Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 7ΤΚΒΩΡΠ-3ΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
11. ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2016

«Τη μείωση κατά 50% του δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού καθώς και
του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, σε τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο συνολικό
οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 35.000,00€, οι οποίες θα προσκομίσουν στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.»

-----------------------------------------------------------------------------


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφά τους, που απορρέουν από την ανωτέρω απόφαση και θα υποβάλλονται στο δήμο είναι τα παρακάτω :

1. Αίτηση του δικαιούχου όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα.(Διατίθεται από τον Σύλλογο)
2. Έγγραφο ή δικαιολογητικό ή βεβαίωση ή άλλο ισότιμο επίσημο έγγραφο από το οικείο σωματείο τριτέκνων, το οποίο θα αποδεικνύει την ιδιότητα του αιτούντος ως τρίτεκνου.
(Δίδεται από τον Σύλλογο)
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο Δήμο μας.(Από τον Δήμο)
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης(Από ΚΕΠ).
5. Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του.(ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)
6. Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειάς του. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση, να προσκομίζεται Ε2 της φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη του περασμένου έτους και εάν είναι μισθωμένη, θεωρημένο και σε ισχύ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμβόλαιο στο όνομα του αιτούντος
ή μέλους της οικογένειάς του.
7. Στοιχεία (συμβόλαιο ή σχέδιο μηχανικού) για τα πραγματικά τ.μ. της κατοικίας, εάν αυτά δεν προκύπτουν από τα άλλα δικαιολογητικά και επί πλέον δεν υπάρχουν ούτε στο αρχείο της υπηρεσίας μας.
8. Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, εφόσον βέβαια δεν είναι ο δικαιούχος – ωφελούμενος, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι συμφωνεί με την μεταβολή των τ.μ. του ακινήτου του στη Δ.Ε.Η. με «πλασματικά» τετραγωνικά, προς όφελος του δικαιούχου μισθωτή ή του παραχωρησιούχου χρήσης του ακινήτου του.Επίσης θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για επανακαθορισμό των σωστών τ.μ. στο Δήμο μας, σε περίπτωση αλλαγής ενοικιαστή ή παραχωρησιούχου χρήσης αλλιώς ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελός του με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
9. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κ.λπ.). Εάν αυτό δε γίνει, ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελός του με τις νόμιμες προσαυξήσεις.(Έντυπο διατίθεται από τον Σύλλογο)
10. Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου οικονομικού έτους καθώς και το Ε9.
11. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
12. Όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, σε περίπτωση που κάτι δεν προκύπτει σαφώς από τα προηγούμενα ή για περιπτώσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν».

Δεν υπάρχουν σχόλια: