Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

Δημογραφικά και Κοινωνικά Χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας


Υ̟ΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
 Α̟πό τα α̟ποτελέσµατα της α̟πογραφής ̟προκύ̟πτει ότι 9.903.268 άτοµα έχουν ελληνική υ̟πηκοότητα, 199.101 άτοµα έχουν υ̟πηκοότητα άλλων χωρών της Ευρω̟παϊκής Ένωσης, 708.003 άτοµα έχουν υ̟πηκοότητα λοι̟πών χωρών και 4.825 άτοµα  είναι χωρίς υ̟πηκοότητα ή έχουν αδιευκρίνιστη υ̟πηκοότητα.

Το σύνολο των αλλοδα̟πών ̟που διέµεναν µόνιµα στην Ελλάδα κατά την α̟πογραφή ό̟πως και των ατόµων χωρίς ή µε αδιευκρίνιστη υ̟πηκοότητα ανήλθε σε 911.929
άτοµα. Η ̟ποσοστιαία συµµετοχή των 16 ̟πολυ̟πληθέστερων υ̟πηκοοτήτων είναι: ̟ποσοστό 52,7% των αλλοδα̟πών ̟που διαµένουν στην Ελλάδα έχουν Αλβανική υ̟πηκοότητα, το 8,3% Βουλγαρική, το 5,1% Ρουµάνικη και ακολουθεί µε
3,7% η Πακιστανική και 3,0% η Γεωργιανή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
Το σύνολο των νοικοκυριών της Ελλάδας ανέρχεται σε 4.134.157, α̟πό τα ο̟ποία 1.061.471 είναι µονοµελή, 1.218.356 είναι διµελή, 817.842 είναι τριµελή, 726.469 είναι τετραµελή, 209.545 είναι ̟πενταµελή,68.595 είναι εξαµελή, 20.272 είναι ε̟πταµελή, 7.510 είναι οκταµελή, 1.881 είναι εννεαµελή και 2.216 έχουν δέκα µέλη και άνω. Τα µονοµελή και διµελή νοικοκυριά α̟ποτελούν το 55,2% του συνόλου των νοικοκυριών. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-cencus2011tables

Δεν υπάρχουν σχόλια: