Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

ΜΗΠΩΣ ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΚΑΤΙ;ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗ; ΚΑΠΟΙΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;



OPEN EU Scenario Storylines
Report: Scenarios for a One Planet Economy in Europe
PROJECT REPORT JULY 2011:
Loni Gardner (Ecologic Institute, Berlin)
Ines Omann (Sustainable Europe Research Institute, Vienna)
Christine Polzin (Sustainable Europe Research Institute, Vienna)
Susanah Stoessel (Ecologic Institute, Berlin)
Killian Wentrup (Ecologic Institute, Berlin)

7th Framework Programme for Research and Technological Development
 Βασικά σενάρια

Έκθεση: Σενάρια για μια οικονομία του One Planet στην Ευρώπη 2011
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη



Υπόθεση πώς θα είναι η ζωή  στην Ε.Ε το 2050
Σενάριο 3 Υποθέτουν τι μέτρα λήφθηκαν
 Demographics. Beginning in 2012, one of the measures taken to control population growth was to phase-out child benefits for multi-children families. By 2020, benefits were only provided for up to a maximum of 2 children. As the economy in general has become more labour intensive, immigration policies were relaxed in order to attract low skilled labour, especially for the agriculture sector. This further adds to social tension in the EU. Bilateral trade deals require trading partners to implement population control measures.
Δημογραφικά στοιχεία. Ξεκινώντας το 2012, ένα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον έλεγχο της αύξησης του πληθυσμού ήταν η σταδιακή κατάργηση επιδόματος τέκνου για πολύτεκνες οικογένειες. Από το 2020, τα οφέλη αυτά θα παρέχονταν μόνο  μέχρι 2 παιδιά. Καθώς η οικονομία γενικά έχει κάνει την εργασία πιο εντατική, οι πολιτικές για τη μετανάστευση χαλάρωσαν, προκειμένου να προσελκύσουν ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό, ειδικά για τον τομέα της γεωργίας.
Αυτό αυξάνει  περαιτέρω την κοινωνική ένταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες απαιτούν εμπορικούς εταίρους για την εφαρμογή μέτρων ελέγχου του πληθυσμού.









Δεν υπάρχουν σχόλια: