Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΕ 2013-2014ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ  ΤΡΙΩΝ  ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ “ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
Φλωρίνης 4 58200 Έδεσσα Τηλ.:6944161115
                                                                             Έδεσσα 15-4-2013

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε άπορες Οικογένειες από Ε.Ε
ΕΤΟΥΣ 2013
           
Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟ 1 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΩΣ  31 ΜΑΪΟΥ 2013 Διάστημα υποβολής αιτήσεων τελικών δικαιούχων (μελών συλλόγου)

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Ενιαία Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα(υπάρχει το νέο έντυπο στον σύλλογο),
ΠΡΟΣΟΧΗ:ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

   2.Φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή διαβατηρίων, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου και συζύγου, επικυρωμένες,

3.Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως,
ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:
  α. Αν σπουδάζει(ουν) πρόσφατη Βεβαίωση Σπουδών(τέκνο άνω των 18 έως 25 ετών),
 β.Για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. Απαιτείται σχετική Βεβαίωση
  γ. Αν υπηρετεί(ούν) στις Ε.Δ Βεβαίωση από την μονάδα του(ους) και είναι κάτω των 25 ετών,

4.Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος Τελικού Δικαιούχου. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή.  
5.Έγγραφα(επικυρωμένα αν είναι αντίγραφα) εν ισχύει από Κρατικούς Φορείς Υγείας και Αρμόδιες Επιτροπές που να πιστοποιούν ότι έχει αναπηρία 67% και άνω.

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ(ΜΕΛΩΝ)
     Διαμορφώνεται με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία και είναι:
1.Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.
2.Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:
α. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.      
β. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
γ. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.
δ. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
3.Στην περίπτωση απόρου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό. 

Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασ-σόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Δ. ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα ενδιαφερόμενα μέλη, ως τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος, υποβάλλουν την τυποποιημένη αίτηση−υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω αποκλειστικά ενός επιλέξιμου φορέα(ΝΠΔΔ Ή ΝΠΙΔ) εκπροσώπησης του οριστικού πίνακα.
Τα μέλη- δικαιούχοι προηγούμενων ετών και εφ΄ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις  θα προσκομίσουν εκ νέου  όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω.
Τα δικαιολογητικά να προσκομίζονται: στο Γραφείο του Συλλόγου, Φλωρίνης 4 (Εντός Εργατικού Κέντρου Έδεσσας),κάθε Τετάρτη 17:00-18:00 ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Σύλλογο 6944161115.      
             
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: