Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ!!!!

ΝΤΡΟΠΗ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΩΡΑ ΣΩΘΗΚΕ Η ΧΩΡΑ;
ΚΟΨΑΤΕ 1,5/ ΕΥΡΏ/ΗΜΕΡΑ ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ.ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης(Το νέο όνομα!!!) διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής:
            Α.Έως 6000 ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα
            Β.Από 6001 ευρώ έως 12000 ευρώ τα 2/3 του επιδόματος
            Γ.Από 12001 ευρώ έως 18000 ευρώ το 1/3 του επιδόματος
Το ενιαίο επίδομα στήριξης  τέκνων υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτωμένων τέκνων   ως εξής:
            40 ευρώ τον μήνα για  ένα εξαρτώμενο τέκνο
            80 ευρώ το μήνα για δύο εξαρτώμενα τέκνα
130 ευρώ τον μήνα για τρία εξαρτώμενα τέκνα
180 ευρώ τον μήνα για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
Και 60 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τετάρτου.
Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού  έτους.
Το επίδομα καταβάλλεται στα άγαμα τέκνα έως το 18ο ή 19ο έτος εφ΄ όσον φοιτούν στην μέση εκπαίδευση. Εάν φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση καταβάλλεται έως τον χρόνο φοίτησης της σχολής και όχι  πάνω από 24 ετών.
 
Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται: Το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας.Ο πρώτος γονέας έχει στάθμιση 1,ο δεύτερος γονέας στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο στάθμιση 1/6.
Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο εισόδημα) διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.

 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΕΚΝΩΝ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 3 2 1
ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ 1,833(1+1/3+3*1/6) (1+1/3+2*1/6)1,666 (1+1/3+1/6)1,5
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ φορολογητέο*1,833  φορολογητέο*1,666  φορολογητέο*1,5
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Έως 6000 ευρώ πλήρες 10999,8ευρώ 9996ευρώ 9000ευρώ
6001-12000 ευρώ 2/3 21999,6ευρώ 19992ευρώ 18000ευρώ
12001-18000 ευρώ 1/3 32999,4ευρώ 29988ευρώ 27000ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: