδικό προσφοράς 1143: Η εταιρεία ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ δεν αναφέρει στην υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι «…….επίσης δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων», σύμφωνα με το άρθρο 4 – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, παράγραφος 4.3 – Δικαιολογητικά συμμετοχής, εδάφιο 4.3.3, σημείο β, της διακήρυξης.
Η έλλειψη δέσμευσης της εταιρείας ως προς το σημείο του ως άνω δικαιολογητικού είναι επί ποινή αποκλεισμού και ως εκ τούτου η προσφορά της εταιρείας ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ απορρίπτεται.
2. την αποδοχή των τεχνικών προσφορών και την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των υπολοίπων συμμετεχόντων, οι οποίοι κατέθεσαν πλήρη δικαιολογητικά και η συμμετοχή τους κρίνεται αποδεκτή ήτοι:
Α/Α   Κωδικός Συστήματος   A/A Κωδικός Προσφοράς   Επωνυμία Εταιρείας
                                                          Συστήματος
1                  1457                                 1240                      ΣΠΑΝΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και
                                                                                           Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων
2                  1457                                  1107                    ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ
3                  1457                                  1108                    ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
7. Την αριθμ. 391/90092/2013 όπως τροποποιήθηκε, απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Περί μεταβιβάσεως στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσεων, Προϊσταμένους Δ/νσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων να υπογράφουν με εντολή Υπουργού».(ΦΕΚ 1778/Β΄/2013)
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Απορρίπτουμε τις προσφορές των εταιριών: NUTRIA Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Τυποποίησης Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων και ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Ανώνυνος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία, για τους λόγους που περιλαμβάνονται στο σκεπτικό της παρούσας και αναλυτικά διατυπώνονται στο από 04/06/2014, πρακτικό της Αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, των τεχνικών προσφορών διότι δεν πληρούν τα προβλεπόμενα
από τους όρους της Διακήρυξης 3428/Χ.Δ/2014.
2. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προσφορές, που υποβλήθηκαν από τις παρακάτω Εταιρείες
Α/Α Κωδικός Συστήματος   A/A Κωδικός                              Επωνυμία Εταιρείας
                                             Προσφοράς Συστήματος
1           1457                             1240                            ΣΠΑΝΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και
                                                                                      Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων
2           1457                           1107                            ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ
3           1457                           1108                              ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
3. Εγκρίνουμε την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών που θα
πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία μας
και θα ενημερωθούν γι’ αυτό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ οι παραπάνω εταιρίες .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: