Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115
e-mail:triteknoi_edessa@yahoo.gr , http://triteknoi-edessa.blogspot.com

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
Η ΑΠΟΦΑΣΗ
«Τη μείωση κατά 50% του δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού καθώς και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, σε τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο συνολικό
οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο
του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 35.000,00€, οι οποίες θα
αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.» προσκομίσουν στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
για την απόδειξη των παραπάνω που θα υποβάλλονται στο δήμο μέσω του ΣΥΛΛΟΓΟΥ είναι τα παρακάτω:
1. Αίτηση του δικαιούχου προς τον Δήμο, όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα.(Διατίθεται από τον Σύλλογο)
2. Έγγραφο ή δικαιολογητικό ή βεβαίωση ή άλλο ισότιμο επίσημο έγγραφο από το οικείο σωματείο τριτέκνων, το οποίο θα αποδεικνύει την ιδιότητα του αιτούντος ως τριτέκνου.
(Δίδεται από τον Σύλλογο)
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο Δήμο.(Από τον Δήμο)
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.(Από τον ΔΗΜΟ Ή ΚΕΠ)
5. Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του. (Φωτοαντίγραφο με τις δύο όψεις της απόδειξης)
6. α. Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειάς του (Φωτοαντίγραφο συμβολαίου κυριότητος όπου θα περιέχονται τουλάχιστον: 1η Σελίδα, όλα τα στοιχεία του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειάς του και τα στοιχεία του ακινήτου τ.μ., τοποθεσία και η τελευταία σελίδα) ή
β. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση, να προσκομίζεται το Ε2 της φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη του περασμένου έτους(Φωτοαντίγραφο του Ε2) ή
γ. Εάν είναι μισθωμένη κατοικία,θεωρημένο και σε ισχύ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμβόλαιο στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειάς του.
7. Στοιχεία (συμβόλαιο ή σχέδιο μηχανικού) για τα πραγματικά τ.μ. της κατοικίας, εάν αυτά δεν προκύπτουν από τα άλλα δικαιολογητικά και επί πλέον δεν υπάρχουν ούτε στο αρχείο της υπηρεσίας του Δήμου(φωτοαντίγραφο).
8. Υπεύθυνη δήλωση προς τον Δήμο Εδέσσης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, εφόσον βέβαια δεν είναι ο δικαιούχος – ωφελούμενος, στην οποία θα ΄΄βεβαιώνεται ότι συμφωνεί με την όφελος του δικαιούχου μισθωτή ή του παραχωρησιούχου χρήσης του ακινήτου του.΄΄Επίσης μεταβολή των τ.μ. του ακινήτου του στη Δ.Ε.Η. με «πλασματικά» τετραγωνικά, προς στο Δήμο μας, σε περίπτωση αλλαγής ενοικιαστή ή παραχωρησιούχου χρήσης αλλιώς ο θα δηλώνει ότι ΄΄αναλαμβάνει την υποχρέωση για επανακαθορισμό των σωστών τ.μ.
Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελός του με τις νόμιμες προσαυξήσεις.΄΄.(Έντυπο διατίθεται από τον Σύλλογο)
9. Υπεύθυνη δήλωση προς τον Δήμο Εδέσσης του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο Εδέσσης(π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κ.λπ.). Εάν αυτό δε γίνει, ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο
το όφελός του με τις νόμιμες προσαυξήσεις. (Έντυπο διατίθεται από τον Σύλλογο)
10. Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου οικονομικού έτους καθώς και το Ε9.
11. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας και οι δύο όψεις
12. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι Εξουσιοδοτεί τον Σύλλογο Γονέων Τριών Τέκνων επ. ΄Εδεσσας για την κατάθεση αντί αυτού των ανωτέρω δικαιολογητικών στον δήμο Εδέσσης (Έντυπο διατίθεται από τον Σύλλογο).
13. Όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, σε περίπτωση που κάτι δεν προκύπτει σαφώς από τα προηγούμενα ή για περιπτώσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν.

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
Η ΑΠΟΦΑΣΗ
«Τη μείωση κατά 50% του δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού καθώς και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, σε τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο συνολικό
οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο
του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 25.000,00€, οι οποίες θα
αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας» προσκομίσουν στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
για την απόδειξη των παραπάνω που θα υποβάλλονται στο δήμο μέσω του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ή απευθείας, είναι τα παρακάτω:
1. Αίτηση του δικαιούχου προς τον Δήμο, όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα.(Διατίθεται από τον Σύλλογο)
2. Έγγραφο ή δικαιολογητικό ή βεβαίωση ή άλλο ισότιμο επίσημο έγγραφο από το οικείο σωματείο τριτέκνων, το οποίο θα αποδεικνύει την ιδιότητα του αιτούντος ως τριτέκνου.
(Δίδεται από τον Σύλλογο)
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο Δήμο μας(Από τον Δήμο)
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.(Από τον ΔΗΜΟ Ή ΚΕΠ)
5. Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του. (Φωτοαντίγραφο με τις δύο όψεις της απόδειξης)
6. α. Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειάς του (Φωτοαντίγραφο συμβολαίου κυριότητος όπου θα περιέχονται τουλάχιστον:1η Σελίδα,όλα τα στοιχεία του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειάς του και τα στοιχεία του ακινήτου τ.μ., τοποθεσία και η τελευταία σελίδα) ή
β. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση, να προσκομίζεται το Ε2 της φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη του περασμένου έτους(Φωτοαντίγραφο του Ε2) ή
γ. Εάν είναι μισθωμένη κατοικία,θεωρημένο και σε ισχύ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμβόλαιο στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειάς του.
7. Στοιχεία (συμβόλαιο ή σχέδιο μηχανικού) για τα πραγματικά τ.μ. της κατοικίας, εάν αυτά δεν προκύπτουν από τα άλλα δικαιολογητικά και επί πλέον δεν υπάρχουν ούτε στο αρχείο της υπηρεσίας του Δήμου(φωτοαντίγραφο).
8. Υπεύθυνη δήλωση προς τον Δήμο Σκύδρας από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, εφόσον βέβαια δεν είναι ο δικαιούχος – ωφελούμενος, στην οποία θα ΄΄βεβαιώνεται ότι συμφωνεί με την όφελος του δικαιούχου μισθωτή ή του παραχωρησιούχου χρήσης του ακινήτου μεταβολή των τ.μ. του ακινήτου του στη Δ.Ε.Η. με «πλασματικά» τετραγωνικά, προς σωστών τ.μ. στο Δήμο μας, σε περίπτωση αλλαγής ενοικιαστή ή παραχωρησιούχου του.΄΄Επίσης θα δηλώνει ότι ΄΄αναλαμβάνει την υποχρέωση για επανακαθορισμό των χρήσης αλλιώς ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελός του με τις νόμιμες
προσαυξήσεις.΄΄.(Έντυπο διατίθεται από τον Σύλλογο)
9. Υπεύθυνη δήλωση προς τον Δήμο Σκύδρας του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο Σκύδρας(π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κ.λπ.). Εάν αυτό δε γίνει, ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο
το όφελός του με τις νόμιμες προσαυξήσεις.(Έντυπο διατίθεται από τον Σύλλογο)
10. Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου οικονομικού έτους καθώς και το Ε9.
11. Φωτοαντίγραφο ταυτοτήτων και οι δύο όψεις των δύο γονέων ή του έχοντος την γονική μέριμνα και επιμέλεια.
12. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι Εξουσιοδοτεί τον Σύλλογο Γονέων Τριών Τέκνων επ. ΄Εδεσσας για την κατάθεση αντί αυτού των ανωτέρω δικαιολογητικών στον δήμο Σκύδρας(Έντυπο διατίθεται από τον Σύλλογο).
13. Όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, σε περίπτωση που κάτι δεν προκύπτει σαφώς από τα προηγούμενα ή για περιπτώσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:
Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΗΣ:
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟ 19:00 ΕΩΣ 20:00 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 4 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
Β. ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ:
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ 18:00 ΕΩΣ 19:00 ΣΤΟ ΚΕΠ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Δεν υπάρχουν σχόλια: