Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΄΄ΕΜΠΑΙΓΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ΄΄

 Ψηφισθείσα διάταξη στο Νομοσχέδιο Φορολογικές Ρυθμίσεις 11-1-2013
που αφορά επιδόματα:
1ο στήριξης τέκνων και
2ο τριτέκνων και πολυτέκνων

Άρθρο 7 Λοιπές ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος
......


6. Η τέταρτη περίπτωση της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως ε- ξής: «Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων καθορίζεται ανά- λογα µε τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων σε σαρά- ντα (40) ευρώ ανά µήνα για κάθε εξαρτώµενο τέκνο.» 7. Θεσπίζεται ειδικά για τα εξαρτώµενα τέκνα από το τρίτο τέκνο και πάνω, ειδικό επίδοµα τριτέκνων και πο- λυτέκνων το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ΄ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό εισό-δηµα είναι µέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ.

Αυτό σημαίνει:

 1ο Ότι το τελικό ποσό ανά τέκνο είναι 40 ευρώ και όχι 44 ευρώ και 
2ο Το ποσό των 500 ευρώ είναι από το 3ο τέκνο και άνω και όχι όπως αρχικά έλεγαν για κάθε τέκνο σε τριτέκνους και πολυτέκνους.

       Να τους χαιρόμασθε και να μην τους ξεχάσουμε


Δεν υπάρχουν σχόλια: