Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ
ΤΟ ΥΠΕΠΘ ΕΞΕΔΩΣΕ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΙ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

                                                  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2435
                                                          12 Σεπτεμβρίου 2014
                                                              ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
                                                            Αριθμ. 140277/Ε5

Αντιστοιχίσεις Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς θέσεων εισαγωγής στα Α.Ε.Ι..
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (195,Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013(268,Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄,176) και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 53 και το άρθρο 56 του ν. 4264/2014 (118,Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4274/2014 (147,Α΄) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98,Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
6. To Π.Δ. 85/2012 (141,Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118/2013 (152,Α΄).
7. Το Π.Δ. 89/2014 (134,Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το υπ’ αριθμ. 108959/E5/11−7−2014 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π), για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τις αντιστοιχίες των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
9. Τη γνώμη της ολομέλειας της Α.ΔΙ.Π. που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 3/30−7−2014 συνεδρίαση της και διαβιβάστηκε στο Υ.ΠΑΙ.Θ. με το υπ’ αριθμ. 1773/5−8−2014 έγγραφο του Προέδρου της Αρχής.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Ότι οι αντιστοιχίσεις μεταξύ των Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας είναι οι ακόλουθες:


Η κατάσταση των τμημάτων στο Alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: