Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣΚ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
Του συλλόγου που εδρεύει στην Έδεσσα με την επωνυμία
 «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ
Άρθρο 1ο
          Ιδρύεται σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ», με έδρα την πόλη της Έδεσσας.
Άρθρο 2ο
Σκοπός
Σκοπός του συλλόγου είναι:
α. Η εξομοίωση και η ένταξη των μελών στις ευεργετικές διατάξεις των νόμων που ισχύουν για τους πολύτεκνους.
β. Η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του
γ. Η προστασία του θεσμού της οικογένειας.
δ. Η πολιτιστική και πνευματική εξύψωση των μελών του και της νεολαίας ειδικότερα.
ε. Η καλλιέργεια των εθνικών παραδόσεων.
στ. Η λήψη  κάθε πρόσφορου μέτρου και απόφασης που αποσκοπεί στην εξύψωση του βιοτικού επιπέδου των οικογενειών με τρία (3) τέκνα και στην προαγωγή της ηθικής, κοινωνικής, οικονομικής και επαγγελματικής καταστάσεως των μελών του συλλόγου και των οικογενειών τους.
Φιλοδοξίες του συλλόγου είναι:
Η έντονη παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα των Δήμων της επαρχίας  Έδεσσας και η προσφορά σε αναξιοπαθούντα μέλη.
Η σύσταση ταμείου αλληλοβοήθειας.
Η λειτουργία τράπεζας αίματος.
Άρθρο 3ο
Μέσα
Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του συλλόγου θα επιδιώκει με κάθε νόμιμο και πρόσφορα μέσο όπως:
α. Με την προβολή των σκοπών και των προβλημάτων του δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας.
β. Με παραστάσεις στους αρμόδιους παράγοντες της πολιτείας για την διεκδίκηση και θέσπιση ευεργετικών διατάξεων και νόμων, προκειμένου να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των οικογενειών με τρία τέκνα, μέχρι την εξομοίωσή τους με τους πολύτεκνους.
γ. Με την έκδοση περιοδικών, βιβλίων, καθώς με διαλέξεις, σεμινάρια και εκδρομές, ημερολογίων, εντύπων ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος.
δ. Με πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις.
ε. Με την διενέργεια λαχειοφόρων αγορών, χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε οικογένειες με τρία τέκνα και την μέριμνα για την ανεύρεση εργασίας σε ανέργους τριών τέκνων και των τέκνων τους.
στ. Με την αποδοχή οικονομικών επιχορηγήσεων από διάφορα υπουργεία, κρατικά λαχεία, Εκκλησία της Ελλάδος, Μητροπόλεις ή Ιερές Μονές, μεμονωμένους πολίτες, ευεργέτες και δωρητές προς το σύλλογο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μέλη 
Άρθρο 4ο
          Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.     
          Τακτικά μέλη εγγράφονται όλοι οι γονείς που κατοικούν στους Δήμους της επαρχίας Έδεσσας και έχουν αποκτήσει τρία τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας των τέκνων και ανεξαρτήτως του γεγονότος αν κάποιο από τα τέκνα απεβίωσε.
          Η εγγραφή μελών γίνεται με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήσεως που υποβάλει ο ενδιαφερόμενος γονέας, με την οποία συνυποβάλλει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του ως γονέας τριών τέκνων και καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και το ποσό της ετήσιας συνδρομής.
          Επίτιμα μέλη του συλλόγου ονομάζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν είναι ή όχι μέλη του συλλόγου, τα οποία έχουν προσφέρει ιδιαίτερα σημαντικές υπηρεσίες στο σύλλογο. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν δικαίωμα όμως να συμμετέχουν στις συζητήσεις.  
Άρθρο 5ο
Υποχρεώσεις μελών
1.Να συμβάλλουν με κάθε νόμιμο μέσο για την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου και να εκτελούν ευσυνείδητα κάθε εργασία ή καθήκον που ανατίθεται σ’ αυτά με απόφαση των οργάνων του.
2.Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του συλλόγου (ετήσιες συνδρομές, έκτακτες εισφορές κ.λ.π.)
3.Να προσέρχονται ανελλιπώς στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελεύθερα την γνώμη τους.
Δικαιώματα Μελών
          Τα τακτικά μέλη του συλλόγου εφ’ όσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα δικαιούνται:
1. Να μετέχουν των Γενικών Συνελεύσεων, να εκλέγουν τα όργανα του συλλόγου ή να εκλέγονται σ’ αυτά, να εκφράζονται γραπτώς ή προφορικώς κατά τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
2. Να υπολογίζονται στην απαρτία και πλειοψηφία των Γενικών Συνελεύσεων και σε κάθε διαδικασία λειτουργικότητας του συλλόγου.
3. Να αποχωρούν του συλλόγου, μετά από υποβολή σχετικής παραιτήσεως απευθυνόμενης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αίτηση – παραίτηση γίνεται δεκτή, αφού το παραιτούμενο μέλος καταβάλει τις τυχόν καθυστερούμενες συνδρομές στο σύλλογο μέχρι την αποχώρησή του.
Άρθρο 6ο
Διαγραφή μελών
          Διαγράφεται του συλλόγου, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος το οποίο: 
α) Παραιτείται κατόπιν αιτήσεως του.
β) Καθυστερεί τις συνδρομές πλέον του έτους και δεν τις τακτοποιεί εντός δέκα πέντε ημερών από της προσκλήσεώς του εκ μέρους του Δ.Σ. του συλλόγου.
γ) Παραβαίνει το καταστατικό, απειθαρχεί στις αποφάσεις των οργάνων του συλλόγου, προβαίνει σε πράξεις και ενέργειες, που αντιβαίνουν στο σκοπό και τα συμφέροντα του συλλόγου.
δ) Τιμωρήθηκε επανειλημμένα με πειθαρχικές ποινές.
Μέλος που αποχωρεί ή διαγράφεται για ένα οποιονδήποτε των παραπάνω λόγων δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του συλλόγου, ούτε να ζητήσει την επιστροφή των συνδρομών του. Το μέλος που έχει διαγραφεί μπορεί να προσφύγει στα Δικαστήρια της χώρας μέσα σε δύο μήνες από τη γνωστοποίηση της απόφασης διαγραφής του κατ’ άρθρο 88 Α.Κ. Διαγραφή μέλους που ακυρώθηκε μετά την προσβολή της από το διαγραφέν μέλος, θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ.
Άρθρο 7ο
Πειθαρχικές Ποινές
          Συμπεριφορά μέλους αντίθετη στους σκοπούς του συλλόγου και νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προέδρου ως εκτελεστικού οργάνου του συλλόγου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Ενδεικτικά παραπτώματα αποτελούν:
1.Η παρεμπόδιση στην επιτυχία των σκοπών του συλλόγου.
2.Η Παραβίαση ή η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων απέναντι στον σύλλογο, που πηγάζουν από το καταστατικό και τη σχετική περί συλλόγων νομοθεσία ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου.
3.Η επίδειξη ανάρμοστης συμπεριφοράς στα γραφεία του συλλόγου ή στις Γενικές Συνελεύσεις.
4.Η εκμετάλλευση της ιδιότητας μέλους του συλλόγου για σκοπούς ιδιοτελείς, παράνομους, ή αντίθετους στις επιδιώξεις και τα συμφέροντα του συλλόγου.
5.Η διενέργεια πράξεων που προσβάλουν την αξιοπρέπεια του μέλους του συλλόγου.
6.Η προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στα όργανα του συλλόγου.
          Στις παραπάνω περιπτώσεις και άλλες παρόμοιες το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μπορεί να επιβάλει στα μέλη του την πειθαρχική ποινή της προφορικής ή εγγράφου επιπλήξεως. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλει την ποινή της διαγραφής μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, προσωρινής ή οριστικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Πόροι του Συλλόγου
Άρθρο 8ο
Πόροι του συλλόγου είναι:
α. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
β. Η ετήσια συνδρομή των μελών, το ποσό της οποίας ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ και στην περίπτωση αυτή καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Το παραπάνω ποσό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.
γ. Τα έσοδα από την περιουσία του συλλόγου (τόκοι – πρόσοδοι)
δ. Δωρεές, κληροδοσίες, καταθέσεις από τα μέλη, τακτικά και επίτιμα.
ε. Επιχορηγήσεις από την πολιτεία και άλλους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς.
στ. Κάθε άλλο έσοδο νομίμως εισερχόμενο στο ταμείο του συλλόγου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Όργανα του Συλλόγου
Άρθρο 9ο
Γενική Συνέλευση
          Η Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου είναι το κυρίαρχο όργανο του συλλόγου και συγκροτείται από τα ταμειακώς τακτοποιημένα (εν τάξει) τακτικά μέλη του συλλόγου.
Συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν τρία από τα μέλη του Δ.Σ. ή το 1/5 των μελών. Στη σχετική αίτηση πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή της αίτησης.  Αν το Δ.Σ. αρνηθεί ή παραλείψει να λάβει σχετική απόφαση εντός της ίδιας προθεσμίας, οι αιτούντες δικαιούνται να συγκαλέσουν οι ίδιοι τη Γ.Σ.   Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/3 των μελών.  Αν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία συγκαλείται  νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης οπότε και βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.
Ειδικά στις περιπτώσεις τροποποίησης του καταστατικού και διάλυσης του συλλόγου, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτήν τα μισά τουλάχιστον από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ παρόντων.
 Η σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να  ανακοινώνεται στα μέλη πριν από 8 ημέρες είτε με γραπτή πρόσκληση που πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είτε με δημοσίευση στον τύπο. Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει τριμελές Προεδρείο, που εκλέγεται με ανάταση του χεριού και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος του.  Ο καθένας εκλέγεται χωριστά.  Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων με ανάταση του χεριού.  Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται μόνο για αρχαιρεσίες δηλαδή εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε.Τ,  έγκριση λογοδοσίας και απολογισμού Δ.Σ. καθώς και για προσωπικά ζητήματα.
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης:
Εκλέγει το Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της.
Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ.
Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 
Εκλέγει τα μέλη της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, του Δ.Σ. και της Ε.Ε.Τ.
Αποφασίζει για την διαγραφή μελών
Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού. Αποφασίζει τη διάλυση του συλλόγου, οπότε, στη σχετική απόφαση αναφέρονται οι λόγοι της διάλυσης και η τύχη της περιουσίας και του αρχείου του Συλλόγου.
Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συλλόγου.
          Αποκλείεται εκ της Συνελεύσεως όποιος καθυστερεί τις συνδρομές του και δεν τακτοποιείται ταμειακώς μέχρι την ημέρα της συνόδου της.
Άρθρο 10ο
          Τα μέλη του συλλόγου με απόφαση που λαμβάνεται σε Γενική Συνέλευση αποφασίζουν την συμμετοχή του συλλόγου σε υπερκείμενη οργάνωση. Ομοίως αποφασίζουν την σύσταση ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας ή την συμμετοχή του συλλόγου σε υφιστάμενη ομοσπονδία ή συνομοσπονδία τοπικού ή πανελληνίου χαρακτήρα. Σε περίπτωση απόφασης για σύσταση ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας αυτή μπορεί να έχει χαρακτήρα τοπικό, επαρχιακό – περιφερειακό ή πανελλήνιο.
Άρθρο 11ο
Διοικητικό Συμβούλιο (Απαρτία-Λειτουργία)
Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται για δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μελών τα οποία είναι ταμειακά εντάξει, με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά όλα τα ονόματα των υποψηφίων. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να θέσει έως τέσσερις σταυρούς προτίμησης. 
Το εκλεγμένο Δ.Σ. σε διάστημα 8 ημερών από την εκλογή του με ευθύνη του πρώτου σε ψήφους συμβούλου, συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.  Αν αυτός δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. σε συνεδρίαση για τη συγκρότησή του σε σώμα, αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης ο δεύτερος σε ψήφους σύμβουλος.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με γραπτή αίτηση τους τρία μέλη που πρέπει να αναφέρουν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται 4 από τα μέλη του.   Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.  Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή τα υπάρχοντα αρνούνται την αναπλήρωση, τότε τα εναπομένοντα μέλη είναι υποχρεωμένα να συγκαλέσουν Γ.Σ. μέσα σε 10 (δέκα) ημέρες το πολύ για να εκλέξουν νέο Δ.Σ.
Άρθρο 12ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 
α) Το Δ.Σ. προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του συλλόγου και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων
β) Παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία που ζητούν, αλληλογραφεί μαζί τους και συγκροτεί επιτροπές από αυτά για μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων
γ) Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες λειτουργίας του Συλλόγου, αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις μελών και άλλων πολιτών για την εξυπηρέτηση του σκοπού του Συλλόγου.
δ) Συγκαλεί τα μέλη του Συλλόγου σε τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ.,  εγγράφει ή διαγράφει τα μέλη σύμφωνα με το καταστατικό, φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των συνδρομών και εισφορών, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου συντάσσει τον απολογισμό δράσης του και τον υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία του Συλλόγου.
ε) Τηρεί Βιβλία Μητρώου, πρωτοκόλλου, πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ., Ταμείου, Περιουσιακών στοιχείων – υλικού και όποιο άλλο βιβλίο αποφασίσει το Δ.Σ. για την καλή λειτουργία του Συλλόγου.

Άρθρο 13ο
Αρμοδιότητες Προέδρου
Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη για τα προς συζήτηση θέματα μαζί με το Γενικό Γραμματέα, την οποία και ανακοινώνει με τον πιο πρόσφορο τρόπο στα μέλη 3 μέρες πριν τη συνεδρίαση, προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (εκτός αν έχει ορίσει άλλο μέλος για εισηγητή) και τα θέτει σε ψηφοφορία
Φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου και για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και πραγματοποιεί τις απαραίτητες παραστάσεις και επαφές με πολιτιστικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς, υπηρεσιακούς κλπ παράγοντες (είτε μόνος του είτε και με άλλα μέλη του Δ.Σ.)
Εκπροσωπεί τον σύλλογο ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής και σε όλες τις σχέσεις του συλλόγου με τρίτους
Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις κατά το καταστατικό πάντα μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίζονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Συνυπογράφει με τον Γ. Γραμματέα, όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και με τον ταμία, τα θέματα της οικονομικής διαχείρισης.
Άρθρο 14ο
Αρμοδιότητες αντιπροέδρου
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει σε όλες τις αρμοδιότητες.  Μπορεί και μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο να αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε ειδικά καθήκοντα που αυτός με πράξη του παραχωρεί και που καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ.
Άρθρο 15ο
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
Ο Γ. Γ. είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του συλλόγου. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ Σ και των έκτακτων Γ.Σ. τηρεί βιβλίο μητρώου μελών του συλλόγου και είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των Γραφείων του συλλόγου.
Όταν απουσιάζει ο Γ.Γ.  αναπληρώνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος που αποφασίζει το Δ.Σ. σε όλες τις αρμοδιότητες. Το Δ.Σ. μπορεί να ορίσει σε κάθε οικισμό της δικαιοδοσίας του ένα μέλος του, το οποίο θα φροντίζει για την άμεση ενημέρωση των μελών, την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και των εγγράφων, καθώς και κάθε αρμοδιότητα που θα του ανατεθεί από το Δ.Σ.
Άρθρο 16ο
Αρμοδιότητες Ταμία
Ο Ταμίας  έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του συλλόγου, εισπράττει τις συνδρομές των μελών και κάθε άλλη εισφορά, διατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης, εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε τρεις μήνες την έγκριση των δαπανών που έγιναν, αναλαμβάνει τις καταθέσεις του συλλόγου κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης του Δ.Σ.  Είναι υποχρεωμένος κάθε ποσό που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. να το καταθέτει στην τράπεζα.
Άρθρο 17ο
Αποζημίωση
          Στα μέλη του Δ.Σ. ή σε κάθε μέλος του συλλόγου στο οποίο ανατίθεται από το Δ.Σ. να φέρει σε πέρας κάποιο έργο είναι δυνατόν να χορηγούνται αποζημιώσεις ή ημεραργίες, εφ’ όσον ήθελαν απασχοληθεί για υποθέσεις του συλλόγου, με εισήγηση του προέδρου και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ύψος της αποζημιώσεως ή ημεραργίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
          Μπορεί ο σύλλογος, με απόφαση του Δ.Σ., να προσλάβει έμμισθο γραμματέα, ο οποίος θα εκτελεί κάθε γραφική υπηρεσία του συλλόγου και θα παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων των μελών χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 18ο
Ελεγκτική Επιτροπή Ταμείου
Η Ελεγκτική Επιτροπή Ταμείου είναι τριμελής και εκλέγεται για την ίδια με το Δ.Σ. θητεία, κάθε ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα να βάλει έως δύο (2) σταυρούς προτίμησης. Η Ε.Ε.Τ. έχει σαν έργο τον έλεγχο των πράξεων της οικονομικής μόνο διαχείρισης του Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων του Δ.Σ., που καταχωρείται στα πρακτικά. Η Ε.Ε.Τ λειτουργεί συλλογικά και οι μεταξύ των μελών συμφωνίες ανακοινώνονται στη Γ.Σ., η οποία αποφασίζει τελικά για τα πεπραγμένα της διοίκησης, ακούγοντας και τις διαφωνίες.
Άρθρο 19ο
Ο σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία κυκλικά φέρει την επωνυμία του συλλόγου και στο μέσον απεικονίζεται η γέφυρα Κιουπρί
Άρθρο 20ο
          Ιδρυτές και πρώτα μέλη του συλλόγου είναι οι κατά την πρώτη ιδρυτική συγκέντρωση ψηφίσαντες και υπογράφοντες το παρόν καταστατικό, το οποίο και θα ισχύει από την καταχώρησή του στα οικεία βιβλία του πρωτοδικείου Έδεσσας.

Έδεσσα 11-12-2005


Δεν υπάρχουν σχόλια: