Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 24 NOE 2014ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115
                                                         Έδεσσα 25-11-2014

Γνωρίζεται ότι ο Σύλλογος συμμετέχει στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής οπωροκηπευτικών. Προκειμένου έγκαιρα να εξασφαλισθούν οι αναγκαίες ποσότητες, είδη και έγκριση, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ τα μέλη το συντομότερο και μέχρι 4 Δεκ 2014 να προσκομίσουν στο Γραφείο του Συλλόγου, Φλωρίνης 4 (Εντός Εργατικού Κέντρου Έδεσσας), κάθε Τετάρτη 17:00-18:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Σύλλογο 6944161115,τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή (υπάρχει έντυπο στον σύλλογο),
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης(υπάρχει έντυπο στον σύλλογο),
γ. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή διαβατηρίων, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου και συζύγου,
δ. Φωτοτυπία τελευταίου(2014) εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή.,
ε.  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως,
                 στ.  Βεβαίωση Σπουδών εφ΄όσον έχουν τέκνο άνω των 18 ετών και σπουδάζει,
                 ζ. Βεβαίωση από την μονάδα του(ους) αν έχουν τέκνο(α) που  υπηρετεί(ουν) την θητεία του(ους), και είναι κάτω των 25 ετών,
η. Έγγραφα εν ισχύει από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο).
Δικαιούχοι, ορίζονται:  αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες μέλη τυο Συλλόγου που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Κριτήρια εισοδήματος:
1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.
2. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.
3. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
4. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.
5. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
6. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.
Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Τα μέλη- δικαιούχοι προηγούμενων ετών να προσκομίσουν εκκαθαριστικό του οικονομικού έτους 2014.

         Το Διοικητικό Συμβούλιο


Δεν υπάρχουν σχόλια: