Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 7 ΙΟΥΝ 2016ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115
                                                                        Έδεσσα 7 Ιουνίου 2016


Γνωρίζεται ότι, κρίθηκε νόμιμη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης η απόφαση 84/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας που αφορά μείωση τελών για τις τρίτεκνες οικογένειες που διαμένουν στον Δήμο Έδεσσας.
Ο Σύλλογος στην συνέχεια αφού συνεργάσθηκε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προετοίμασε τα αναγκαία έντυπα που απαιτείται να συμπληρωθούν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα προσκομίζουν οι δικαιούχοι τρίτεκνοι και κατόπιν θα προωθούνται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου για τελικό έλεγχο.
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συνολικά είναι τα ακόλουθα:

''Η ΑΠΟΦΑΣΗ
«Τη μείωση κατά 50% του δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού καθώς και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, σε τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 35.000,00€, οι οποίες θα προσκομίσουν στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.»    
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
για την απόδειξη των παραπάνω που θα υποβάλλονται στο δήμο μέσω του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ή απευθείας, είναι  τα παρακάτω:

1. Αίτηση του δικαιούχου προς τον Δήμο, όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα.
(Διατίθεται από τον Σύλλογο)

2. Έγγραφο ή δικαιολογητικό ή βεβαίωση ή άλλο ισότιμο επίσημο έγγραφο από το οικείο σωματείο τριτέκνων, το οποίο θα αποδεικνύει την ιδιότητα του αιτούντος ως τριτέκνου.
(Δίδεται από τον Σύλλογο)

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο Δήμο μας.
(Από τον Δήμο)

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
(Από τον  ΔΗΜΟ Ή ΚΕΠ)

5. Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του. (Φωτοαντίγραφο με τις δύο όψεις της απόδειξης)

6. α. Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειάς του (Φωτοαντίγραφο συμβολαίου κυριότητος όπου θα περιέχονται τουλάχιστον:1η Σελίδα, όλα τα στοιχεία του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειάς του και τα στοιχεία του ακινήτου τ.μ., τοποθεσία και η τελευταία σελίδα)  ή

    β. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση, να προσκομίζεται το Ε2 της φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη του περασμένου έτους
(Φωτοαντίγραφο του Ε2)   ή

    γ. Εάν είναι μισθωμένη κατοικία, θεωρημένο και σε ισχύ από την αρμόδια  Δ.Ο.Υ. συμβόλαιο στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειάς του.

7. Στοιχεία (συμβόλαιο ή σχέδιο μηχανικού) για τα πραγματικά τ.μ. της κατοικίας, εάν αυτά δεν προκύπτουν από τα άλλα δικαιολογητικά και επί πλέον δεν υπάρχουν ούτε στο αρχείο της υπηρεσίας του Δήμου.
(φωτοαντίγραφο).

8. Υπεύθυνη δήλωση προς τον Δήμο Εδέσσης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, εφόσον βέβαια δεν είναι ο δικαιούχος – ωφελούμενος, στην οποία θα ΄΄ βεβαιώνεται ότι συμφωνεί με την μεταβολή των τ.μ. του ακινήτου του στη Δ.Ε.Η. με «πλασματικά» τετραγωνικά, προς όφελος του δικαιούχου μισθωτή ή του παραχωρησιούχου χρήσης του ακινήτου του.΄΄ Επίσης θα δηλώνει ότι ΄΄ αναλαμβάνει την υποχρέωση για επανακαθορισμό των σωστών τ.μ. στο Δήμο μας, σε περίπτωση αλλαγής ενοικιαστή ή παραχωρησιούχου χρήσης αλλιώς ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελός του με τις νόμιμες προσαυξήσεις .΄΄.
(Έντυπο διατίθεται από τον Σύλλογο)

9. Υπεύθυνη δήλωση προς τον Δήμο Εδέσσης του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο Εδέσσης(π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κ.λπ.). Εάν αυτό δε γίνει, ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελός του με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
 (Έντυπο διατίθεται από τον Σύλλογο)

10. Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου οικονομικού έτους καθώς και το Ε9.

11. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας και οι δύο όψεις

12. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι Εξουσιοδοτεί τον Σύλλογο Γονέων Τριών Τέκνων επ. Έδεσσας για την κατάθεση αντί αυτού των ανωτέρω δικαιολογητικών στον δήμο Εδέσσης(Έντυπο διατίθεται από τον Σύλλογο).

13. Όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, σε περίπτωση που κάτι δεν προκύπτει σαφώς από τα προηγούμενα ή για περιπτώσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν.  ''


Επίσης ο Σύλλογος υιοθετεί πλήρως τις θέσεις και καταγγελίες της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων που δημοσιεύθηκαν στο ΔΤ της Ομοσπονδίας 7 Ιουνίου 2016
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: